HOLLANDS Japansche opmarsch op Malakka i— Verduister i DAGBLAD VOOR Bewapening van Ned. Indië EINDEXAMENS VERLICHT Die Japansche successen Redactie en adminisiraue SCHAGE.N Telef. 444 2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11679 WAA31N OPGENOMEN SCHAGER COURANT VAN 1855 DONDERDAG 18 DECEMBER 1941 Britse he troepen op Boraeo trekken terug MALAKKA VAN BURMA AFGESNEDEN. STOCKHOLM, *17 Dec. (ANP). De Engelsche berichtendienst meldt, dat de Japanners zich thans op ongeveer tien mijlen ten N. van Penang 'bevinden. Zij vormen een ernstige bedreiging voor Penang, naar de gouverneur van Singapore kort. geleden open lijk heelt toegegeven. De Engel- sche berichtendienst deelt verder mede, dat de Japanners op N.- Malakka éénmans tanks gebrui ken. Domei meldt uit Bangkok, dat 't radiostation te Penang gisteren zijn uitzendingen gestaakt heeft.-• Radio Rangoon heeft de bevol king der stad opgeroepen om in de parken en straten loopgraven aan te leggen. Malakka van Bnrma afge sneden. De Londensche berichtendienst meldt, dat Malakka van Bnrma is afgesneden en „dat de toestand op Malakka voor ons de laatste dagen slechter is geworden." Fraser verklaart in den Londen- sohen berichtendienst: Japansche strijdkrachten rukken in tusschen steeds verder Zuidelijk, in de rich ting van Singapore op. De Japan ners schijnen ook in de wateren van de Zuid-Chineesohe Zee veel min der Britsche marine strijdkrachten te ontmoeten, dan in ons voornemen lag. De vijand verheugt zich op het oogenblik in een mooi succes te land, ter *2ee en in de' lucht. Wij moeten er binnen zeer korten tijd op rekenen, dat het grootste deel van 't Maleische schiereiland döor den vijand veroverd wordt en dat hij voor de poorten van Singapore verschijnt. Wanneer Singapore in handen van den vijand zou vallen, dan zou dit voor de zaak der geal lieerden een waar ongeluk zijn. Hierdoor zou het voor den vijand mogelijk zijn den Indischen Oceaan wij<J en zijd te be-heerschen, de Oost Indische eilanden te overmeesteren en zelfs tot op het Australische vas teland door te dringen. De landing op Britsch Bor- neo. STOCKHOLM. 17 Dec. (D.N.B.) Het door den Engelschen nieuws- dienstverspreidë Britsche commu niqué uit Singapore van Woensdag ochtend bevestigt, dat bij Miri en Loebong op Britsch-Borneo Japan sche troepen aan land zijn gegaan en dat de altlaar gestationneerde Britsche af deelingen zich terugge trokken hebben. De Japansche bladen schenken de allergrootste aandacht aan de be richten over de succesvolle landing op Britsch-Borneo. In het bijzonder wijzen de bladen op de belangrijke oliebronnen aldaar. Met de landing op Britsch Borneo staat niet slechts zoo schrijven zij, een nieuw steun punt van Engeland iq het zuiden van den Stillen Oceaan voor de in eenstorting, maar deze operaties zijn tegelijkertijd van verstrekken- den invloed op het toekomstige mi litaire optreden tegen Singapore. Britsch-Borneo wordt, naar de To kio Nitsji Nitsji meldt, door des kundigen een uiterst productief oliegebied genoemd, dat niet alleen tot dusverre groote hoeveelheden olie heeft geproduceerd, maar welks opbrengst door een systematische uitbuiting zoo kan worden opge voerd dat Japans olievoorziening daardoor een belangrijke aanvul ling zou krijgen, nog geheel afge zien van de andere grondstoffen van Borneo. Botsing tusschen Thailand- sche en Britsche troepen. BANGKOK, 17 Dec. (D.N.B. Bij een verkenningsactie in N.W. Thailand'is een zwakke afdeeling Thailandsche troepen op een Britsch-Birmaansche troepenafdee- ling gestuit. De Britten werden te ruggeslagen, waarbij zij eenige ver liezen leden. Overigens hebben zich geen verdere incidenten in Noord- Thailand voorgedaan. De Japansche luchtactie. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede, dat afdeelingen vlieg tuigen verrassende aanvallen heb ben gedaan op verscheidene vlieg velden op de Philippijnen. Vier vliegtuigen werden op den grond vernield, 16 zwaar beschadigd. An dere vliegtuigen bombardeerden de kazernes te Terlac op- Luzon, die door brand verwoest werden. Alle Japansche toestellen zijn terugge keerd. In Malakka hebben de Japansche vliegers de vliegvelden Ajer, Ta- war, en Ipoh in het district Penang aangevallen. Zij schoten een Blen- heim neer en vernielden 7 vliegtui gen van hetzelfde type op den grond. Voorts werden Benzinede pots en andere installaties op de vliegvelden vernield. Benito Mussoiini tijdens zijn toe spraak tot de voor het Piazza Ve- nezia te Rome verzamelde menigte. Op hetzelfde oogenblik sprak Adolf Hitier zijn jongste rede voor den Duitschen Rijksdag uit. (Telefoto Atlanti'c-Holland). POSTVERKEER MET AMERIKA. ...'s-GRAVENHAGE, 17 Dec. Het gezamenlijk postverkeer met de Ver. St. van N. Amerika en hun bezittingen, daarbij inbegrepen de Philippijnen, is gestaakt. Bij ge brek aan verkeersmogelijkheden kan voorts ook het postverkeer met Zuid- en Midden-Aimerika, de Far- oëreilanden, Groenland en IJsland niet meer gehandhaafd worden. Luchtpostzendingen naar Zuid- en Midden-Amerika voor zoover niet tot de Ver. St. behoorend zijn echter voor yerdere expeditie toegelaten. Gedenk uw evenmensch. Op 22 en 23 December zal Winterhulp weer een beroep doen op de liefdadigheidszin van iederen rechtge- aarden Nederlander. Bovenstaande hangertjes zullen bij de groote Kerstcollecte ten bate van het goede doel verkocht worden. (Pax-Holland-De Haan-m). Noodkreet van generaal Van Oyen BERLIJN, 17 Dec. (V.P.B.) De commandeur der luchtstrijd krachten in Ned.-Oost-Iindië, generaal Van Oyen, publiceert in het te New-York verschij nende tijdschrift: „Flying" een noodkreet welke ook in Duitsch- land algemeen de aandacht trekt. Hij schrijft o.m.: „Wij hebben bombardeervliegtui- gen bitter noodig. Wat ik als vlie ger te zeggen héb, is heel eenvou dig. Wanneer ik over 50 vliegtuigen beschikte, dan zou ik er 100 willen hebben, had ik er 1000 dan zou ik er 2000 noodig hebben. Onze situ atie eischt een,luchtwanen. Van de V. St. uit krijgen wij weliswaar toestellen, maar niet voldoende. We hebben er veel meer noodig, en wel onmiddellijk." Generaa.1 Van Oyen Wijst de bewering van de hand, dat de militaire strijdkrach ten in Ned-Indië onder een En- gelsch opperbevel te Singapore staan. In verband hiermede spreekt hij over verdedigingsplannen, welke zelfs rekening houden met den val van Singapore. Met de militaire bewapening van het Indische leger, waarvan vol gens hem. rond 25 pet. uit inheem- schen bestaat, schijnt de heer Van Oyen niet' erg tevreden te zijn. „Wij hebben geweren noodig, machine geweren en munitie, want met wa penen is ons leger slechts schaars uitgerust. Voor de betaling beschik ken wij over voldoende geld en grondstoffen. Verleden jaar ver kochten wij voor 190 millioen dollar aan rubber en tin gtan de V. St. en nu zouden wij als tegenpresta tie graag wapenen ontvangen." Over^het verloop van den huidi- gen oorlog laat de schrijver zich met de vereischte terughoudendheid uit: „Wij zullen de vooruitzichten op een overwinning liefst niet al te rooskleurig sehilderen. Maar mocht het tot een voor Ned.-.-Indië ongunstige wending komen, dan zal volgens Jhem alles vernietigd worden, wat voor den vijand van belang is." Wij hangen aan Batavia, Ban- doeng en Soerabaja, maar wij zijn er op voorbereid, deze ste den met dynamiet op te bla zen, ingeval wij er niet in mochten slagen den vijand al te weren. De vijand die ons land betreedt, zal hier niets meer aantreffen, dat in militair opzicht eenige waarde heeft." Engelsche geëvacueerden naar Ned.-Ihdië. BATAVIA ,17 Dec. (A.N.P.) De plannen om geëvacueerden uit na burige Britsche gebieden, speciaal Malakka, in Nederlandsch-lndië on der te brengen, zijn reeds in verge vorderde staat v. voorbereiding, nu de opmarsch der Japanners in Ma lakka dit vraagstuk urgent maakt, is in Nederlandsch-lndië een com missie benoemd tot regeling van het onderbrengen dezer geëvacu eerden. Voor Gymnasia en Hoogere Burgerscholen programma vereenvoudigd, in zeer vele vakken onder werpen geschrapt. 's-GRAVENHAGE. 17 Dec. In de Staatscourant is opgenomen een besluit van den secretaris generaal van het departement van Opvoeding. Wetenschap en Kul- tuurbescherming, waarbij het vol gende wordt bepaald: Het programma voor het eind examen der gymnasia en het daar mede gelijkgesteld examen, ver meld in artikel 12 der hooger- onderwijswet, zal in 1942 niet om vatten de volgende onderwerpen: 1. Voor de a-leerlingen: Voor de geschiedenis: een uitvoe rig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis van 1795—1813 en van de algemeene geschiedenis van 1789184-8; van deze tijdvakken zullen alleen de hoofdzaken wor den gevraagd. Voor de stelkunde: de graphische voorstelling van gebroken functies, de oneigenlijke machten en de rest stelling. Voor de meetkunde: de afleiding der formules voor oppervlakten en inhouden van den bol en zijn dee- len. 2. Voor de b-leerHngen: Voor de stelkunde: de samenge stelde interestrekening. Voor de natuurkunde: de me chanica en de geluidsleer, voor zoover deze niet bij de andere hoofdstukken der natuurkunde ter sprake komen, en de geometrische optica. Voor de scheikunde: uit de anor ganische scheikunde de metalen, voor zoover deze niet bij de andere hoofdstukken der scheikunde ter sprake komen, en .voorts de tech nische bereidingswijze van lichte' metalen, ijzer, ammoniak, soda, zwavelzuur, watergas, lichtgas, aardolieproducten, zeep en suiker. Voor de natuurlijke historie: de morphologie der plant, de gewervel de dieren en de protozoën. Kennis van het menschelijk lichaam wordt wel gevraagd. De hierboven genoemde onder werpen, waarover niet zal wor den gevraagd, vervallen voor den cursus 19411942 uit het alge meen leerplan van de zesde klas se der openbare gymnasia. Het examenprogramma. Het programma voor de eindexa mens der openbare hoogere burger scholen en der ingevolge de middel baar-onderwijswet aangewezen bij zondere hooger burgerscholen zal in 1942 niet omvatten de volgende onderwerpen: 1. voor de hoogere burgerschool a: Voor de handelswetenschappen: a. Bedrijfshuishoudkunde en boekhouden: enkel boekhouden. Balansen en verlies- en winstreke ningen van levens- en schadeverze keringsmaatschappijen en van' transportondernemingen. Zelfstan dige administratie van pensioen- en ondersteuningsfondsen. Filiaalboek houding. Kaïmeraalstijl. b.- Organisatie en techniek van den handel en haridelsrekenen: ar bitrage, winstverdecling, termijn- handel. c. Recht van het maatschappelijk verkeer: kennis van de iherkenwet en de handelsnaamwet. Belasting wetgeving. Voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek: Waarde- en prijsleer. Historisch overzicht van de voor naamste sociaal-economische stel sels en hervormingsplannen. Voor de Aardrijkskunde: de be ginselen der natuurkundige aard rijkskunde. Behalve voor zoover de kennis daarvan noodzakelijk is bij de behandeling van Nederland, Ne derlandsch-lndië, Suriname en Cu- ragao. Behandeling van het sociaal- economische leven zooals het zich openbaart in voortbrenging, ver deeling en verbruik der voornaam ste goederen. Enkele onderwerpen uit de volkenkunde van de over- zeesche gewesten. Voor de Geschiedenis: de vader landsche geschiedenis van 1789- tot 1813. De algemeene geschiedenis van 1789 tot 1848. Bijzondere onder werpen uit de economische geschie denis van Nederland en de voor naamste Europeesche staten tot 1648. 2. Voor de Hooger Burgerschool B.: Voor de Reken- en Stelkunde: eenvoudige beginselen der differen tiaal- en integraalrekening. De functie y (ax quadraat bx -f- c): (px quadraat -f- qx +f). Her haling en uitbreiding van het ge talbegrip. Voor de Meetkunde: meetkundi ge behandeling van de eenvoudig ste eigenschappen van parabool, ellips en hyperbool. De beschrijven de meetkunde. Voor de Mechanica: de plaatsbe paling van het zwaartepunt. De verticale cirkelbeweging. Voor de Natuurkunde: licht en geluid, voor zoover de kennis daar van niet noodzakelijk is in verband met warmte en electriciteit, Daitschland strijdt voor Europa Overgang naar den stellingenoorlog FRONTCORRECTIES AAN HET OOSTELIJK FRONT. Plymouth en Dover ge bombardeerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede: In het kader van den over gang uit.de aanvalsoperaties tot den stellingenoorlog der wintermaanden worden op het oogenblik in verschillende sec toren van het Oostelijke front de noodige frontcorrecties en frontverkortingen volgens de plannen ten uitvoer gelegd. De luchtmacht heeft met sterke afdeelingen gevechts- en jachtvliegers haar aanvallen op Sowjettroepen in het Don- gebied en in de centrale zone van het Oostelijk front voort gezet. Concentraties van troe pen en pantserwagens werden verstrooid, batterijen buiten gevecht gesteld en een groot aantal auto's vernietigd. Ook in den sector Woltsjof leed de vijand door luchtaanvallen groote verliezen. Aan de Engelsche zuidkust hebben 'gevechtsvliegtuigen in" den afgeloopen nacht de haven werken en ravitailleeringsbe- drijven van Plymouth en Do ver gebombardeerd Ten noord oosten 'van Fraserborough is een, koopvaardijschip van mid delbare tonnage door bommen beschadigd. In Noord-Afrika duurden de zware afweergevechten ten westen van Tobroek ook giste ren voort. Krachtige vijandelij ke aanvallen bij Bardia werden met aanzienlijke verliezen voor den vijand afgeslagen. Zwakke afdeelingen der Brit sche luchtmacht hebben in den afgeloopen nacht brand- en brisantbommen laten vallen op eenige plaatsen in het kustge bied van Noordwest-Duitsch- land. In woonwijken werden huizen beschadigd. Vier Brit sche vliegtuigen zijn neerge- - schoten. Maan Maan op vanavond om onder 18.07 2 Jan JZ, 17.27 uur N. M. tot morgenochtend V. M. 25 Dec. Q Af Jan- E.K. 9.47 uur. L.x. Zelfvcrzorging en zware arbeid ol do voordealen der zelfvarzor- gersregeling. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Viascherij maaikt bekend, dat zij, die aanspraak doen gelden op distributie-toeslagkaarten wegens bijizonderen arbeid, niet tevens ge bruik kunnen maken van de dezer dagen bekend gemaakte regeling voor z.g. zelfverzorgers. Wie zich dus bij den distributiedienst in de gemeente, waar de arbeid wordt verricht, vervoegt voor het in ont vangst nemen der toeslagkaarten, ontvangt bovendien slechts do ibon kaarten der normale -verbruikers en komt dan niét in aanmerking voor de zelfverzorginigsregeling. Zij, die recht hebben, op toeslag- kaarten als hierbedoeld en niette min uit eigen graan gebalkken brood willen gebruiken, of huis slachtingen willen verrichten, kun nen desgewenscht onder de zelfver* zorgersregeling vallen, doch ont vangen in dat geval geen toeslag- kaarten voor hun bijizonderen ar beid. Het komt er dus op neer, dat men moet kiezen tusschen de toe slagkaarten voor bijzon deren ar beid en de voordeelen van de zelf verzorgersregeling. Bovengenoemde regeling geldt alleen voor het gezinslid, dat per soonlijk den bijzonderen arbeid moet verrichten. Indien dus een of meer leden van het gezin wegens bijzondereh arbeid recht hebben op toeslagkaarten, en deze in ont vangst nemen,' dan is dit voor de overige gezinsleden, die geen recht hebben op toeslagkaarten, geen be letsel om de zelf verzorgersregeling te kiezen. "MET DUITSCHLAND- VOOR EEN VRIJ NEDERLAND Scheurt grasland. De commissie voor akker- en weidebouw in ue provincie Utrecht organiseerde deze week een demonstratie van het scheuren van grasland op zwaren kleigrond. Sterke paarden trokken de ploeg. (Pax-Holland-De Haan-m.) OVERZICHT VAN MIN.-PRES. TOJO. TOKIO. 17 Dec. (D.N.B.) Min.- pres. Tojo heeft in zijn kwaliteit van minister van Oorlog in den Rijksdag een overzicht gegeven over den militairen toestand en hïeibij o.a. het volgende vei'klaard: „Met het oog op het feit, dat de Japansche operaties zich over een reusachtig gebied uitstrekken, was de beheersching van de z>ee direct bij het begin der krijgsoperaties een onvermijdelijke noodzaak. Ge lukkig is het het leger en de ma rine gelukt hun verrassingsaanval len te ondernemen in de nauw ste samenwerking en zoodoende gunstige voorwaarden te scheppen voor nieuwe operaties. Dank zij deze successen in het begin kon leger op talrijke plaatsen met schit terende successen landingen ónder- nemen. Op Malakka. In den sector van Malaya, zoo zeide Tojo verder, had Engeland na langdurige agitatorische voor bereidende werkzaamheden een po litieken druk op Thailand uitge- oefend en overschreed ten slotte Zondagnacht onder de bescherming der duisternis de Thailandsche grens. Daarop landden het Japan sche leger en de marine Maandags ochtend vroeg op enkele plaatsen van het Maleische schiereiland, met het oog op de .Britsche zee- strijdkraerten, die aan de Z. punt van Malakka geconcentreerd wat- ren.. Na verbitterde gevechten hen zetten de Japansche troepen het vliegveld ter plaatse en maakten zoodoende het landen van verster kingen mogelijk, die op het oogenc blik bezig zijn den hardnekkigen Britschen tegenstand te breken. De Japansche troepen, die met suc ces op het/Maleische schiereiland oprukken, hebben op 12 Dec. ëen Britsche gemechaniseerde divisie ontmoet, die na een zwaar gevecht totaal vernietigd werd. (Zie verder pag. 3).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1