HOLLANDS DAGBLAD VOOR Nieuwe terreinwinst der Japanners Nieuwe taak voor Kamers van Koophandel Virduistcr i Dc toestand in Ned.-Indië KERSTFEEST Tariefverjaging postverkeer met Duitschland Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Teléf. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11680 VRIJDAG 19 DECEMBER 1941 HIER IS LONDEN... T"\ E ontwikkeling van het wereld- gebeuren der laatste jaren is voor Engeland niet erg plezierig. Na den strijd in het Westen, op den Balkan, in Rusland en in Nrd.- Afrika is er weer een nieuw front in Oost-Azië bijgekomen, waar het den Angclsaksers al evenmin naar den vleezè gaat. Wat kan nu de goegemeente op het Europeesehe vasteland voorgezet worden; welke stroolhalm, om zich aan vast te klampen in het ondanks de geraf fineerde propaganda steeds meer wankelende geloof aan de Britsche overwinning? Londen hegrijpt dat het niet steeds hetzelfde liedje kan blijven zingen. Zelfs den meest .verstokten en verblinden aanhanger ,van Albion worden daarmede op den duur de schellen van de oogen gerukt. Dus moeten er „successen" worden vermeld, waar en hoe dan ook. Als men eenmaal tot dat in zicht is gekomen, kan de rest best aan de Engelsche propagandisten worden overgelaten; die praten hun praatje wel, al ligt het er nog zoo dik boven op en al moeten zij zich zelf na enkele dagen vastpraten. Er zijn altijd wel een paar Europea nen, die hen gelooven en' allicht blijft er iets hangen. Dies wordt in de berióhtenkeuken van de En gelsche propaganda een nieuw pot je op het vuur gezet. Na al hetgeen den „hongerenden" reeds was voorgezet, werd vorige maand naar het heette een degelijk kostje toegezegd, bereid met producten van Afrikaanschen bodem. Het flauwe maal voldeed niet aan de verwachtingen en hoe de koks ook bezig waren er was geen verbetering in te brengen. De honger werd niet bevredigd, zoodat de koks iets extra zwaars moesten gaan bereiden. Het Londensche recept luidt: de berichten uit Oost-Azië Zijn slecht, ja, maar de berichten uit Libye zijn goed, de berichten van het Russi sche front zelfs zeer goed! Dat gaat er voorloopig in als koek Met de zoogenaamde successen in Noord Afrika en in Rusland wordt de aandacht afgeleid van de jobs tijdingen uit Oost-Azië. Volgens den Londensdhen zender zijn de gebeur tenissen in Rusland zóó groot, dat de Amerikaansche bladen er zelfs meer aandacht aan besteden dan aan den strijd op den Stillen Oce aan. Zoo lijkt het nog echter. Ge looft men de beweringen niet? Wacht hier zijn „bewijzen": tien tallen plaatsnamen alsmede regi menten en divisies van Duitsche troepen, die op den terugtocht zijn, worden genoemd A OK dit laatste propaganda-of- fensief zal als alle voorgaande op niets anders uitloopen dan nieu we teleurstellingen bij hen die nog steeds hopen. Zij willen immers op grond van de Britsche berichten, zoo langzamerhand wel eens wat meer concreete successen vernemen en die zijn nog altijd uitgebleven. Ook nu zal dat het geval zijn, want wat is er in werkelijkheid gaande aan het Oostelijk front? In één der laatste Duitsche weer- machtberichten is reeds zakelijk als steeds medegedeeld, dat ten gevolge van het wintersche weer de stellingenoorlog is aangevangen. Militaire operaties zijn nu eenmaal ook afhankelijk van het weer. Dat het Duitsche leger nog tot begin December kon oprukken aleer het de winterstallingen betrok, is een prestatie, die men allerminst had kunnen verwachten. De legerlei ding beschermt het leger hierdoor tegen de ongunstige weersgesteld heid en tegen vijandelijke invloe den. Dat vereischt een gecorrigeerd front, d.w.z. dat ver vooruitgescho ven aanvalswiggen moeten worden teruggetrokken op de eigenlijke frontlijn. Dat is wel iets anders dan een Russisch offensief. Hierbij be denke men, dat de weersgesteldheid voor de bolsjewisten dezelfde is, zoodat wanneer Duitsche tanks vast vriezen zooals „men" triomfan telijk beweert óók <ie Sovjet- De Midway-eilanden in de Pacific» halverwege Nbord- Amorika en Oost Azië, het Amerikaansche steunpunt, dat door de Japansche strijd krachten krachtdadig werd aangevallen, was vroeger slechts een door albatrossen bevolkte koralen-groep. Ook thans treft men deze storm vogels er nog aan. (Atlan tic-Holland). LUCHTALARM TE MAKASSAR. BATAVIA, 18 Dec. (AJJJP.) Te Makassar. op het eiland Ce lebes, werd Dinsdag jl. voor de eerste maal luchtalarm gege ven. Ned.-Indische en Australi sche troepen op Portu- geesch Timor. STOCKHOLM, 18 Dec. (DJLB.) De Engelsche berichtendienst bevestigt in een extrabericht van Reuter uit Londen, dat Nederlandsche en Australische strijdkrachten Portugeesch Ti- mor zijn binnengedrongen. Naar de Portugeésche bladen melden, heeft de regeering den Landdag tegen Vrijdagmiddag vijf uur tot een buitengewone zitting bijeengeroepen, ten einde een be langrijke regeeringsverklaring aan te hooren over de bezetting van de Portugeesche bezitting Timor door Australische troepen. De door Reuter gemelde beweerde bezetting door de- Japanners van Portugeesch Macao, een klein schier eiland ten W. v. Hongkong, wordt beslist tegengesproken. Vooral op Malakka groote vorderingen TOKIO, 18 Dec. (D.N.B.) Naar de afd. Leger van het kei zerlijk hoofdkwartier heeft me degedeeld, hebben met de ma rine samenwerkende Japansche strijdkrachten in alle operatie gebieden belangrijke versterkin gen ontvangen. Verder wordt medegedeeld, dat de operaties een bevredigend verloop hebben. De vijandelijke tegenstand is overal gebroken. De intensieve aanval op Hongkong duurt voort. Op de Philippijnen werd nieuwe terreinwinst verkregen. De strijfl voor duizend kinderen Initiatief van W.H.N. 's-GRAVENHAGE, 18 Dec. Winterhulp Nederland organi seert op Zondag 21 December as, van des middags half drie tot vijf uur in do qrootft zaal van den Haagschen Dierentuin een groot Kerstfeest, waartoe duizend Nederlandsohe kinde ren worden uitgenoodigd. tanks aan hun plaats gekluisterd zullen zijn. En wat het zoo graag aangehaalde voorbeeld-Napoleon betreft: de Corsicaan beging een groote fout door het onvoldoende van vijandelijke troepen gezuiverde Moskou te betrekken. Het was zijn ondergang, hoewel hem geen ande ren weg bleef in tegenstelling tot de Duitsche legerleiding, voor wie de ze bezetting geen noodzakelijke voorwaarde is. Zij kent slechts de vernietiging van de bolsjewistische strijdmacht en bewapeningscentra, en de verovering en bescherming van die gebiedén, die het Europee sehe continent noodig heeft om be stand te zijn tegen de blokkade. Deze taak is reeds grootendeels ver vuld en de voltooiing kan tegemoet gezien worden zöodra het weer dat toelaat. Bovendien is de bolsjewis tische staat als groote mogendheid en wereldmacht vernietigd. De ware situatie is aldus: Er is een pauze aan het Oostelijk front voor den duur van den winter. Na deze pauze zullen de Siberische di visies, de laatste militaire reserves der Sovjet-Unie, die thans in West- Rusland staan of derwaarts ver trekken, hetzelfde lot ondergaan als de hoofdmacht der bolsjewisten in de vernietigende veldslagen bij Bialystok en Minsk, bii Smolensk, en de westelijke Oekraine, bij Go- mel, Welikyloeki, Kief. Briansk en Wjasma. aan de westkusten in de richting van Vigan aan de noordwestkust van Luzon ontwikkelt zich even eens op bevredigende wijze. Op Malakka rukken de aldaar ge lande Japansche strijdkrachten snel op. Na de inneming van het vlieg veld Victoria beheerschen deze thans volledig het gebied rondom Kra aan de Zuidpunt van Burma. De bij Singora en Kota Barde ge lande troepen hebben de Britsche grensversteriringen vernield en Brit sche gemechaniseerde strijdkrach ten vernietigd De luchtmacht heeft verder vliegvelden in Burnaa èn op Malakka aangevallen. Na de bezetting van Goeam, de landing op Britsch Borneo en de uit schakeling van den Britschen in vloed in China kan dus op alle fronten een voortdurende vooruit gang worden geconstateerd. Wederom eisch tot overgave van Hongkong. De gopverneur-generaal van Hong kong heeft, opnieuw een eisch tot overgave, waarin de aandacht der Engelschen gevestigd werd op \t lot van een millioen Chineesche bur gers, van de hand gewezen. Van Japansche zijde zal geen eisch tot overgave meer gesteld worden. In middels is de beschieting van Hongkong hervat. Het Zuidzee front. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat de troepen die te Ap- pari op Noord-Luzon geland zijn. oen vliegveld hebben bezet en naar het Z. oprukken, terwijl een andere Japansche afdeel in g op krachtig verzet is gestooten in het gebied van Vigan. De Japansche troepen in Zuid-Luzon rukken in Noorde lijke richting op. na het geheele gebied ten N.W. van Lagaspit te hebben bezet. De bezetting van Kanloon. De Japansche woordvoeder te Bangkok, Iwata, heeft op de pers conferentie medegedeeld, dat de snelle bezetting van Kauloen een gevolg is geweest van het feit, dat de Indische troepen weigerden te vechten. Bangkok Times meldt, dat Br.- Indische patriotten met het Japan sche leger op Malakka samenwer ken en dat dit waarschijnlijk een belangrijke uitwerking zal hebben op de Br.-Indische troepen. De strijd op Malakka. Het communiqué uit Singapore meldt volgens den Britschen be richtendienst, dat Britsche troepen zich uit de provincie Zuid-Kedah teruggetrokken hebben, zoodat de Japanners thans in het bezit zijn van het geheele vasteland tegen over Penang. Luchtaanval op Koenming. Groote formaties Japansche bom menwerpers hebben bij een massa- len aanval op Koenming. de hoofd stad van de provincie Yoennan, mi litaire doelen in de stad vernield. Daardoor is, zoo zegt men te Tokio, een zwaren slag toegebracht aan de voorbereidingen van Tsjoeng- king voor de invasie van Fransch- Indochina. Alle vliegtuigen keerden op hun steunpunten terug. Reorganisatie per 1 April 1942 ADVIEZEN EN MEDEDEELINGEN AAN DE OVERHEID. Het Verordeningenblad bevat een besluit van, den secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in zake de samenstelling, inrichting en be voegdheid van de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Aan dit besluit wordt het volgende ontleend omtrent de organisatie der kamers. De Kamers van Koophandel en Fabrieken maken deel uit van de zelfstandige organisatie ter ont wikkeling van het bedrijfsleven. Er zijn kamers in het geheele grondgebied van Nederland. Haar gebied valt in den regel samen met dat van de provinciën. De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart be paalt het aantal, de gebieden en de zetels der kamers, ge hoord het toporgaan van het georganiseerde bedrijfsleven. De secretaris-generaal kan voor gedeelten van het gebied eener kamer plaatselijke kantoren van die kamer instellen. De kamers vormen afdeélingen voor de industrie, het ambacht, den handel en het verkeer ter be hartiging van de bijzondere belan gen van deze takken van bedrijf binnen haar gebied. Bovendien kunnen zij voor de overige' takken van bedrijf, waarin een hoofdgroep bestaat, in overleg met deze, afdeelingen vormen. Indien binnen het gebied van een kamer gewestelijke of plaatselijke afdeelingen van bedrijfsorganisaties bestaan, worden deze met de be trokken afdeeling der kamer ver bonden. Ten aanzien van het verrichten van werkzaamheden op vakgebied zijn de in het vorige lid bedoelde gewestelijke of plaatselijke afdee lingen gebonden aan de aanwijzin gen van de bedrijfsorganisafes waarvan zij deel uitmaken. De taak. Over de taak der kamers beval het besluit onder meer het volgen de: De kamers behartigen zelf standig de belangen van alle Duitschland strijdt voor Europa Treffers op zwaren Britschen kraiser LUCHTACTIE AAN OOSTELIJK FRONT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Dec. Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Door onze luchtaanvallen in den centralen sector van hei Oostelijk front heeft de vijand ook gisteren zware verliezen aan menschen, pantserwagens en rollend materiaal geleden. Ten W. van de Kandalaksja baai (Witte Zee) hebben ge vechtsvliegtuigen doelen van de Moermansk-spoorlijn als mede een vliegtuigbasis me' hommen bestookt. Aan de O.- en Z.W. kust van Engeland zijn in den afgeloo pen nacht havenwerken ge bombardeerd. In N.-Afrika hebben gisteren -reen groote gevechtshandelin gen plaats gehad. In de watc ren van Cyrenaica geraakten Duitsche gevechtsvliegtuigen in contact met een vrij groote formatie Britsche zeestrijd krachten en plaatsten twee freffers van luchttorpedo's op een zwaren kruiser. Duitsche agers en luchtdoelartillerie schoten zeven Britsche vlieg fuigen omlaag. Bij nachtelijke aanvallen van de Britsche luchtmacht op de bezette gebieden in het Wes ten verloor de vijand"- vier bom men werpers. In den tijd van 10 tot 16 Dec. schoten forma lies van de Duitsche lucht macht en eenheden van de Duitsche marine 75 Britsche "liegtuigen neer, waarvan 5? boven de Middellandsche Zee en in N.-Afrika. In hetzelfde tijdvak gingen in den stri'd tegen Groot-Brittannië 17 eigen vliegtuigen verloren. ondernemingen in haar gebied in het kader van het bedrijfs leven als geheel. In het bijzonder moeten de kamers de overheidsorganen ter zijde staan door het verstrek ken van feitelijke mededeelin- gen en het uitbrengen van ad viezen. Zij kunen deze ook uit eigen beweging verstrekken. Tot de taak der kamers behoort verder de bevordering van de al gemeens belangen van economi- schen aard in haar gebied, welke niet aan andere lichamen, instel lingen of bepaalde autoriteiten ter behandeling zijn of worden voorbe houden. Hiertoe behoort in het'bij zonder: 1. Het stichten en beheeren van instellingen ten dienste van het be drijfsleven in haar gebied. 2. Het voeren van algemeene propaganda voor en het verstrek ken van voorlichting over het be drijfsleven in haar gebied. 3. Het verleenen van subsidies aan instellingen, welke een alge meen belang van het bedrijfsleven in haar gebied bevorderen. 4. Het vorderen van de rijks-, provinciale en gemeenteambtena ren van de voor haar verslagen en verzameling van statistische gege vens benoodigde opgaven. Behalve tot het houden van het handelsregister ingevolge de han delsregisterwet, zijn de kamers ver plicht tot uitvoering van de haar door "de organen van het algemeen bestuur gegeven opdrachten en zijn in het bijzonder bevoegd certifica ten van oorsprong en andere ver klaringen ten dienste v$n het be drijfsleven af te geven, alsmede handteekeningen, welke in het handelsregister zijn ingeschreven, te legaliseeren. Verordenende bevoegdheid. Voor zoover dit voor de verrich ting van. haar in de vorige alinea bedoelde werkzaamheden noodig is, kan de secretaris-generaal de kamers verordenende bevoegdheid geven. Voorts bevat het besluit bepalin gen omtrent de benoeming van het bestuur. De secr.-gen. benoemt een voorzitter van een Kamer voor den tijd van twee jaren, die jaarlijks voorzitters benoemt voor de ge vormde afdeelingen. De voorzitter van een Kamer •wordt geadviseerd en bijgestaan door een Raad van Bijstand, waarvan de secretaris-generaal het aantal leden bepaalt en vast- stelt hoeveel hunner voor elk der takken van bedrijf moeten wor den aangewezen. De voorzitters van de hoofdgroepen en bedrijfs groepen, wier ondernemingen haar hoofdzetel in het gebied der Kamer hebben, moeten in ieder geval tot leden van den Raad van Bijstand worden benoemd. De voorzitter van een Kamer be noemt den algemeenen secretaris in overleg met den secr.-gen. Voorts zijn in het besluit bepa lingen opgenomen betreffende de geldmiddelen van en het toezicht op de Kamers. Dit toezicht wordt geoefend door den secr.-gen., die besluiten strijdig met een wettelijk bepaling of het algemeen belang, kan schorsen of vernietigen. Met ingang van 1 April 1942 zijn de bestaande Kamers van Koop handel en Fabrieken ontbonden. De rechten van het bij de ont bonden Kamers werkzame personeel dat door de nieuw ingestelde Ka mers in éen overeenkomstige posi tie wordt overgenomen, blijven ge handhaafd. voor zoover de secr.- gen. niet bij wijze van uitzondering anders bepaalt Veerschip op mijn geloopen SM PERSONEN OMGEKOMEN. Het Philippijnsche veerschip „Cor- regidor" is in de baai van Manilla op een mijn geloopen en vergaan De Britsche berichtendienst meldt, dat van de 800 vluchtelingen, die zich aan boord van het schip be vonden, ongeveer 300 gered konden worden. De lijken der overigen zul len waarschijnlijk niet geborgen kunnen worden, als gevolg van het feit, dat het schip in diep water ligt, waarin zeer veel haaien voor komen. Ook verscheidene Philip pijnsche politici worden vermist. MaanMaan op vanavond om onder 10.18 19.02 •25 Dec. 17.27 uur 9 Jan E.K. tot morgenochtend L.K. 2 Jan q W Ian V. M. y.TV uur. N.M- EENHEIDSPORTO IN EURO- PEESCH VERKEER. Tusschen de posthosturen van Duitschland en Nederland is een bijzondere overeenkomst over de oosttarieven in het wederzijdsche verkeer aangegaan, welke op 1 Jan. 1912 in werking treedt en waarvan de meest kenmerkende factor is de invoering van de Duitsche gra den van gewicht en de binnenland- sche tarieven in het wederzijdsch verkeer tusschen beide staten. Duitschland staat op bet stand punt, dat er tusschen de binnen landsche tarieven en de tarieven in het Europeesehe verkeer voor taan geen 'verschil meer moet be staan. Het sluiten van dit en vroe gere bijzondere verdragen moet den grondslag vorenen voor een alge meene Europeesehe Postunie. Met deze Postunie wordt het oude ide aal van eenheidsporto in het Euro peesehe verkeer tot werkelijkheid. De nieuwe tarieven, die tegenover de oude regeling een aanzienlijke verlichting beteekenen, zijn als volgt vastgesteld: Voor brieven naar Duitsch land, het protectoraat Bohemen en Moravië en het Gouvernement-Ge neraal: tot 20 gr. 10 cents; hoven 20 gr. tot 250 gr. 20 cents; hoven 250 gr. tot 500 gr. 30 cents; boven 500 gr. 'tot 1000 gr. 50 cents. Voor drukwerk, offertes, mon sters zonder waarde, gemengde zendingen en pakjes naar Duitsch land worden voorloopig nog de Ne- derl. tarieven van de wereldpost unie gebruikt. Etenstijd ln een krijgsgevangenen kamp van het Marmarlca-gebied in Noord-Airika. Britsche gevangenen aan den maaltijd. (Luce-Holland). Ned. Arbeidsdienst steunt Winterhulp Collecte onder, de devies „lek dien". Morgen zal er door den Neder- landschen Arbeidsdienst te Den Haag een groots opgezette collecte voor Winterhulp Nederland worden gehouden. Met medewerking van het staforkest zal de Nederlandsche arbeidsdienst zijn divies „ick dien" doen uitdragen, door de W.H.N. te steunen in haar werk tegen de noo- den onder ons volk. Volgt dit goede voorbeeld na, steunt Winterhulp Nederland! Sluiting van de jacht In de Ned. Staatscourant is opga- nomen een besluit van den Secre taris-Generaal van het departement van landbouw en visscherij, waarbij wordt bepaald, dat met ingang van 1 Januari 1942 de jacht met geweer op alle wildsoorten zal zijn geslo ten. ADMIRAAL KIMMEL UIT OPPER BEVEL ONTZET. STOCKHOLM, 18 Dec. (ANP). Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, is admiraal Kimmel het bevel" over de Ameri- aansche vloot op den grooten Oce aan ontnomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1