HOLLANDS DAGBLAD VOOR r- Verduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 De Engelsche overval op Timor Japansche vlag wappert op Hongkong DE AANSLAG OP KOLONEL ROST VAN TONNINGEN Nieuwe bonnen De HABO aan de ATO Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11681 ZATERDAG 20 DECEMBER 1941 PORTUGEESCHE MINISTERRAAD BIJEEN. LISSAEON, 19 Dec. (DNB.) Naar uit een officieele mededeeling der kanselarij van den minister-president van Portugal blijkt, beeft de ministerraad zich Woensdag bezig gehouden met .gebeurtenissen, wel ke - zooals in de mededeeling wordt gezegd - zich In de kolonie Tim oer hebben afgespeeld." De ministerraad is in afwachting, zoo wordt verder in de mededeeling verklaard, van nadere bijzonderheden, ten einde het land te kunnen inlichten over den toestand en over het standpunt yan de regeering. Deze officieele mededeeling is door de Portugeesche bladen zonder redactioneel commentaar gepubliceerd. GEFANTASEERDE BEZETTING VAN MACAO DOOR JAPAN. LISSABON, 19 Dec. (DNB.) De beweerde bezetting van de Por tugeesche bezitting Macao in het Verre Oosfen door de Japanners, waarvan Woensdag uit Londen en ook uit New York melding gemaakt werd, is gebleken volkomen gefantaseerd te zijn. Wat de Britten hier mede voor hadden, is inmiddels opgehelderd door den overval op de Portugeesche bezitting Timor, door Anstralische troepen. Kennelijk was het de bedoeling, een voorwendsel te vinden voor de inbezitneming van Portugeesche bezittingen. De Portugeezen heb ben dit spel doorzien en zijn den Engelschen voor geweest door de mededeeling, dat de Japansche aanval op Macao in de redactiebureau* van een courant te Londen is nitgevonden en dat de goede betrekkin gen jegens Japan geen aanleiding bieden dit land er van te verdenken, Portugeesch rechtsgebied te willen rooven. Het gerucht van den overval der Australiërs op Timor heeft zich te Lissabon als een loopend vuurtje verspreid en een zeer diepen in druk gemaakt REACTIE IN PORTUGAL. LISSABON, 19 Dec. (DNB). De politiebewaking voor de gebouwen vam het Britsöhe gezantschap, het Britsohe consulaat-generaal en de vertegenwoordiging der Nederland- sohe emigrantenregeering is Don derdagmiddag aanzienlijk versterkt Portugeesche politie heeft deze maatregelen getroffen in verband met de groote opwinding onder de bevolking van Lissabon over den overval der Britten en oaider En- gelsch bevel staande Ned. Indische troepen op Portugeesch Timor. De autoriteiten vreezen voor demon straties voor genoemde diploma tieke vertegenwoordigingen. Xb ERELDSCHOUW HET geweldige offensief van de Japanners in den Oost-Aziati- schen vrijheidsstrijd, heeft ook de ze week onverminderd voortge duurd, zonder dat daartegenover zelfs maar het geringste succesje van Engelschen of Amerikaanschen ikant vermeld kan worden. Op de Philippijnen en op Malakka rukken de Japansche troepen onweer staanbaar verder, de verovering van Hongkong is nog slechts een kwes tie van tijd en op de Aziatische zeeën valt van Albion's of Uncle Sam's machtige vloot weinig te be speuren, sinds daaruit het grootste percentage naar den bodem van den Oceaan verdween. De Angel saksische bluf van vóór dezen oor log is reeds lang verstomd en heeft in den zin van de aan de „over zijde" bekende propagan da-metho den plaats gemaakt voor het zoeken naar ietwat aannemelijke verontschuldigingen voor dit pijn lijke machtsvertoon" der gealli eerden. Geen wonder dat volgens het nu reeds meer dan twee jaar oude re cept de aandacht der wereld van dit hernieuwde falen der Britsche- en Amerikaansche oorlogsmachine rie wordt afgeleid met de „dave rende" successen in Rusland. Bijna eenige maanden geleden werden even daverende successen uit N. Afrika gemeld. En wat is er van deze successen-op-voorschot terecht gekomen? De „betaling" laat nog steeds op zich wachten. Ook op diplomatiek terrein heb ben Engeland en Amerika niet de resultaten verkregen, die zij ver wacht hadden. Zeker, een flink aan tal landen hebben Japan den oorlog verklaard, maar in de eerste plaats waren dit voor het meerendeel aa,n de Angelsaksische mogendheden onderhoorige en dus onmondige staten en dominions, vervolgens heeft de militaire kracht dezer lan den geen doorslaggevende beteeke- nis en tenslotte is het aantal niet zoo groot als eerst werd rondgeba zuind. Na alle zwakheden op zoo menig gebied heeft Engeland weer reha bilitatie gezocht op de van dien kant bekende wijze. Nu weer is het koloniaal bezit van het neutrale Portugal, Timor, in „bescherming" genomen. In dat „beschermen" zijn zij heel wat mans daarvan we ten wij Nederlanders, die reeds Cu- ragao en Suriname aan die zucht moesten offeren en Oost-Indië in de Angelsaksische wanhoopsdaden zien meegesleurd, langzamerhand mee te praten, Hoe Portugal op dezen aanslag zal reageeren, is nog niet bekend, maar bet ziet er naar uit dat dit land even snel als Frankrijk, dat toch eens bondgenoot was, zich vol walging van de geallieerde mogend heden zal afwenden. VOOR ons land, dat thans zijn prachtigste koloniaal bezit in den oorlog betrokken ziet, is juist om dat zinlooze gebeuren van het grootste belang, hetgeen Zondag in Utrecht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der N.S.B. is me degedeeld. Het feit, dat de N.S.B. de eenige politieke organisatie in Nederland is geworden, is immers van het hoogste gewicht voor de ontwikkeling van den Nederland- schen staat in het nieuwe Europa. Slechts op den grondslag van het mationaal-socialisme zal ons land geleid kunnen worden naar de plaats in de Europeesche volkeren gemeenschap, dien het krachtens r Duitschland strijdt voor Europa Britsche kruiser getorpedeerd TWAALF BRITSCHE VLIEG- TUIGEN NEERGESCHOTEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüIIRER, 19 Dec. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Bij het afweren van vijande lijke aanvallen is het op ver scheidene plaatsen van het Oostelijke front tot hevige ge vechten gekomen. De vijand leed zware verliezen. In weer wil van het slechte weer deed de luchtmacht aanvallen óp troepenconcentraties, artillerie stellingen, gepantserde strijd krachten en ravitailleeringswe- gen van den vijand. In de baai van Kola is een koopvaardij schip van middelbare grootte door bommen zwaar bescha digd. In de Middellandsche Zee heeft een duikboot onder bevel van kapitan-leutnant Driver voor Alexandrië een Britschen kruiser van de Leander-klasse tot zinken gebracht. Een poging van een sterke Britsche formatie bommenwer pers en jagers, een haven in het Westelijke bezette gebied aan te vallen, mislukte giste ren met zware verliezen voor den vijand. Duitsche jagers en luchtdoelgeschut schoten twaalf Britsche vliegtuigen neer, waar onder vijf viermotorige bom menwerpers. Eén Duitsch vlieg tuig wordt vermist." EEN CONFERENTIE TE MOSKOU. RIO DE JANF.IRO, 19 Dec. (DNB) Naar uit Washington wordt ge meld, heeft minister Huil tegen over de pers verklaard, dat de Ver. St niet vertegenwoordigd zullen zijn op een conferentie van verte genwoordigers van het Britsche en het Sowjetcommando, die te Mos kou wordt gehouden. Definitieve bezetting nog slechts kwestie van tijd OP MALAKKA TREKKEN DE BRITSCHE TROEPEPN VERDER TERUG. TOKIO, 19 Dec. (D.N.B.) Op de haven van Hongkong wappert de Japansche vlag, zoo meldt Domei uit Kauloen. De Japansche landingstroepen zijn op het oogenblik bezig den laatsten Britschen tegenstand te breken. Het lot van Hong kong is hiermede bezegeld en naar Domei constateert is de definitieve bezetting van het eiland nog slechts een kwes tie van korten tijd. De Japansche strijdkrachten wa ren Donderdagavond op drie plaat sen van het eiland geland. Het Engelsche ministerie heeft reeds bekend gemaakt, dat sinds Vrij dagochtend geen tijding meer uit de Kroonkolonie is ontvangen. Volgens een bericht uit Amoy is degouverneur van Hongkong, Young, met onbekende bestemming gevlucht met het oog op den aan staanden val van Hongkong. De Engelsche soldaten en de Chinee- sche bevolking, aldus wordt ge zegd,. zijn daarover zeer veront waardigd. zijn groot verleden toekomt niet krachtens zijn houding in de laat ste jaren, toen de erfenis van het voorgeslacht te niet gedaan dreigde te worden door een gevaarlijk po litiek spel. Wij hebben de gevolgen daarvan aan den lijve ondervonden Gelukkig staan wij, dank zij de zooveel verguisde N.S.B., niet voor ons volledig bankroet. Nederland krijgt een eerlijke kans als gelijkberechtigde natie mede te bouwen aan het nieuwe Europa en daarin vrij en zelfstandig te leven en te werken. Dat is iets anders dan het „na ons de zondvloed", dat zekere „Nederlanders" zich tot de vies gekozen hebben. Op Malakka. Naar Radio Singapore meldt, zijn de bij Singora gelande Japansche troepen ongeveer 100 mijl opgerukt. De Britsche troepen zijn op ver scheidene plaatsen tot den terug tocht gedwongen. In een ander bericht uit Singa pore geeft de Britsche berichten dienst toe, dat de Britsche strijd krachten op Malakka over de ri vier de Moeda terug zijn getrokken. De opperbevelhebber van de Brit sche strijdkrachten in Britsch-In- dië, Wavell, heeft gisteren medege deeld, naar Domei op grond van inlichtingen uit New-Delhi ver neemt, dat de:. Britsche troepdn ge dwongen zijn Penang te ontruimen. De Britsche berichtendienst be vestigt, dat de provincie Wellesle? tegenover het eiland Penang zich geheel in Japansche handen be vindt. Vliegvelden in handen der Japanners. Door den succesvollen opmarsch zijn meerdere vliegvelden op Ma lakka in handen der Japansche troepen gekomen. Waar de landbouwers niet in de gelegenheid zijn zelf hun grasland te scheuren, neemt de Ned. Heide Mij. dezen taak over. In de omge ving van Eemnes zijn thans honderden arbeiders met dit voor de voedselvoorziening van ons volk zoo belangrijke werk bezig'. Pax-Holland-De Haan-m) Vijftien jaar gevangenis straf tegen kapitein v. d. Ende geëischt Tijdens de oorlogsdagen in Mei 1940 en wel op den tweeden Pink sterdag, speelde zich in en nabij de consistoriekamer van de Ned. Herv. Kerk te Durgerdam een dra ma af. Een 36-jarige kapitein van de mariniers had daarbinnen een revolverschot op zijn chef, den ka pitein-ter-zee (kolonel) N. A. Rost van Tonningen, gelost en had daar na- in het wilde weg op straat twee burgers doodgeschoten en twee anderen gewond. Kolonel Rost van Tonningen bleek ernstig aan het hoofd getroffen te zijn. De kogel was dwars door de neusholte gagaan. Hij genas later evenwel. De-dader, kapitein P. J. van-der Ende, bleek zeer overspannen te zijn en enkele nachten achtereen niet geslapen te hebben. Hij scheen in het feit, dat dé kolonel een broer was van den bekenden na- tionaal-socialist, aanleiding tot wantrouwen te. hebben gevonden in diens persoon en in de defensieve organisatie ter plaatse, waarvan kol. Rost van Tonningen de leidine- Singapore of de Philippij nen? De Amerikaansche radiospreker, Swin, heeft voor den New York- schen omroep gezegd: aangeduid is, dat men wellicht de beslissing zal moeten nemen om of wel Singa pore of wel de Philippijnen te red den. Wanneer een van beide wordt opgeofferd, is het wellicht mogelijk het ander te behouden. Ook een Engelsche radiospreker heeft dienzelfden nacht de bange vraag gesteld: de Philippijnen of Singapore? Uiteraard verklaarde hij, dat Singapore belangrijker is, want wanneer Singapore valt, ver keert Indië in hét grootste gevaar. Misschien echter zullen de Japan ners spoedig, dank zij hun superio riteit, de beslissing nemen: Singa pore èn de Philippijnen voor Ja pan. Aan het Oostfront Duitsche infanteristen, goed beschut te gen de koude en gecamoufleerd tegen den vijand, wachten op het bevel tot den aanvaL (Orhis-Holland). had. Niemand vertrouwde hij daar meer. De Haagsche rechtbank verleen de bij uitspraak van 10 Juni j.L ontslag van rechtsvervolging aan den verdachte, op grond van on toerekenbaarheid, tijdens 't plegen van de daad, doch de officier van justitie, die tien jaren gevangenis straf geëischt had, ging in hooger beroep. Het vredegerechtshof heeft dezer dagen die zaak behandeld De eerste getuige, C. G. Lens, toenmaals luitenant bij. de mari niers, verklaarde, dat een troep van een kleine honderd soldaten in autobussen uit Den Helder naar het zuiden was gedirigeerd. Kapi tein van der Ende had de leiding. Het was getuige wel opgevallen, dat kapitein van der Ende erg opgewonden en vreemd optrad te gen verschillende personen. Ten slotte werd het getuige te erg en hij raadde den kapitein aan, eenige rust te nemen Nadat de schoten waren geval len, heeft getuige den kapitein in arrest gesteld. Verklaring van het slacht offer. Kol. Rost van Tonningen zeide, dat hij den kapitein in de consis toriekamer had ontboden om een werkverdeeling te treffen, doch nauwelijks was de kapitein in de kamer of hij loste een schot uit den revolver geheel onverwachts op het hoofd van getuige, die kort daarna nog eenige andere Schoten hoorde. Getuige had tevoren in het geheel geen argwaan gekoesterd je gens van der Ende, wel bemerk te hij dat deze vermoeid was. De arrestatie van kapitein van der Ende heeft getuige niet bijgewoond. Prof. Carp herhaalde de conclu sie van zijn psychiatrisch rapport over verdachte, die volgens hem onderhevig was aan waandenkbeel den. De eisch. De procureur-generaal, prof. Dr. van Genechten, zette uiteen, dat de feiten: insubordinatie jegens en po ging tot doodslag op kolonel Rost van Tonningen, zoomede doodslag van twee burgers, vaststaan. De Geer had waandenkbeelden, toen hij 21 eerzame burgers liet op sluiten; doch hij is gevlucht en te ruggekeerd en wil hier nu wel rus tig als vergeten burger leven. Waandenkbeelden hadden ook de beide officieren, die verleden week terechtstonden wegens moord. De generaal, die binnen afzienba- ren tijd zal terecht staan, had blijk baar eveneens last van waandenk beelden, evenals tientallen officie ren, die hun plicht niet hebben ge daan,, doch wel de duizenden opge sloten burgers prikkelden. Spreker zou op grond van art. 117 juncto 120 mil. strafwetboek de doodstraf kunnen eischen, of ingevolge art. 287 W. v, Str: vijftien jaar gevangenisstraf, vermeerderd met een derde. Hij staat echter niet op het standpunt der vergel ding en acht het voldoende indien verdachte uit de maatschappij wordt verwijderd totdat de nieuwe maatschappij tot rust zal zijn ge komen. Spreker concludeert tot vijftien jaar gevangèniss'raf met ontzegging van het recht om bij de •^wanende macht, te dienen. Pleiter zeide dat men moet reke ning houden met de sfeer in de Meidagen. PI. hoopte, dat het hof bet vonnis (ontslag van rechtsver volging) zou bevestigen, subs. dat verdachte voorwaardelijk onder toezicht zou worden gesteld. Het hof zal Dinsdag 30 Dec. uit- soraaA doen. 1 Maan Maan op vanavond om onder ia» 97 2052 25 Dec. ".Ai UUr 9 Jan e.k. tot morgenochtend l.k. 2 Jan o aq 16 Jan v.m. v.4o uur. n.m. Zondagavond om Maan 17.28 uur Maan U.58 tot Maandagochtend ^137 9.43 uur Extra boter op bon 57 'S-GAVENHAGE, 19 December. Voor de week van Zondag 21 tot Zaterdag 27 December zijn de ge bruikelijke rantsoenen brood of ge bak, vleesch of vleesóhwaren, melk en aardappelen verkrijgbaar op de bonnen 49 van de daarvoor bestem de kaarten. Voorts zijn de twee bonnen 57 van de boter- en de vetkaart aan gewezen voor het koopen van het extra rantsoen boter van 250 gram (voor kinderen tot 3 jaar 125 gram) Deze bonnen zijn geldig van Zon dag 21 December tot Zaterdag 31 Januari. In verband met de bevoorrading van den handel kan het voorkomen, dat men het extra rantsoen niet reeds bij het begin van den geldig heidsduur van bon „57" zal kun nen koopen. Vandaar, dat bon 57 geldig blijft tot en met 31 Januari 1942. Hierdoor is ieder in de ge legenheid het extra rantsoen fce betrekken. Op de bonnen van de vetkaart zal de gebruikelijke reductie van 22 V2 cent per 250 gram worden ver leend. OOK GORT OP DEN HAVER- MOUTBON. De secr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend. dat de met „1 rantsoen ha vermout" gemerkte bonnen in den vervolge, behalve op het koopen van een rantsoen havermout, ha vervlokken, haverbloem, haver- gort, aardappelmeel vlokken of gruttenmeel (gemengd meel) te vens recht zullen geven op het koopen van één rantsoen gort, gortmout, gortbloem, alle soorten gruttenmeel, rijstgries en aardap- peltapioca. De roofmoord te Rijsbergen Vijftien Jaar geëischt. De Officier van Justitie bij de rechtbank te Breda heeft 15 jaar ge vangenisstraf geëischt tegen den 24-jarigen bedrijfsleider, F. J. Goy- arts uit Ginneken, die terecht stond als verdacht van den afschuwelij ken roofmoord, welke in den mid dag van 12 Juni j.1. op de heide on der de gemeente Rijsbergen ge pleegd is op den 39-jarigen onge- huwden landbouwer J. A. Geerts uit LHicoten. Hem werd ten laste gelegd, dat hij op den bewusten middag, na in kalm beraad het voornemen op gevat en het plan gevormd te heb ben om J. A. Geerts van het leven te berooven, het slachtoffer yan achteren heeft aangevallen en hem met revolverschoten heeft ver moord. Een kogel doorboorde de borstkas, terwijl het andere schot op het hoofd gericht was. De dood trad daardoor direct in. Verdachte was verder ten laste gelegd, dat hij daarna het slachtoffer beroofd heeft van een bedrag van f 1205. Er waren 33 getuigen gedagvaard, waarvan er velen zeer bezwarende verklaringen aflegden. Verdachte bleef ontkennen. ALLE DIENSTEN BLIJVEN GEWOON RIJDEN. Naar wij vernemen gaat binnen afzienbaren tijd de Hollandsche Autobusonderneming HABO aan de Ainemeene Transport- Onderneming (A.T.O.) over, doordat laatstgenoemde maat schappij het grootste gedeelte van het aandeelenbezit der H.A.B.O. heeft verworven. Het publiek zal van een en an der voorloopig weinig merken, de diensten blijven gewoon rij den en het personeel blijft zijn posten bezetten. Wanneer nor- maler tijden aanbreken, zal na tuurlijk wel een ander gereor ganiseerd worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1