HOLLANDS DE OVERVAL OP TIMOR Hitier neemt opperbevel van leger op zich Verduistir DAGBLAD VOOR Portugals premier onthult den achtergrond Krachtige aanvallen der bolsjewisten afgeslagen Benoemingen Artsenkamer Kedactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 üjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11682 MAANDAG 22 DECEMBER 1941 DE MOTIEVEN EN VOORWENDSELS VOOR DE ENGELSCHE INVASIE. Het D. N. B. meldt uit Lissabon: De Portugeesche Land dag Is Vrijdagmiddag in een b uit en gewone zitting bijeengeko men. Het buis was tot op de laatste plaats bezet. In de diplo matenloge waren de vertegenwoordigers der buitenlandsohe mogendheden aanwezig. Voor het paleis waren de patriotti sche organisaties en een duizendkoppige menigte bijeenge stroomd om de rede van den minister-president, die door middq} van luidsprekers werd uitgezonden, te hooren. Toen dr. Salazax de zaal betrad, werd hij begroot met een eindeloos applaus van den kant van de regeeringsleden en afgevaar digden. In zijn rede verklaarde Salazar, dat hij een uiteenzetting wilde ge ven van de feiten. Woensdagoch tend, zoo verklaarde hij, is een troe penmacht naar het schijnt Au straliërs en onder Britsch hevel staande Ned.-Indische strijdkrach ten in Dili geland op Portu- geesch Timor, om de voorgewende reden, de kolonie te zullen bescherm men tegen een voor de deur staan- den Japanschen aanval. Stilzwijgend passeer ik de cam pagne aldus Salazar die voor eenige weken ih een zeker deel van de wereldperis is ingezet ten aanzien van Timor en de bezorgd heid betreffende de Portugeesche koloniale politiek, $en campagne, die schommelt tusschen geinteTes- seerdheid en belachelijkheid en waarin eischen betreffende niet verleende monopolies en de schrik voor de .Tapansche „inflatie", die bestaat uit veertien Japansche on derdanen, een rol speelden. Op 14 November stelde het Fo- reign Office de Portugeesche re- 1 Beering de volgende drie vra gen: a. Welke houding neemt Portu gal aan in geval van een Japan- sohen aanval op Timor? b.' Is de Portugeesche regeering bereid onder deze vooronderstelling de Britsche hulp te aanvaarden? c. Zoo ja, zou het niet gunstig zijn een plan uit te werken voor een gemeenschappelijke actie? Het was onze overtuiging, zoo ging Salazar voort, dat een Japan sche aanval op de Portugeesche be zitting Timor als onwaarschijnlijk 'moest worden beschouwd, niet al leen omdat onze vriendschappelij ke betrekkingen met het Japansche rijk dit in den weg stonden, maar ook, omdat daarvoor geen strate gische motieven aanwezig walen. Besluit van Portugals Natioaale Vergadering VOTUM VAN VERTROUWEN IN DE REGEERING. Nadat min.-pres. Salazar zijn re de in de Nat. Vergadering onder stormachtige toejuichingen van de afgevaardigden beëindigd had, ga ven verscheidene afgevaardigden uiting aan hun verontwaardiging over den overval op de Portugee sche bezitting Timor, aldus het D.N.B. Eenstemmig betuigden de afgevaardigden hun instemming met de kalnie houding, welke de Portugeesche regeering in deze aangelegenheid heeft aangenomen. Vervolgens heeft de Nat. Verga dering het volgende leterlijk weer gegeven votum van vertrouwen in de regeering eenstemmig aangeno men: „Met het oog op de uiteenzettin gen van den minister-president en mihister van Buitenlandsche Za ken ovèr de recente gebeurtenissen op Timor, in welker verloop on danks de Portugeesche neutrali teit en het volkomen vertrouwen in de vervulling der internationale verplichtingen, onze souvereine rechten werden miskend, besluit de nationale vergadering, terwijl - zij op rustige wijze het gevoel en de wenschen der natie tot uiting brengt, het volgende: a. Zij betuigt onvoorwaardelijk haar instemming met de buiten landsche politiek der regeering. b. Zij verklaart de Portugeesche souvereiniteit over alle nationale gebieden voor onaantastbaar en ontwrikbaar. c. Zij geeft formeel uiting aan haar protest tegen den op Timor gepleegden aanslag op de eeuwen oude vreedzame Portugeesche sou vereiniteit. d. Zij vertrouwt ten volle op de regeling welke de regeering zal treffen, in een voor de natie eer volle ep waardige behandeling der betrokken aangelegenheid in over eenstemming met het gevoel voor vaderlandsliefde van alle Portu- geeze'n. Om Australië aan'te vallen had Japan Portugeesch Timor niet noo- dig. Het Portugeesche antwoord. In ieder geval, ten einde alle eventualiteiten te voorkomen, en gezien de Engelsche alliantie, draal de de regeering niet het' volgende antwoord te geven: a. De Portugeesche regeering zou evenals hij welken anderen aanval ook op gebieden van het moeder land of van de koloniën door welken agressor ook, met de wapens in de hand weerstand bieden aan een eventueelen Japanschen aanval op Timor. b). In haar voornemen om weer stand te bieden aanvaardt de re geering niet alleen de Britsche hulp, zij hoopt ook, dat volgens den tekst der bondgenootsohapsverdra- gen, Engeland haar bij de verde diging der kolonie ondersteunt, te meer daar Japan geen reden heeft voor een aanval op Portugal en in geval een dusdanige aanval onder nomen mocht worden, dit slechts een gevolg zou kunnen zijn van on ze positie als bondgenoot van Enge land of_een middel voor een lateren aanval op posities van het Brit sche rijk. r c) De regeering acht een gedadh- tenwisseling en de bestudeering van een of ander plan van actie gun stig. Op 2 Dec. heeft de Britsche re geering met voldoening kennis ge nomen van ,ons antwoord en me degedeeld, dat zij het geval aan de Australische regeering had voorge legd "en dat deze het bericht van de houding der Portugeesche re geering eveneens met voldoening had vernomen. Het voorstel werd gedaan, dat een" Portugeesch offi cier naar Singapore zou worden ge zonden, tem einde daar te zamen met Engelsche en Australische ver tege n woord igers te beraadslagen over de bijzonderheden, waartoe 't opperbevel in O. Azië moest over gaan. Bovendien achtte men het doel matig, dat een vertegenwoordiger der Ned. Indische regeering zou deelnemen aan de beraadslagingen in geval de Portugeesche regeering zich daarmede accoord verklaarde. Op 5 Dec. kreeg de ambassadeur van Portugal in Londen de vol macht mede te deelen, dat de Por tugeesche regeering er geen bezwaar tegen had een officier naar Singa pore te zenden om „met de verte genwoordigers van het Britsche op perbevel de kwestie te bespreken van de verdediging van Timor in geval van een Japanschen aanval op die kolonie." Wat den Ned.-Indischen vertegen woordiger betrof, leek het ons niet raadzaam, dat een dergelijk officier zou deelnemen aan onze besprekin gen, aangezien de tegenwoordige al liantie tusschen het Britsche Rijk en de Nederlandsche instanties in Londen geen betrekking heeft op Portugal. Nedorlandsch-Indië. De Portugeesche officier kreeg echter instructies om zich in ver binding te stellen met den vertegen woordiger van Ned.-Indië en met hem de eventualiteiten te bespre ken, die betrekking konden hebben op het Ned. deel van Timor en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor Portugeesch Timor. Op 8 Dec. sprak een vertegen woordiger van Ned.-Indië jegens de Portugeesche regeering over haar besluit zijn erkentelijkheid uit. Te gelijkertijd vroeg hij of de Portu geesche regeering bereid was in ge val van een aanval op Portugeesch Timor de hulp te aanvaarden van Ned.-Indische en Australische troe pen die op het Ned. deel van het eiland waren geconcentreerd. Deze vraag kon niet terstond be antwoord worden, aangezien zij in de eorste plaats vooruit liep op de onderhandelingen die zoudeft gaan beginnen in Singapore en ten twee de omdat men niet wist, 'of de door de Britsche regeering toegezegde hulp ten uitvoer zou worden gelegd door die dan wel door andere troe pen. De hypothese aannemende, dat bij een te snellen aanval de besprekin gen in Singapore niet meer tot stand zouden komen, zouden besprekin gen met de locale autoriteiten nood zakelijk zijn geworden.' Wij hadden het voornemen deze hulp te aan vaarden in geval bij 'n plofselingen aanval het verkrijgen van een an dere Engelsche hulp niet meer mo gelijk zou zijn geweest. (Vervolg op pag. 2.) Duitschland strijdt voor Europa Duitsche successen op zee HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Dec. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: De gevechten in de middenzóne van het Oostelijk front houden met onverminderde hevigheid aan. Verscheidene krachtige aan vallen van den yijand werden afgeslagen.'In den sector van een legercorps werden daarbij 20 Sowjetpantserwagens vernield. Ook aan het omsingelingsfront voor Leningrad werden heftige, door pantserwagens ondersteunde, uitvalspogingen mét aanzienlijke» verliezen voor den vijand verijdeld. Daarbij werden 19 vijandelijke pantserwagens vernietigd. De luchtmacht heeft met veel suc ces vijandelijke troepen- en voertuigencolonnes, concentraties van pantserwagens, batterij- en kazematstellingen bestookt. In de Noordelijke en in de Finsche zóne van hét O. front werden transportbewegingen van den vijand met succes gestoord door de vernietiging van ravitailleeringsmateriaal, treinen en spoorrails. Aan de Oostkust van Engeland plaatste de luchtmacht in den afgeloopen nacht bomtreffers op een groote fabriek. Verkennings vliegtuigen beschadigden in de Engelsche wateren twee vijande lijke schepem door bomtreffers. In Noord-Afrika duren de' gevechten voort, waarbij alle strijd krachten der verbondenen ter land en in de lucht heldhaftig strijden. Een afdeeling Duitsche gevechtsvliegtuigen vernietig de bij een aanval op een Britsch vliegveld en op concentraties van voertuigen verscheidene vliegtuigen en talrijke vrachtauto's. Tusschen 13 en 19 Dec. 1941 heeft de Sowjetluchtmacht 81 vlieg tuigen verloren, waarvan er 45 in luchtgevechten en 30 door luchtdoelgeschut werden neergeschoten. De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 18 Duitsche vliegtuigen verloren. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag maakte melding van een nachtelijk zeegevecht op de Barentszee tusschen Duit sche en Bolsjewistische torpedobootjagers. Een vijandelijke tor- perobootjager is met torpedotreffers in den grond gehoord, een tweede met artillerietreffers beschadigd, terwijl een vrachtschip zwaar beschadigd werd. De Duitsche torpedobootjagers zijn na het succesvolle gevecht zonder schade een steunpunt binnenge- loopen. In den strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart hebben duikbooten op den Atlantischen Oceaan, vier vijandelijke schepen met in totaal 17.000 brt. in den grond geboord. Bovendien wer den twee tankbooten en een vrachtschip met. torpedotreffers be schadigd. In het Kanaal van St. George hebben vliegtuigen, die gestart waren voor gewapende verkenning boven zee, in den af geloopen nacht een in convooi varende tankboot van '8000 ton vernietigd. Een overzicht der vergadering tijdens een der redevoeringen bij de te Utrecht gehouden herdenking van het 10-jarig bestaan der N.S.B. (Polygoon-Fotodienst N.SR.) EXTRA BERICHT BERLIJN. 21 Dec. (D.N.B.) De Führer heeft met ingang van 19 dezer het opperbevel van het leger op zich genomen. OFFICIEEL COMMUNIQUé. In verband met het feit, dat de Führer zelf het opperbevel van het leger op zich heeft genomen, wordt het volgende communiqué gepu bliceerd: Toen de Führer 4 Febr. 1938 het bevel over de geheele weermacht £eif op zich nam, geschiedde dit uit voorzorg jegens het reeds destijds dreigende militaire conflict, waarbij het om de vrijheid van het Duit sche volk zou gaan. 't Staatsbelang eischte gebiedend concentratie van alle krachten in één hand/ Slechts zóó kon de voorbereiding tot succes vollen tegenstand slagen, waarbij men wist, dat dit nog veel meer dan in den wereldoorlog van 1914'18 die het Duitsche volk door dezelfde tegenstanders w"as opgedrongen, zou leiden tot een „totalen oorlog". Toen de staatsman Adolf Ritler besloot zijn eigen veldheer te zijn, sprak bovendien nog het bewustzijn van zijn innerlijke roeping en de hem eigen bereidheid tot aanvaarding van verantwoordelijkheid mee. Het verloop van dezen oorlog heeft de juistheid van deze opvat ting meer en meer bevestigd. In ve le opzichten drong zij evenwel eerst door. toen bij den veldtocht in het Oosten de oorlog afmetingen aan nam, die alle vorige voorstellingen te boven gingen. .De uitgestrektheid van het oorlogstooneel, de nauwe verbondenheid van de operatieve oorlogvoering te land met de politie ke en oorlogseconomische doelein den benevens de numerieke omvang van het leger in verhouding tot de andere deelen der weermacht noop ten den Führer de operaties en de bewapening van het leger volgens Zijn intuïtie ten krachtigste te in- fluenceeren en zich alle essentieele besluiten op dit gebied persoonlijk voor te behouden. "MET DUITSCHLAND VOOR EEN VRIj NEDERLAND Bekend renpaard gedood Botsing tussfhen auto met aanhangwagen en Gooische tram. Zondagmorgen kwam uit de Hin loopenlaan te Naarden een auto bestuurd door den vrachtrijder N. Z. uit Laren, die ren rijksweg AmersfoortAmsterdam op wilde rijden. Aan de auto was een aan hangwagen bevestigd, waarin zich drie renpaarden bevonden. De be stuurder bemerkte te laat, dat uit de richting Laren de Gooische-mo tor tram naderde. Het gevolg was. dat de auto en bijwagen door de locomotief gegrepen werden. De locomo.tief derailleerde en kwam weer in dé richting Laren te staan terwijl ook de eerste bijwagen van de tram derailleerde. Noch de auto bestuurder, noch de trampassa giers werden gewond. Een der paarden, de bekende draver Daisv Scott dat op vele draverijen in ons land prijzen behaalde, werd gedood. De Führer heeft derhalve als con sequente voortzetting van zijn be sluit van 4 Febr. 1938 op 19 Dec. 1941 besloten met volle waardeering voor dè verdiensten van den thans afgetreden opperbevelhebber van het leger, generaal-veldciaarschalk Von Brauchitsch, de leiding van de geheele weermacht mét het opper bevel van het leger in zijn hand te vereenigen. Eert oproep, welke de Führer tot zijn ^oldaten heeft gericht, vindt men op pag. 2. Val van Hongkong aanstaande Succesvolle opmarsch op Malakka. - Penang ingeno men. - Nieuwe bedreiging van Singapore. TOKIO, 21 Dec. (D.NR.) De Asahi Sjimboen meldt, det de val van Hongkong aanstaande is. Japansche oorlogsschepen hebben Hongkong volledig om singeld in een omtrek van 900 zeemijlen, zoodat de Britsche kanonneerbooten, torpedojagers mljnenleggers en andere oor logsvaartuigen, in totaal een honderdtal, practisch niet meer kunnen ontkomen.' Een niet nader aangeduid oorlogsschip, aldus meldt het blad verder, heeft in de wate ren van Hongkong meer dan 100 Britsche vaartuigen ver nield. Amerika machteloos. De verovering van Honkong door de Japanners, dat op een afstand van Manilla ligt, welke door oor- logsschepeü zeker in 16 uur en zeker door vliegtuigen in 4 uur kan worden afgelegd, bewijst, indien het nog bewijs noodig had, dat de Ame rikanen absoluut niet in staat zijn, om hun bondgenooten te hulp te komen Penang gevallen. De legerafdeeling van het keizerlijk hoofdkwartier heeft Zaterdagavond bekend gemaakt dat de Japansche troepen op Malakka het eiland Penang hebben ingenomen, dat zij hun opmarsch op het schiereiland Malakka in Z. richting voort zetten. Dat Penang zonder strijd iybpge- geven, is te verwonderlijker, daar de Engelschen het eiland tot een steunpunt van den eersten rang had den gemaakt en van daaruit de straat van Malakka gemakkelijk konden beheerschen. Ook voor de verdediging van Singapore was Pe nang daarom van groote beteeke- nis. De Britsche berichtendienst meldt, volgens het D.N.B., uit Sin gapore." dat de Japanners elk oogen blik een grootscheepschen aanval kunnen ondernemen in de richting van Ipoh, hoofdstad van den staal Perak en centrum van de belangrij ke Maleische' tinindustrie. Uit de jongste berichten blijkt, dat z*j de route voor hun aanval via den vreg door Grik in Noord-Perak verken nen. Maan Maan op vanavond om onder 11.25- |7 9Q 22*9 25 Dec. UUr g Jan E.K. tot morgenochtend L.K. 2 Jan gAg uur< 18 Jan V. M. N.M. OP BON „08 HK" ALLEEN TURF Zijn geldigheidsduur 'ver lengd tot 30 April 1942. De geldigheidsduur van bon 08 HK is verlengd van 31 December 1941 tot en met 30 April 1942. Zoo als bekend, geeft de bon „08 HK" van de brandstoffenkaart K, welke i3 uitgereikt aan verbruiker^ die hun huis met haarden en kachels verwarmen en wier woning vijf of meer vertrekken b'evat, recht op het koopen van hetzij 195 Kg. persturf (300 stuks), hetzij 200 Kg. baggerturf (450 stuks), hetzij 275 Kg. uit de Peel afkomstige turf, hetzij 200 Kg. overige soorten turf. Het rijkscommissariaat maakt bekend: De rijkscommissaris Toor het be zette Nederlandsche gebied heeft op grond van ppr. 1 van zi," vor- ordening no. 227/41 (vijfde veror dening waardoor de verordening no. 108/40 "wordt, aangevuld) den specialist voor blaas- en nierziek ten, dr. C. C. A. Croin in den Haag benoemd tot voorzitter der Neder landsche Artsenkamer. Voorts heeft de rijkscommissaris voor het bezette gebied oi "rond van par. 3 van zijn verordening no. 108/40 (vierde verordening betref-, fende bijzondere bestuursrechtelij ke maatregelen) den directeur van den medischen dienst vah „Cen traal Beheer" dr. S. Taconis in L&ren benoemd tot plaatsvervanger van den voorziiter der Nederland sche Artsenkamer en den vrouwen arts dr. P. Klumper iri Rotterdam tot plaatsvervangervvan den leider der Vereeniging van- Ziekenfond sen in Nederland. i Nieuwe directeur-generaal van P.T.T. Ir. Damme treedt af. 's-GRAVENHAGE, 20 December' Het rijkscommissariaat maakt bekend: Dé secr.-gen. van het dep. van Binnenlandsche Zaken heeft den directeur-generaal der Ned. poste rijen dr. ir. M. H. Damme bij het bereiken van de leeftijdsgrens met ingang van 31 December 1941 eer vol ontslag verleend en op pen sioen gesteld. In zijn plaats heeft de rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied op grond van par. 3 van zijn verorde ning no. 108/40 (vierde verordening betreffende bijzondere bestuurs rechtelijke maatregelen) den raad adviseur Ir. W. L. Z. van der Vegte te Den Haag met ingang van 1 Januari 194? tot directeur- generaal der Nederlandsche pos terijen benoemd. PORTUGAL BEWUST MISLEID. In politieke kringen te Berlijn heeft men naar A.N.P. meldt van de uitvoerige uiteenzettingen van den Portugeeschen min. pres. Sa lazar, omtrent den overval op Por tugeesch Timor met belangstelling kennis genomen. Vooral trekt de passade de aandacht, waaruit blijkt, dat op het oogenblik, dat de Britsche ambassadeur te Lissabon rtog onderhandelde, reeds troepen op Timor aan land werden gezet'. Men verklaart, dat de Engel schen e.en staat, op wiens jaren lange vriendschap zij steeds weer hebben gewezen, bewust hebben misleid en dat geen enkele bedrei ging van Engelsch bezit door de zen staat als rechtvaardiging kan worden aangevoerd. In het alge meen meent men in Berlijn, aan de reeds onlangs gepubliceerde ver klaring te moeten herinneren, dat de iberische wereld weten kan, wat zij te verwachten heeft van angelsaksische solidariteitsverkla ringen. MEDEDEELING In verband met Kerstmis zal „NOORDERKWARTIER" na Woensdag 24 December eerst weer op Zaterdag 27 Decem ber verschijnen. Wij verzoeken onzen adverteer ders en correspondenten hier mede rekening te willen houden en advertenties, berichten en verslagen deze week zoo vroeg tijdig mogelijk in te zenden, daar anders nlgt voor plaatsing kan worden ingestaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1