HOLLANDS i— Vsrduister i DAGBLAD VOOR Zware slag in Noord-Luzon AANVAL OP MANILLA BEOOGD De commaadowisseliog in Duitschland Sportouverture in den aether ftedactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11683 SCHAGER COURANT VAN 1855 DINSDAG 23 DECEMBER 1941 0 Opmarsch op Malakka* duurt voort HONGKONG PRACTISCH IN JAPANSCHE HANDEN. RIO DE JANEIRO, 22 Deo. (D. N.B.) Volgens hier ontvan gen berichten wordt in Manilla officieel gemeld, dat de Japan ners met groote hoeveelheden strijdkrachten in Noord-Luzon (Philippljnen) aanvallen, waar een zware slag aan den gang Is. Door de Japansohe marine het eiland Lozon gelande vroeger in het N. en TL van het Japansche marinekringen ver luidt, tezamen met de reeds vroeger in het N. n Z. van het eiland ontscheepte formaties gebruikt worden voor den aan val op Manilla. De Britsche berichtendienst er kent in eén bericht uit Manilla, dat Japanners met sterke strijdkrachten zijn geland in de omgeving der Golf van Lirigayen. In het commu niqué van het hoofdkwartier te Ma nilla wordt gesproken van geVech- ten tusschen Lingayen ep de stad Agoe. Tevens wordt' bekend ge maakt, dat een, onbekend aantal Japanners vandaag omstreeks 160 kra. ten N. van Manilla met'trans portschepen is aangekomen en ge land. De militaire woordvoerder .Verklaarde, dat de Japanners met sterke strijdkrachten zijn geland, dat zij een sterker^ aanval doen en. dat een verbitterde strijd wordt ge leverd. Gesproken wordt dat de troe pen met circa 80 transportschepen zijn aangevoerd. De situatie te Hongkong. Domei meldt, dat Hongkong van daag prac^sch in handen der Ja- panners is en de laatste sporen der Britsche imperialisten in China wordep uitgewischt. De Britsche te genstand is versplinterd door af zonderlijke straatgevechten en een guerilla, terwijl de voornaamste verkeerscentra en militair strate gisch belangrijke pleinen onder Ja pansche heerschappij staan. Inmiddels heeft men in hooge mi litaire kringen bekend gemaakt, dat de definitieve overgave van Hongkong wellicht zal worden ver traagd als gevolg van den wensch der Japansche militaire leiding tot voorkoming van noodelooze ver woestingen en noodelooze offers van menschenlevens onder de Cihi- neesche bevolking. Opmarsch op Malakka duurt voort. Militaire basis van, Singapore verplaatst, Radio-Delhi heeft medegedeeld, dat de provincie Keda in Noord- Malakka geheel en al in handen der Japanners is en dat de Japan sche troepen een belangrijke aan val in de richting van den spoor weg van Kota Bahroe ondernomen jiebben. De Nitsji-Nitsji verneemt uit Bangkok, dat volgens telegrammen uit Rangoon de Britsche overheid in Oost-Azië besloten heeft, de ba sis der Engelsche militaire opera ties van Singapore naar Rangoon te verplaatsen, teneinde het hoofd te bieden aan den krachtigen, Ja- panschen opmarsch in het; noorden van Malakka. De sultan van Kelantan, de noordelijkste provincie van Malak ka, sir Mirz Asismail, is vandaag teruggekeerd in zijn hoofdstad Kota Baroe, naar Domei meldt, De sultan, die bij de "landing van de Japansche troepen te Kota Ba- roe naar het binnenland was ge vlucht. plaatste zich onder Japan sche bescherming en verzocht het Japansche bestuur in Kelantan rust. en orde te vestigen. Naar voorts wordt gemeld, heb ben Japansche strijdkrachten TCwala Kangsar bereikt, ten N. van Ipoh en een kleinte 500 KM. van Singapore. Ook aan Het front in Calantan trekken, de Britten terug. Gisteren hebben Burmeesche luchtstrijdkrachten voor het eerst, een Thailandsch vliegveld aange vallen.' Sombere steming in Enge land. In een commentaar op de poli- tiek-ilitaire situatie van Engelsch standpunt heeft Montague volgens den Londenschen nieuwsdienst ver klaard: Uit het gebied van Oost- Azië en den Stilen Oceaan' zijn de berichten slecht*en worden snel erger. Vooral de Britschë terue- tocht op het schiereiland Malakka heeft in Engeland verbijsterend gewerkt. De strijd in China. Een groote formatie Japansche bommenwerpers heeft, naar D.N.B. uit Tokiobericht, een ïnassalen aanval ondernomen op Loesji, een steunpunt van de troepen - van Tsjoengking op 15 km. ten westen van Lohjang en veroorzaakte brand op het vliegveld en in mu- nitieloodsen. Bovendie^ ontstond zware schade aan andere militaire installaties. Alle vliegtuigen keer den onbeschadigd op hun basis terug. Volgens een communiqué van het Japansche expeditieleger: in Centraal-China is Zaterdag een algemeen "offensief ontketend te gen de voornaamste strijdkrachten der Chineezen in de provincies Tfejekiang, Ahnwei, Kiangsi en, Foekien. KAART VAN PELT BIJ DE KAARTJES. De Japansche luchtaanval op Pontianak. Het bovenste kaartje geeft een gedeelte weer van de Z.W. kust van Borneo, waarop Pontianak ge legen is; deze stad is door de Ja pansche luchtmacht hevig uit de lucht aangevallen, het aantal doo- den moet zeer eroot ziin&' Pontianak is de hoofdstad van de Westerafdeeling van Borneo (N/-I.). telt 45.000 inwoners en is een belangrijke in- en, uitvoerha- ven. De bezetting van Portngeesch Timor., Portugeesch Timor. bestaat uit het gebied van Ambeno met de hoofdstad Oeikoesi, de eilanden Kamhing. Jako en't*t O. gedeelte van het eiland Timor, waarvan Dilli de hoofdstad is. De voornaamste plaatsen die een dezer dagen door Australische en Ned. Indische troepen bezet zijp, kan men op het kaartje vinden. Over deze bezetting is in den Portugceschen Landdag te Lissa bon een volledige uiteenzetting ge- gpven door den min.-pres. Salazar. Britsch vliegtuig- moederschip getorpedeerd EXTRA-BERICHT Vj»N HET DUITSCHE OPPERBEVEL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht meldt: Een duikboot onder be vel van kapitein-luitenant Bi- galk, die op den Atlantischen Oceaan opereert, heeft een En gelsch vliegtuigmoederschip getorpedeerd. Het schip is ge- 1 Het modernste type. Het tot zinken gebrachte Britsche vliegtuigmoedersdhip van de for- maidable-klasse, waarvan er in to taal -5 bestaan, is, naar van des kundige zij^e verluidt, een schip van 23.000 brt. Alle vliegtuigmoe derschepen van deze klasse, die men als van het modernste type.be schouwt, waren in 1939 op stapel gezet. Over tien naam van het tot zinken gebrachte schip is tot dus ver nog niets naders bekend. f Duitschland strijdt voor N Europa Taai verzet in het Oosten 'aanvallen der bolsje wisten stranden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Dec. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In de middenzone van*het Oostelijke front zijn talrijke Sovjetaanvallen gestrand op den taaien tegenstand onzer troepen. De luchtmacht heeft de zware gevechten van het le ger ondersteund door krachtig optreden tegen vijandelijke veldgtellingen, concentraties van pantserwagens, colonnes voertuigen, en spoowegen. Aan de zuidoostkust van En geland hebben gevechtsvlieg tuigen in den afgeioopen nacht bom men,geworpen, op haven werken. In Noord-Afrik'a geen groote gevechtshandelingen. Bij lucht gevechten zijn zeven Britsche jachtvliegtuigen neergeschoten Op het eiland Malta hebben af- deelingen .der Duitsche lucht macht overdag en des nachts schepen en opslagplaatsen van brandstof en. munitie in de ha- yen van La Valetta bestookt met bómmen van zwaar en van het zwaarste kaliber. Vier vijandelijke jagers werden neer geschoten zonder eigen verlie zen. Bij vrüchteloozè aanvals- pogingen van enkele Britsche gevechtsvliegtuigen in het Ka- naalgebied en de Duitsche bocht verloor de vijand twee bommenwerpers". -■ radiouitzending n.5.b. HILVERSUM, 22 Dec. Over den zender Hilversum II spreekt Dinsdagavond 23 December de heer A. Ettman over het* onder werp: „Met Duitschland voor een vrij Nederland." Op uitaoodiging van den Rijkscommissaris, dr. Seyss Inquart, kwam Zaterdagmiddag een "groot aantal Duitsche militairen en Duitsche kinderen in den Haagschen Dierentuin bijeen,, om het Kerstfeest te vieren. Een overzicht van de zaal. (Stapf-Möl) Dagorder van generaal- veldmaarschalk top Brauchitsch Waardig afscheid van den generaal-veldmaarschalk.^ BERLIJI? 22 Die. (D.N.B.) Ge- neraal-veldmn.arsch,alk von Brau chitsch heeft met de volgende dag order, gedateerd 19 December, af scheid genomen van de soldaten van het leger: „Soldaten/ Met den dag' van vandaag heeft de Führer persoonlijk de leiding van het leger op zich genomen..Te vens heeft hij mijn verzoek, dat ik eenigen tijd geleden heb kenbaar, gemaakt om mij- wegens een hart kwaal te ontslaan van de leiding van het leger, ingewilligd. Soldaten! Bijna vier jaar heb ik als uw op perbevelhebber het beste leger ter wejreld geleid. Deze jaren brachten Duitschland een overvloed van de grootste historische gebeurtenis sen en voor het léger de grootste militaire successen. Tro'tsch en dankbaar kijk ik op dezen tijd te rug. Trotsch op uwe prestaties, dankbaar "voor uwen trouw. Groo te opgayen zijn vervuld. Groote en zware staan ons nog te wachten. Ik ben er van overtuigd, dat gij ook deze tot een oplossing zult brengen. De Führer zal ons naar de overwinning leiden. Met staal- harden wil en voorwaarts-gerich- ten blik. Alles voor Duitschland!" w.g. Von Brauchitsch generaal-veldmaarschalk. Het afscheid van den gene- raal-veldmaarschalk. Het persoonlijk afscheid, dat de Führer heeft genomen van gene- raal-veldmaarschaïk von Brau chitsch, is geschied in den waardi- gen, ernstigen vorm zoo ver luidt te Berlijn die past bij de grootheid en bijzondere beteekenis van een dergelijk oogenblik. Al is in militaire kringen op het oogen blik niets bekend omtrent een an der emplooi voor den generaal-veld maarschalk, toch wijzen zij er .op,' dat de heer von Brauchitsch niet ter beschikking gesteld, noch ook gepensionneerd wordt, daar in Duitschland een generaal-veldmaar- sohalk steeds in actieven dienst is, zooals bijvoorbeeld ook geldt voor veldmaaitochalk von Mackensen. Oorlog nadert de beslissing. Jn verband met den oproep van den Führer aan de soldaten her haalde men te Berlijn van offici euze zijde ten overstaan van pers vertegenwoordigers, dat de oorlog thans de beslissing nadert. Der halve is het alleszins begrijpe- Een kopje chocolademelk smaaktebest, toen Zondagmiddag vele Ne- derlandsche kinderen In de groote zaal van den Haagschen Dieren tuin het Kerstfeest kwamen vieren, waar zij op cadeautjes en versna peringen onthaald werden. Stapf-Mol). Churchill ia de Ver. Staten - STOCKHOLM, 23 Dcc. (A.N.P.) Te Londen Is officieel medege deeld, dat Churchill en Beaver- brook zich in de Ver. Staten be vinden. Uit Washiiigton meldt de Britsche berichtendienst, dat zij met Roosevelt alle vraag stukken znllen bespreken, die verband houden met de „ge meenschappelijke oorlogsspan ning." lijk, datr de Führer thans het op perbevel van het leger, dat het zwaartepunt der toekomstige ope raties in bijzondere mate te dra gen zal hebben, van nu af zelf in handen heeft genomen om een nog sterkere concentratie van <fe Duitsche weerkracht dan tot nog toe tot stand te brengen. In militaire leringen herinnert men er te dezen aanzien aan, dat zoowel de planneü voor den veld tocht in Polen in al zijn phases, als de unieke vermetelheid der onder^ neming in Noorwegen, de veldtocht in Frankrijk en op den Balkan, de bezetting van Kreta, de strijd van Generaal Rommel in Noord Afrika en vooral de geweldige vernietv- gihgsslagên in het Oosten alleen en uitsluitend ontsproten zijn aan het gestelijk initiatief en de geniale veldheerskunst van den Führer zelf, zoodat hij eigenlijk het Duit sche leger reeds althoos heeft aan gevoerd en in de vereeniging van Herleiding van de geheele weer macht met het opperbevel van het leger in zijn hand slechts de uit schakeling van een tot dusver nog aanwezige bevelsinstarttie gezien kan worden. Sovjetschip ondergegaan DOOR BRITSCHE KANONNEN. TOKIO. 22 Dec. (D.N.B.) Van toonaangevende Japansche zijde worden Ijeriohten over het tot zin ken brengen van een Sowjetschip door Japansche strijdkrachten in de nabijheid van Hongkong catego risch tegengesproken. Een voorloo- pig onderzoek van hét geval heeft uitgewezen, dat het Sowjetschip Kretsjet, "groot 2.282 brt., door Britsch geschutvuur tot zinken is gebracht. Dit is hetzelfde schip, dat voor het vuur van het Britsche geschut in de onder Japansche controle staande haven toevlucht had gezocht. Thans is echter vastgesteld, dat het schip gezonken is, voor het de haven kon bereiken. De bemanning van 40 koppen» onder wie ook twee vrou wen, werd van het zinkende schip gered en bevindf zich th^ns onder Japansche hoede. Ijzefen afweer der Duitsche troepen Verijdelde aanvallen der Bolsjewieken. BERLIJN, 22 Deé. (D.N.B.) In verschillende sectoren van het cen trale front hebben de Bolsjewie ken op 21 Dec. hun aanvallen on de Duitsche linies voortgezet. Al deze aanvallen, die deels met steun van pantserwagens werden ondernomen, werden onder zware verliezen voor den vijand verijdeld dank zij den ijzeren afweer der Duitsche troepen. Op verschillen de plaatsen van het cehtraalooste lijke front ontwikkelden zich* bij het afweren van de Bolsjewisti sche aanvallen hardnekkige ge vechten van man tegen man, waar bij de Duitsche soldaten tot tegen aanvallen overgingen en den vij and terugdreven. De bolsjewieken leden in al deze gevechten zware bloedige verliezen en verloren tal rijke pantserwagens. Maan Maan op vanavond om onder 25 Dec. 17.29 uur 9 Jan E.K. tot morgenochtend L.K. |2 Jan AQ ^an v.Mfe 9»49 uur. n.m. Sneeuwruimen in werkverschaffing 's-Gravenhage, 22 Dec. De secr. gen. van het Dep. van Sociale Za ken heeft in een rondschrijven aan de burgemeesters medegedeeld, dat, indien het sneeuwruimen in hun gemeente op financieele moeilijkhe- Hen mocht stuiten, er geen bezwaar tegen bestaat, dat deze werkzaam heden «onder de voorwaarden, neer gelegd in het Besluit Loonhepaling Werkverruiming, in werkverrui ming v^Ji'den verricht tegen het uurloon' van 30 cent, eventueel ver hoogd met de voor de betrokken gemeente vastgestelde woonplaats toelage. Het aan de tewerkgestelde arbei ders betaalde loon en de(eventu- eele woonplaats-toelage, zoomede de tegemoetkoming in de sociale las ten behooren tot de gemeentelijke uitgaven wegens werkloozenzorg, die in aanmerking komen voor de bijdrage uit hét Werkloosheidssub- sidiefonds. De Afd. „Sport en Lichamelij-. ke Opvoeding" van den Ned. Omroep zal op Nieuwjaarsdag, van 18.2018.50 over den zen der Hilversum I, een aardig programma uitzenden, geti teld: „Over de eindstreep van het oude jaar". Niet minder dan zeven voor zitters van sportbonden komen daarbij voor de microfoon, en wel van den N.Z.B., den N.W.Ü., den Npd. Hockey Bond, den Roeibond, den N.V.B., den Lawntennis Bond en de.N.A.U. Daarnaast hebben verschillen de prominente figuren uit de Ned. sportwereld een woordje tot de luisteraars te zeggen. Het zijn de bekertde bokser Luc van Dam, Ned. kampioen ^n het middengewicht, Rie van Veen, die al vijf jaar achtereen kam pioene van Nederland fs op de 100 m. borstcrawl, de Ned. re cordhoudster speerwerpen Elly Dammers, en de wielerwereld- kampioen sprint Arie van Vliet. Nieuwjaarwenschen van de sport-afdeelingen en aardige sporfliedjes van Phida Wolf Jr. completeeren deze uitzending. Dc scheepsverliezen op den Stillen Oceaan Verhouding voor Japan zeer gunstig. TOKIO, 22 Dec. (Domei). In precies twee weken na het uitbre ken van den oorlog rondom ,de Stille Zuidzee, heeft de Japansche marine tot zinken gebracht, be schadigd o'f buitgemaakt: 47 vijan delijke oorlogsschepen, terwijl 38 koopvaarders buitgemaakt werden, evenals 380 kleinere vaartuigen. 114 vliegtuigen werden neergescho ten, 662 toestellen werden op den grond vernield volgens een over zicht aan de hand van officieele mededeelingen. De Japansche vloot verliezen bedroegen 1 lichte krui ser, die licht beschadigd werd, een torpedobootjag'er, die tot zinken ge bracht werd, een mijnenveger, <jie tot zinken werd gebracht en een tweede, die ernstig yverd bescha digd. Vijf duikbooten worden ver mist, 72 vliegtuigen gingen verlo- Worosjilof opperbevelhebber in Oost Azië? Reorganisatie van het bols jewistische leger verwacht HSINKJNC, 22 Dec. (D.N.B.). Volgens hier in omloop zijnde geruchten is Worosjilof be- - noemd tot opperbevelhebber van het bolsjewistische leger in het Verre Oosten. In kringen van hét Kwantoeng leger merkt men hierover op, dat indien dit bericht bevestigd zou worden, Worosjilof tot taak zou krijgen, het lwlsjewlstische leger in Oost-Azië te reorganiseeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1