HOLLANDS Verduister DAGBLAD VOOR Churchill mag Ja" zeggen Japanners hebben heft in handen Negentien Sovjetpantserwagens vernietigd Hulde aan blauwe zeeridders De strijd op de Philippijnen Nieuwe bonnen Loonregeling arbeiders voor Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 Ujnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11684 SCHAGER COURANT VAN 1855 WOENSDAG 24 DECEMBER 1941 Zijn reis naar Amerika een gang naar Canossa OVER DEN OCEAAN GESMOKKELD! Onrast in Engeland over situatie in de Stille Zuid- In Berlijnsche kringen wordt de reis van Churchill naar Washington algemeen als een gang naar Canossa beschouwd en is men van meening, dat Roosevelt hem eenvoudig heelt ontboden. Men wijst er voorts in de rijks hoofdstad op, dat Churchill in zijn huidige positie niet veel meer kan doen dan ja-knikken óp alles wat Roosevelt zegt, terwijl er, wanneer Roosevelt en Churchill het op die manier eens zijn geworden, voor Ned.- Oost-Indië, de Sovjet-Unie, Tsjoengking-China, enz., heele- maal geen gelegenheid meer overblijft om zelfstandig over Iets te beslissen. Men gelooft, dat Roosevelt van Churchill voorwaarden zal eischen, die diep in het Engelsche leven en in de belangen der volkeren van Engeland en Amerika zullen ingrij pen. Men ziet in de reis van Chur chill op een oogenblik van de zwaarste oorlogsinspanningen een eein voor de noodlottige positie, waarin Amerika zich door het ver lies van zijn vloot in den Stillen Oceaan en Engeland door het drei gende vérlies der voor zijn bestaan beslissende stellingen bevinden. „Wie helpt den ander?" zoo vraagt de Berl. Börsenztg. en men merkt op, dat ditmaal Chur chill en Roosevelt zullen trachten elkander wederkeerig te bepraten om de een de kastanjes uit het vuur te laten halen voor den ander. Een ander geluid uit Berlijn zegt, G.G. van Ned. Indië naar Singapore Deelnemer aan de militaire conferentie. BERLIJN, 24 Dec. (V.P.B.) Naar de Duitsche bladen uit Tokio ver nemen, zal er dezer dagen onder voorzitterschap van Duff Cooper te Singapore een militaire conferentie bijeenkomen, ten einde te beraad slagen over de middelen om den Japanschen opmarsch in Malakka tot staan te brengen. Aan deze con ferentie jal o.a. worden deelgeno men door den Britschen opperbevel hebber in het Verre Oosten, sir Ro- bert Brooke Popham en de Gouver neur-Generaal van Ned.-Indië. Critiek op de verdediging van Hawaii. De commandant van het Ned.- Indische luchtwapen, generaal-ma- joor Van Oijen, heeft in een radio rede verklaard, dat de houding van de Noord-Amerikaansche vloot- en luchtstrijdkrachten op Hawaii niet te verontschuldigen is. Toen het Amerikaansche luchtdoelgeschut begon te vuren, was de slag reeds beslist. Italiaansch Weermachtbericht TOESTAND IN AFRIKA ONVER ANDERD. ROME, 23 Dec. (Stefani). Het 569ste communiqué van het Ita- liaansche hoofdkwartier luidt: „In den Dzjebel van Cyrenaica, waar bedrijvigheid van patrouilles viel waar te nemen, is de toestand onveranderd. De vijandelijke artil lerie heeft haar actie tegen de stel lingen te Bardia en Solloem ver sterkt. De luchtoperaties werden beperkt door ongunstige weersom standigheden. Tobroek en Derna zijn op doeltreffende wijze door Duitsche vliegtuigen gebombar deerd. Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben Malta herhaal delijk aangevallen en, in weerwil van het levendige afweervuur mili taire doelen getroffen." dat na de ontzetting, welke het Amerikaansche volk door de ver nietigende slagen op Hawaii, Guam en dq Philippijnen aangreep, Was hington meer de neiging vertoont, zicji in eigen huis. terug te trekken in de meening, zich daar met suc ces tegen de vereenigde aanvallen der mogendheden van de nieuwe orde te kunnen verdedigen, terwijl alle anderen stuk voor stuk onder den voet zijn geloopen. De Duitsche bladen noemen het beschamend voor Groot-Brittannië, hetwelk zijn zeeën zou beheerschen, dat het zijn minister-president in de grootste geheimzinnigheid over den Oceaan moet smokkelen. Uit Engelsche uitlatingen valt af te leiden, dat Churchill en Roose velt een voorbereidende conferentie zullen houden, waarop dan een an dere conferentie zal volgen, waarbij ook Ned.-O.-Indië, de Sovjet-Unie, Tsjoengking-China en de verschil lende geëmigreerde Europeesche re geeringen vertegenwoordigd zullen zijn. De Londensche radio spreekt over „de ernstige problemen, waar voor Roosevelt en Churchill, een op lossing moeten vinden. De diplomatieke correspondent van Reuter geeft in zijn commen taar op Churchill's reis toe, dat er in Engeland een duidelijk merkba re onrust valt te constateeren in verband met de situatie in den ^tillen Oceaan. Geen Duitsche proefballonnen STRIJD EN NOGMAALS STRIJD, VERKLAART VON RIBBENTROP. De minister van Buitenl. Zaken, Von Ribbentrop, heeft aan een cor respondent van het Spaansche persbureau Efe, een onderhoud toe gestaan. waarin hij nogmaals de uitsluitende schuld van Roosevelt aan het uitbreken van dezen oor log aan de kaak stelde en uiting gaf aan den wil der mogendheden, verbonden in het driemogendhe- denpact, tot een strijd zonder com promis tot aan de definitieve over winning Op een vraag omtrent d« al- gemeene oorlogssituatie, de ver dere ontwikkelintj van deze uitermate groote worsteling en z.g, Duitsche proefballonnetjes over vrede te Moskou verklaar de de minister: Het is thans de tijd niet om van vrede te spreken. Thans is het strijd en nogmaals strijd. Met weergaloos heroïsme en fana tisme wordt deze oorlog door Duitschland, Italië en Japan en zijn bondgenooten 'tot aan de defi nitieve overwinning gevoerd. „Dom gedaas". De geruchten omtrent de vredes- ZWARE GEVECHTEN AAN HET OOSTFRONT DUREN VOORT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 23 Dec. (DNB.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: De zware gevechten in de middenizóne van het Oostelijke front du ren voort. Op verscheidene plaatsen hebben onze troepen krachtige vijandelijke aanvallen met succes afgeweerd, zij hebben daarbij 19 Sow- jetpantserwagens vernietigd. Afdeelihgen gevechtsvliegtuigen en Stu ka's ondersteunden de gevechtshandelingen te land. Zij brachten den vijand bloedige verliezen toe, vernietigden talrijke pantserwagens en voertuigen van iedere soort en stelden verscheidene batterijen buiten gevecht. In de wateren bij "Seibastopol heeft de luchtmacht een oorlogs schip der bolsjewisten door reohtstreekSehe bómtreffers beschadigd. Ten Oosten van het Visschersdhiereiland hebben gevechtsvliegtuigen een vrachtschip van middelbare tonnage tot zinken gebracht. Een tweede koopvaarder werd in de baai van Kola door bommen bescha digd. Zooals reeds in een speciaal bericht gemeld is, heeft een duikboot onder bevel van kapitaen-leutnant Bigalk op den Atlantischen Oceaan een Britsch vliegkampschip aangevallen, dat een convooi beschermde. De duikboot maakte het -vliegkampschip door torpedotreffers in de schroef stuurloos. Na twee torpedotreffers in voor- en middenschip zonk het vliegkampschip met den neus omlaag. In Noord-Afrika kwam het gisteren in het gebied, ten Oosten van Benghazi tot gevechten, die nog voortduren. Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in het Westen van Cyrenaica Britsche troepenconcentra ties en colonnes vrachtauto's verstrooid. Overdag en des nachts zijn militaire installaties op Malta gebom bardeerd. Duitsche jagers schoten daarbij twee Britsche vliegtuigen neer. Zwakke strijdkrachten der Britsche luchtmacht hebben in den af- geloopen nacht een klein'aan tal brisant- en brandbommen laten vallen op woonwijken in eenige plaatsen aan de Duitsche Bocht. Door ma rineartillerie werd een vijandelijke bommenwerper neergeschoten." MEDEDEELING In afwijking van onze eerste mededeel ing zal ons blad in verband met de beide Kerstda gen en den daarop volgenden Zondag eerst weer verschijnen op Maandag 29 December. GEVELS WORDEN GESPAARD. Aanplakken van politieke biljetten beperkt. Het aanplakken van politieke bil jetten is voortaan beperkt tot ge meentelijke aanplakborden, ge meente- en rijksgebouwen en de plaatsen welke particulieren daar voor zelf beschikbaar stellen. DE JAPANSCHE OPMARSCH IN KEDAH. De Britten bezitten op het schier eiland Malakka, een Kroonkolonie die 1 millioen inwoners telt. Deze kolonie bestaat uit het eiland Sin gapore. het gebied rondom de stad Malakka. het gebied van Dinding, het eiland Penang en de provincie Wrellesley. Al deze gebieden te sa men vormen de Straits-Settlements. In de landstreek Kedah hebben de Japanners vorderingen gemaakt, waardoor de Britten genoodzaakt waren het eiland Penang te ont ruimen. proefballonnetjes noemde Ribben trop dom gedaas. „In Rusland zal de strijd eerst dan beëindigd wor den, ais niet slechts iedere bedrei ging, maar ook iedere ernstige rustverstoring in Europa uit het Oosten voor goed is uitgesloten. Het Russische vraagstuk zal het komende jaar definitief worden opgelost door de Duitsche weer macht. Tot slot zei de minister: „U kunt rustig naar Spanje seinen, dat even zeker, als de aarde om de zon draait, aan het eind van deze groote worsteling slechts de vol strekte overwinning van Duitsch land en zijn bondgenooten zal lco- mën. BRITSCHE BOMMEN OP ONS LAND. Schade van geen beteekenis. In den nacht van Maandag op Dinsdag vlogen enkele Britsche toe stellen boven ons land en wierpen hier en daar bommen neer. De meesten vielen, zonder eenigerlei uitwerking van beteekenis, op het open veld neer. Slechts valt te ver melden, dat een brandbom op een woonhuis viel. De uitgebroken brand kon echter spoedig getoluscht worden. BIJZONDERE WAARDEERING VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS VOOR DRIE NEDERLANDSCHE REDDERS. 'S-GRAVENHAGE, 23 Dec. Op den 5en December van het vorige jaar strandde nabij de Noordhol- landsche kust een DuitsCh schip, waardoor de uit 48 personen be staande Duitsche bemanning in nood kwam te verkeeren. De reddingboot „Dorus Rijkers" uit Den Helder stevende onder leiding van schipper Bot op het ge strande vaartuig af en met trotseering van eigen le vensgevaar wisten Bot en zijn beide helpers, de ma chinist Eelman en de stuurman Bot Jr. (zoon van den schipper) alle 48 schipbreukelingen te red den. Heden heeft de rijkscom missaris, rijksminister dr. Seyss-Inquart aan genoem •de drie menschenredders als blijk van groote dank baarheid voor hun bijzon dere daad ieder een ge schenk overhandigd en wel een gouden horloge aan schipper Bot die nu de redding van 470 men- schenlevens op zijn naam heeft staan en een zil veren horloge aan Eelman en aan Bot Jr. De inscriptie in elk de zer horloges luidt: „Als Anerkennung für Rettung aus Seenot". Bij de overhandiging dezer ge schenken heeft de rijkscommissa ris aan de drie redders in hartelij ke bewoordingen zijn bijzondere waardeering betuigd. - Maan vanavond om onder Maan op 13.18 l O A 25 Dec. 17.30 uur 9 Jan E.K. tot morgenochten d L.K. 2 Jan f* Af* 16 Jan v.m. 9.49 uur. n.m. Donderdag en Vrijdag van 17.30 u. tot 9.50 u. Zaterdag en Zondag van 17.32 tot 9.50 u. Schipper Coen Bot, die nu de red ding van 470 menschenlevens op zijn naam heeft staan. (Cliché archief). De blokkade- prijsvraag Heden trekking. De trekking der prijsvraag, die in het propagandablad „Blokkade", uitgegeven door het departement van Volksvoorlichting en Kunsten gestaan heeft, zal heden plaats hebben. In de bladen zullen de prijswinnaars bekend worden ge maakt. Bovendien zal een verslag van de trekking in den „Spiegel van den dag" hedenavond om 7.20 uur over den zender Hilversum II worden uitgezonden. DAVAO, HET TOKIO VAN DE ZUIDZEE VEROVERD. SITUATIE TE HONGKONG WAN HOPIG VOOR DE ENGELSCHEN TOKIO, 23 Dec. (D.N.B.) Met de inneming van Davao op het eiland der Philippijnen Minda- nao, en met de versterkte aan vallen op de hoofdstad van La- zon, Manilla, is volgens de op vatting te Toldo de militaire si tuatie op de Philippijnen reeds ten gnnste van de Japansche weermacht beslist. Op Mindanao bevinden zich 19.000 Japanners, waarvan te Davao alleen 16.000. Mindanao is bovendienzeer rijk aan grondstoffen. Davao, het Tokio der Zuidzee, gaat ais belangrijk steunpunt van een nieuw eco nomisch gebied ln Oost-Azië een groote toekomst tegemoet. Zware pantserslag. Volgens een bericht uit Washing ton bevestigt het Amerikaansche Min. van Oorlog de landing der Japanners aan de W.-kust van Lu- zon. Men spreekt van 80.000 tot 100.000 man Japansche troepen en meldt, dat in de golf van Ligajen „een zware slag" wordt geleverd. Uit Manilla wordt gemeldt, dat de Japanners ook thans troepen aan land hebben kunnen zetten, en dat het reeds tot 'n hevigen r>ant serslag is gekomen. Naar Ass. Press lit Ottawa meldt, heeft het hoofdkwartier voor de de fensie medegedeeld, dat de Cana- deesche verliezen bij den slag om Hongkong „zwaar" geweest zijn Onder de gesneuvelde Canadeezen bevindt zich brigadegeneraal J. K. Lawson, de commandant van het Canadeesche expeditiecorps. Hte Japansche luchtwapen heeft, naar Domei meldt, zeer sterke aan vallen gericht op de versterkingen in het O. deel van Hongkoijg. De aanvallen duurden bijna twaalf uur onafgebroken voort. Zeer zwa re vernielingen werden in de vijan delijke stellingen waargenomen. Naar verder verluidt, neemt de druk op de stad Victoria en de heu vels ten Z. der stad toe. In militaire kringen wordt verklaard, dat de ge vechten wel nog aan den gang zijn, 'maar dat het eiland t zich reeds hecht in Japansche handen bevindt. De strijd op Malakka. Over de eerste Japansche lucht gevechten met Engelsche vliegers aan het front van Malakka meldt Domei, dat hierbij 15 Engelsche vliegtuigen neergeschoten en 2 op den grond vernield zijn. Alle Japan sche toestellen zijn op hun basi§ teruggekeerd. Naar de Britsche berichtendienst uit Singapore meldt, heeft de Brit sche opperbevelhebber in Oost-Azië. sir Robert Brooke Popham tegen over de pers verklaard, dat een te rugtocht nooit noodig was geweest, wanneer men op Malakka „buiten" sterkere strijdkrachten en vooral meer militaire uitrusting van aller lei aard gehad had. Buitengewone ministerraad in Japan. Ten (huize van den Japanschen !>7-«mier is een buitengewone mi- Nieuw uitgereikte kaarten in gebruik. 's-GRAVENHAGE, 23 Dec. Voor de week van Zondag 28 Dec. tot Zaterdag 3 Jan. zijn voor het lcoo- pen van bröod of gebak, vleesch of vleeschwaren en aardappelen aan gewezen de bonnen 01 van de daar voor bestemde nieuw, uitgereikte kaarten. A-bonnen brood geven recht op 4-rantsoenen, B-bonnen op een K-rantsoen, A-bonnen vleesch of vleeschwaren 1 rantsoen. B-bon nen K rantsoen. Voorts zijn voor het tijdvak van 28 Decémber tot 24 Januari aange wezen de bonnen 184. 189, 185 t.m. 188, 190, 191, 192. 179 t.m. 183 van de bonkaart algemeen, resp. voor suiker, jam, bloem, brood of gebak, havermout of peulvruchten, gort, vermicelli of maizena, en kaas, de bonnen 01A t.m. 04A van de mcllc- kaart iedér 3K liter en 01B t.m. 04B ieder 1%, L. melk, 01C of 01D van de kaart reserve coor cacao én 02D—03D voor rijst. Voor het tijdvak van 28 Decem ber tot 5 Januari is aangewezen voor boter resp. boter met reductie bon 01 van boter- resp. vetkaart. De met ingang van Zondag 28 Dec. geldig verklaarde bonnen mo gen reeds Woensdag 24 Dec. ge bruikt worden. Alle arbeiders, wier loon per week wordt uitbetaald en werkzaam zijn in een- bedrijf, dat van 25 December tot en met 1 Januari gesloten zal zijn, hebben recht op steun over de werkdagen, waarop niet gearbeid wordt. Zoowel vaste als losse ar beiders (minstens 4 weken in dienst van den werkgever) verkrijgen het loon op tijdloonbasis, dat de betrok ken arbeiders verdiend zouden heb ben, indien er wél gewerkt was. nisterraad gehouden, waaraan ook de leiders der politieke afdeeling van het min. van Oorlog en dat van Marine deelnamen. Naar verluidt, werden militaire en politieke aangelegenheden be handeld, die verband houden met de komende militaire beslissingen op alle fronten van het operatiege bied in het Zuiden. Mandsjoekwo steunt Japan In een speciale conferentie, waar aan werd deelgenomen door verte genwoordigers van leger en indu strie, heefh^e regeering van Mand sjoekwo .Tgrijpende maatregelen ter versterking van de hulpverlee ning aan Japan aangekondigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1