Japanners bezetten Hongkong VOOR Luchtmacht boekt groote successen r- llffduistir i Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij.. Hollands Noorderkwartier Groot offensief op Manilla ingezet Val der Philippijnen/ spoedig verwacht OPMARSCH OP MAEAKKA VOORTGEZET. Nieuwe landingen op Britsch Bomeo. Britten nemen Benghazi in. Tijdens de Kerstdagen is aan alle fronten verbitterd gevochten. De re sultaten zijn in korte trekken de ■volgende: De Japanners hebben Hongkong bezet, en daarmede de aterkste vesting van Oost-Azië ver overd. Reeds is een groote iparade .van Japansche troepen in d'e stad gehouden. De orde is terstond her steld. Met zinsneden als: „Een hoeksteen van het Britsche imperi um is ineengestort", toont de Ja pansche pers haar tevredenheid over het groote succes van leger en .vloot. Op Manilla is een groot land- en Juchtoffensief geopend. De Japan sche luchtmacht heeft Zaterdag middag 25 tot 30. zware aanvallen, telkens met sterke strijdkrachten, ondernomen op de schepen die in de havens der baai van Manilla voor anker lagen. Volgens de be richten van het front zijn de Ja panners Zaterdag op nog twee an dere plaatsen der. westkust van Lu- zon, ongeveer 70 KM. van Manilla, geland. Het lang gestrekte eiland Alabat, eenige mijlen van Atimonan ver wijderd, zou* door de Japanners be zet zijn. Volgens de laatste berichten heb ben de Japanners aan het zuidelijk en zuidoostelijk front van het ei land Luzon aanzienlijke vorderin gen gemaakt. Ook hebben zij nieu we troepenversterkingen aan land gezet. Infanterie, artillerie en tank- afdeelingon zijn in hevige gevech ten gewikkeld, die den Amerikaan- schen troepen zware verliezen heb ben toegebracht, nafLr de woord voerder van het Amerikaansche le ger kort voor zijn vertrek uit Ma nilla verklaaTde. Aan het noordelijk front van Lu- zon hebben de Japanners zware ar tillerie in actie gebracht. Deel van de Amerikaansche troepen naar Ned.-Indië. Het hoofdkwartier van het Ja pansche leger maakt bekend, dat een deel van de Ameri kaansche luchtmacht op de Philippijnen reeds naar Neder- landsch-Indië is uitgeweken. Meer dan dertig groote trans portvliegtuigen staan nabij Ma nilla gereed om belangrijke do cumenten naar Ned.-Indië over te brengen, waaruit de conclu sie getrokken kan worden, zoo wo^dt in deze Japansche me dedeel in g verder gezegd dat de Amerikaansche autoriteiten met den spoedigen val der Philip pijnen rekening houden. MALAKKA. TÓKIO, 28 Doe. (D.N.B.) De Nitsji Nitsji meldt uit Malakka, dat de Japansche hoofdmacht,, die oprukt langs de Westkust van Ma lalcka, 26 December de rivier de Perak heeft bereikt, waarmee nu waarschijnlijk de geheele provincie van dien naam is bezet. De Japan ners trokken dien dag over de ri vier en zetten de achtervolging van den vijand den volgenden dag op den Zuidelijken oever voort. Een D.N.B.-telegram uit Tokio luidt: Volgens Britsche en Ameri- kaunsche bronnen zijn de Japan sche troepen nog slechts 480 K.M. van Singapore verwijderd. NOORD-BORNEO. De Japansche minister van Mari ne. Sjimada, heeft op 27 December in een rede verklaard, dat de lan dingstroepen den vijandelijken te genstand op Britsch-Borneo heb ben gebroken. Zij rukken, thans snel op. De Japansche premier Tojo heeft verklaard, dat na de reparatie der beschadigde petroleuminstallaties op Borneo naar schatting ongeveer ttvintig petroleumbronnen weer binnen een maand, 'bedrijfsklaar zullen zijn. peze bronnen zullen van begin 1942 of ongeveer 500.000 ton produceeren. Drie maanden vóór het uitbreken van den oorlog, zoo zeide hij, zijn de Engelschen met de vernieling der petroleum bronnen begonnen; in totaal heb ben de Engelschen ongeveer 150 boortorens vernield. AFRIKA. Benghazi, dat reeds geheel ver woest was, is zonder strijd door de Engelschen bezet. Aanvallen in de omgeving van Bardia en Sol^oem worden afgesla gen. Een Italiaansche duikboot heeft in de Middellandsche Zee een gewapend Britsch schip van 6000 ton tot zinken gebracht. De Engel schen deden een langdurigen bom aanval op Tripolis. Twee Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. VAN HET OOSTFRONT. Zooals ook de weermachtberioh- ten van Zaterdag en Zondag mel den, zijn de Kestdagen voorbij ge gaan met afweergevechten waarbij de aanvallen der bolsjewisten zon der uitzondering te pletter zijn ge- loopen op n stalen muur der Duit sche verdediging. Alle pogingen cler bolsjewisten om met het door de Duitsche ingesloten Leningrad het, contact te land te "herstellen, zijn door het Duitsohe afweergeschut te niet gedaan. De weg over het ijs van het Ladoga-meer wordt gere geld door de Duitsche luchtmacht onder vuur genomen. Ook de Finnen sloegen op de Ka- relisdhe landengte alle aanvallen af. Gaullisten op Fransche eilanden Protest der Fransohe re. geering. STOCKHOLM. 26 Dec. (D.N.B.) - Naar de Britsche nieuwsdienst uit Washington meldt, hebben strijd krachten van de Gaulle zonder toe stemming van de Ver. Staten de Fransche eilanden St. Pierre en Miquelon bij New-Founland bezet. Naar in bevoegde kringen t« Vi- chy verluidt, heeft de Fransche re geering onmiddellijk door bemid deling van haar ambassadeur te Washington bij de Amerikaansche regeering geprotesteerd tegen de bezetting van deze eilanden. Het herstel van den status quo werd verlangd. De Rijkscommissaris, dr. Seyss-Inquart heeft op het Rijkscommissa riaat te 's-öravenhage de bemanning ontvangen van de reddingboot „Dorus Rijkers" in verband met de redding van 48 mannen van een Duitsch schip, dat op 5 Dec. 1940 bij den Helder strandde. De red ders ontvingen tilt handen van den Rijkscommissaris een horloge; ka pitein Bot een gouden, zijn zoon en de machinist Eelman ieder een züveren horloge. Deze geschenken werden uitgereikt wegens bij zon den verdiensten (Polygoon-Zeylemaker). Neutraliteit van Spanje geschonden Engelsche vliegtuigen bren- gen> Duitsch schip in terri toriale wateren tot zinken. Een tweede „Altmarkgeval" MADRID, 25 Dec. (D.N.B.) Woens dagmiddag heeft zich in de haven Puerto Carino (bij Vivero aan de Noordkust van Spanje) een geval afgespeeld, dat sterk herinnert aan 'dat van de „Altmark". Engelsche gevechtsvliegtuigen hebben daar n.1. na verscheidene aanvallen het Duitsche s.s. Benno met zes bom- treffers tot zinken gebracht. Op het reeds zinkende vaartuig lieten de Engelschen nog hun bommen' val len en beschoten met machinegewe ren de bemanning die in de red dingsbooten gegaan was. Deze on gehoorde schending van de Spaan- sche neutraliteit heeft onder de Spaansche bevolking en onder de Spaansche marine-autoriteiten groo te verontwaardiging gewekt, te meer daar dit in korten tijd het tweede geval is, dat een schip biht nen de Spaansche territoriale wate ren door Engelsche gevechtsvlieg tuigen werd aangevallen. Churchill belooft weer... In 1942 het groote initiatief. Thans nog vele zorgen. Voor den Senaat en het Huis van Afgevaardigden der Ver. Staten heeft Churchill een rede over de militaire constellatie gehouden. Hij zeide onder meer, dat de Engel schen „den ernst der beproevin gen die hun nog te wachten staan niet onderschatten". Engeland en de Ver. Staten moeten „nog veel leeren. Wij zullen nog wat terrein Verliezen". Adolf Hitier heeft persoonlijk het opperbevel op zich genomen. In het hoofdkwartier van den Führer doet generaal Dietl den generalis simus mededeeling omtrent de operaties der infanterie. Hof fm ann-Stapf Churchill voorspelde, dat pas 1942 het den Engelschen en, Ame rikanen zou mogelijk maken, het „initiatief op groote schaal te ne men." Hij zeide. dat de Oorlog met Japan den Vereenigden Staten en Engeland „moeilijke problemen" hebben opgelegd. De Engelsch— Amerikaansche nederlagen in Oost Azië verklaarde hij met de bewe ring, dat „een deel der uit rastin 2. die voor Malakka en Oost-Indië beschikbaar was, in Lybië is ge bruikt". Duitschland strijdt voor Europa Afweergevechten aan het Oostelijk front brengen den Bolsjewisten bloedige verliezen. Duitsch patrouille vaartuig zwicht na heldhaftigen strijd voof overmacht UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2S Dec. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den Zuidelijken sector van 'het Oostelijkevjront werd de vijand; die eenige plaatselijke aanvallen op onze stellingen gedaan had, door krachtige tegenaanvallen afgeslagen. Gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers hebben de aan- vallen op vijandelijke schepen voortgezet. Zij brachten drie trans portschepen van tezamen 2800 brt. tot zinken en beschadigden een kanonneerboot alsmede vier andere schepen. Aan de Oostkust van Engeland brachten gevechtsvliegtuigen in den nacht van 27 Dec. een koopvaardijschip van 6000 brt. tot zinken. Tien vijandelijke bommenwerpers werden neergeschoten. Bij de nadering van den vijand werd het Duitsche patrouille vaartuig Foehn door tal van Britsche bommenwerpers aangeval-, len. Het patrouillevaartuig schoot een vijandelijk toestel neer en ging toen onder in heldhaftigen strijd tegen het sterkere vuur van een Britschen kruiser/ en verscheidene torpedojagers. En kele Noorsche koop.vaarders, die zich vreedzaam met de kustvaar! Öbzig hielden, werden door de Britten overvallen en tot zinken gebracht. - In Noord Afrika zijn Britsohe aanvallen op de Duitsch- Italiaansche stellingen mislukt. Formaties der Duitsche lucht macht vielen Britsche vliegvelden, kolonne's auto's en tenten kampen in Cyrenaica met succes aan. Bij bomaanvallen op vliegvelden en haveninstallaties op Malta zijn door de escórteerende Duitsche jagers drie Britsche vlieg tuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht West Duitschland aangevallen. De burgerbevolking leed verlie zen aan dooden en gewonden. Volgens tot dusver ontvangen be richten schoten naohtjagers en luchtdoelartillerie tien vijande lijke bommenwerpers neer. WEERUACH^TBERICHT TAN 27 DECEMBER: De afweergeveëhten aan het O. front duren voort. In ver scheidene zones van het front werden Sowjetstrijdkrachten, die gereed stonden, uiteengeslagen of door tegenaanvallen vernie,- tigd. Sterke afdeelihgen gevechtsvliegtuigen en stuka's hebben in de Straat van Kertsj 4 vijandelijke troepentransportschepen met een gezamenlijken inhoud van 7000 ton tot zinken gebracht. Viff andere transportschepen en talrijke kleinere vaartuigen werden door bommen beschadigd. De vijand leed daarbij zware verliezen aaii mensohen en materiaal. Aan het Karelische front hebben stuka's rechtstreeksche treffers geplaatst op een electrische cen trale ten noorden van Kandalaksja. Duikbooten hebben van het reeds ernstig getroffen vijande lijke convooi ten Oosten van Gibraltar opnieuw 4 schepen met een gezamenlijken inhoud van 13.000 ton tot zinken gebracht. Daarmede is na hevige aanvallen, dje verscheidene dagen duur den, het volgende totale resultaat bereikt: een vliegkampschip, negen koopvaardijschepen'met een gezamenlijken inhoud van 37.000 ton tot zinken gebracht. Twee koopvaardijschepen zwaar beschadigd. In de Engelsche wateren hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht een vrij groot koopvaardijschip 'met bommen beschadigd. ln N.-Afrika zijn vijandelijke aanvallen op de Duitsch-Ita- liaansche stellingen afgeslagen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vernielden installaties op Engelsche vliegvelden in Cyrenaica. Daarbij werden verscheidene vliegtuigen op den grond vernie tigd of beschadigd. Afdeelingen der Duitsche luchtmacht hebben op Malta het vliegveld Luka en de haven La Valetta bestookt met zware bom men. In verscheidene installaties braken groote branden uit. Bij luchtgevechten verloor de vijand een bommenwerper en twee jagers". Ned* Indië wenscht Wavell WEINIG VERTROUWEN IN DE AMERIKAANSCHE LEIDING. BERLIJN. 29 Dec. (V.P.B.) De kwestie van een centraal opperbe vel ih het\Groot-Aziatische strijd gebied is nog steeds niet opgelost. Via Tokio verneemt men thans in de Rijkshoofdstad, dat Ned. Oost- Indië te kennen gegeven heeft, dat het den Britschen generaal Wa vell als de meest geschikte per soonlijkheid beschouwt om de strijdkrachten van het A.B.C.D.- blok te commandeeren. Tevens heeft men te Batavia laten door schemeren, dat men zich onder geen omstandigheden onder het opperbevel wenscht te stellen van den Amerikaanschen generaal Mac. Arthur. die de operaties op de Philippijnen „leidt". - Maan_ vanavond om onder' 17.34 uur tot morgenochtend N.M. 9p a 24 Jan .50 uur. e.k Voor f 20.000 tapijten gestolen Twee expeditieknechts ge arresteerd. Een Amsterdamsche firma in ta pijten deed enkele dagen geleden bij de politie aangifte, dat zij eenige tapijten vermiste. Wegens den groo- ten voorraad in dit artikel kon ech ter niet worden opgegeven, hoeveel tapijten er gestolen waren. De recherche, die op onderzoek uit toog, ontdekte al spoedig een spoor, dat naar Hilversum leidde. Daar werden bij een expediteur drie en twintig tapijten in beslag geno men, welke bij de Amsterdamsche tapijténzaak gestolen bleken te zijn. Een 28-jarige expeditieknecht werd aangehouden. Aan het licht kwam, dat hij, te zamen met een anderen expedi- tieknecht, nog veel meer tapij ten gestolen had. In een onbe woond bovenhuis aan de Spui straat vond de recherche op den eersten Kerstdag nog 192 tapij ten, eveneens van deze diefstal len afkomstig. De gezamenlijke waarde van het gestolene be draagt niet minder dan onge veer f20.000. Uit het onderzoek is gebleken, dat de daders, die' de beschikking had den over de sleutel van het perceel, waar de tapijten lagen opgeslagen, deze sleutels hadden laten nama ken. In de avonduren zijn zij daar op eenige malen met,een bakfiets naar de zaak gereden, waar zij dé tapijten voor het grijpen hadden. Rijkscommissaris bezoekt Kerstfeest in het Lazaret van de Luftwaffe te Amsterdam Woensdagmiddag heeft het laza ret van de Luftwaffe te Amsterdam Kerstfeest gevierd. Door hêt bezoek van den rij liscommissaris kreeg 't feest een bijzonder karakter. Een soldatenkoor> de muziekuitvoering van eenige artsen en een operatie verpleegster van het lazaret deden een bijzonder feestelijke Kerststem ming ontstaan. De feestzaal was plechtig ver sierd met groote Kerstboomen, stra- len-kransen en kaarsen. Het hoogtepunt van dit stem mingsvolle feest werd gevormd door het uitdeelen der Kerstgeschenken van den rijkscommissaris door den Kerstman, terwijl tegelijkertijd dé verpleegsters en leden der N.S. Frauenschaft. de bedlegerige solda ten in de afgezonderde vertrekken bezochten. Met luidsprekers werd de feeste lijkheid uit de feestzaal in de ver schillende kamers uitgezonden. Besprekingen te Washington Vraagstukken vanmilitai ren aard verdringen pro bleem van leveranties en productie. Op het Witte Huis is Tweede Kerstdag, naar de Britsche berich tendienst uit Washington meldt, een tweede bijeenkomst van den z.g. „oppersten oorlogsraad van En geland en de Vereen. Staten" ge houden. waaraan, behalve door Roo sevelt en Churchill. van Ameri kaansche zijde werd deelgenomen door Knox, Stimson, gen. Mars hall, generaal-majoor Arnold,' ad miraal Stark en admiraal King en van Engelsche zijde door lord Bea- verbrook, admiraal Pound, generaal Dill en luchtmaarschalk Portal. Van bevoegde zijde heeft men volgens den Britschen berichten dienst verklaard, dat „vraagstuk ken van militaire en vlootstrategie het belangrijkste onderwerp vorm- Nog slechts één Omroepgids UITGAVE VAN DEN OMROEP ZELF. De persdienst van den Ned. Omroep meldt: Gelet op de papierschaarsch- te. besloot de seor-gen. van *t dep. van volksvoorlichting en kunsten de verschillende om roepbladen tot een program mablad samen te voegen, den omvang en de oplage daarvan te beperken, en den Neder- landschen Omroep met de uit gave daarvan te belasten. Het inschrijfgeld werd be paald op twee gulden per half laar, of tien cent voor week- abonné's. Zij, die per einde 1941 op een radioprogramma- blad waren ingeschreven, of dit wekelijks geregeld betrok ken, behouden de voorkeur, Zij zullen, indien zij reeds be taalden, het nieuwe blad blij ven ontvangen, als zij niet schriftelijk aan het adres der administratie Keizersgracht1 107, Amsterdam, een arlüere wensch kenbaar maken. Andere radio-luisteraars, die dit blad eveneens wekelijks wenschen te ontvangen, wor den verzocht twee gulden te storten op postrekening 400.000 ten name van den Nederland- schen Omroep, onder vermel ding: „Inschrijfgeld pro grammablad". De hoofdredactie is opgedra gen aan den. heer dr. J. Smit te Amsterdam. den en dat het prolfteem van leve ranties en productie op (}en achter grond geraakte." üe Canadeesche minister-presi dent, Mackenzie Knig, heeft na zijn aankomst te Washington een. on derhoud gehad met Huil, waarbij ook de bezetting van St. Pierre en Miquelon door Gaullistische strijd krachten ter sprake is gekomen. Naar de Britsche berichtendienst meldt, wilde King tegenover de pers geen verklaring afleggen: Huil zeide. dat „een groot aantal vraag stukken betreffende de betrekkin gen tusschen beide landen bespro ken is, doch dat men niet tot een besluit is gekomen". "MET DUITSCHLAND- VOOR EEN VRlj NEDERLAND

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1