HOLLANDS r— Verduister Strijd in NecL-Indië DAGBLAD VOOR Opzienbarende Britsche conclusie Mussert naar zijn soldaten 1 - Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telet 2345 (2 Rjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier SCHAGER COURANT VAN 1855 86ste JAARGANG No. 11686 DINSDAG 30 DECEMBER 1941 De eerste dooden gevallen CELEBES GEBOMBARDEERD JAPANSCHE VALSCHERM. AFROEPEN BIJ MEDAN. Zeventien)arigen voor mili tairen dienst opgeroepen. Ook Nederlandsch Indië kent thans den oorlog in zijn wer kelijke gedaante. Op Bnmatra wordt strijd geleverd tnsschen Japansche valschermtroepen en Ned.-Indische strijdkrach ten. Door Japansche troepen zonden volgens de Engelsche berichtendienst, aldus het D.N. B. eenige plaatsen op Celebes zijn gebombardeerd en met ma ehinegeweprvuur aangevallen. Schade op vliegveld van Me- dan. Reeds twintig dooden. SJANGHAI, 29 Dec. (D.N.B.) - Ter aanvulling op de berichten over Japansche operaties tegen Nederlandsch-Indië, wordt uit Soe- rabaja gemeld dat hij het bombar dement op het vliegveld va'n >Me- dan, een gebouw van de Nederland sche luchtvaartmaatschappij vol treffers gekregen heeft. Voorts werden op het vliegveld twintig personen gedood en veertig ge wond. Bovendien wordt melding ge maakt van de landing van nieuwe Japansche troepen in Serawak. (Britsch. Borneo).' LISSABON, 29 Dec. (D.N.B.) Reuters militaire correspondent schrijft: De Japansche aanval op het vlieg: veld van Medan (Sumatra) en dè landing van Japansche valscherm troepen in deze streek, zijn bewij zen voor de voordeelen en het initiatief van de Japanners in Oost-Azië. Het is duidelijk, dat de Japanners hun superioriteit ter zee en in- de lucht tot het uiterste gebruiken, teneinde zooveel mo gelijk „defensieve stellingen" in handen te krijgen, di$_dan in elke richting kunnen worden uitge breid, naarmate het den Japan- schen plannen het beste uitkomt. Met het oog op de groote potentiee- le kracht van de Japansche troe pen, moet deze jongste bedreiging van Nederlandsch-Indië nauwlet tend worden gadegeslagen. Wan neer wij tas het voorafgaande ge val op Kreta herinneren, mag de mogelijkheid van een krachtigen aanval door de lucht niet eenvou dig worden uitgeschakeld. Aanmelding van 17-jaigen. SJANGHAI, 29 Dec. (D.N.B.) De regering van Nederlandsch-In dië heeft gelast, dat alle 17-jarige mannen zich in Januari moeten aanrriélden voor den militairen dienst. De strijd op Malakka DE HOOFDSTAD IPOH BEZET. TOKIO, 29 poe. (D.N.B.) Van het front van Malakka wordt ge meld, dat het geheele mondingsge- bied van de rivier de Perak reeds stevig in Japansche handen is. Alle vijandelijke vestingwerken op den zuidelijken oever van.de rivier zijn gisteren ingenomen. Ipoh, de hoofdstad der Maleische provincie Perak, is door de Japan ners genomen. Volgens den Engelschen nieuws dienst is dit te Singapore toegege ven en ook dat de Britsche troepen zich hebben teruggetrokken op nieuwe stellingen. Domei meldt, dat na den onbloe- dUgen veldtocht over de rivier de Perak, de Japansche veldtocht op het schiereiland Malakka in zijn tweede stadium is getreden. De Ja panners zetten hun opmarscji zuid waarts voort. Engelschen vernielen alles. TOKIO. 29 Dec. (D.N.B.) Om den Japanschen opmarseh te be moeilijken gaan de Engelschen er volgens berichten van het front op Malakka toe over voor hun terug tocht alles te vernielen. Zij hebben "MET DUITSCHLAND VOOR EEN VRIJ NEDERLAND niet alleen bruggen, militaire ge bouwen en andere installaties opge blazen, doch aan de westkust van Malakka ook dorpen vernield en de levensmiddelen vernietigd. In een streek poogden de Engelschen bij hun terugtocht de daar gelegen groote rubberplantages met toebe- hoören te vernielen. Door het snelle oprukken der Japanners werden zij daarin verhinderd. Vijf en twintig Britsche toestellen neergehaald BIJ AANVAL OP DE PHILIPPIJNEN. Toestand in de hoofdstad steeds eritiek® SJANGHAI, 29 Dec. (D.N.B.) Bij den aanval van Japansche vliegtuigen op het vliegveld der Philippijnen Nichols zijn, naar ge meld wordt uit een Japansch vlieg tuigsteunpunt op de Philippijnen, alleen Zaterdag 23 toestellen op den grond vernield, terwijl er twee werden neergeschoten. Hangars en andere militaire installaties ont ploften door het hevige bombarde ment. Een goederentrein, die in de nabijheid' van het vliegveld stond, werd vernield. Volgens berichten uit Manilla wordt de toestand in de hoofd stad steeds critieker. De bevol king werd gewaarschuwd, dat de gasvoorziening als gevolg van de vernieling van groote gashouders," slechts kan worden voortgezet zoolang de voorraad strekt. De communistische leider Pedro Abda Santos ^heeft geëischt, dat de volksmassa'^bewapend zouden worden. In een op twintig kilome ter ten Zuiden van Manila gelegeh gevangenis, waarin zich ongeveer vierduizend gevangenen bevonden, veroorzaakten de berichten aan gaande de Japansche overwinnin gen een opstand. De gevangenis ging voor een groot gedeelte in vlammen op en talrijke gevangenen verbrandden of werden door de Be wakers doodgeschoten. Boodschap van RoosevelL STOCKHOLM, 29 Dec. (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft president Roosevelt een boodschap tot de bevolking der Philippijnen gericht, waarin hij den Filippino's den inzet van de hulpbronnen der V.S., van het Britsche Rijk, Nederlandsch-Indië èn Tsioengking toezegt Roosevelt beloofde den Filippino's, dat zij volkomen vrij en onafhankelijk zouden worden. De Rijkscommissaris woonde dezer dagen in een lazaret te Amster dam de viering van het Kerstfeest bij. Ookde zwaargewonden, die niet in de feestzaal tegenwoordig konden zijn, werden niet vergeten. Dr. Seyss Inqnart tijdens zijn bezoek aan deze patiënten. (Stapf-Mol) „Engeland kan van de Sovjet-Unie nog veel leeren" Niet rusten op lauweren van voorbije tijden. y STOCKHOLM, 29 Dec. (A.N.P.) - Een der opzienbarende conclu sies in een hoofdartikel van de „Times" van Maandag, dat zich bezighoudt met de~ grondslagen van de Britsche buitenlandsche politiek is, dat Engeland van de Sowjetunie nog veel kan leeren. Het artikel behandelt in de eerste plaats de taak van de Britsche po- Dc strijd op Britsch Bornfeo TOKIO. 29 Dec. (D.N.B.) De af- deeling leger en' vloot van het kei zerlijk hoofdkwartier maakt be kend, dat de op 24 Dec. in Zuid- west-Borneo gelande Japansche strijdkrachten op 28 December Koetsjing, de hoofdstad van Sera- wak en een belangrijke vijandelijke luchtbasis hébben -ingenomen. De Japansche marine heeft in de om liggende wateren twee vijandelijke duikbooten tot zinken gebracht en tien groote vijandelijke vliegtuigen omlaag geschoten. Een Japansche torpedojager en een mijnenveger gingen verloren. Duitschland strijdt voor Europa ^ware verliezen voor Sovjetvloot TWEE BRITSCHE TRANSPORTSCHEPEN GETORPEDEERD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Dec. Het op perbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front duren de afweergevechten met on verminderde hevigiheid voort. Zware artillerie van het leger heeft vijf treffers op een Sowjet-slagschip voor Leningrad geplaatst. Bij nieuwe luchtaanvallen op vijandelijke troepen- en scheep vaartbewegingen in de Straat van Kertsj zijn een transportschip tot zinken gebracht en zes transportschepen, alsmede talrijke kleinere vaartuigen beschadigd. In Noord Afrika heeft de vijand een verkenningsactie onder nomen tegen de Duitsch-Italiaansche stellingen in het gebied van Agedabia. Bij geslaagde tegenaanvallen werden 58 Britsche pant serwagens en een groot aantal gepantserde verkenningswagens en auto's vernield. In Cyrenaica zijn vliegvelden en troepencon centraties van den vijand gebombardeerd.' Ten N. van Tobroek hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen verscheidene treffers 'ge plaatst op een Britschen torpedobootjager en een in convooi va rend koopvaardijschip. Ter hoogte van Mersa-Matroeh heeft een Duitsche duikboot een aanval gedaan op een militair convooi. Twee Britsche transportschepen, met een gezamenlijken inhoud van ongeveer 9000 ton, werden tot zinken gebracht, een derde schip werd door torpedotreffers beschadigd. Overdag en des nachts hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen met goed gevolg aanvallen gedaan op Britsche vliegvelden en havenwerken op Malta. Britsche Bommenwerpers vielen in den nacht van 28 op 29 Dec. plaatsen in West Duitschland en in het NoordJOuitsche kustgebied aan. De burgerbevolking leed vooral in Emden ver liezen aan dooden en gewonden. Negen van de aanvallende bom menwerpers werden neergeschoten. Een ander Britsch vliegtuig werd bij de poging om overdag naar de bezette gebieden te-vlie gen, omlaag geschoten. Bij de gevechten der laatste dagen heeft zich de eerste lui tenant Mügge, als leider van een bataljon infanterie, op bijzondere wijze onderscheiden. Met de zeer zwakke strijdkrachten van zijn bataljonsstaf verdreef hij in een tegenaanval, dien hij op eigen besluit had ondernomen, den sterk superieuren vijand, nam eer. door den vijand bezette plaats in en wist die tegen nieuwe he vige aanvallen te handhaven. De Führer heeft den eersten lui tenant Mügge het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. litiek na den oorlog en zegt: „In Europa moeten Groot Brittannië en de Sowjetunie de sterkste bol werken voor'de handhaving van den vrede worden en de vrede kan nog slechts door hun gemeenschap pelijke inspanningen behouden blijven. Groot Brittannië's buitenland sche politiek zal in de. toe komst sléchts in zooverre ef fectvol zijn, als zij zich baseert op de stevige grondslagèn van samenwerking met de Ver- eenigde Staten in het westen en met de Sowjetunie in diet bosten en rekening houdt met de militaire veiligheid en de economische belangen van de ze beide groote mogendheden. Deze gemeenschappelijke politiek kan evenwel niet tot stand komen zondertoenemende gemeenschap pelijkheid van idealen. Menschen met eenige fantasie kunnen niet miskennen, dat de mensbhheid in 'de zen oorlog evenzeer gaat door het vuur van sociale omwentelingen als door dat van den totalen oorlog. De wereld, die uit dezen strijd te voorschijn komt, zal in vele opzich ten heel anders- denken en hande len van die' uit het verleden. Als Groot Brittannië zijn plaats in de voorhoede der beschaving wil hand haven, kant het zich niet veroorlo ven, slechts te rusten op de lauwe ren van'voorbije tijdpn en vroegere prestaties. De „Times" constateert tenslotte, dat niet alleen van de de mocratie en aan de andere zijde van den Oceaan veel te leeren valt, maar ook van de Sowjetunie, wier tradities vreemd en in zeker op zicht zelfs afstootend zijn. Singapore zendt S.O.S. Dringende oproep van radio Singapore. BANGKOK, 29 Dec. (D.N.B.) Radio Singapore heeft heden een dringenden oproep gericht tot Groot-Brittannië en Amerika, meer manschappen, uitrustingsstukken, vliegtuigen en schepen naar Singa pore te sturen, aangezien de stad zich in een wanhopige noodpositie bevindt Nederlandsch-Indië, Au stralië en Nieuw-Zeeland zijn niet in staat voort te gaan met hulp- vei'leening, daar zij zelf worden be dreigd. OUDEJAARSAVOND BIJ HET W.A.-LEGIOEN. De persdienst van de N.S.B. meldt: Maandagavond is de leider van de N.S.B. met zijn gevolg met den nachttrein naar Oost-Pruisen ver trokken om aldaar de jaarwisseling temidden van de soldaten van het W.A.-Legioen te vieren. Van Duitsche zijde wordt de Lei der vergezeld door S.S.-Gruppen- führer Rauter en diens adjudant S.S.-Untersturmführer Exner. Behalve de bijwoning van de oudejaarsviering van zijn soldaten ligt het in de bedoeling van den Leider in den loop van de daarop volgende dagen een aantal- bezoe ken te brengen aan Duitsche auto riteiten. Nederlandsche visscbers- schepen met mitrailleurs bestookt Leden bemanning gedood IJMUIDEN, 29 Dec. Wederom hebben vorige week Engelsche vlieg tuigen twee Nederlandsche vis- schersschepen aangevallen, n.1. tde stoomtrawler „Ita", IJM 22 van de reederij N.V. De Daad en de Kat- wij'ker logger KW. 122 van de ree derij C. Öuwehand. Beide schepen voeren met een vischvangst huis waarts, toen zij Woensdagmorgen, half tien, door twee vliegtuigen met mitrailleurvuur werden aangeval len. Er ontstond een paniek onder de bemanning van den stoomtraw ler Ita. Schipper P. v.d. Bent uit Katwijk, werd door een schot in zijn kaak getroffen. Van de opvarenden van den logger -KW 122, werd een matroos, J. Hoek, uit Katwijk aan Zee door een schot in zijn knie ge wond. Beide visschers hebben zich na aankomst in de haven onder me dische behandeling gesteld. Maan op 15.52 2 Jan V.M. 10 Jan L.K. vanavond om onder 1T OC 626 17.35 uur 16Jan tof morgenochtend N.M. 9 ATA ---- 24 Jan .50 uur. e.k. 150.000 Nederlaodsche arbeiders ia Daitschland BERLIJN, 29 Dee. (A.N.P.) Het Ned. Perskantoor meldt: Aan een overzicht, dat Ministe- rialrat Timm van het Duitsche Rijksarbeidsministerie over de bui tenlandsche arbeiders in Duitsch land gaf, ontleenen wij de volgende opmerkingen over de Nederland sche werklieden: De Nederlandsche arbeiders zijn een vast met hun grond verbonden mensrjhenslag. Hun gezondheidstoe stand is dikwijls niet zeer gunstig, in het bijzonder bij de vrouwen Vooral komen veel tand- en maag ziekten voor. Op het oogemblik be vinden zich 150.000 Nederlandsche arbeiders in Duitschland, maar dit aantal kan zonder bezwaar voor dè Nederlandsche nijverheid verhoogd worden. Zeer belangrijk, is het wer ken van geheele Nederlandsche be drijven in het Duitsche rijk, waarbij het bouwbedrijf de eerste plaats in- nemt. De Nederlandsche aannemers beschikken in het algemeen over goede machines en over rijke erva ring op het gebied van fabrieks- en woningbouw. Italiaansche zege Zware nederlaag voor de bolsjewieken. ROME, 29 Dec. (D.N.B.) Het op Kerstdag door de Bolsjewieken on dernomen offensief'op de Italiaan sche stellingen in den zuidelijken sector van het. Oostelijk front, is na drie dagen van hardnekkige ge vechten in een zware nederlaag van den vijand geëindigd, zoo rpcldt Stefani. Tezamen met Duitsche een heden gingen de troepen van het Italiaansche expeditiecorps tot een krachtigen tegenaanval over, waar bij de Italianen in het bezit van nieuwe stellingen geraakten. De vijand heeft aanzienlijke verliezen geleden.,. Hij liet ruim 2000 dooden op het slagveld achter. Bovendien werden ongeveer duizend geVange nen gemaakt en honderden kanon nen, machinegeweren en automati sche wapens buitgemaakt. Britsche bommen op ons land Geen dooden ol gewonden. Gedurende het weekeinde vlogen verscheidene Britsche. toestellen bo ven ons 'gebied en wierpen een groot getal spring- en brandbommen neer. Pe meeste vielen in' het open veld. Een 25-tal woonhuizen liepen lichte schade op, een boerenhofstede werd door een brandbom getroffen en brandde geheel af. Hierbij kwa men 15 schapen om. Een andere boerenhofstede werd zoo zwaar be schadigd, dat ze ontruimd moest worden. Gelukkig zijn er onder de burgerbevolking ditmaal geen doo den- of gewonden te betreuren. Vrije oudejaarsmiddag bij werkverruiming De persdienst van hetN.V.V. schrijft: Het. is de Sociaal-Economische af- deeling van het N.V.V. gelukt, om in overleg met den rijksdienst voor de werkverruiming voor die te- werkgestelden, die nog doorwerken tijdens de wachtregelingperiode, a.s. Woensdagmiddag vrijaf te ver krijgen met behoud van loon. BRAND TE WESTERBLOKKER. HOORN, 29 Dec. Hedennacht heeft brand gewoed in een perceel, bestaande uit woonhuis annex schilderswerkplaats, tóebehoorende aan en bewoond door den heer J. Sachs te Westerblokker. Een van de kinderen, een 2^-jarig knaapje, is in de vlammen omgekomen. V DIENSTBODE «TICHTTE BRAND. Dezer dagen is onder Winsum een felle brand uitgebroken in een boerderij. De brand is ontstaan in de groote achterschuur, waar da dienstbode werkzaamheden ver richtte. De brandweer uit Winsum kon niet verhinderen, dat twee schuren afbrandden. Bij onderzoek bleek, dat de 15- jarige dienstbode de brand heeft gesticht. Zij heeft een volledige bekentenis afgelegd. 1 GEWELDIGE GEVANGENEN KAMPEN. Ver achter hét front zijn in het opgericht, waar duizenden Sowjet- gevangenen zijn ondergebracht. Hier maken zij voor hét eerst in hun leven kennis met de Wester- sche wereld. Hier worden de woorden van hun commissarissen, die altijd beweerd hebben, dat de Duitschers hun ge vangenen doodschoten, gelogen straft. Hier worden hun gewonden ver zorgd, hier arbeiden ook mannen en vrouwen onder de witte vlag van het Roode Kruis. In deze kampen wordt getoond, dat een overwonnen vijand, die de wapens heeft neergelegd, behan deld wordt, zooals het volkeren recht dat eischt. De Nederlandsche ambulance wil mede aan de vervulling van deze taak werken. Zij verdient daarom uw steun. Stort uw bijdrage op girorekening 8760 Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22, Den Haag. u Neerlands twaalfde provincie. Op de plaatsen, waar in den Noord Oostpolder de eerste boerderijen gezet zullen, worden, is een aanvang gemaakt met het boorwerk, teneinde de vastheid van den bodem te bepalen, (Van Buiten),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1