Dc Führer - de toekomst HOLLANDS Verduister DAGBLAD VOOR Door rijkscommissaris rijksminister Seyss Inquart Lot der Philippijnen bijna bezegeld Inzameling voor Oostlront ook in ons land Redactie en administratie SCHAGJ5N Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11687 WOENSDAG 31 DECEMBER 1941 OUD EN NIEUW zijn het afgeloopen jaar ingetreden in het bewustzijn, dat dit jaar 1941 het jaar der beslissing zou zfln en dat deze beslissing slechts in gevechten van den grootsten omvang ver worven kon worden. WIJ wisten niet waar wij voor deze beslis sing zonden aantreden, maar wij hadden het woord van den Führer als richtsnoer voor ons denken en handelen. Op 22 Juni van het afgeloopen jaar werd het duidelijk. »"p OT dat oogenMik kon deze oor- A log den schijn hebben van een Europeesch conflict ter herorde ning van de krachten van dit oude werelddeel. Maar ook toen den En- gelschen het spel van intriges op den Balkan scheen te gelukken, was dit een actie binnen het bestek van het toen als Europa aan te duiden vasteland. De poging om deze oorlogshandeling tot een be slissende te maken werd door de overweldigend groote militaire macht van het Duitsche rijk wegge vaagd. Toen ontstond, gedreven door de nihilistische en parasitaire kracht ten van het jodendom, uit den herostratischen waanzin van een Churchill, de godslasterlijke hui chelarij van een Roosevelt en het de vernietiging van Europa verkon digend wereldcommunisme van Stalin de coalitie van het kapitalis me met het bolsjewisme, om niet alleen Europa, maar de geheele we reld te onderwerpen aan de heer schappij en uitbuiting van de ma terialistische krachten van het geld en van de raslooze massa, met alle middelen van geestelijke verbin ding, economische wurging, en ten slotte brutaal geweld. Nog was het de wereld niet duidelijk voor welke beslissing zij gesteld was, n.1. dat het ging om de vrijheid van het volksche leven tegen de slavernij internationale samenzwerin- OVER slechts luttele uren doet een nieuw jaar zijn intrede. Het is uit innerlijken drang dat bij de jaarwende steeds een terugblik op het verleden geworpen wordt, om dan met nieuwen moed bezield, hoopvol de toekomst tegemoet te treden. Het jaar dat thans vrijwel verscheiden is, heeft veel gebracht dat tot droefheid stemmen kon, veel eohter ook dat groote beloften in houdt zij het dan dat deze stem mingen nog niet bij ieder onzer in dezelfde verhoudingen zullen voor komen. Immers, tegenover de groo te worsteling, die in onzen tijd de wereld beroert en waarin ook óns land dat w e 1 in onze harten een uitzonderlijke positie kan, ja, moét innemen, maar niet in het we reldbestel een voorkeursplekje bo ven andere landen vormt is mee gesleurd, staat niet elke Neder lander met gelijke gevoelens. Het jaar 1941 heeft op dit punt evenwel reeds veel opheldering ver sohaft en het kamp der Albion-aan- hangers door-dik-en-dun, aanzien lijk gedund. Er is meer en juister begrip gekomen voor hetgeen er op dit ondermaansche geschiedt en vooral: het fabeltje van het heil brengende Engeland heeft ^afgedaan Meer en meer wint het besef veld, dat Nederlands toekomst sterk ge baat is bij een welvarend Duitsch land, m.a.w. en dat mag gerust nog verder doordringen men be gint zich te realiseeren wat het lot van ons land zou zijn, indien Enge land eens dezen oorlog won Gelukkig zal het zoover nooit ko men, omdat de ontwikkeling van het Europeesche continent niet meer door invloeden van bolsjewistische of Angelsaksische zijde kan worden tegengehouden. Het is o.m. deze zekerheid, die niet met droefheid op het scheidende jaar doet terug zien. Immers zal Nederland op deze basis eendrachtig kunnen gaan werken aan zijn ontplgoiing in het nieuwe Europa, dat andere, meer menschelijke waarden zal kennen dan louter het kapitaal van den Mammon. Het oude verglijdt, het nieuwe breekt baan. REEDS nu is te merken, dat niet met holle phrasen geschermd wordt De tallooze maatregelen op sociaal gebied, die de afgeloopen twaalf maanden genomen werden méér dan voordien in twaalf jaar zijn er een eerste bewijs van. Slechts halstarrigen, die uit angst voor het door eigen schuld onbekende nieuw, niet willen zien, wenschen zich nog vast te klampen aan vergane democrati sche begrippen. Hun blindheid^ en onwil zijn eohter geen excuus voor de zinnelooze critiek, die zij, opge hitst door de overzijde, als „goede vaderlanders!' meenen te moeten 'uitoefenen. Voor een juiste beoor deeling van dit bij hen zoo geliefde begrip, realiseeren zij zich eens de houding van de zich met zooveel oranje-gekleurde branie aandienen de „vaderlanders", die niet zoo so lidair zijn of zij willen hun „mede vaderlanders" slechts helpen a rai- son van ik-weet-niet-hoeveel (winst) per pondje clandestien vleesch, bo ter, tabak en wat er al meer in den zwarten handel is. Die gloeiende vaderlandsliefde moet wel duur be taald worden! En een nog zwaarder cijns vraagt de Britsche Shylock voor zijn „hulp" aan ons vaderland. Sluikhandel en noodelooze bombar dementen het geweten van deze „vaderlanders" wordt wel zwaar be last. Ondanks deze minder vreugde volle herinneringen, helt de balans van 1941 toch over naar den goeden kant. Want al mogen de laatste weken van het jaar zelfs nog veel gebracht hebben, dat een schaduw werpt over ons land de gebeur tenissen in Nederlandsoh-Indië het saldo houdt groote beloften in voor de toekomst van een vrij Ne derland in een nieuw Europa. Het oude wijkt, het nieuwe breekt baan. van gen.. Q P 22 Juni 1941 verbrijzelde de Führer met weergalooze moed en hecht vertrouwende op zijn volk, deze plannen en dwong de wereld- vormende beslissing af, wetende dat de voornaamste last van dezen oorlog gedragen zou moeten wor den door het Duitsche volk in held- haftigen strijd tegen de gedurende tientallen van jaren meed oogenloos uitgevoerde plannen van een dicta tuur over 180.000.000 menschen. Deze veldslagen zijn geleverd. Waren de overwinningen van 1940 van een tot toen nimmer bereikten omvang, de overwinningen van 1941 zijn de grootste van alle tij den. Nog nooit in de geschiedenis is een zoo groot aantal soldaten en zijn zoo groote hoeveelheden oor logsmateriaal op elkander gebotst. Nog nooit zijn zooveel wapens en zoo overvloedig materiaal ver nield of buitgemaakt. Met bewon dering zenden wij een groet aan onze soldaten aan het oostelijk front, eerbiedig buigen wij ons voor de gesneuvelde kameraden. OG staat een harde taak voor ons. Sedert 22 Juni van het afgeloopen jaar en sedert de deelneming van Japan aan deze wereldworsteling zijn wij op het beslissende keerpunt van het lot gekomen, dat voor de komende eeuwen bepalen zal, welke zedelij ke krachten het leven der volken zullen beheerschen. Wij zijn vastbesloten om alle en ook onze laatste krachten op te roepen voor de vrijheid van ons volksche leven en in dezen eind strijd te werpen. Wat in dien tusschentijd aan het oostelijk front geschiedt, her innert ons, die den veldtocht in het Oosten van den eersten we reldoorlog hebben meegemaakt, aan den slag in de Karpathen in den winter van 1914-1915, niet als aan een soortgelijk historisch ver loop, maar als aan het teeken van dezelfde, in wezen primitieve, stra tegische bekwaamheden van de bolsjewistische generaals evenals vroeger van de keizerlijk-Russi sche. Grootvorst Nikolajewitsj kon toen ondanks plaatselijke succes sen tengevolge van de wintersche omstandigheden geen beslissenden slag toebrengen. Uiterst bloedige verliezen echter verzwakten de Russische legers, die in het voor jaar van 1915 geen weerstand meer konden bieden aan de onze. Het voorjaar van 1941 zal ons le ger niet in het westen van Galicië, maar voor Moskou en Rostol in den aanval zien, vastbesloten om ieder voordeel tot het uiterste uit te buiten. UIT het Oosten komen de voor ieder mensch, die soldatesk denken kan en zich niet laat be ïnvloeden door de kliek van Roose velt. verrassende militaire succes sen der Japanners. Dit volk van 100 millioen menschen is op grond van zijn traditioneele houding mi litair superietir aan zijn tegenstan der. Het heeft thans reeds de be schikking over het economische potentieel van een door driehon. derd tot vierhonderd millioen men schen bewoonde gebied en de reeds geslaagde doorbreking der econo mische blokkade doet een zoodani gen stroom van goederen van zoo dani gen aard verwachten, dat reeds in den oorlog de tot dusverre toe gepaste economische bezuinigings maatregelen verzacht konden wor den. (Zie vervolg op pag. 2). "MET DUITSCHLAND VOOR EEN VRIJ NEDERLAND MAX BLOKZIJL SPREEKT VOOR DE RADIO. Hedenavond van 21.15 tot 21.45 zal Max Blokzijl over den zender Hilversum II spreken over het on derwerp: Het jaar 1941. Duitschland strijdt voor Europa Plaatselijke successen in N.-Afrika VIJANDELIJKE AANVALLEN AAN OOSTELIJK FRONT AFGESLAGEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Dec. Het op perbevel der weermacht deelt mede: In verschillende zones van het Oostelijke front zijn krachtige vijandelijke aanvallen in nauwe samenwerking tusschen leger en luchtmacht verijdeld. In de Zwarte Zee hebben gevechtsvlieg tuigen een Sowjettorpedojager tot zinken gebracht en een kruiser beschadigd. Aan het front van Moerman hebben Duitsche troepen van 21 tot 28 Dec. hardnekkige aanvallen der bolsjewisten bij zeer strenge vorst en tijdens sneeuwstormen met volledig succes afgeslagen. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Sterke afdeelingen gevechtsvliegtuigen hebben in den afge loopen nacht een voor den oorlog belangrijke ravitailleerings- haven aan de Oostkust van Engeland aangevallen en goede re sultaten behaald. Overdag is ten W. van de Faroër een koop vaardijschip door bommen tot zinken gebracht. Duikbootjagers, die convooidienst deden, hebben van zes aan vallende Britsche bommenwerpers er drie neergeschoten. Alle geconvooieerde schepen bereikten veilig hun plaats van bestem ming. In N. Afrika hebben de Duitsch-Italiaansche troepen in het gebied om Agedabia nieuwe plaatselijke successen behaald. Het aantal vijandelijke pantserwagens, dat bij den tegenaanval onklaar is geschoten, is gestegen tot 74. Verscheidene honderden Britten werden gevangen genomen. Op het eiland Malta zijn overdag en des nachts vijandelijke vliegvelden aangevallen. Voor La Valetta hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen een vrij groot zeilschip tot zinken gebracht. Bij luchtgevechten hebben Duitsche jagers 5 Britsche vliegtuigen neergeschoten, terwijl een zesde toestel op den grond vernield werd. Aan het front van Sebastopol. Een machinegeweerpost bestookt de Sovjet-stellingen op doeltreffende wijze. (Orbis-Holland). SINGAPORE MEERMALEN GE. BOMBARDEERD. JAPAN SUPE RIEUR IN DE LUCHT. TOKIO. 30 Deo. (D.N.B.) Aan de jongste uit Malakka, van de Philippijnen en van Borneo ontvangen berichten, gelooft men in Tokio te kun nen ontleenen, dat de vijande lijke tegenstand overal begint af te nemen. Met nieuwe ver. sterkingen nadert een comoen. tristische aanval de hoofdstad van de Philippijnen, Manilla, welker positie in welingelichte kringen te Tokio als sterk be dreigd beschouwd wordt. Zoo dra de voornaamste vliegvelden op het eiland Luzon en de ha ven van Manilla ln Japansche handen vallen, verwacht men, dat het lot van de Philippijnen bezegeld zal zijn. Afgezien van de economische ge volgen en van het enorme prestige verlies voor de Vereenigde Staten, zou daarmede de laatste mogelijk heid zijn weggenomen om den Ja- panschen aanval af te leiden, aan gezien deze zich dan met versterk te krachten op Britsch Borneo en Singapore zal richten. Daar de Britsch-Indische strijdkrachten in tegenstelling tot de Japanners te- Churchill blijft optimistisch... Rede voor het Canadeesche parlement STOCKHOLM, 30 Dec. (A.N.P.) De Engelsche premier, Churchill, heeft vandaag te Ottawa in het Ca nadeesche parlement een rede ge houden. Volgens de Britsche nieuwsdienst verklaarde hij o.a., dat Canada steeds een bijzondere plaats heeft ingenomen in het Britsche Imperium en dit ook thans nog doet door zijn vriend schap met V.S. Churchill beweerde voorts, dat Engeland alles heeft gedaan om dezen oorlog te vermijden. In dit verband meende hij zijn toehoor ders te moeten verzekeren, dat Engeland zeker is van de eind overwinning, al moeten ook jaren en nog eens jaren daarmee ver strijken. „De kracht van den tegenstan der i? evenwel zeer groot", aldus erkende Churchill, en wij mogen haar niet onderschatten. Wij kunnen ons niet veroorloven ook maar een enkel oogenblik de handen in den schoot te leggen In dezen verschrikkelijken oor log is plaats voor een ieder, voor mannen en voor vrouwen. Ieder moet zijn rol spelen." Daarop behandelde Churchill op een wijze, die volstrekt in tegen spraak was met de historische feiten, het ontstaan van dezen oorlog en ging toen over op de in eenstorting van Frankrijk. Hij verweet zijn voormaligen bondge noot, dat de Fransche regeering wapenstilstand met Duitschland en Italië had gesloten, in plaats van naar Noord-Afrika te trek ken. Churchill besloot zijn rede met een blik op de toekomst De ge beurtenissen, die de toekomst zal genover een ver superieuren tegen stander staan, kan er over den afloop van den slag in het Zuid westelijke deel van den Stillen Oceaan geen twijfel meer bestaan. Superieur in de lucht. De marine-afdeeling van het keierlijke hoofdkwartier deelt me de: De luchtmacht van de Japan sche marine heeft in het tijdvak van 22 tot 28 December in totaal 50 vijandelijke vliegtuigen boven Broneo, de Chineesche Zee, de Zuidzee, Sóeloe en Celebes ne'erge schoten en vernietigd. De Japansche. .marine heeft in het Westelijk deel van de Stille Zuidzee 16 vijandelijke duikbooten tot zinken gebracht en nog een groot aantal duikbooten bescha digd. Manilla open stad? De poging der Vereenigde Staten om Manilla tot open stad te ver klaren, wordt in Duitsche politieke kringen als een zuiver Joodsche truc beschouwd, waar de Japanners met recht niet op ingegaan zijn. De regeering der Ver. Staten heeft, naar de Britsche nieuws dienst uit Washington meldt, een Japansch protest, dat door bemid deling van het Zwitsersche gezant schap was ingediend, en dat zich richtte tegen den moord op Japan sche burgers op Mindanao (Philip pijnen), van de hand gewezen. Malakka. De op Malakka naar het zuiden oprukkende Japansche troepen heb ben Batoe Gayah bereikt. Het vol gend doel zal de overtocht over de rivier Beraam zijn, vanwaar uit dan de weg naar Koeala Loempoer openligt. Singapore is in den nacht van Maandag op Dinsdag en ook Dinsdagochtend drie malen door Japansche bombardementsvliegtui gen aangevallen, waardoor zware schade aan militaire doelen ont stond Terwijl er vluchtelingen uit Noord-Malakka naar Singapore kwamen, verlaat de bevolking van Singapore thans weder deze stad om de hevige luchtaanvallen te ont gaan. brengen, zoo zei hij, kan men in drie stadia indeelen: 1. Het stadium der consolidatie en voorbereiding. In dit stadium komen er hevige gevechten en wij moeten er alles op zetten om den vijand tegenstand te bieden. Het tweede stadium kan men dat der „bevrijding" noemen. Daarbij zal het er om gaan de reeds verloren gebieden en die eventueel nog verloren zullen gaan weer aan den vijand te ont rukken. Het derde stadium zal zich bezig houden met bestraffing van de schuldigen in de landen, die den oorlog hebben veroorzaakt. Churchill eindigde met de op merking. dat hij nooit heeft ge poogd eenigerlei begrenzing in tijd voor den oorlog te voorspellen. NIEUWJAAR OORDERKWARTIER ver schijnt na heden weer op 2 Januari. Maan op - Maan vanavond om onder 16-29 |7 oq iltl— 725 2 Jan HUT jg jan V. M. tot morgenochtend N.M. 10 Jan fv 24 Jan lk. 9.52 uur. e.k. Maan op 17.06. Maan onder 8.15 Morgenavond om 17.36. tot Vrijdagmorgen 9.51. 'S-GRAVENHAGE, 30 Dec. Op verzoek wordt van bevoegde zijde meegedeeld, dat aan de winterinzameling, die de Rijks- Duitschers in Nederland voor de aan het Oostelijke front staande Duitsche soldaten in den tijd van 27 Dec. 1941 tot 4 Jan. 1942 in den vorm van een vrijwillige beschikbaarstelling van warme kleedingstukken, vooral van artikelen uit wol en bont, organiseeren, óók Neder landers kunnen deelnemen. Van Nederlandsche zijde is n.1. vaak met het oog op de omstan digheid, dat immers ook Nederlan ders aan den kruistocht der Duit sche weermacht en haar bondgenoo- ten tegen het bolsjewisme deelne men en dat zoodoende de Duitsche kleereninzameiing ook den leden van de vrijwilligerslegioenen van de andere Germaansche landen ten goede komt den wensch tot ui ting gebracht, hun deel aan de in zameling te mogen bijdragen. Al dezen Nederlanders zal thans de gelegenheid daartoe geboden worden. Zij kunnen de door hen beschikbaar te stel len kleedingstukken en andere artikelen bij het voor hun woonplaats bevoegde plaatselij ke Duitsche inzamelingsbureau afleveren. Zij krijgen daarvoor een speciale kwitantie, die op een later tijdstip kan worden ingeruild voor een schenkings oorkonde, die hun namens het Duitsche volk zal worden over handigd. De volgende voorwerpen en klee dingstukken komen voor de ver melde inzamelingsactie in aanmer king: Overschoenen, warme wollen stukken, zoo mogelijk gevoerd of met bont bekleed, sokken, kousen, vesten, jakken of pullovers, warme, vooral wollen, onderkleeding, borst rokken, onderpantalons, gordels, borst- en longenbeschermers, elk soort hoofdbedekking, oorbescher mers, pols- en kniewarmers, bont jassen in den ruimsten zin des vvoords, korte bontjassen en bont vesten, met bont gevoerde schoenen van eiken soort en maat, dekens, vooral wollen en donzen dekens, dikke warme handschoenen, voor al met bont gevoerde leeren hand schoenen, gebreide handschoenen en wollen wanten, in het algemeen alle goederen uit bont zijn aan het front dringend gewenscht. Verder gestikte of gevoerde vesten, wollen shawls en halsdoeken, in het alge meen alles wat er toe dient om den strijd tegen de in dezen winter vroeg begonnen koude met succes te voeren. INZAMELINGSBUREAUX. Onderstaand publiceeren wij de adressen der Duitsche inzame- lingsbureaux, die voor onze le zers in aanmerking komen: Alkmaar: Schermerweg 3. Den Helder: Koningstraat 81. Hoorn. Groote Oost 149. Wild-Westmethoden Jachtopziener te lijf gegaan. In de buurtschap Hulzen, gele- gen in de gemeente Hellendoora, heeft gisteren een ernstige vecht partij plaats gehad, waarbij de landbouwer G. zwaar werd ge wond. Tusschen genoemden land bouwer en den jachtopziener S. bestond reeds geruimen tijd een veete, omdat een zoon van G. door den jachtopziener met een knuppel zou zijn mishandeld. G. en zijn zoon besloten met den jachtopziener af te rekenen en wachtten hem op. Toen de jacht opziener dat merkte, vluchtte hij in het. huis van den landbouwer B. doch deze zette beide partiien buiten de deur, waar de „afreke ning plaats vond. De jachtooziener geraakte onder, doch wist met een mes den aanvaller, den landbou wer G.. zoo te bewerken aan ar men en beenen, dat hij zwaarge wond bleef liggen. Zijn toestand is zeer ernstig en levensgevaar is aanwezig. Een polsader is o.a. door gesneden. Ook de zoon van G. en de jachtopziener werden gewond, doch minder ernstig. De politie heeft de zaak in handen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1941 | | pagina 1