HOLLANDS Manilla gevallen Handen aan den ploeg Verduister DAGBLAD VOOR SCHAGER COURANT VAN 1855 Cavite, belangrijk Amerikaansch steunpunt, ontruimd Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 ltfnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 8&te JAARGANG No. 11689 ZATERDAG 3 JANUARI 1942 Je Noord Oostpolder zal iit jaar zijn aandeel Ie- veren in de voedselvoor zien in g van ons volk. Voor den productieslag 1942 zijn in het nieuw jewonnen land de werk z aamheden begonnen. Ploegen scheuren den bodem, om dezen te ver anderen in vruchtbaren grond. (Van Buiten). Overeenkomst tnsschen Engeland en de Ver. Staten Over den Stillen Oceaan. STOCKHOLM, 2 Jan. (DNB). De Engelsche berichtendienst meldt dat tusschen het Britsche empire en de Vereenigde Staten een over eenkomst is gesloten over den Stil len Oceaan. Binnenkort zullen bij zonderheden worden gepubliceerd. De overeenkomst is klaarblijkelijk op grond van de jongste besprekin gen tusschen Churchill en Roose- velt tot stand gekomen. WIJZIGING IN AUSTRALISCHE LEGER. STOCKHOLM. 2 Jan. (D.N3.) - Naar Reuter uit Melbourne meldt, heeft de minister voor het leger, Forde, verdere veranderingen in het leger aangekondigd, o.m. ligt het in het voornemen oudere mi litairen te pensionneeren en te ver vangen door jongere uit overzee- sche strijdkrachten. WERELDSCHOUW T"} E feestdagen hebben geen enke- onderbreking in de krijgs verrichtingen gebracht. Nergens op de wereld hebben de vuurmonden gezwegen of bleven de vliegers in hun kwartieren. En het is maar goed zoo, want een pauze in dezen wereldoorlog, hoe goed ook bedoeld, zou eigenlijk een aanfluiting zijn geweest van het geloof inplaats van een heiliging. In Oost-Azië handhaven de Ja panners nu reeds drie weken lane- met onverminderde kracht een enorm offensief tegen vrijwel alle strategisch belangrijke punten van den vijand. De resultaten zijn ver bluffend: Hongkong heeft zich overgegeven, Manilla is veroverd en het zal niet lang meer duren of de geheele Philippijnen zullen aan de Amerikaansche heerschappij ont trokken zijn, Britsch-Borneo is door de Engelsche troepen ontruimd 011 op Malakka zijn de Japanners nog slechts 250 K.M. van Singapore ver wij dei'd. Militair en economisch is de positie van Japan vóór den oorlog nog zoo précair door de (Britsch—Amerikaansche bedreiging dank zij deze verrassende succes sen onaantastbaar geworden, ter wijl de aldus verkregen nieuwe steunpunten van beslissende be- teekenis zijn voor de voortgezette operaties, o.a. tegen de legers van Tsjoenking, .die wederom ettelijke kilometers het binnenland in gedre ven werden voor zoover ze aan ver nietiging ontkomen waren. In Rusland blijven de gevechten op de door de Duitschers ingéno- men frontlijn uiteraard voortduren. Nu eens nemen de gevechtshande lingen een vrij groot en omvang aan, dan weer blijven ze beperkt tot locale schermutselingen van gerin ge be teekenis. Het wachten is hier op het voor jaar, dat een nieuw offensief te zien zal geven; een voortzetting van de vernietiging van het Russi sche potentieel. Het succes in Libye, dat de Brit sche propaganda nu reeds weken lang heeft beloofd, binnen enkele dagen te zullen bekendmaken, bleef nog steeds uit. Weliswaar heb hen de Britten nu, na zeer harden strijd en met behulp van groote troepencontingenten, die aan ande re kwetsbare punten van het Brit sche rijk onttrokken moesten wor den, eenig voordeel weten te beha len, maar dit werd eerst bereikt na vele weken in plaats van enkele dagen, en ten koste van enorme verliezen aan keurtroepen en mate riaal. Welk verlies zal deze presti- ge-winst den Engelsehen aan de verzwakte fronten elders brengen? Dit is vooralsnog een open vraag, doch dat de asmogendheden een antwoord zullen geven, dat alle Britsche illusies weer den bodem Inslaat, staat vast. HET nieuwe jaar heeft vanzelf sprekend de noodige Nieuw jaarsboodschappen gebracht. De rijkscommissaris gaf daarbij een eerste overzicht van de door Duitsch land bereikte resultaten; Hitier richtte een dagorder tot zijn sol da ten' en een boodschap tot het Duit- sche volk, waarin hij aankondigde, dat het front weer een uur zal be leven om opnieuw aan te treden, dan voor de voleindiging van wat begonnen werd. Ook hier dus een aankondiging voor een te verwach ten nieuw offensief. Langzamerhand weet men zelfs in Engeland, dat dergelijke woorden van den Ftihrer geen holle woorden zijn, maar door harde werkelijkheid worden bewaarheid. Het is slechts de vraag wa&r dit offensief geopend zal wor den. Dnitschland strijdt voor Europa Veroietigingsaanvalleo van het laebtwapen BOLSJEWIEKEN ZETTEN HUN AANVALSPOGLNGEN VOORT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 2 Jan. (D.N. B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Oosten heeft de vijand zijn aanvallen op talrijke plaat sen voortgezet. Eenige plaatsen, waar de vijand was binnenge drongen, werden dichtgegren- deld, andere in tegenaanvallen opgeheven. Het luchtwapen heeft den afweerstrijd van het leger gesteund en krachtige vernieilingsaan vallen gericht op' de achtenva'artsChe verbin dingen van den vijand. Sterke gevechts- en jagersformaties hebben ook gisteren de bij Feodosia op de, Krim gelande vijandelijke strijdkrachten en de haveninstallaties gebom bardeerd. Een koopvaarder van gemiddelde grootte en een klein oorlogsschip werden tot zinken gebracht, drie vrij groo te vrachtschepen in brand ge worpen en vier transportsche pen zwaar beschadigd. In Noord-Afrika zijn op den grond geen groote gevechts handelingen voorgekomen. De bij Agedabia teruggeworpen Britten werden door sterke Duitsche formaties gevechts vliegers aangevallen en leden aanzienlijke verliezen. De op eenvolgende luchtaanvallen op vliegvelden op het eiland Mal ta werden met succes voortge in den tijd van 24 tot 31 De cember heeft 't Britsche lucht wapen 58 vliegtuigen verloren, waarvan 33 boven de Middel- landsche Zee en in Noord-Afri ka. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittan- je 18 eigen vliegtuigen verlo ren. Aan het front voor Sebastopol. In veilige dekking achter de rot sen is een Duitsche machinege- weerpost in stelling gebracht (Orbis-Holland-Kirsdhe). "MET DUITSCHLAND VOOR EEN VRIJ NEDERLAND ALGEHEELE CAPITULATIE DER PHILIPPIJNEN? AMERIKAANSCHE OPPERBEVEL HEBBER ZOU GEVLUCHT ZIJN. Verdedigingslinie op Malakka doorbroken STOCKHOLM, 2 Jan. (D.N.B.) Het ministerie van Oorlog te Washington heeft volgens Ass. Press medegedeeld, dat vooruit geschoven troepen van het Ja- pansche leger den 2en Januari om drie uur in den namiddag, plaatselijken tijd, de hoofdstad der Philippijnen zijn binnenge rukt Alle troepen der Ver. Sta ten zijn teruggetrokken en alle Installaties tot verdediging van Manilla vernield. Ook de Britsche radio heeft den val van Manilla bekend ge maakt OOK CAVITE ONTRUIMD. Te Washington is officieel mede gedeeld, zoo meldt Ass. Press, dat het Amerikaansche vlootsteunpunt op de Philippijnen, Cavite, voor het binnenrukken der Japanners in Manilla ontruimd is. Na het verlies van Cavite houden de Amerikanen op Luzon alleen nog het steunpunt van tweede rang Olongapo over, zoo meldt de En gelsche berichtendienst uit Was hington. Het nut van dit steunpunt is echter door de terugtrekking van de meeste marincstrijdkrachten van het eiland twijfelachtig. Boven dien is Olongapo zeer kwetsbaar vocfr luchtaanvallen. Het ligt aan de golf van Subig op ongeveer 50 mijlen ten noordwesten van Manil la. Achttien dagen na de eer ste landing. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, vond de val van Manilla plaats achttien dagen na de eerste landing van sterke af- ieelingen Janansche troepen in de golf van Lingayen. In Amerikaansche marinekringen tracht men de beteekenis van het verlies van het marinesteunpunt van Cavite niet te verkleinen, daar lit het meest vooruitgeschoven Amerikaansche steunpunt voor de luikbooten en oorlogsschepen der Aziatische vloot was. De Ameri- Icaansche marine moet nu een nieuw steunpunt zoeken voor her stellingen en ravitailleering van duikbooten. De bouwkosten van het steunpunt Cavite hebben 9Vfe mil- lioen dollar bedragen. ALGEHEELE CAPUTILA- TIE VA NDE PHILIPPIJ NEN? Volgens nog niet bevestigde be richten hebben de Japanners den Amerikaanschen opperbevelhebber der Philippijnen. Mac Arthur, uit- genoodigd te capituleeren. Nara Domei uit betrouwbare bron verneemt, is generaal Mac Artluir gevlucht naar het eiland Corregi- dor in de bocht van Manilla. Onbe vestigde geruchten melden, dat Mac Arthur tijdens een der laatste Ja- pansche luchtaanvallen op Manilla door een shrapnellsplinter aan den rechter schouder is gewond. ZWARE BRITSCHE VER LIEZEN OP MALAKKA. Domei meldt van het front op Ma lakka, dat tweederden der Britsche strijdkrachten op Malakka door de gevechten om Kwantan in de pan werden gehakt. In hoofdzaak is de elfde Britsche divisie, aan de west kust van Malakka, getroffen. Aan de oostkust heeft de negende divi sie in het gebied ten zuiden van Ipoh omstreeks 3000 man, met in begrip der Schotsohe afdeelingen, verloren. Tijdens een tocht door de Middel- landsche Zee maakte een matroos van een Italiaansche duikboot van de gelegenheid gebruik, om een paar flinke visschen te verschal ken. (Atlantic-Hollarid-Cusian) Nieuwjaarsreceptie bij den Rijkscommissaris 's-GRAVENHAGE, 2 Jan. In den ochtend van den nieuwjaars dag heeft Rijkscommissaris-rijks- minister Seyss-Inquart een delega tie ontvangen van leden van den staf van het Rijkscommissariaat, als woordvoerder waarvan commis saris-generaal Schmidt den Rijks commissaris de beste wenschen voor het nieuwe jaar overbracht. De Rijkscommissaris dankte met hartelijke woorden en sprak de hoop uit, dat de gemeenschappelijke arbeid ook in het jaar 1942 tot heil moge strekken van het Duitsche en het Nederlandsche volk. BIJ DE FOTO: De Rijkscom missaris dankt gen. komm. Schmidt voor de aangeboden geluk wenschen. (Stapf-Mol.) Van Mook tot Luitenant- Gonverneur- Generaal benoemd GEEN NIEUWJAARSWENSCKEN IN INDIë. BATAVIA, 2 Jan. (A.N.P.) Dr. van Mook, die kort geleden benoemd werd tot leider van de afdeeling Koloniën van de geëmi greerde Nederlandsche regeering te Londen, doch deze functie niet aanvaardde, is thans benoemd tot Lu i tenant-Gou verneu r-Gene raai Hij kan daardoor het presidium van den raad van Indië op zich nemen, alsmede belast worden met het dagelijksch beleid. In verband met de oorlogsomstan digheden heeft P.T.T. in Indië nie' de gelegenheid opengesteld tot het wisselen van Njeuwjaarswenschen in het binnenlandsch verkeer. Het ambt van Luitenant-Gouver- neur-Generaal. aldus de Tel., be rust op artikel 1 van de wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch- Indië van 1925. Dit artikel luidt als volgt: „De Koning kan aan den Gouverneur-Generaal toevoegen een Luitenant-Gouverneur-Generaal bestemd om hem voorloopig op te volgen en om inmiddels zoodanig werkzaam te zijn als door den Ko ning of door den Gouverneur-Gene raal zal worden voorgeschreven". Voor deze functionaris gelden de zelfde verbodsbepalingen als voor den Landvoogd zelf. Hij mag recht streeks noch zijdelings deelhebber zijn in een onderneming, die ten grondslag heeft het aangaan van een overeenkomst om winst of voor deel met Ned.-Indië of eenig deel daarvan; hij mag, behalve openbare schuldbrieven, geen schuldvorde ringen ten laste van Ned.-Indië be zitten en ten slotte mag hij recht streeks nog zijdelings deel hebben in eenige concessie of onderneming in Ned.-Indië, van welken aard ook. Wanneer er een Lui tenant-Gou verneur-Generaal in Indië is, kan de Landvoogd, die zelf het voorzit terschap van den Raad van Ned.- Indië kan bekleeden, zoo dikwijls hij dit wenscht, dit voorzitterschap aan den Luitenant-Gouverneur-Ge neraal opdragen. Ook kan deze laatste met het ge- streeks noch zijdelirigs deel hebben worden belast, wanneer ziekte of af wezigheid van den Landvoogd een voorziening noodzakelijk maken. In de laatste 106 jaren heeft In dië geen Luitenant-Gouverneur-Ge neraal meer gekend. De benoeming van dr. H. J. van Mook tot Luitenant-Gouverneur-Ge neraal beteek ent niet. dat hij in ieder geval bestemd is als opvolger Maan op vanavond om onder 17.39 uur 10 Jan 'U7 UUI 24 Jan L.K. tof morgenochtend E.K. 1 Febr V.M. ,6Njr 9.49 uur. 1 om Zondagavond Maan 17.40 uur Maan op onder 19.43 tot Maandagochtend 10.43 9.49 uur Varkensvleesch ia de wieg Naast de baby Voor het verbergen van vleesch, dat afkomstig is van frauduleus geslacht vee. zoeken de overtreders der distributie- en slachtbepalin- gen de wonderlijkste plekken uit, maar de controleurs van den Centralen Crisis Controledienst la ten zich niet verschalken. De bed stee is bijv. al lang geen „veilige plaats" meer. E«n inwoner van Nijmegen zocht een andere plaats uit om gevrij waard te zijn tegen de „doordrin gende blikken' van de controleurs, indien deze eventueel een huis zoeking bij hem mochten verrich ten. Toen de ambtenaren van den C.C.C.D. inderdaad huiszoeking kwamen doen, troffen zij oogen schijnlijk alles in orde aan, doch merkten op, dat het kind je in de wieg bet niet erg naar zijn zin had". Toen ztf de vrouw des huizes verzochten de long* geborene er even oit te nemen, aan welk* verzoek zij voldeed, troffen zij in de wieg een nar. tij vleesch van niet minder dan 30 Kg. aan, dat van clandes. tiene slachting afkomstig was. De man werd proces-verbaal aangezegd, evenals een Nijmeeg- schen chauffeur, die eenige var kens frauduleus had geslacht en deze per expeditiewagen wilde ver voeren. Natuurliefhebbers juichen Provinoiaal terrein geopend. De Nederlandsche Vereeniging van Forensen onving bericht, dat van 1 Januari 1942 af het geheele prov. duin terrein tusschen E.gmond en Wijk a. Zee voortaan toegankelijk zal zijn, voor hen, die in het be zit zijn van een geldige wandel- kaart.. Dit sluit dus in. dat ook voortaan het voormalige „Geversduin", een der mooiste natuurreservaten van Nederland voor de gewone wan. delkaarten is toegankelijk gesteld en daar dus geen hooge entreeprij zen meer behoeven betaald te wor den. Nederlandsch-Brifsche roeeningsverschillen Batavia klaagt Blijkens te Lissabon uit Batavia ontvangen berichten, aldus meldt de „Deutsche Ztg. i. d. N.'zijn reeds bestaande meeningsverschillen tus schen de Ned.-Indische autoritei tem en de Britsche militaire leiding te Singapore nog verder toegespitst. Men klaagt er in Batavia over, dat men van Britsche zijde niet vol doende wordt ingelicht over militai re plannen en niet volledig op de hoogte gehouden van den loop der gebeurtenissen, en men wantrouwt er bovendien de Britsche plannen. Vooral keert men zich tegen de En gelsche opvatting, dat een verdedi ging tot het uiterste van Australië en Nieuw-Zeeland op den langen duur gewichtiger zou zijn dan een verdediging tot het uiterste van Ne- derlandsch Oost-Indië. Batavia wenscht Java zoo lang als slechts ecnigszins mogelijk is te houden. In Sjanghai verluidt, dat de Ne- derlandsch-Indische autoriteiten een hulpeloos gevoel hebbe-n tegenover de besluiten van Londen en Was hington. welke zij slechts hebben af te wachten. Te laat ziet men te Ba tavia in, dat men slechts object, maar niet hoofdzaak is voor de po litiek van Roosevélt en Churchill. van jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer: wel dat deze laatste hem, onder de huidige moeilijke omstandigheden, veel van zijn werk zaamheden kan overdragen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1