HOLLANDS Balanga, het nieuwe doel i— Verduister DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 VRIJ NEDERLAND «De luistergidsten doop gehouden M Malta dag en nacht onder bommenregen Ned. Legioen Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11690 MAANDAG 5 JANUARI 1942 Dc strijd op de Philippijnen Amerikanen van alle zijden belaagd Singapore herhaaldelijk aan gevallen. Engelschen op Malakka trekken steeds meer terug. TOKIO, 4 Jan. (DNB.) Na dén terugtocht der Amerikaan- sche strijdkrachten uit Manilla, hebben deze zich geheel begeven naar het schiereiland Balanga, volgens berichten van het front op de Philippijnen. Tevens probee- ren andere strijdkrachten onder bescherming van de duisternis van dit schiereiland over te ste ken naar het eiland Corregidor. De voornaamste aanvallen van de Japansche luchtmacht zijn der halve in de eerste plaats gericht op de havenstad Balanga en op Mariveles en Corregidor. Daar zijn tal van militaire installaties ver* woest en zware schade aange richt. Vanochtend hebben verscheidene formaties der luchtmacht van het leger voortdurend aanvallen gedaan op colonnes vijandelijke vrachtau to's, die langs de Westkust van het schiereiland Balanga trachtten te ontkomen naar het Zuiden. Hierbij werd een groot aantal vrachtauto's vernietigd. Tegen het eiland fort Corregidor treden sedert gisteravond vooral marine-stukas op,vwier taak bestaat in vernietiging van artilleriestel lingen luchtafweer en andere be langrijke installaties. Andere Japansche formaties zijn Dc val van MANILLA ONHERSTELBAAR PRESTIGE VERLIES VOOR DE VER. STATEN „Droevig nieuws", zegt de Britsche berichtendienst. TOKIO, 4 Jan. (D.N.B.), - De chef der persafdeeling van het hoofdkwartier heeft verklaard, dat de bezetting van Manilla de be- heersching der Philippijnen betee- kent. aangezien Manilla in ieder opzicht het centrum van het ei landenrijk is. De Amerikaansche troepen, aldus vervolgde hij, zijn echter nog niet vernietigd,- eeii groot deel daarvan is ontkomen naar het vestinggebied in de baai Van fylanilla. Daarom zijn de Ja panners onmiddellijk tot nieuwe aanvallen overgegaan, om de over gebleven Amerikaansche strijd krachten volkomen t© vernietigen. Dat zal dank zij de militaire meer derheid van Japén weldra geschie den. I Perscommentaren. De val van Manilla wordt door de Britsche pers van ernstig be lang geacht De Daily Telegraph schrijft o.m., dat het verlies van Manilla niet gebagatelliseerd mag worden. Het net. dat de Japanners gespannen hebben over het Wes ten van de Stille uidzee, zal nog voel sterker worden. Dg verovering van Manilla door de Japanners is een droevig be richt. aldus de Britsche nieuws dienst. want Japan heeft zich daarmede in het bezit gesteld van een zeer sterke stelling, die bet in staat stelt verder op te rukken. Vooral droef is het bericht voor de Amerikanen, aldus de nieuws dienst verder, het treft echter ook ons. want daarmede is een hieuw bastion op den Stillen Oceaan ge vallen. De verovering van Manilla door de Japansche troepen wordt door de Duitsche hl aden zeer groot op gemaakt gepubliceerd, tezamen met kaarten en foto's van dit' oor- logstooneel in O.-Azië. In hun overzichten wijzen de bladen op de beteekenis van den val van Manil la. die. naar gezegd wordt, een onherstelbaar prestigeverlies voor de Ver.. Staten beteekent. De bla den herinneren er aan, dat nog kortgeleden in Amerika verkon digd werd. dat men de Japanners te land zou verdrijven en van de zeeën*zou verjagen. "MET DUITSCHLAND VOOR EEN 35000 rnenschen doodgevroren Onhoudbare toestand in Shanghai. SJANGHAI, 4 Jan. (D.N.B.I Volgens officieele gegevens zijn in het afgeloopen jaar 35000 rnenschen, voorname lijk bedelaars, in de stad op straat verhongerd .of doodge vroren, onder wie over de 26000 kinderen. Daar de ver arming steeds meer om zich heen grijpt, neemt de bede1 laarsplaag sterk toe, hoewel de autoriteiten tehuizen voor bedelaars hebben opgericht. doende landingen van Balanga uit op (Jorregidor te beletten. Vertvaoht moet worden, aldus dé reporter, dat op Balanga nog meer gevechten zullen worden geleverd, daar vooral.de havensteden Balan ga en Mariveles benevens andere plaatsen aldaar krachtig zijn ver sterkt Wellicht zal de tegenstand overigens door de Japanners te spoediger worden gebroken, daar zij ook in dezen sector de bijne on beperkte heerschappij in de lucht bezitten. Van acht zijden belaagd. De jongste berichten over den militairen toestand op de Philip pijnen toonen aan, dat de kérn der uit Manilla en omgeving vluchten de vijandelijke troepen zich. hebben teruggetrokken in den vesting gordel binnen de baai van Manilla en in de oorlogshaven Olongape in de baai van Soebig ten N. van de haai van Manilla. Beide baaien zijn met mijnen bezaaid en tot ver in den omtrek omgeven d6or ster ke formaties van de Japansche vloot. De Japansche troepen te land hebbèn de {volgende punten afgesloten: 1. De haven van Olangapo, waar 18 stellingen zware vijandelijke ar tillerie zijn waargenomen. 2. De zuidpunt van het schier eiland Balanga aan den westelij-, ken uitgang van de baai van Ma nilla. 3. Het tegenoverliggende eiland Hiab aan den zuidelijken uitgang van de baai van- Manilla tegenover de eilandvesting Corregidor. Op Corregidor bevinden zich al le gevluchte commandoposten, ter wijl in Cavite resten van het Ame- rkaqnsche eskader in Azie gesta- tionneerd zijn. De Japansche lucht macht heeft reeds aanvallen op deze punten geopend. Balans. De vlootafdeeling van het keizer lijke hoofdkwartier heeft in een overzicht van de Japansche vloqt- operaties in de wateren van de Philippijnen tot den 4en Januari bekend gemaakt, dat de Japansche marine in totaal 360 vijandelijke vliegtuigen heeft neergeschoten of op den beganen grond vernield. In luchtgevechten werden 103 vlieg tuigen neergeschoten, terwijl 257 toetellen op den beganen grond vernield werden. In hetzelfde tijd vak heeft de Japansche marine vier torpedojagers, 7 duikbooten en 5 andere schepen tot zinken ge bracht en bovendien twee hulpkrui sers en 30 andere vaartuigen be schadigd, terwijl een torpedojager, twee kleine patrouilleschepen en vier andere vaartuigen ten dele be schadigd werden. Een schip werd buitgemaakt. ENGELSCHE TROEPEN OP MALAKKA TREKKEN TERÜG. Een door den Engelschen nieuws dienst verspreid officieel bericht uit Singapore over den militairen toestand op Malakka, meldt, dat de Engelsche troepen zich in den loop van den nacht van Zaterdag op Zondag vérder zuidwaarts- hebben teruggetrokken. Japansche pantser wagens achtervolgen hen. Singapo re is in den nacht van Zaterdag op Zondag' opnieuw door Japansche bommenwerpers aangevallen. Radio Singapore meldt, dat Ja pansche bimmenwerpers in den nacht van Zaterdag óp Zondag op nieuw militaire doelen in Singa pore hebben aangevallen. De Ja panners blokkeeren doeltreffend de toegangswegen naar Singapore. Dientengevolge verwacht men bin nenkort schaarschte aan voedsel in de stad. De pogingen, die de Engelschen in de laatste dagen hebben gedaan om de op Malakka aanwezige groo- rub'bervoorraden weg te voeren, zijn, naar van Japansche zijde wordt medegedeeld, geheel en al bardementen (jf in Port Swetten- ham of op open zee tot zinken ge bracht. De Londensche Times meldt over Japansche aanval op Nieuw-Guinea l' Nieuwe landingen. STOCKHOLM, 4 Jan. (A.N.P.) De Japanners zouden vandaag een vliegveld op Noord-Nieuw-Gui- nea Hebben aangevallen, naar de Engelsche nieuwsdienst meldt. Volgens dezelfde bron zijn van West-Borneo nieuwe Japansche lan dingen gemeld. Naar Domei uit Borneo- meldt, hebben de Britten getracht de olie bronnen en -raffinaderijen op Britsch-Borneo te vernielen. Het weer in bedrijf nemen der oliebron nen kan echter binnen niet al te langen tijd verwacht worden. den strijd op Malakka uit Singapo re, dat de Japanners met een snel heid van 15 tot 25 KM. per dag op- rukkén. Een radiospreker te Singapore heeft gisteren den huidigen kritie ken toestand op Malakka een pijn lijk ontwaken genoemd voor de be volking van Singapore, die de voortdurende verzekering had ge kregen dat een reusachtig leger, een groote vloot en een machtig luchtwapen, benevens groote hoe veelheden oorlogstuig ter beschik king stonden voor de defensie van Singapore. Belangrijke sleutelpositie in genomen. Domei meldt, dat de Japansche strijdkrachten, die op 1 Januari des ochtends een hevig offensief ge- openend hebben op Malakka aan de overzijde van de rivier de Perak, op den avond van 2 Januari een belangrijke sleutelpositie in cen traal Malakka hebben ingenomen, nadat zij in de voorafgegane ge vechten aan de achtste Anzac-divi- sie (Australisch-Nieüwzeelandsche legercorps) zware verliezen hadden berokkend. Bij de vermelde gevech ten, waardoor de Japansche troepen ondanks intensief vijandelijk artil lerievuur de rivier hebben weten over te steken, werd he* grootste deel der Australische divisie in de pan gehakt. INSCHRIJVING VAN DE ENGELSCHE JEUGD. STOCKHOLM, 5 Jan. (D.N.B.) De Zweedsche bladen meiden uit Londen, dat op grond van de nieu we wet op den dienstplicht, ander half millioen-Engelsche jongens en meisjes tusschen 16 en 18 jaar moe ten worden ingeschreven. De witlof-oogst is in vollen gang. Alle hens zijn nu in de kassen aan den arbeid met het pellen van deze kostelijke groente. i (Pax-Holland-De Haan-m) Hetnieuwe radioblad voor professor en werkvrouw v Gegrondvest op de eenheid en het christelijk karakter van ons volk. (van onzen eigen verslaggever) V Hilversum, 3 Januari Het nieuwe omroepblad aldus sprak hedenmor gen de se cretaris-ge- neraal van het Departe ment van volksvoor lichting. Prof. Dr. Goedewagen, tijdens een pers conferentie, uitgeschreven door den omroep, is ontstaan uit- de zelfde motieven, welke er toe ge leid hebben één omroep te stichten de één en oordeelbaarheid van ons lr. HERWEYEü, dir.-gen. van den omroep. (Cliché archief). Duitschland strijdt voor Europa IN NOORD-AFRIKA EN AAN HET O. FRONT SLECHTS VSRKENNINGSACTIES. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Jan. Het op perbevel der weermacht deelt mede: In de Zuidelijke zone van het Oostelijke front bleef de ge vechtsactie bij strenge vorst beperkt tot plaatselijke verkenning en storingsvuur der artillerie. In de centrale en de Noordelijke zone zette de vijand zijn aanvallen voort. Zij werden in zware gevechten, deels bij tegenaanvallen, afgeslagen. Plaatsen, waar de' vijand was binnengedrongen, werden gegrendeld. De luchtmacht heeft overdag en des nachts haenwerken, schepen en het vliegveld van Feodosia aangevallen. Verschei dene vliegtuigen werden op den grond vernield of beschadigd, fn de haven zonk een klein koopvaardijschip, dat door bom men was getroffen. Een grootere koopvaarder en^en drijvende bok werden ernstig beschadigd. Andefe aanvallen, welker zwaartepunt in het gebied om Moskou lag, waren gericht op marcheerende en rijdende colonnes, gereedstaande pantser wagens, garnizoensplaatsen, spoorwegen en vliegvelden der bolsjewisten De vijand leed daarbij aanzienlijke verliezen aan rnenschen en materiaal. In het hooge Noorden werd de Moer- mansklijn op verscheidene* plaatsen door bommen vernield. In N.-Afrika levendige verkenningsbedrijvigheid aan weers kanten. In het gebied van Agadabia mislukten eenige Britsche aanvallen. Tenten- en barakkenkampen en colonnes voertuigen der Engelschen werden met succes bestookt met bommen en schietwapens. Geslaagde luchtaanvallen werden voorts gedaan op Tobroek, op een vliegveld bij Benghazi konden talrijke bom- treffers worden geplaatst tusschen geparkeerde vliegtuigen. Voor Benghazi werd een vijandelijke torpedojager -door bom- zwaar beschadigd. De dag en nacht voortgezette aanvallen van sterke afdee- nsren Duitsche gevechtsvliegtuign en jagers hebben groote verwoestingen aangericht op de Engelsche vliegvelden op Malta. Domtreffers op vliegloodsen en tusschen geparkeerde vliegtui gen veroorzaakten hevige branden en ontploffingen. Van 27 Dec. 1941 tot 2 Jan. 1942 verloor de Sowjet-luchtmacht 98 vliegtuigen, waarvan 72 werden neergeschoten in luchtge vechten en 13 door luchtdoelgeschut. De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 12 Duitsche vliegtuigen Verloren. De Britsche marine heeft ook in December zware verliezen geleden. Duitsche strijdkrachten ter zee en in de lucht brach ten tot zinken: 3 kruisers, een vliegkampschip, 3 torpedoboot- jagers, 3 motortorpedobooten, een kanonneerboot pn een duik boot. Bovendien werden ten deele zwaar beschadigd: 6 krui sers, 5 torpedobootjagers, 4 motortorpedobooten, een mijnleg- ger, 2 bewakingsvaartuigen en 2 duikbooten. In den strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart zijn in December 1941 74 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenliikeninhoud van 2-57.000 ton tot zinken gebracht, waarvan 23 schepen met een gezamenlijken inhoud van 115.700 ton door de duikbootvloot volk te bevoorderen. Wat vroeger door de sectarische omroepen en omroepbladen 'is bereikt, is van belang, zonder de vroegere op gedane ervaring zou het zeer moei' lijk zijn geweest een nieuw om roepblad in het leven te roepén. Het nieuwe omroepblad „aldus vervolgde spreker wil een aan vulling zijn, van het voor de mi crofoon gesproken woord, het heeft tot doel, zonder de schake ringen in ons volk over het hoofd te zien, het geheele volk voor te lichten, evenals de radio moet dat than,? een goede voorlichting zijn, na de jaren van* slechte voqrlich ting. Het departement zal radio, samenwerking tusschen radio eu pers en de radiogids gaarne steu nen en spr. bracht daarvoor de beste wenschen van het departe ment over. Namens de» omroep sprak de directeur-generaal Ir. Her- weijer-een enkel woord en wees er op, waar cl'e omroep betaald wordt door het geheele volk, de omroep ook ten bate van het volk is, en voor alles steeds de gedachten van zijn medewerkers, ook ten opzich te van het radioblad- moet toetsen $an de gedachten van het volk. De 'omroep moet het „volk begrijpen en waar mogelijk tegemoet komen aan zijn eischen. De medewerkers van den omroep zullen het blad zooveel mogelijk zelf vullen, maar zijn ont vankelijk voor alle goede ideeen der luisteraars. Zonder dit nauwe contact kan de radio haar doel niet bereiken. Eerbied voor de pioniers Ook de hoofdredacteur van de ra diogids, Dr. J. Smit, die zijn posi tie vergeleek met die van een gees telijk adviseur, zeide diepe eerbied te hebben voor wat op radiogebied in ons .land door het particulier initiatief is berêikt. Het werd ech ter tijd, dat de kinderen uit één gezin, ook één werden, en daarom constateerde spr. dat met het radio blad, dat uit de papierschaarschte, dus uit nöod is geboren. toéh iets goeds is geboren. Nu is de eenheid ontstaan, welke men reeds lang na streefde. Het nieuwe blad, aldus Dr. Smit, rust op de twee beginselen: 1. Ons volk is een christelijk volk, 2. Ons volk is één. (Vervolg op pag. 4) Maan op 21.04 10 Jan 1#4"F1 «ui** 24 Jan L.K. tot morgenochtend E.K 16 Jan r% Ar\ 1 Febr n.m. 9.49 uur. v.m. Maan vanavond om onder I m Af 11.06 17.41 uur Mussert bij het Bezoek aan Himmler Het Nederlandsche legioen, dat over enkele weken aan het Ooste lijk front in den strijd zal worden gebracht, heeft den Oudejaarsavond op zeer bijzondere wijze gevierd in het oefenkamp in Oost-Pruisen. De leider der N.S.B., Mussert, was zelf gekomen om met de soldaten van het Legioen, die voor het grootste deel lid van zijn beweging, afscheid te nemen van het oude jaar. In zijn gezelschap bevonden zich o.a. de heeren van Geelkerken, Rost van Tonningen, Mueller Lehning, Feld- meier, voorman der Nederlandsche SS, van 't Hoff, chef van den staf der W.A. en pl.v. commandant der W.A., j'hr. de Block van Scheltinga en Max Blokzijl, hoofden van afd. van het hoofdkwartier der N.S.B. In het kamp sloot zich hierbij aan de commandant dé)- W.A., Zonder- van, die als Untersturmfuehrer het Legioen aan het front zal begelei den en den win terveldtocht zal mee maken, alsmede van den Hout, van den staf der W.A., die bij het le gioen is ingelijfd. Ir. Mussert werd in het kamp verwelkomd door den commandant van het Legioen, S.S. Oberfuehrer Reich, waarna hij met den S.S.-bri- gadefuehrer Knöblauch en den S.S. Gruppenfuehrer Rauter een eere compagnie inspecteerde. In den loop van Woensdag be zocht ir. Mussert met zijn Neder landsche gezelschap den Reichs- fuehrec-SS. H. Himmler, in zijn hoofdkwartier, waar hij na lang durige beraadslagingen nog het middagmaal gebruikte, 's Avonds vierde ir. Mussert den oudejaars avond bij de troepen. Op den eersten Januari werden/ vele sol daten vertrekken door Mus sert bezichtigd, waarna hij een toespraak richtte tot het geheele Legioen, waarvan meer dan 3000 soldaten waren aangetreden. Mussert is weer naar Berlijn ver trokken, waar hij voor een verga dering van 2000 Nederlanders het woord gevoerd heeft. Het „-warmte offensief" Doodstraf op sabotage ervan. In het heden verschenen Veror deningenblad is opgenomen de ver ordening van den Führer van 23 December 1941 ter bescherming van de inzameling van wintergoe- deren ten behoeve van h,et front. De verordening .vermeldt, dat de ze inzameling ©en offer van het Duitsche volk voor zijn soldaten is. Derhalve wordt bepaald: Hij, die zjch aan Ingezamelde goederen of aan goederen, wel ke door dengene, die gerech tigd is er over te beschikken voor de inzameling bestemd zijn, verrijkt of zoodanige goe deren naderszins aan hun be stemming onttrekt, wordt inet den dood gestraft. Deze verordening treedt in wer king met haar afkondiging door de radio. Zij geldt in het Grootduit- sche Rijk, in het gouverncmentïge- neraal en in de c^or de Duitsche troepen bezette gebieden. De witte kleeding beschermt de Duitsche soldaat aan het Oostfront tegen het spiedend oog van den vijand. Zij zijn als het ware één ge worden met 't winteraspect van hun omgeving. (Orbis-Holland-Zsóh&ckel)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1