HOLLANDS DAGBLAD VOOR De verklaring der anti~asmogendheden Felle actie der Japansche luchtvloot r— Verduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Niet anders dan een zeepbel De verdediging van Ned. Indië Corregidor hevig bestookt Gevecht in Ned. Indische wateren Mussert spreekt in Berlijn Redactie en administratie SCHAGEN Teief. 444 <2 lijnen) Redactie en Administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86st<s JAARGANG No. 11691 DINSDAG 6 JANUARI 1942 DRIE VAN DE ZES EN TWINTIG STATEN ZIJN NOG SLECHTS TOT TEEKENEN BEVOEGD. OP ONDERLING WANTROUWEN GEGROND? Zooals wij reeds mededeelden, hebben Sowjet-Rusland, Engeland en de Vereenigde Staten, een aan- ■tal economisch afhankelijke resp. omgekochte regeeringen van mid- den-Anierika, alsmede verder de ge bruikelijke Camarilla, bestaande uit monarchen en ministers uit Eu ropa, die hun land ontvlucht zijn, een verklaring onderteekend, waar in tot het volle gebruik van alle hulpmiddelen voor den strijd tegen de in het pact van drie verbonden 6taten besloten en verklaard wordt, dat geen van- deze regeeringen een afzonderlijke vrede mag sluiten.f Uit Washington meldt de Brit- eche berichtendienst, dat tot de on derteekenaars van de gemeenschap pelijke verklaring, behalve de reeds genoemden, nog behooren: Austra lië, België, Canada, Costa Rica, Cu ba, Tsjechoslowakije, de Domini- caansche republiek, Salvador, Grie kenland, Guatemala, Haiti, Hondu ras, Indië, Luxemburg, Nieuw-Zee- land, Nicaragua, Noorwegen, Pa nama, Polen, Zuid-Afrika en Joego slavië. Voor de Vereenigde Staten onderteekende Roosevelt en voor Engeland Churchill. EEN ZEEPBEL! Het te Washington genomen ge meenschappelijke besluit van Groot Brittannië, de Ver. Staten, de sov jetunie en hun bondgenooten is niet meer dan een zeepbel, zoo verklaart men te Berlijn. De bewering alleen reeds, dat de verklaring door 26 vrije staten onderteekend werd, houdt bij nadere beschouwing geen stand. Van de onderteekenaars zijn Canada, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en Indië geen zelf standige staten, doch Britsche domi nions en koloniën. Deze vijf landen hebben evenmin een eigen buiten- landsche politiek als Californié, of Noord-Carolina. België, Nederland, Joegoslavië, Polen, Griekenland, Tsjecho-Slowakije, Noorwegen en Luxemburg, die eveneens als on derteekenaars genoemd worden, ge nieten op het oogenblik geen eigen souvereiniteit, of zijn resp. in nieu we staatkundige vormen opgegaan. Zij bezitten oók geen wettige verte genwoordigingen, die krachtens een mandaat harer volkeren, verdragen kunnen onderteekenen. Zoo kunnen van de 26 genoemde vrije staten slechts 3 als zodanig beschouwd worden, nl. de Ver. Sta ten, de Sovjet-Unie en Groot-Brit- tannië. Dat zij zich ondanks het gezelschap van de 23 andere landen vrij eenzaam gevoelen ,toont de in het besluit vervatte uitnoodiging tot andere naties aan. om tot het „pact" toe te treden. Evenals bij een sportclub, die zich in haar uit gaven te buiten is gegaan, en nieu we leden zoekt te verwerven door bijzondere faciliteiten te vqrleenen, worden reeds thans aan eventueel later toetredende staten begunsti gingen aangeboden, die de eerst 26 onderteekenaars niet genieten. Zoo behoeven deze nog komende overi ge mogendheden geen oorlogsver klaringen af te leggen, wanneer zij tot den bond van drie plus 23 toe treden. Materieele prestaties zijn voldoende om hen te verwelkomen. Wantrouwen. In de eigenlijke bepalingen ver plichten zich de drie groote mo gendheden en haar 23 kleine scha duwen, haar militaire en economi sche hulpbronnen aaneen te slui ten. Belangwekkender nog is de ver plichting geen afzonderlijken vre de met de landen van het driemo- gendhedenpact te sluiten. Nu nau welijks het gevaar bestaat, dat Cos ta Rica heimelijk een afzonderlijken vrede met Kroatië zal sluiten of Nicaragus hetzelfde met Bulgarije zal doen. verraadt deze bepaling slechts het wantrouwen dat Groot- Brittannië, de Ver. Staten en de Sowjet-nie bij hun pogingen van dit oogenblik ten opzichte van el kander koesteren. Samenvattend kan men dus zeg gen, dat het eigenlijke vraagstuk eener gemeenschappelijke oorlogs inspanning van de Ver. Staten, Groot-Britannië eft de Sovjet-Unie niet werd opgelost en dat het ge noemde besluit slechts is uitgedacht met het doel om tegenover de we reldopinie het mislukken van de beraadslagingen te verdoezelen. ~MET DUITSCHLAND VOOR EEN VRIj NEDERLAND Generaal Ter Poorten ver- bloemt de fouten niet. GENEVÈ, 5 Jan. (DNB). Naar de „Times" meldt, heeft generaal H. ter Poorten, de opperbevelhebber van Ned. Indië, te Bandoeng -ver klaard, dat de verdediging van Ned. Indië ervan afhankelijk is, of de Ver. St. Ned. Indië vliegtuigen zul len sturen. Honderd vliegtuigen Üi de komende weken zijn voor de strijdkrachteA in 't Z. deel van den Stillen Oceaan van meer waarde dan duizenden vliegtuigen in latere weken. De Japansche luchtaanval len plaatseri Ned. Indië voor een zeer ernstig vraagstuk, niet alleen, omdat de Japansche vliegtuigen van goede kwaliteit en hun beman ningen goed geschoold zijn, maar ook, omdat de Japanners erin ge slaagd zijn, de superioriteit in de lucht in het Z. deel van den Stillen Oceaan te veroveren. De Japansche bomaanvallen op Ned. Indisch ge bied zijn zeer nauwkeurig uitge voerd. Het zou een groote fout zijn, aldus generaal Ter Poorten, indien de Japanners onderschat werden. Een ander tekort in de verdediging van Ned. Indië noemde de generaal het ontbreken van tanks. De Ver. St. hebben weliswaar beloofd tanks te zullen leveren, doch tot dusver is er nog geen enkele aangekomen. Duitschland strijdt voor Europa Luchtaanvallen op Malta voortgezet TAL VAN VIJANDELIJKE SCHEPEN VERNIETIGD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Jan. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: ln den centralen sector van het Oostelijke front werden weer talrijke vijandelijke aan vallen met succes afgeslagen. In de overige sectoren sléchts plaatselijke gevechtsactie. Aan vallen van sterke formaties ge- vechts- en jachtvliegtuigen wa ren gericht op vijandelijke stel lingen en schepen in het gebied van Feodosia (Krim).'Vijf groo te schepen geraakten na bom- treffers in brand. Twee torpe dojagers en een groot koop vaardijschip werden door vol treffers zwaar beschadigd. In het bestek van de gewa pende verkenning tegen Groot- Brittannië vielen gevechtsvlieg tuigen overdag havenwerken en radio-installaties op do Far- öer- en de Shetland-eilanden ajpmede industrieele installa ties aan de Oostkust van Enge land met succes aan. Duikbooten brachten op den Atlantischen Oceaan, in de Noordelijke IJszee en in de Middellandsche Zee vier sche pen tot zinken, waaronder een groote tankboot. Deze vaartui gen hadden een gezamenlijken inhoud van 20.000-brt. Twee an dere schepen werden door tor pedotreffers beschadigd. In N.-Afrika vonden geen ge vechtshandelingen van beteeke- nis plaats. Formaties van do Duitsche luchtmacht vielen Britsche vliegvelden, pieren en stellingen luchtdoelgeschut bij Benghasi aan en bestookten den kustweg op doeltreffende wijze met bommen. In luchtge vechten werden vijf vliegtuigen neergeschoten. Op het eiland Malta werden de luchtaanvallen op Britsche vliegvelden met succes voort gezet. Pogingen van afzonder lijke Britsche bommenwerpers, om het Noord-Duitsche kustge bied aan te vallen, hadden geen succes. De burgerbevolking had eenige gewonden. De Nieuwjaarswensen, die in den vorm van een oorkonde door de P.K.-mannen van het Vrijwilligerslegioen Nederland aan den Rijks commissaris werd gezonden. (Foto Polygoon). OPMARSCH MAAKT GOEDE VORDERINGEN. TOKIO, 5 Jan. (D.N.B.) Forma ties Japansche marine vliegtuigen hebben vandaag hevige aanvallen gedaan op vijandelijke vrachtbooten die ten N.O. van het eiland Corre gidor verzameld waren, en een aan tal klein en middelmatige schepen in brand gestoken. Éeji schip, dat gelijkenis vertoonde met een hulp kruiser, werd eveneens door bom men getroffen. De Japansche toestellen lieten voorts ontplofbare stoffen vallen op een stelling der luchtdoelartillerie in het N.O. van het eiland, waar groote schade werd aangericht. Volgens Japansche berichten van het front der Philippijnen is de ver nietiging van de restanten der Ame- rikaansChe troepen op het eiland Luzon zeer spoedig te verwachten. De Japansche troepen, die den vijand ha de ontruiming van Ma nilla zonder ophouden hebben ach tervolgd. hebben zijn tegenstand op verschillende plaatsen gebroken. Het geheele N. deel van het schier eiland Batan is reeds in Japan sche handen. De verdere opmarsch der Japanners naar het Z. maakt goede vorderingen. Amerika ansche volk wan trouwig. De reactie van de Amerikaan se he bevolking op den val van Manilla is des te grooter. daar, zooals bekend, enkele dagen gele den nog van officieele Amerikaan sche zijde was verklaard, dat de Amerikaansche troepen op de Phi lippijnen een verbitterden tegen stand boden met kans op succes, zoo verklaarde de correspondent van Hotsji Sjimboen in een telefo nisch interview uit Buenos Aires. Het ministerie van Oorlog pro beert thans de bevolking te kal- meeren door te verklaren, dat de terugtocht der Amerikaansche strijdkrachten uitsluitend om tac tische redenen is geschied en dat vanuit de eilandvesting Corregidor nieuwen tegenstand geboden zal worden. Groote Britsche in Burma. verliezen Ongeveer 75 procent van de Brit sche luchtmacht in Burma is, naar te Bangkok bekend wordt, reeds vernietigd. Het overschot is in kleine groepen verdeeld over de vliegvelden in Burma. Omtrent de berichten, volgens wleke strijdkrachten van Tsjoeng king zouden binnenrukken om on- 1 der bevel van generaal Wavell aan het front van Malakka te vechten, heeft de woordvoerder der regee ring verklaard, dat „tot dusver nog niets» bevestigd" is. Het is nauwe lijks te gelooven. zoo zeide hij. dat Tsjang-Kaisjek zijn beste strijd krachten over de grens stuurt om ze daar onder een vreemd opper bevel te stellen. Tweeduizend Britsch-Indische soldaten, die naar de Japanners zijn overgeloopen, zijn ver- eenigd in een Britsch-Indisch regiment, naar gemeld wordt van het 'front op Malakka. Dit regiment moet reeds tegen het Britsche front in den strijd ge bracht zijn. Verder wordt medegedeeld, dat er zich teekenen voordoen van een toenemende dempralisatie van de aan :Engelsche zijde strijdende Britsch-Indische troepen. Engelschen op Malakka verder teruggetrokken. De Londensche nieuwsdienst ver spreidt een communiqué met de mededeeling, dat de Britsche troe pen zich in het gebied ten Z. van Ipich nog verder zuidwaarts heb ben teruggetrokken. De Japansche strijdkrachten volgen hen op den voet. De strijd begint zich thans te ontwikelen in de omgeving van Kwala Loempoer. Naar de zender Rangoon meldt, zijn Rangoon en vier andere plaat sen in Burma hevig gebombardeerd. Ontmoeting tusschen Ja pansche en Amerikaansche strijdkrachten. TOKIO. 5 Jan. (D.N.B.) Met groote belangstelling heeft men al hier kennis genomen van de uit Batavia, via Saigon ontvangen be richten, volgens welke zicl> Ameri kaansche strijdkrachten in de wa teren van' Ned. Indië bevinden en dat reeds een aanval van Japansche luchtstrijdkrachten op deze Ameri kaansche schepen is gedaan.^ Vol gens deze berichten, zoo verklaart men voorts nog, schijnt zich een z.g. Aziatisch eskader, voor zoover het niet in de baai van Manilla in gesloten en tot zinken is'gebracht, in de wateren van Ned.-Indië terug getrokken te hebben. Onder dezè schepen bevinden zich ook het slagschip Houston met admiraal Hart aan boord, alsmede het klei ne vliegtuigmoederschip Heron. „ONS GELAAT MOET VAN ENGE LAND NAAR HET OOSTEN WORDEN GEKEERD." BERIJN, 5 Jan. (A.NvP.) Mus sert sprak hier Zaterdagavond voor de overvolle zaal van het Lehrervereinhaus na zijn bezoek aan de Nederlandsche soldaten - van het Oostfront. De bijeenkomst was belegd door het district Noord en Oost-Duitschland der N.S.B. ter gelegenheid van hét 110 jarig be staan" der nationaal socialistische beweging in Nederland. De groote rede van Mussert, die ruim een uur duurde, had vooral ten doel te wijzen op het groote gebeuren van dezen tijd ji.1. de ingrijpendste revolutie aller eeu wen,, welke voor honderd, twee honderd, misschien wel vijfhonderd jaar het lot der wereld zal bepa len. Niet het goud zal meer heer- schen. doch moed. trouw, eerlijk heid. godsdienstzin en arbeidzaam heid. Ons ouderen benauwde de neer gang van de vorige periode, die met de Fransche revolutie aanving, de Untergang der Abendilandes waardoor dreigde, dat niet langer Europa over de wereld doch de wereld over Europa zou heerschen. Dat is nu echter anders, door het nationaal socialisme en het fas cisme ontstaat een nieuw Europa en evenals de behoudende machten voor 150 jaar tevergeefs trachtten de Fransche revolutie te vernieti gen, pogen ook nu tevergeefs de machten 'der reactie het nieuwe Europa te omsingelen. Britsche invloed weggevaagd. De revolutie heeft den Engel schen invloed weggeveegd uit Europa. Het grootste succes van het afgeloopen jaar is echter, dat door het genie van Hitier en de sfaatsmanswijs- heid van Mussolini aan het bolsjewisme ïs belet Europa onder den voet te loopen. Een ieder weet, dat het gmds nog niet is afgeloopen. Ook eenTge dui zenden Nederlanders staan daar aan het front, en wij kunnen hen nooit dankbaar genoeg zijn, dat zij zich opofferen voor gansch Europa. Ook de Engelsche macht gaat teri .onder, aldus spreker, hetgeen ons als Europeanen niet behoeft te ver heugen, doch Engeland liet zich door de joden overheerschen. Ons gelaat moet weer van Engeland naar het Oosten worden gekeerd- De gescheidenis der N.S.B. Overgaande tot de geschiedenis der beweging, wees spreker erop, dat het program der N.S.B. in^tien jaar in niets gewijzigd behoefde te worden. Als wij aan de macht wa ren geweest, was 't nooit tot een tiende Mei 1940 gekomen, doch wa ren wij met Duitsctyand opgemar cheerd. Men begrijpt, dat onze positie niet gemakkelijk is, b.v. door de blokkade. Er zijn er die zeggen: de nieuwe orde, dat is leege borden (al cijn die nog niet zoo leeg). Maar het is thans de laatstè keer, dat Engeland Europa blokkeeren kan. Ten aanzien van de houding der R.K. en orthodox-protestant- sché kerken verklaarde spreker: wij willen geen strijd tegen de kerk, integendeel, doch de kerk zal zich tot haar taak hebben te bepalen, de politiek voeren wij Wij zijn ook geen reformatoren. Thans is dan de N.S.B. tot draag ster der politieke gedachte, tot staatspartij geproclameerd. Zij moet de toekomst van ons volk op de schoüders nemen. Als in 1672. Wij staan er thans even slecht voor als in het rampjaar 16?2. Koe kon de regeeringin Londen den oorlog aan Japan verklaren en daarmee in gevaar brengen het kostbaarste, dat wij in meer dan 300 jaar hebben opgebouwd? Curacao was al dodr de Engelschen bezet (Aruba niet, want daar zitten onze menschen in concentratiekampen) en Suriname door de Amerikanen. De vlag vV&ait halfstok, en wij heb ben de taak die weer omhoog te halen. Ons dichtbevolkt land moet er gens aan meedoen, en door Hitier kunnen wij medewerken aan het nieuwe Europa. Behalve de Stfcn- darte Westland hebben wij het Le gioen. waarvan spr. op Oudejaar afscheid nam en 4000 man in de N.S K.K. Spr. hoopt, dat die elfdui zend van thans er 200.000 zullen worden. Aldus schakelen wij lang zaam ons' volk om van vijand tot bondgenoot van ons broedervolk. Spreker besloot met hulde te bren gen aan den Führer aller Germa nen, Hitier.. Wijziging petroleum* beschikking 1910 s-GRAVENHAGE. 5 Jan. -- In de Ned. Staatscourant van heden is opgenomen een aanvulling van de Petrol eumbeschikking 1940 (1). Daarin wordt bepaald, dat de per sonen en lichamen, aan wie een bestelbon wordt verleend, daarvoor een door don directeur van het Rijksbureai respectievelijk den inspectJeur-geueraal van het Ver keer of den directeur der Neder landsche Visscherijcentrale, vast te stellen bedrag zullen moeien be talen. De betaling geschiedt vóór het uitreiken der bescheiden, op een door de genoemde instanties nader te bepalen wijze. Met betrekking tot de hoogte van bedoelde bedragen kan worden af geweken van het daarvoor in het distributieheffingsbesluit 1939 be paalde. De beschikking treedt in werking met ingang van 1 Januari 1942. DE HERON BESCHADIGD. STOCKHOLM, 6 Jan. (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft het Amerikaansche ministerie van ma rine medegedeeld, dat de Heron, een klein moederschip voor water vliegtuigen, tijdens een luchtaan val, die zeven uur duurde, door een bomtreffer beschadigd is, doch een hayen heeft kunnen bereiken. Maan Maan op vanavond om onder 28,12 17 42 uur 10 Jan UUr 24 Jan L.K. tot morgenochtend E.K. 1 Febr V.M. 16 Jan a n n.m. 9.49 uur. De National Sozialistische Volkswohlfahrt heeft een groote actie op touw gezet voor het Inzamelen van Jassen, wollen kleeding, pelsen enz. voor de Duitsche soldaten, die in de felle' koude hun plicht aan het front vervullen voor het vaderland.Dat er heel wat binnenkomt, toont bovenstaande foto. (Stapf-Mo$

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1