HOLLANDS DAGBLAD VOOR Staat Selangor bedreigd Verduister i Waaiervormige omsingeling der Britsche troepen op Malakka Gevechten aan Oostfront duren voort De moord aan de Fransche Laan Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11692 WOENSDAG 7 JANUARI 1942 Zenuwachtige stemming te Singapore TOKIO, 6 Jan. (Domei). Vol- gens de laatste berichten zijn de Japanners doende met een waaiervormige omsingeling over 150 km. van de Britsche strijdkrachten, die onder per soonlijk bevel van Sir Henry Pownall gestationneerd zijn op zekere sterke Britsche bases in den staat Selangor Ma- lakka. De Britsche nieuwsdienst meldt Uit Singapore, dat Japansche „gue rrillastrijders" die door de Tangi- moerassen naar het Zuiden opruk ken, een verdere verplaatsing van het Britsche front tusschen Ipoh en Kwala Loempoer, de hoofdstad van Selangor, hebben afgedwongen. In Oost-Malakka hebben Japan sche afdeelingen de stad Kwantan met vliegveld bezet, waardoor Sin gapore, dat ruim 250 km. naar het Zuiden ligt, binnen het bereik van de Japansche jagers komt Naar het heet, hebben de Japan ners al de omgeving van Kwala- Selangor aan de monding van de rivier de Selangor op 55 km. ten noordwesten van Kwala Loempoer gereikt Zenuwachtige stemming in Singapore. SJANGHAI, 6 Jan. (A.N.P.) Het voortdurend verschijnen van Ja pansche bommenwerpers boven Singapore, maakt de bevolking de zer stad nerveus, zoo meldt Martin Agronsky, de correspondent van de 1B.B.C. te Singapore. Daar er geen schuilkelders zijn, moet een groot deel der bevolking in schuilloop- graven bescherming zoeken. De Ja pansche luchtmacht bestookt voort durend de Britsche troepen ten zui den van Ipoh. Naar Domei van een steunpunt op Malakka meldt, zijn de Britsche .verdedigingsstellingen in het Zui delijk deel van het schiereiland niet bij machte, zich tegen den concen- trisohen Japanschen opmarSoh langs de Oost- en Westkust te ver zetten en vertoonen zij reeds tee kenen van de naderende ineenstor ting. Japansche vliegtuigen hebben de laatste dagen de Britsche achter hoedes zonder ophouden tot in de huurt van Singapore met hun sto ringsacties achtervolgd en onder de Britsche troepen groote verwarring veroorzaakt. Reusachtige branden woeden in vijandelijke installaties in het gebied tusschen Selangor en Singapore. f Duitschland strijdt voor Europa MALTA BLIJFT MIKPUNT VAN VLIEGERS. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Jan. Het opper bevel der weermacht deelt mede^ *De gevechten in de midden zone van het Oostelijk front duren voort. Onze troepen brengen den vijand door af weer en tegenaanvallen overal zware verliezen toe. Bij den oorlog in de lucht heeft zich een formatie Kroatische vlie-^ gers bijzonder onderscheiden door moedige aanvallen in scheervlucht. De bij Feodpeia aan land gezette Sowjetstrijd- krachten en schepen van Jew- patoria zijn met succes aange vallen ,door gevechts- en jacht- vliegers. Een motortorpedoboot werd tot zinken gebracht, drie transportschepen werden be schadigd. Bij de Fë,r-Öer en aan de Westkust van Engeland zijn twee vijandelijke koopvaardij schepen door bommen bescha digd. In N.-Afrika levendige ver- kennings- en artillerie-actie in het gebied van S'olloem en bij Agedabia. Op Britsche stellin gen en ravitailleeringswegen zijn doeltreffende aanvallen gedaan. Op Malta zijn Britsche vlieg velden gebombardeerd. Alle belangrijke bases van Britsch Borneo in Japan sche handen. Met de gemelde verovering van de havenstad Broenei en van het strategisch belangrijke eiland La- boean aan den Noordoostelijken in gang van de baai van Broenei door de Japanners, bevinden zich prac- tisch reeds alle belangrijke steun punten van Britsch-Borneo in han den der Japanners. In militaire kringen verklaart men, dat thans binnenikort de volledige bezetting van Britsch-Borneo verwacht kan worden. Corregldor opnieuw gebom bardeerd. Officieel is iri Washington vol gens Reuter medegedeeld, dat de versterkingswerkeh in de baai van Manilla, waaronder het eiland Cor- regidor en Marivelas Maandag op nieuw door vijandelijke vliegtuigen hevig zijn gebombardeerd. Aan dit bombardement namen vijftig vlieg tuigen deel. "MET DUITSCHLAND" VOOR EEN VRIJ NEDERLAND Wavells hoofdkwartier te Soerabaja TELEURSTELLING IN NED.INDI6 VAN MOOK NAAR CANBERRA. Volgens een bericht uit Delhi heetf generaal Wavell op een pers conferentie verklaard, dat men moet verwachten, dat de toestand voor de EngelschAmerikaansche strijdkrachten voorloopig nog slech ter zal worden. Het hoofdkwartier van Wavell zou naar Soerabaja verplaatst zijn. Naar Reuter meldt. heeft de Australische minister-president, Curtin. bekend gemaakt, dat de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië. dr. van Mook, heden te Canberra verwacht wordt voor het voeren van besprekingen. NED.-INDI8 TELEURGESTELD. De samenstelling van het En gelsch—Amerikaansche opperbevel voor het gebied van den Zuidwes telijken Stillen Oceaan onder lei ding van generaal Wavell heeft in Nederlandsch-Indische bladen, nog al teleurstelling gewekt. De samen stelling van het High Command, aldus schrijft het „Bataviasche Nieuwsblad" is hier te lande met gemengde gevoelens ontvangen. De huidige superioriteit van Ja pan ter zee en in de lucht ver sterkt de vrees in Londen, dat de waardevolle eilanden van Ned.- Indië niet meer met effect kunnen worden verdedigd. De Japansche landingen in Britsch Borneo heb ben in Londen reeds diepen indruk •gemaakt. - 3e inzameling van wol .n bont voor de soldaten aan het front is in vol- I !zn gang. De oproep van den Führer heeft ook in Nederland goeden weer klank gevonden. Ski- aitmstingen worden net groote dankbaar- leid aanvaard. Polygoon-Sage rs) Een Turksch - oordeel Kansen van het bolsjewistisch, democratische front klein. ANKARA, 6 Jan. (A.N.P.)'. In het officieuze Turksche blad Oeloes pu bliceert de hoofdredacteur, afge vaardigde Atay, een interessant ar tikel over de verdeeling van de krachten op de wereld, zooals deze zich tegenwoordig begint af te tee kenen. Aan den eenen kant, aldus Atay, staan de mogendheden van het anti-komintérnpapt, aan den ande ren het bolsjewistisch-dem.ocny.i- sche front Het anti-kominternfróht is vastberaden, straf georganiseerd én goed voorbereid en 't is meester van het initiatief. Hét bolsjewistisch-democratisfche front is daarentegen weinig geslo ten en niet in dezelfde richting ge oriënteerd. In dit front bevinden zich regeeringen van staten, die in den loop van de militaire acties zijn bezet, dus voor de oorlogvoering niet meer in aanmerking komen. Voorts zijn daarin staten opgeno men, die op geenerlei wijze voorbe reid zijn op den oorlog en derhalve evenmin door hun kracht gewicht in de schaal leggen. Als in dit pas begonnen jaar 1942 de Japanners kans zien op nieuwe overwinningen in de Stille Zuidzee en de Duitschers den Russischen veldtocht ten einde kunnen bren gen, zijn de kansen-voor het bolsje- wistisch-democratische front klein. Het anti-kominternfront zal dus in de komende paaanden in het be sef van zijn kans alle krachten ver zamelen om den oorlog tot een ge lukkig einde te brengen. RADIO LUISTERWEDSTRIJD VERLENGD. De termijn voor. inzending van de oplosing van den radio luisterwed strijd, op Tweeden Kerstdag, welke op 6 Januari zou eindigen, is even als de uitgifte van de kinderpost zegels en de prentbriefkaarten voor het kind, verlengd tot en met 20 Januari a.s. Reeds zijn vele duizenden inzen dingen binnengekomen bij het se cretariaat der Centr. Commissie, Singel 362, Amsterdam C. Winterhulp deelt schoenen uit „Mag ik die nu zoo maar mee nemen, meneer?" dat was de vraag van.menig kind, dat met een gezicht waarop blijdschap .en vrees voor een dreilgende teleurstelling zich beurtelings weérspiegelen, de mooie schoenen bekeek, welke het zoojuist cadeau had gekregen. Het was ook bijna niet te gelooven. Gisterochtend is de uitdeeling begonnen in Krasnapolsky, waar heden en de twee volgende dagen in totaal aan duizend kinderen, tusschen 9 en 14 jaar een paar schoenen wordt uitgereikt, stevige schoenen, met rubber zolen en hak ken. waar ze lang plezier van zullen hebben. Eigenlijk is dit nog een laat Kerstgeschenk, want het zijn alle kinderen die eenige weken ge leden het Kerstfeest van Winter hulp in het concertgebouw hebben bijgewoond, kinderen uit alle' dee- len van de stad en van alle gezind ten, die slechts d i t gemeen hebben dat zij tot nooddruftige gezinnen behooren. Fransch diplomaat vermoord Secr.-Gen. van Fransche ministerie dood op de rails aangetroffen. VICHY, 6 Jan. (DNB.) Naar in bevoegde Fransche kringen te Vi- chy vernomen wordt, zou de secre taris-generaal van het ministerie van Binnenlandsohe Zaken, Parin- gaux, in den trein van Parijs naar Troyes vermoord zijn. In Vichy is gisteravond over den plotselingen dood van den secr.-gen. het volgende officieele communiqué uitgegeven: „De secr.-gen. van het ministerie van Binnenl. Zaken, Ives Paringaux is tusschen Parijs en Troyes dood op de rails aangetroffen. Men be schikt nog niet over nadere bijzon derheden over de omstandigheden, waaronder hij den dood gevonden heeft." Met betrekking tot deze officieele mededeeling verklaart men in be voegde Fransche kringen, op het oogenhlik nog niet nauwkeurig te kunnen zeggen, of hier sprake is van moord of van een ongeluk. Pas de lijkschouwing kan de noodige opheldering hieromtrent verschaf fen. Paringaux, die 41 jaar oud was, was reeds vroeger als medewerker van Pucheu, den huidigen minister van binnenlandsche zaken, werk zaam. Ook de sterken kunnen in moeilijkheden geraken. Dan steunt de N.V.D. met raad en daad. Eischt Stalin een strafexpeditie? De onderhandelingen vvan Eden te Moskon. BERLIJN, 6 Jan. (A.N.P.) De Duitsche regeering beschikt over authentieke inlichtingen over de onderhandelingen van Eden te Moskou, welke aan de hierbij be langhebbende regeeringen ter ken nis zijn gebracht. Op welke voet de onderhandelingen gevoerd zijn, blijkt ook, naar men in de Wilhelm- strasSe verklaart, uit de gisteren ^door de Times gepubliceerde ver> klaring, waarin openlijk tot uiting komt, dat Engeland zijn dominee- rende positie aan de Sowjet-Unie heeft afgestaan en deze als inte greerend bestanddeel voor de nieu we ordening van Europa erkent. Op grond van de ontvangen in lichtingen kan men te Berlijn vast stellen, wat het Kre'mün met het oog op den noodtoestand en de dwangpositie waarin Engeland ver keert, van den vertegenwoordiger van Engeland heeft geëischt. Zoo verneemt men o.a., dat Stalin een „strafexpeditie" tegen Europa eischt welke tot naar den Rijn zou leiden. Sensationeele verklaringen van verdachten Schoenen zonder geld en zonder bon Aan duizend kinderen uit alle dee- len van A'dam, die onlangs deelnamen aan het Kerstfeest van Win terhulp, werd Dinsdag in Krasnapolsky, wederom namens Winter hulp, gratis een paar nieuwe schoenen uitgereikt. De uitreiking veroorzaakte heel wat blijde gezichten. (Pax-Holland-De Haan-m) GROOTE BELANGSTELLING VOOR DE ZAAK. Gistermorgen heeft de rechtbank te Rotterdam een aanvang gemaakt met de behandeling van de zaak tegen Men 37-iarigen huisschilder T. A. F. S>1. te Rotterdam en den 47-jarigen reiziger J. H. J. D., ge domicilieerd te Amsterdam, doch zonder vaste woonplaats, beiden gedetineerd, in het huis van bewa ring te Rotterdam, die terecht staan wegend moord rpet voorbe dachten rade. subsidiair doodslag op den Bredaschen winkelier in heerenkleding P. B. C. van Aart, te Rotterdam pp 12 November 1940. De geheimzinnige, spooriooze ver dwijning van den 47-jarigen Breda schen koopman was aanleiding voor de politie van Rotterdam, Am sterdam, en Den Haag, om omvang rijke nasporingën te verrichten. SI. verscheen op 17 December op het hoofdbureau en deelde, tot al- gemeene verbazing en ontzetting mee, dat htj de eenige was, die bij de verdwijning van Vpn Aart was betrokken. Hij bekende den koop man in zijn woning aan de Fran sche Laan te hebben vermoord en het lijk onder een laag beton in den kruipkelder van die woning te hébben begraven. Een gesprek ont aardde in een twist,, die zoo hoog liep, dat SL een kolenschop greep en daarmee Van Aart zoodanig op het hoofd sloeg, dat deze vrflwel onmiddellijk dood was. Hetgeèn Van Aart aan gelden, sieraden en papieren bij zich had, werd, volgens verklaringen van SI., door hem verbrand of in het water geworpen. Tweede sensatie! SI.' werd onmiddellijk in arrest gesteld, doch de sensatie, van de be kentenis van SI. werd kort daarna gevolgd door een tweede, de vrijwil lige aanmelding van den Amster dammer D.( die het maandenlange schuilevinkje spelen in verband met de distributie van levensmid delen niet langer kon volhouden en zich bij de Amsterdamsche politie meldde. Hij verklaarde niet te we ten, om welke reden de Rotterdam- sche politiq hem zocht. De tenlaste legging. Uit de tenlaste legging van den Officier van Justitie blijkt, dat de verklaring van SI. afgelegd voor de politie, niet overeenkomt met de waarheid. Want ook D. wordt ver dacht mee den moord op Van Aart te hebben gepleegd. Ieder der verdachten wordt af zonderlijk ten" laste gelegd, dat hij Maan Maan op. vanavond om onder 2351 17 44 uur 1203 10 Jan UUr 24 Jan L.K. tot morgenochtend E K. 16 Jan t\ At\ 1 Febr n.m. 9.49 uur. v.m. Oude moordzaak opgehelderd AANHOUDING VAN VERDACHTE GEVRAAGD. 17 Dc. 1941 werd in een bosch on der dl gemeente DriebergenRij- senburg het lijk gevonden van den achttienjarigen ,H. Homkamp uit Utrecht. De politie te Driebergen stelde een uitgebreid onderzoek in, hetwelk leidde tot de conclusie.dat' H. op gewelddadige wijze vermoord was. Gearresteerd werd zekere S. uit Utrecht, Vast stond nl. dat deze jongeman in gezelschap van een vriend, op den avond van den- 30en September jl. met het slachtoffer was gaan wandelen Onder valsche voorwendselen hadden zij den acht tienjarigen H: in het bosch gelokt. Zij wisten, dat hij in het bezit .was van geld, terwijl zij hem bovendien met voorbedachten rade wilden ver- mcorden. omdat zij wisten, dat H. op de hoogte was van feiten, waar aan S. en V. D. N. zich schuldiff hadden gemaakt, waarvoor zij ge straft zouden jtunnen worden. In het bosch hebben zij gepoogd den jongeman te worgen en hem daarna doodgeslagen. Nadat zij hem beroofd hadden, begroeven zij het lichaam enkele meters onder den grond. Rosenberg ontvangt Musssrt Langdurig onderhoud. De Rijksminister voor de bezette Oostelijke gebieden heeft den leider der N.S.B. in Nederland, Mussert, voor een langdurig onderhoud ont vangen. Australië practisch Amcrikaansch MILITAIR BONDGENOOTSCHAP. Binnenkort te wachten. VIGO, 6 Jan. (DNB.) Naar be- kend wordt, zal te Washington bin nenkort een militair bondgenoot schap tusschen de Vereenigde Sta ten en Australië worden gesloten. De Ver. St verplichten zich, daarin de militaire bescherming van Au stralië over te nemen. De Austra lische regeering verklaart van haar kant accoord te gaan met de ves tiging van Amerikaansche garni zoenen op de bij Australië behoo. rende eilanden. De vlootbasis van Port Darwin wordt onmiddellijk aan de marine der V. S. afgestaan. Men verklaart dat Australië daar mede practisch uit het Britscha rijk treedt en tot 49sten Ameri- kaanschen staat wordt. Trein Istanboel—Ankara ontspoord. De van Istanboel naar Ankara rijdende middagtrein is achter het station Haydar Pasja ontspoord. Twee goederenwagens werden van den spoordijk geslingerd. De overi ge wagens sprongen uit de rails. 23 perébnen werden licht gewond. Het onderzoek toonde aan, dat een spoorstaaf door de ongewoon he vige koude gesprongen was. op 12 November Petrus van Aart van het leven heeft beroofd, door opzettelijk tot .dat doel met een ko lenschop, met een hamer of een ander hard voorwerp, een of meer slagen op of tegen het hoofd 'toe te dienen, waardoor Van Aart een schedelbreuk heeft bekomen, tenge volge waarvan hij kort daarop over leed. Voorts diefstal van een porte feuille met f 700, twee portemon- naies, een gouden horloge, een élec- tritsche lantaarn, twee gouden rin gen, een vulpenhouder en een bril. Bovendien wordt S. nog ten laste geleefd verduistering van een be drag van f 500. De rechtbank heeft voor. de be handeling van dit drama drie da gen gereserveerd. President is Mr. G. L. van Oosten SI ingeland. De belangstelling is groot, iedere plaats,in de rechtzaal en «op de pu blieke tribune is bezet. (Zie verder pagina drie van het eerste blad).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1