SINGAPORE Verduisttr i VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 wordt geëvacueerd Landing dar Bolsjewieken verhinderd Britsch-Indië Japanners ontruimen Tsjangsja De moord aan de Fransche Laan Nieuwe zeeslag op dén Grooten Oceaan Amerikaansche expeditietroepen voor Engeland BRITSCH BLAD SCHENKT KLAREN WIJN Vaste brandstoffen verkrijgbaar Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11693 DONDERDAG 8 JANUARI 1942 Hevig Japansch offensief op Malakka VICHY, 7 Jan. (A.N.P.) Naar tfa bijzondere correspondenten ▼an de Brltsche agentschap» pen nit Singapore melden, ls aldaar de evacuatie op groote schaal begonnen. Generaal Wavell heeft de belangrijkste militaire bureaux en archie» ven laten ger-ed maken voor overbrenging naar Java. Het plan tot evacuatie van Mexicaansche en Britsche onder danen naar Sumatra is wegens 't gevaar van een Japansche landing op dat eiland opgegeven. Strijd ln de bergen. TOKIO, 7 Jan. (D.N.B.) De laatste frontbericLten van Malak ka melden, dat in Zuid Malakka belangrijke beslissingen voor de deur staan, waarvan het lot van Singapore en daarmede van den geheelen Maleischen veldtocht af hangt. De berichten wijzen eensluidend op de geografische verschillen in Noord- en Zuid-Malakka. Terwijl de Engelschen in het Noorden ge tracht hebben den Japanschen op- jmarsch door het vernielen van bruggen enz.'tot staan te brengen, zijn zij klaarblijkelijk in het Zui den voornemens om door gebruik te maken van de voor dit deel van het schiereiland karakteristieke hooge bergketen, hardnekkigen te genstand teNbieden. Zij koesteren blijkbaar van dit bergachtige ter rein groote verwachtingen, want f Dnitschland strijdt voor Europa UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht' maakt bekend: Op de Krim zijn vijandelijke strijdkrachten, die onder be scherming van- oorlogsschepen in Eupatoria geland .waren, door snel ingrijpen in taaie ge vechten tot in de huizen ver nietigd. Een ten zuidwesten van Feodosia gelande kleine strijdmacht werd door Roe- meensche formaties verslagen. Formaties Duitsche gevechts vliegtuigen, duikbommenwer pers en jachtvliegtuigen heb ben doeltreffende aanvallen ondernomen op de landings troepen der Sowjets op de Krim en op de verbindingswegen over de Zwarte Zee. In den ceritralen en den noordelijken sector van het Oostelijke front zijn bij afne mende vorst ook gisteren tal rijke aanvallen van den vijand mislukt In het gebied ten noordoosten van Charkow werd een plaatselijk binnendringen van den vijand» in onze linies door een tegenaanval teniet ge daan. Twee Sovjetbataljons werden hierbij uiteengeslagen. Aan de Engelsche Oostkust werd een koopvaardijschip van 3000 brt. door bommen tot zin ken gebracht., terwijl verschei dene bomvoltreffers werden ge plaatst. op een groote fabriek. In Noord-Afrika geen belang rijke gevechtshandelingen'. Duit sche gevechtsvliegtuigen heb ben Britsche vliegvelden in Marmarica en op het eiland Malta met succes aangevallèn. Ze zijn allen één Óp de slagvelden zijn alle gewon den één. Daar wordt niet gevraagd' wie is vriend en wie is vijand. Daar wordt slechts gevraagd, hoe is dit menschenleven te redden. En als het gaat om het redden van een menschenleven, dan is h$t beste nog maar net goed genoeg. Dan kan er niet snel genoeg gehandeld wor- den. Vandaar ook, dat de Nederiand sche ambulance, die naar het Oost front gaat de beste moet worden, die ooit werd uit#?rust. Daar is veel geld voor .noodig. Uw gift zal zeker ook een steentje bijdragen aan de totstandkoming van deze ambulance. Stort haar nog heden op girorekening Nederiandsche Ambulance, Koninginnegracht 22, Den Haag. de weg naar Singapore voert door talrijke ravijnen, welke een han- di~ manoeuvreerende vijand vanaf de bergwanden betrekkelijk goed beheerschen kan. Krachtig offensief ingezet TOKIO, 7 Jan. (D.N.B.) Na een krachtigen öpmarsch door de berg enten aan de grens tusschen de sultanaten Selamror en Perak heb ben de Japansche strijdkrachten vanochtend het aleemeene offen sief geopend, naar blijkt'uit heden avond alhier ontvangen berichten van het front. De tegenstanden: maken gebruik van de rimboe en van hooge berg- st Ringen om den Japanschen oo- marsch tegen te houden. tegen den oorlog TOKIO, 7 Jan. (ANP) Berichten uit Britsch Indië laten duidelijk merken dat de Indische bevolking in meerderheid tegen den oorlog is en dat men lijdelijk verzet pleegt tegen de door de Engelsche regee ring genomen oorlogsmaatregelen. De oorlog is een privézaak van En geland, die de Indische b^olking niet aangaat. Voor deelneming van de Indische bevolking aan dezen oorlog bestaat te minder aanleiding omdat het Engeland geweest is, dat Indië van zijn zelfstandigheid heeft beroofd. De verdediging van Birma. TOKIO, 7 Jan. (DNB.) Met groote belangstelling volgt men hier berichten, volgens welke Chinee- sche troepen, naar bewee rd wordt, reeds in Birma zijn aangekomen De Engelschen trachten thans, naar de, Tokio Nitsji Nitsji schrijft, met alle mogelijke middelen de verdedi ging van Birma te versterken, want zij hebben moeten inzien, dat geen doeltreffende hulp van de Ver. St. kan worden verwacht. Bovendien beteekent natuurlijk de ineenstor ting van Birma, aldus het blad ver der, een gevaarlijke bedreiging van Indië. Desondanks zal ook in Birma hetzelfde lot de Engelschen achter halen als in het gebied van Ma lakka. De opheffing van den in vloed aldaar is nog slechts een kwestie van tijd, uit eigen en vrij besluit zal het moeilijk tot vijande lijke handelingen tusschen Japan ners en Birmeezen komen. Moge generaal Wavel ook nog zoo fan tastische strategische plannen uit werken, hij zal niet in staat zijn de Birmeesche beweging voor onaf hankelijkheid des lands tegen te houden. NEDERLANDSCH INDISCHE DUIKBOOT VERLOREN GEGAAN. STOCKHOLM, 7 Jan. (DNB), In een communiqué, dat in Batavia werd uitgegeven, wordt medege deeld, zoo meldt de Associated Press dat een Nederlandsch Indische duik boot verloren is gegaan. Deze duik boot was ter beschikking gesteld van den opperbevelhebber der Brit sche vloot in de wateren van Oost- Azië. Menschenhaar heeft practisch nut Het wordt thans verwerkt tot vul materiaal en ruim 2000 Kg. bruto wordt iedere week in ons land ver- zameld. Te Amsterdam wordt alles gesorteerd. (Pax-Holland-De Haan-M.) Wavell's hoofdkwartier in Batavia Waar blijft de Amerikaansche vloot? MADRID, 7 Jan. (A.N.P.) De overdreven hoop en de voorspellin gen in de Britsche pers naar aan leiding van de benoeming van Wavell, zijn voor de „Daily Herald" aanleiding, naar blijkt uit een be richt uit Londen in de „Ya", het volgende te schrijven: Een generaal alleen kan de ge beurtenissen ook niet in het tegen deel doen omslaan. De ontwikke ling van den oorlog in den Stillen Oceaan, evenals in den Atla'nti- schen hangt af van de mobilisatie van al onze menschelijke en mili taire krachten. Slechts door een to tale krachtsinspanning" kunnen wij dezen totalen oorlog winnen. Wat Engeland»aangaat zijn wij nog ver van een prestatie voor de volle hon derd procent op het gebied der pro ductie. BANGKOK, 7 Jan. (D.N.B.). De zender van Singapore heeft van daag de vraag gesteld: Waar is de Amerikaansche vloot? Waarom komt zij niet naar de Chineesche zee? Hieraan werd toegevoegd, dat in Singapore krachtige kritiek wordt uitgeoefend op de afwezig heid van de Amerikaansche vloot. Voorts wordt gemeld, dat Wavell's hoofdkwartier definitief in Batavia is gevestigd. Gouverneur- Generaal van Ned.-Indië in Australië aan gekomen. SJANGHAI, 7 Jan. (D.N.B.) Na den Luitenant Gouverneur-Ge neraal van Ned.-Indië, Van Mook, is thans ook de Gouverneur-Gene raal Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, in Au stralië aangekomen. Het doel van deze reis zou, volgens een hier uit Rangoon ontvangen bericht zijn, om na het tot stand brengen van één enkel opperbevel in het Zuid westen van de Stille Zuidzee te on derhandelen over het geheele proJ bleem van den Stillen Oceaan. SJANGHAI, 7 Jan. (D.N.B.) - Naar Domei meldt, heeft het hoofd kwartier der Japansche strijdkrach ten in Midden-China bekend ge maakt, dat de Japanners Tsjangsja weer hebben ontruimd en op hun uitgangspunt zijn teruggekeerd. Tij dens de bezetting hebben de Japan sche troepen alle installaties van militair belang vbrnield. GRAAT DE BAILLET LATOUR OVERLEDEN. Voorzitter van het I.O.C. BRUSSEL, 7 Jan. (ANP). - Dins dag j.1. is te Brussel op 67-jarigen leeftijd overleden graaf de Baillet Latour, voorzitter, van het interna tionaal Olympisch Comité. Graaf de Baillet Latour heeft zich door zijn onverdroten arbeid voor de Olym pische spelen in het algemeen en bovendien voor de lichamelijke ont wikkeling over de geheele wereld onvergankelijke verdiensten verwor ven. Van 1925 af heeft hij de func tie van voorzitter van het I.O.C. be kleed. Voortgezette getuigenverklaringen Woensdagmorgen is het getuigen verhoor voor de Rotterdamsche Rechtbank voortgezet. Aan de hand van een maquette van de woning aan de Franschelaan geeft inspec teur Meller een uiteenzetting van den toestand, zooals hij dien na den moord aantrof. Verdachte SI. wijst dan aan, hoe hij zich in de keuken bevond om brood en koffie klaar te maken. D. en Van Aart zaten in de huiskamer. Plotseling hoorde SI. een bons en toen hij de kamer binnenkwam lag Van Aart bloedend op den grond. De mannen hebben daarop bloed sporen, die ook op den muur zaten weggewasschen, waarna zij het lijk in den kruipkelder hebben gelegd. SI. verklaarde nadrukkelijk, dat hij bij deze gelegenheid den versla- gene bij de beenen dragend Van Aart voor het eerst aanraakte. Dan geeft D. op rustigen toon en uiterlijk geheel onbewogen zijn ver klaring. SI. heeft Van Aart met eenige slagen neergeveld en vervol gens heeft verd. SI. geholpen het lijk weg te dragen. Niet SI., maar ik. aldus Dheb het lijk bij de bee nen gedragen, terwijl SI. het onder de armen had. We zaten aan de tafel, ik een eindje van beide an deren af, toen SI. Van Aart van achteren plotseling eenige slagen met den hamer gaf. De middagzitting werd aangevan "en "met de voortzetting van het getuigenverhoor. Eenige bedien den van een chemische wasschérij te Amsterdam verklaarden, dat op 16 November 1940 een costuum is gebracht, dat met bloed bevlekt '••as, toebehoorende aan verdachte Dils,. dat gereinigd moest worden. Dils had het door een ander laten bezorgen op naam van Van Dijk. De rechtermouw was doordrenkt van bloed en hij had hieruit ge concludeerd, dat de drager iemand in zijn rechterarm had gedragen en tegen zich aan had gedrukt, die zwaar bloedde. Geuige mej. M. A. Beijer, ver klaarde, dat Slont jarenlang is op getreden als souteneur. Zij be- schudigt hem voorts, zijn vrouw te hebben willen vermoorden. Slont verklaarde hierop, dat de laatste getuige alles heeft gelogen. Hij wees er op, dat Dils den tfjd, dat hij door de politie werd ge zocht .heeft besteed om getuigen te bewerken. Hij ontkende de sou teneur van rijn vrouw te zijn ge weest. Over vroegere transacties van Dils bleek iets door de getuigenverkla ringen van den diamantversteller Alberts, die, na in November met Dils te hebben kennis gemaakt, de zen in December 1940 weer ont moette. Hij had hem niet herkend, want Dils had een snor laten groeien en droeg een bril. Vervolgens werd gehoord de koopman J. v.d. Berg te Bussum, wiens verhoor gisteren was afge broken Toen Van Aart op 12 Nov. in Den Haag kwam, werden de be sprekingen over de textielwaren voortgezet in Terminus. Van Aart zeide, de partij te willen zien, waar óp het geheele gezelschap met den trein naar Rotterdam is gegaan. Dils gaf getuige hier f 25, voor zijn bemiddeling. In Rotterdam is eerst een café bezocht, waarna beide ver dachten en Van Aart zijn vertrok ken om de partij te gaan bekijken Van Aart zeide tot v.d. Berg over een uurtje terug te zullen zijn. Toen de mannen om zeven uur nog niet terug waren is v.d. Berg naar Bus sum vertrokken. In Breda was later het gedrag van v. d. Berg weer uiterst vreemd. In plaats van eerst naar Van Aart te gaan, wilde hij langs den winkel van dezen koopman loopen, maar mevrouw Van Aart, die aan de toonbank stond, zag hem juist voor bijgaan. Verdachte liep toen onmid dellijk door, maar een jongen, door mevrouw Van Aart uitgestuurd, liep hem -achternq, en vroeg hem even binnen te komen. De zitting werd hierop verdaagd tot Donderdagmorgen 10 uur. TOKIO. 7 Jarf!" (D.N.B.) Vol- gens berichten, van den zender te San Francisco, die te Saigon zijn opgevangen, zou er op 600 mijl ten Oosten van Mindanao 'n slag heb ben plaats gevonden tusschen twee Amerikaansche slagschepen en ver schelde- Japansche torpedobootja- gers. Een der slagschepen zou tot zinken gebracht, het tweede bescha digd zijn. Ook vliegtuigen zouden aan den strijd hebben deelgenomen. Voortè verluidt, dat hier sprake is van de slagschepen „New Mexico" en „Mississippi". die op weg naar Port Darwin door Japansche oor logsschepen ontdekt jen aangevallen werden. Dit bericht is te Tokio'nog niet bevestigd. STOCKHOLM, 7 Jan. (D.N.B.) De LondensChe correspondent van het Zweedsche blad „Nye Dagligt Allehanda" meldt, dat voor het Ame rikaansche expeditiecorps voor Groot-Brittannië reeds groote voor bereidingen getroffen zijn. Ameri kaansche ingenieurs zijn maanden lang berig geweest met het aanleg gen van een-steunpunt in Noord- lerland. Volgens verklaringen uit New York, zoo gaat het blad ver der, zullen twee nieuwe steunpun ten in Schotland worden aangelegd. STOCKHOLM. 7 Jan. (D.N.B.) Associatedprëss meldt uit Washing ton, dat president "Roosevelt in een redev ering vc het congres o.a. bekend heeft gemaakt, dat land-, lucht- en zeestrijdkrachten van de Vereenigde Staten zou worden ge- stationneerd op de Britsche eilan den. De strijdkrachten van de Ver. Staten, aldus Roosevelt, worden niet alleen gebruikt ter verdediging van het westelijk halfrond, dpch ook buiten dit halfrond en derhalve moeten zij dienovereenkomstige steunou.iten betrekken. De V. Sta ten zullen in dezen strijd wellicï een hoogen prijs moeten betalen. Vervolgens maakte Roosevelt be kend. dat voor het oorlogsprogram van liet nieuwe financieele jaar 56 milliard dollar noodig zullen zijn. y Een waarborg voor elk levens- ^krachtig kind: 4 De Nederiandsche Volksdienst. Stalin's strafexpeditie tot aan den Rijo ENGELAND EN SOWJET-UNIE MOETEN EUROPA REORGANI- SEEREN. De „Times" over de En ge lschRussische betrek kingen. 'S-GRAVENHAGE, 7 Januari. In aansluiting op de radiorede van Eden na diens terugkeer uit Mos kou, houdt de „Times" ziclj in een hoofdartikel herig met de v betrek kingen tusschen Engeland en Sov jet-Unie. De Sovjet-Unie, zoo schrijft het Londensche blad, vormt een on voorwaardelijk noodig belangrijk onderdeel van het groote bondge nootschap tegen het Hitlerdom in al zijn uitwerkingen. De „nauwe politieke samenwerking" tusschen Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie, waar Eden over gesproken heeft, vormt*het pendant tot de nauwe samenwerking, "die zich zoo snel tusschen Engeland en de Ver. Sta ten ontwikkeld heeft. De grondsla gen voor een dergelijke politiek kunnen thans gelegd worden. Door den krachtigen stimulans van den oorlog neemt zij reeds thans vasten vorm aan, immers, zij moet stevig gegrondvest zijn op een bondge nootschap van Engeland met de Ver. Staten en de Sovjet-Unie, dat idoor den oorlonr tot stand is geko men. Elke gezonde toekomstige po litiek moet Engeland in staat stel len, met Europa eenerzij ds en met overzeesche landen anderzijds de nauwste betrekkingen van vriend schap en practische samenwer king te onderhouden. Deze tweezij dige politiek vindt haar uitdruk king in het verbond der drie groo te mogendheden, welker vereende kracht alleen in staat is het hoofd te bieden aan Hitler's uitdaging en een nieuwe wereld'van geordende vrijheid op te bouwen, wanneer de aanvallers zullen zijnverslagen. Sedert het oogenblik van Hit ler's inval in de Sovjet-Unie, zoo vervolgt het blad, bestond er onder het geheele Engelsche volk geen twijfel meer over de populariteit van een pact met de Sovjet-Unie of van de beslis sing, om dit pact tot een blij vend bestanddeel van de Brit sche politiek te maken. Het was een belangrijk resultaat van Eden's missie te Moskou, dat hij deze beslissing formeel en officieel ter sprake heeft ge bracht. Engeland en Sovjet-Unie verantwoordelijk. De instemming van de domini ons en van de Ver. Staten met deze samenwerking vormen een/ volwaarde voor een gezonde Britóche politiek in Europa, maar het initiatief en ook de verantwoordelijkheid zullen voorloopig door Engeland en de Sovjet-Unie gedragen moeten worden. Leiding van deze beide landen in aangelegenheden, die Europa aan gaan, wordt van de groote democra- tiëif verwacht en volkomen goedge keurd. Het is daarom in hoogste mate gewenscht, dat de latere orga nisatie van Europa nog tijdens den oorlog door de Britsche en Russi sche staatslieden en natuurlijk niet door dezen alleen, ernstig, zal wor den overwogen en besproken. De gevaarlijke veronderstelling te aan vaarden, dat dit vraagstuk refeds uitsluitend door het uit den weg ruimen van de Duitsche militaire macht voor altijd zou zijn geregeld, wordt niet ondersteund door het At lantische charter, dat met de groot ste uitvoerigheid ver uitgaande bo- vanavond om onder. 15 AS 12.29 10 Jan 17.45 uur 24 Jan L.K. tot morgenochtend E.K. 16 Jan 0 aq 1 Febr N.M. y.W UUr. V.M. Maan op' NIEUWE BONNEN AANGE WEZEN. Voor het tijdvak van 1 Jan. tot en met 30 April a.s. zijn nog eenige bonnen aangewezen ter verkrijging van vaste brand stoffen. Vogr hen, die hon wo ning met haarden en kachels verwarmen zijn twee bonnen aangewezen. Degenen, die cen trale verwarming hebben, krij gen de beschikking over zee bonnen. Voor verdere bijzonder heden verwijzen wij naar pagi na twee. De inzameling van wol en bont voor de soldaten aan het front. Bij het Inzamellngsbnreau is geen kamer onbezet. Hier wordt alles in bundel tjes gepakt in afwachting van de verzending naar het front. Polygoon-Sagers) ven het gebruik der wapens dreigt of wellicht dreigen zal. Een positief einde zal niet alleen door een on derdrukking zonder meer bereikt kunnen worden. De taak van den opbouw van een nieuw Europa ver- eischt zoowel een militaire alsook een economische organisatie. Bo vendien 'wordt daartoe het grootste staatsmansbeleid vereischt. Van bevoegde zijde merkt men hierbij op, dat in het Times- artikel wel zeer sterk naar vo ren komt, dat de Sovjet-Unie het onbestrijdbare recht en de volle toestemming der angel saksen verworven heeft om bij een toekomstige herordening van Europa een belangrijk woord mede te spreken. Deze conclusie moet voor de neutrale landen wel zeer beteekenisvol rijn. Voorts heeft de gewezen U.S.A.- gezant Earil in Boedapest voor zijn vertrek uit Sofia verklaard, dat Churchill en Roosevelt het plan hebben Bulgarije van de landkaart te doen verdwijnen. Bovendien is het voornemen van deze beiden in, het geval van een geallieerde overwin ning geheel Oost- en Midden- Europa tot aan den Rijn aan Stalin over te laten, die deze gebieden bQ wijze van straf be zetten zaL Deze uitlatingen en ,het Times-ar- tikel zijn samen even zoovele bewij zen, dat Eden te Moskou Europa aan het bolsjewisme heeft verkocht. Tevens is een en ander een merk waardig symptoom van den nood toestand waarin met name Groot- Brittannië zich bevindt, nu het zul ke concessies aan de Sovjet-Unie moet doen. Duidelijk is ook, dat de dusgenaamde strafbezetting niet bij den Rijn halt zou maken, doch dat' Nederland, België en Frankrijk dan geheel door het Bolsjewisme zouden worden overstroomd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1