HOLLANDS DAGBLAD VOOR Lot van Malakka vrijwel bezegeld i— Vtrduisttr i HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 j Japansche optnarsch niet te stuiten MALTA BLIJFT DOELWIT Japansche hoofdvloot intact Van Ribbentrop Boedapest te Dochter vermoordt haar Moeder DE MOORD TE DRIEBERGEN Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 <2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11694 VRIJDAG 9 JANUARI 1942 ZWARE PRESSIE OP DE BRITSCHE TROEPEN. Rangoon en Bangkok ge- bombardeerd. SJANGHAI, 8 Jan. (D.N.B.) In tegenstelling tot Britsche frontrap porten meldt een ooggetuige, die de reis van Singapore naar Kwala Loempoer heeft gemaakt, dat hij onderweg groote kolonnes vluchte lingen uit Kwala Loempoer heeft gezien. Deze stad zelf maakt een uitgestorven indruk. Er is geen doorgaand treinverkeer tusschen Singapore en Kwala Loempoer meer. Hij moest zijn reis dientenge volge gedeeltelijk per auto maken. Volgens Japansche frontrappor ten wordt de Japansche opmarsch onweerstaanbaar voortgezet De Britsche troepen hebben zich ten noorden van de rivier de Pahang teruggetrokken. De Japansche voor hoede nadert de buitenste verde digingsgordels van Kwala Loem poer, doch van Japansche zijde heeft men nog geen officieele be vestiging omtrent de inneming van deze stad ontvangen. Het Britsche front aan de west kust van het schiereiland kan niet meer worden gestabiliseerd als ge- ter den rug der Britten. De Britsche nieuwsdienst meldt uit Singapore, dat volgens een door het Britsche hoofdkwartier gepu bliceerd communiqué de Britsche troepen op West-Malakka blijven terugtrekken, nadat de Japansche infanterie kans had gezien in hun verdedigingsstellingen door te drin gen. Zij trokken terug tot voorbij de rivier de Slim in Beneden-Perak en leden eenige verliezen. In het communiqué is sprake van „zware vijandelijke pressie" op het -front in Bcneden-Pèrak, die giste ren den geheelen dag aanhield. De Slim is een zijrivier van de Beraam, die Perak scheidt van Se- langor. In het communiqué wordt voorts gezegd, dat iil Selangor, waar de Britsche troepen een tegenaanval hadden ondernomen ter verminde ring van de Japansche bedreiging van hun linkervleugel, verschijn selen er op duiden, dat de Japan ners in oostelijke richting vorderen. Volgens berichten uit Kelang vie len bij den luchta.anval van Dins dag eenige verliezen te betreuren. Bittere teleurstelling in Lon den. Naar de „Ya" uit Londen meldt, verdiept men zich te Londen op het oogenblik in vergaande beschouwin gen over de mogelijkheid van Sin gapore om weerstand te bieden. Daaruit blijkt, dat men in Britsche deskundige kringen het voorter rein van het schiereiland Malakka reeds heeft opgegeven. Gesprekken van dien aard veroorzaken het Britsche publiek bittere teleurstel ling, daar men in Britsche deskun dige kringen de verovering van 't "MET DUITSCHLAND VOOR EEN VRIJ NEDERLAND schiereiland Malakka steeds als een onmogelijke onderneming heeft voorgesteld. Strooibiljetten. De Bangkok Times publiceert een bericht van een steunpunt op Malakka, waarin medegedeeld wordt, dat Japansche vliegtuigen boven Britsche stellingen in Pe rak, Selangor, Johore enz. strooi biljetten hebben uitgeworpen. Daarin wordt aangespoord tot het opgeven van den tegenstand, daar het lot van Malakka reeds bezegeld is. De stad Bangkok heeft gisteren om 4.30 uur in den ochtend haar eersten luchtaanval beleefd. Er werden enkele bommen geworpen. Volgens een bericht van den zen der Rangoon is gistermiddag de stad Moelmein in Burma zwaar ge bombardeerd. Japansche vliegtuigen hebben op 4 Jan. en in den nacht van 5 op 6 Jan. aanvallen ondernomen op Min- galadon, een vliegveld, tien mijl ten Noorden van Rangoon in Birma en plaatsten treffers op opslag plaatsen en andere militaire doelen Daarbij zijn zware branden ont staan. Haven In Britsch Borneo gebombardeerd. Tachtig Japansche vliegtuigen hebben, naar uit Batavia gemeld wordt, Dinsdagnacht de haven Ambong in Britsch Noord-Borneo aangevallen. Er werden bommen ge.worpen en voor de oorlogvoering belangrijke installaties met ma chinegeweren beschoten. Ook bo ven andere deelen van Noord-Bor neo zijn Japansche vliegtuigen waargenomen. De toestand op de Philfp- pijnen. Volgens een bericht van Domei zijn de in Manilla wonende Ame rikanen en Engelschen in bepaal de wijken der stad geïnterneerd. Naar uit Manilla wordt gemeld, hoeft de Iersclie aartsbisschop van Groot-Manilla, dr. o'Doherty, die 14 millioen katholieken op de Philippijnen vertegenwoordigt, den Japanschen strijdkrachten zijn algeheele medewerking bij het scheppen van de nieuwe orde in Oost-Azië toegezegd. O'Doherty heeft tevens alle ka tholieken op de Philippijnen aan gespoord alle anti-Japansche ac ties te staken en zoodoende mede te helj>en bij de pacificatie-pogin gen voor het Philippijnsche ge- meenebest. Verschil van meening tusschen Engeland en V.S. Over den strijd in Oost- Azië. TOKIO, 8 Jan. (A.N.P). Langs verschillende wegen lekken steeds meer aanwijzingen uit over ver schil van meening tusschen de Vereenigde Staten en Groot-Brit- tannië over de kwestie van verde diging der steunpunten in het ge bied van de Stille Zuidzee, die nog in handen van de Angloamerika- nen zijn gebleven. Vooral schijnt het vertrouwen van Groot-Brittan- nië in de practische mogelijkhe den van een tijdige hllp der Ver eenigde Staten voor Singapore te verdwijnen. Ned.-Indië pessimistisch VAN MOOK HOUDT REKENING MET VERLIES VAN SINGAPORE. Wavellg bevoegdheid beperkt SJANGHAI. 8 Jan. (D.N.B.) Volgens verklaringen van den in Australië aangekomen luite nant-gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië. Van Mook, verdwijnt in Nederlandsch-Indi- sche kringen de hoop, dat het generaal Wavell zal gelukken den toestand op het schiereiland Malakka te redden. Van Mook verklaarde, dat rekening moet worden gehouden met de moge lijkheid van een isolement van Singapore, waarmede deze ves ting haar beteekenis voor de verdediging van Nederlandsch- Indië verliest. Daar Nederlandsch-Indië zelf niet in staat is zich te verdedigen, zijn overal voorbereidingen getroffen voor de vernieling van voor den oorlog belangrijke installaties, voor al van de petroleumbronnen. De autoriteiten hebben in de bedreigde gebieden reeds bevolen, dat de olie- transportinstallaties moeten wor den weggevoerd. Wat niet voor ver voer naar elders geschikt is wordt vernield en de petroleumbronnen in geval van nood in brand gesto ken. De luitenant G.G. gaf echter toe, dat de vernielingsmaatregelen de petroleumbronnen in ieder geval slechts zes maanden zou kunnen stilleggen. Waveils bevoegdheid beperkt. De Engelsche berichtendienst heeft volgens A.N.P. medegedeeld, dat het opperbevel van Wavell is be perkt. Britsch-Indië en Australië vóllen buiten het gebied, dat res sorteert onder het opperbevel van Wavell. Het opperbevel van Wavell strekt zich uit over Burma en loopt over het noorden van de Philippij nen langs een op de noordelijke kust van Australië toeloopende lijn Vervolgens loopt deze lijn rondom de eilanden aan den Maleischen Archipel. De Tokio Nitsji Nitsji verneemt, dat Engeland alle maar eenigszins beschikbare strijdkrachten conceh treert op de verdediging van Bur ma, teneinde het voorterrein van Britsch-Indië, het belangrijkste deel van het imperium te verzeke ren. Het blad gelooft niet, dat de stamverwante Burmanen ernstig tegen de Japansche strijdkrachten zullen vechten, doch neemt eerder aan, dat zij de wapenen tegen de Britten zullen keeren. Do oproep van den Fiihrer voor de Inzameling van wol en bont heelt veie harten en kasten geopend, om gaven al te staan voor de solda ten aan het front. Tijdens het dames-uurtje wordt hard gewerkt voor het gevraagde offer. Hoewel nauwelijks tien Jaar oud, helpt zus ook een handje mee. (Polygoon-Sagers) f Duitschland strijdt voor Europa DOELTREFFENDE AFWEER AAN HET OOSTFRONT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Jan. Het opper bevel der weermacht deelt mede: In het centrale en noordelij ke deel van het Oostelijk front herhaalde de vijand ook giste ren onder bloedige verliezen zijn aanvallen. Op enkele plaat sen zijn de gevechten nog aan den gang. De luchtmacht heeft kade-installaties en schee ps- doelen in de haven van Feodo- sia met succes aangevallen. In de overige frontsectoren zette zij de doeltreffende bestrijding van de aanvallende Sovjets voort en bombardeerde achter- waartsche verbindingen van den vijapd. Voor de Sotsche kust hebben gevechtsvliegtuigen overdag een koopvaardijschip van 6(XX brt. tot zinken gebracht. Een ander schip werd door bom men zwaar beschadigd. In N.-Afrika levendig vijande lijk artillerievuur in het gebied van Solloem. In de overige sectoren van het front geen belangrijke gevechtshandelin gen De luchtaanvallen op Prit sche vliegvelden op het eiland Malta werden met succes voorl gezet In de vroege ochtenduren vai den 7en Januari hebben enkeh Britsche vliegtuigen lukraal bommen geworpen op plaatsen in W.-Dnitschland en in het N.- Duitsche kustgebied. Er ont stond geen schade. Z.H. Paus Pius XII luistert op de Kerstbijeenkomst ten Vaticane, waarbij de Heilige Vader ook een rede uitsprak, naar de woorden, welke namens het College van Kardinalen tot Hem werden gericht (Atlan tic-Hol land) WAAR BLIJFT DE AMERIKAAN- SCHE VLOOT? Radiorede van Hiraida. TOKIO, 8 Jan. (DNB). Tijdens een radiorede heeft de leider van de persafdeeling der marine van 't keizerlijk hoofdkwartier, Hiraide, een overzicht gegeven van de vijan delijkheden in den Stillen Oceaan. Hij verklaarde o.a.: Zouden de Vereenigde Anglo- Amerikaansche strijdkrachten ooit een totaal offensief tegen de Ja pansche strijdkrachten wagen, dan zouden deze laatste te allen tijde bereid zijn de uitdaging aan te ne men. De Japansche marine zou het toejuichen, wanneer zij kwamen. Hiraide wees er verder op, dat gecombineerde strijdkrachten steeds een factor van zwakte vor men en verklaarde, dat de Japan sche marine op het oogenblik ope raties verricht, die zich uitstrek ken over den ge'heelen Stillen Oceaan van de Westkust der Ver. Staten tot den Indisc'hen Oceaan en van de Aleoeten tot de tegen voeters. De vijandelijke overzeesche han del en de scheepvaart, zoo zeide hij, zijn geheel in verwarring gebracht en practisch tot stilstand gedwon gen. Ondanks de zich ver uitstrek kende operaties blijft de Japansche hoofdvloot intact en wordt deze niet lastig gevallen. De Britsche vloot. Ten aanzien van de oplossing van de Britsche vloot van het Ver re Oosten in die der V. S. onder bevel van admiraal Thomas Hart., zeide Hiraide, dat hij gaarne de ge voelens zou kennen van de Britsche vlootstrijdkrachten, die eens de ze ven zeeën beheerschten en die er thans toe worden gedegradeerd, dienst te doen onder een Amerikaan schen opperbevelhebber Het is zon derling, zoo verklaarde Hiraide, dat niemand weet, waar zich admiraal Hart met zijn vloot bevindt, een vloot, die de Japansche zoo graag zou ontmoeten! Onder verwijzing naar zijn radiorede van Mei, waarin ZEER HARTELIJKE ONTVANGST BOEDAPEST, 8 Jan. (D.N.B.) - De Duitsche rijksminister van bui- tenlandsc'he zaken, von Ribbentrop, is vanochtend met gevolg te Boeda pest aangekomen om twee dagen de gast te zijn van den rijksbe stuurder Horthy op diens landgoed. De minister van buitenlandsche za ken werd op het station ontvangen door den Hongaarschen minister president en minister van buiten landsche zaken von Bardossy, die hem hartelijk verwelkomde. Voorts waren op het station aanwezig de leden der Hongaarsche regeering, vertegenwoordigers van de Honved, De gezanten van de mogendheden van het anti kominternpact en het pact van drie alsmede vertegen woordigers van het Hongaarsche openbare leven. Na de begroeting schreed von Ribbentrop in gezel schap van den ministerpresident en minister van buitenlandsche za ken onder de klanken van het Duit sche en het Hongaarsche volkslied langs het front der aangetreden eerecompagnie der Shonved. Op weg naar zijn hotel werd de Duitsche gast in de met vlaggen versierde straten lulde door de bevolking der Hongaarsche hoofdstad toege juicht. hij mededeelde, dat de Japansche marine over 500 oorlogsschepen en over meer dan 4000 vliegtuigen be schikte, zeide Hiraide: „Thans heb ben wij er meer." Hij verklaarde verder, dat hij met de mededeeling van deze getallen de wereld wenscht te te kennen te geven, dat Japan bereid is zijn vredesidealen in den Stillen Oceaan te verdedigen. Rogge in Noordoostpolder ingezaaid Het is thans een jaar geleden, dat met het droogmalén van den Noordoostpolder een aanvang werd fcemaakt. Groote vlakten zijn er aan de voormalige zeekust droog gévallen en steeds neemt de bedrij vigheid en de omvang van de werk zaamheden in het nieuwe land toe. Zoo zal er a.s. Maandag bij Lem mer een barakkenkamp voor drie honderd arbeiders in gebruik wor den genomen. Behalve de reeds in den zomer van 1940 begonnen werkzaamhe den aan het graven van slooten, greppels en tochten nemen thans ook andere onderdeelen van het werk een grooten omvang aan. Zoo is men thans begonnen met den aanleg van een der polderwegen. Een flink gedeelte van het nieuwe land is reeds met rogge ingezaaid. De resultaten op de proefvelden Maan Maan op vanavond om onder 0.34 A v 12.54 10 Jan 17.46 uur 24 Jan L.K. tot morgenochtend E.K. N.M. 9.48 uur. V.M. En meldt zich bij de politie Gistermorgen omstreeks half 12 kwam de 27-jarige mej. P. H. J^ wonende in de Goudenregenstraat te Den Haag, aan het bureau van politie in de ArChimedesstraat mel den, dat zij haar 62-jarige moeder, mevr. I. R., weduwe van Th. C. J., door messteken van het leven had beroofd. Onmiddellijk na deze aangifte spoedde de politie zich naar het aangegeven perceel en wist via een ander pand de eerste étage daarvan te bereiken. In de keuken trof zij het slachtoffer aan, badende in bloed. Een dokter van den genees kundigen dienst, die inmiddels ook ter plaatse was verschenen, kon slechts den dood .constateeren. Uit het onderzoek bleek, dat de moord omstreeks acht uur moet hebben plaats gehad. Moeder en dochter bevonden zich beiden in de slaap kamer en de dochter moet daar de oude vrouw met messen hebben aangevallen en het slachtoffer daar na door het geheele huis daarmede hébben vervolgd. Overal werden bloedsporen aan getroffen. Verscheidene messen werden hiervoor gebruikt en zelfs een zaag. Deze voorwer pen zijn in beslag genomen. De moeder is in de keuken ten slotte in elkaar gezakt. De jon gedame is na baar daad gaan fietsen en heeft zich tenslotte bij de politie gemeld. Beide vrouwen woonden alleen ln het perceel. Hoewel over de motieven nog niets met zekeriieid bekend Is, is toch wel gebleken, dat de ver standhouding, vooral den laatsten tijd, buitengewoon slecht was. Zon der directe aanleiding heeft deze ténslotte tot dezen daad geleid. geven aanleiding tot hooggespan nen verwachtingen. In 1942 zal de Noordoostpolder weer aan vele handen werk geven. In**de huidige omstandigheden is deze inpoldering van niet te onder schatten beteekenis. Opgelost door ultra violette stralen Kranig recherche-werk ln verband met den moord op den Utrechtschen jongenman Hom kamp, gepleegd in de bosschen on der de gemeente Driebergen, valt nog het volgende te melden over de opsporing van een der daders. Nadat H. in September was ver moord door S. en v. d. N., vonden houthakkers eind December in het bosch een lap goed in het zand, welke tot de ontdekking van het in verren staat van ontbinding ver- keerende lijk van H. leidde. Het lijk was van alles beroofd, zoodat de Driebergsche politie aanvankelijk voor een raadsel stond. Alleen in de voering van een binnenzak van het colbertjasje vond men een zeer klein fotoboekje, dat daar mis schien al jaren zat en totaal ver geeld was. Door middel van ultraviolette- stralen verkreeg men de beel den op de foto's terng en toen bleek, dat op een der prentjes een jongeman voorkwam, die op een paard zat en bovendien stond op deze foto een adres van iemand, die in de Linden- straat te Krommenie ln Noord holland moest wonen. Bij informatie te Krommenie bleek aldaar geen Lindenstraat te zijn, wel echter te Assendelft., dat onder Krommenie ressorteert. In deze straat herinnerde zich iemand een tijd geleden een adres op een foto te hebben geschreven. Een ver der onderzoek wees uit, dat de fo- lo afkomstig was van een boerderij onder Castricum. waar toen door jongelui een kamp was ingericht. De jongen uit de Lindenstraat had daar twee Utrechtsche jongens ont moet, die toen op het foto'tje het adres schreven voor het geval zij eens bij hem in de buurt kwamen en hem dan zouden kunnen opzoe ken. De jongen uit Assendelft wist niets meer van de Utrechtsche jon gens af, ook de boer in Castricum kon zich niets meer -van de jonge lui herinneren. Uit de Iij9t van kam peerders te Castricum werd men ook niet wijzer. In Utrecht zelf werd, na veel moeite een postbode gevonden, die den jongen op het paard meende te herkennen als een zoon van zijn achterbuurman. Dezen jongen spoorde men op in een fabriek te Utrecht, doch staakte het onderzoek want deza jongen verklaarde, dat de knaap op de foto een dubbel ganger van hem was, met wien hij op een Ambachtschool was geweest, die vaak met hem verward werd vanwege de sprekende gelijkenis. Na veel nadenken sprak de jonge fabrieksarbeider den naam Horn- kamp alt en... toen had men naar later bleek den naam van den ver moorden Jongeman. Bij de moeder van het slachtoffer deed men nog een vreemde ervaring op, want deze vrouw meende, dat haar zoon, zonder haar toestemming uitgeweken was naar het buitenland Een vriend van haar zoon, een ze keren S. was haar dat op een dag komen-vertellen. S. werd opgespoord en leigde een volledige bekentenis af, waarna hij werd opgesloten. Van hem vernam de politie den naam van den volgens S. eigenlijken moordenaar, van der Neut uit Drie bergen, die thans nog gevonden moet worden. In dit kranige opsporingswerk moet vooral de naam van den In specteur Dekker uit Driebergen worden genoemd. Door zijn onver moeid speuren is eindelijk deze moord tot klaarheid gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1