HOLLANDS Nederlandsch Indië voelt zich misleid Verduister DAGBLAD VOOR L Naar het einde op Malakka Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (21ynen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 Rjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11695 ZATERDAG 10 JANUARI 1942 V/ ERELDSCHOUW ALS overal elders in de wereld heeft het eenige offensief, dat de vereenigde Anglo-Amerikanen kennen: holle phrasen, ook in O. Azië geen suces gebracht. Na vier weken oorlog hebben de Japan ners de eerste linie van het tegen hen gerichte „ABCD-front" volko men doorbroken. Deze linie liep van China over Malakka, Britsch- Borneo en Hongkong tot de Phi- lippijnen .en het bezit van al deze strategische punten is na de zwa re nederlagen, die den vijand daar zijn toegebracht, voor de Ja panners nog slechts een kwestie van tijd. Hiermede is de volledige oorlog Nederlandsch-Oost-Indië genaderd en kunnen ook daar de eerste operaties venvacht worden. Na Polen, Frankrijk, Griekenland en zoovele andere landen, zal nu ook dit overzeesche gewest van 't Rijk der Nederlanden de slagen moeten opvangen voor zijn „bond genooten". Het schijnt overigens, dat onze landgenooten daar na eerst bijna twee jaar lang dap per meegezongen te hebben in het EngelscliAmerikaansche koor, en zelfs volkomen afwijzend te hebben gestaan tegenover 't moe derland, waarmede het zelfs geen radioverbinding wenschte voor 't wisselen van familieberichten! thans eindelijk ook beginnen in te zien, waarvoor ze gebruikt wor den. Want hoewel Wavell als op perbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Bataviazetelt, hoewel besloten is tot gemeen schappelijke oorlogvoering van de Ver. Staten, Engeland en Ned.- Indië, zijn de gouverneur-generaal en zijn luitenant naar Australië gereisd om daar besprekingen te voeren over een gemeenschappe lijk AustralischNed. Indisch op treden. Ned. Indië heeft nu al geen vertrouwen meer in de toegezegde hulp der Anglo-Amerikanen. Had het maar eerder eens met open oogen rondgekeken en zich het droeve voorbeeld voorgehouden van alle vroegere slachtoffers van zijn huidige bondgenooten niet het minst van zijn eigen Moeder land w IN Rusland blijven de oorlogs handelingen tengevolge van Je felle koude nog steeds beperkt tot afweer van de aanvallen, die de bolsjewiki, nu de Duitschers in hun winterstellingen zijn gegaan, kun nen uitvoeren. Deze gevechten brengen den vijand slechts zware verliezen en geen enkel voordeel. Lil'bye heeft de Britsche propa ganda nog steeds niet het succes gebracht, dat ervan beloofd werd. Overigens vallen deze week, naast de militaire gebeurtenissen, die overal plaats hebben, de diploma tieke besprekingen weer op. In Rio de Janeiro zal 'n conferentie gehou den worden, waar ongeveer vijftien staten vertegenwoordigd zullen zijn. Het is hiermede als met de verkla ring der „anti-asmogendheden" die door zes en twintig staten ondertee kend was. Niet het aantal zegt hier wat, maar de kwaliteit. Wat betee- kent immers de onderteekening door een „staat" als Luxemburg, Tsjechoslowakiie, Polen en zoovele andere landen, tlie in dezen zin nog slechts bestaan uit een paar naar Engeland of Amerika gevluchte mi nisters. Rio zal daarom wel een zelfde fraaie zeepbel gaan opleve ren. Aan de overzijde hangt men immers van humbug aan elkaar dat weten thans zelfs de aanhan gers van Engeland en Amerika. In Indië kwam het reeds tot uiting in een waarschuwing van den marine man Quispel, die om daden vroeg in Dlaats van woorden. Twee jaar lang, aldus de wakker geworden Quispel, heeft men reeds verteld wat voor fraais men nè de zen oorlog tot stand zou brengen, maar men heeft nog niet kunnen uiteenzetten hoe de oorlog gewon nen moet worde.n. Er worden er steeds meer wak ker geschud uit hun zoete droomen. Ook in Heerlen heeft de N. S. Frauenschaft het bijzonder druk met het sorteeren van de warme kleedingstnkken en de kens welke als onderdeel van de inzameling voor de soldaten aan het front worden bijeenge bracht. '-Het Zuiden-Farla PARALLEL MET VROEGERE POSITIE VAN HET MOEDERLAND ONVERANTWOORDELIJKE IN MENGING IN CONFLICT DER MOGENDHEDEN DOET ERG STE VOOR DE TOEKOMST VREEZEN. BATAVIA, 10 Jan. (A.N.P.). Verscheidene bladen hebben reeds uiting gegeven aan hun teleurstelling, dat in het En- gelsch-Amerikaansche opperbe vel voor het gebied van den Zuidwestelijken Stillen Oceaan onder leiding van generaal Wa vell, géén der Ned.-Indische bevelhebbers is opgenomen. Ook de commentator van de N.I. R.O.M. is over dezen gang van za ken niet tevreden. Om de bittere pil voor zijn hoorders te vergulden, wijst deze radio-commentator op het feit, dat een land met de min ste manschappen en het minste materiaal nooit in de algemeene leiding van de bondgenooten de be langrijkste rol kan spelen. Hij zegt ervan overtuigd te zijn, dat het op perbevel op Java gevestigd wordt (hetgeen, zooals gemeld, inmiddels Britsche strijdkrachten storten ineen. Algemeene terugtocht NIEUWE JAPANSCHE TROEPEN LANDINGEN? SJANGHAI, 9 Jan. (DNB). Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat onder den druk van het Japan- scihe offensief de Britsche strijd krachten in het N. van Selangor in eenstorten. Zij zijn algemeen begon nen terug te trekken naar Negri Sembilan. De terugtrekkende Brit sche troepen vernielen in allerijl bruggen en wegen om den Japan - schen opmarsch te vertragen. De verwarring onder de Britsohe troe pen strekt zich ook uit tot den Z. sector van Selangor, waar eveneens een algemeene terugtocht kan wor den waargenomen. In het officieele bericht wordt verder gezegd, dat de Japansdhe troepen zich Donderdagnacht op on geveer 70 km. ten N. van Kwala Loempoer hebben genesteld. Berich ten uit het Britsche hoofdkwartier in Singapore geven toe, dat de Britsohe troepen opnieuw uit hun verdedigingsstellingen zijn verdré ven en dat op enkele plaatsen de Japansche troepen het Britsc'he front hebben doorbroken. Japansche legervliegtuigen heb ben Donderdagmiddag een aanval Duitschland strijdt voor "S Europa Verbitterde afweergevechten aan het Oostfront WEDERZIJDSCHE VEREEN- NIN G SBEDRLJ VIGHEID IN AFRIKA. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Jam (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: In de centrale en noordelijke zone van het Oostelijke front duren de verbitterde afweer gevechten voort. Daarbij zijn gereedstaande vijandelijke strijd krachten door geconcentreerd artillerievuur vernietigd en talrijke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Afdeelingen ge vechtsvliegtuigen, jagers en stuka's ondersteunden de af weergevechten van het leger. In Noord-Afrika hield het vijandelijke artillerievuur op de Duitsch-Italiaansche stel lingen bij Solloem aan. In het gebied van Agedabia weder- zijdsche verkenningsbedrijvig heid. Duitsche gevechtsvliegtui gen en stuka's bombardeerden Britsche autocolonnes. Bij luchtgevechten hebben Duit sche jagers, zonder verliezen te lijden, zes vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Overdag en des nachts zijn Britsche vliegvelden op Malta met succes gebombardeerd. gedaan op de haven van Moelmein in Bunma aart de Golf van Marta- ban. Daarbij hebben zij een groot schip en vier schepen van middel bare grootte getroffen. Felle gevechten bij Kwala Loempoer. In het gebied van Kwala Loem poer worden op het oogenblik vol gens de laatste berichten van het front op Malakka felle gevechten geleverd. Terwijl de Engelschen naar het schijnt nog trachten Kwa la Loempoer te verdedigen tegen uit het N. oprukkende Japansche strijdkrachten, zijn hun aohter- waartsche verbindingen reeds door de Japanners afgesneden. De Ja panners zullen waarschijnlijk zijn aangekomen, langs een der talrijke rivieren van Malakka, in den ruig van den vijand. Voor de daar strij dende Engelschen staat alleen nog de kant naar de straat van Malakka open, aangezien zij intusschen van het Noorden, Zuiden en Oosten om singeld zijn en onder fel artillerie vuur zijn genomen. Volgens een bericht van een nieuwsagentschap uit Singapore hebben de Japansche troepen, on dersteund door tankeenheden, zware aanvallen gedaan op de Britsche stellingen aan de Weste lijke kust van Malakka. Tevens was bok de Japansche luchtmacht zeer actief. Terwijl verscheidene eskaders Fort Swet- tenham aan de Westelijke kust aanvielen, hebben andere eska ders het gebied van Mersing aan de Oostelijke kust met talrijke bom men bestookt. Militaire corres pondenten zijn van meening, dat het bij de acties van de Japansche vliegers gaat om voorbereidingen voor nieuwe troepenlandingen. Superioriteit in de lucht Domei meldt van het front op Malakka het volgende: Sinds de oorlogsverklaring heb ben de Japansche troepen een vol strekte superioriteit in de lucht veroverd. De meeste Engelsche vlietguigen, waarvan er bij het begin van den oorlog 500 aanwe zig waren, zijn neergeschoten of vernietigd. Ondanks het zenden van 50 vliegtuigen uit Australië welke gevoegd zijn bij de 500 vlieg tuigen welke thans in Singapore zijn gestationneerd, stelt de Brit sche leiding alleen pogingen in 't werk om deze vliegtuigen te ver bergen, opdat zij niet neergescho ten of vernietigd zullen worden. Amerikaansch vliegtuig- moederschip getorpedeerd 460 KOPPEN AAN BOORD. TOKIO, 9 Jan. (DNB). Het kei zerlijke hoofdkwartier afd. marine meldt, dat het Amerikaansche vlieg tuigmoederschip „Langley" bij het eiland Johnston tot zinken is ge bracht. Naar officieeel wordt medegedeeld is het schip Donderdag door een Japansche duikboot getorpedeerd. Het had een waterverplaatsing van 11.050 ton en een bemanning van 460 koppen. Het bezat vier stukken geschut van 12.7 cm. en twee ma chinegeweren en kon 16 watervlieg tuigen dragen. is geschied Red. A.N.P.) en in dit geval kan men alle gevoelens van teleurstelling over het niet vermel den van het aandeel van onze be velhebbers in het opperbevel ter zij de stellen. Het bewijst, dat de D. niet slechts een belangrijke, maar de belangrijkste letter van het A.B.C.D.-front is. Tot zoover de com mentator van de N.Ï.R.Ó.M: Ofifciele commentaar op de be noeming van generaal Wavell is niet beschikbaar. Men vraagt zich in Ned.-Indië slechts af, welke rol onze eigen ervaren militaire leiders als generaal Terpoorten en vice-ad- miraal Helferich in het vereenigde opperbevel zullen spelen. Ook uit deze berichten blijkt weer, dat de Nederlandsche emigranten- regeering en de Nederladnsch-Indi- sche regeering geen Nederlandsche belangen meer kennen, maar al on ze bezittingen volkomen uitleveren aan de Engelsch-Amerikaansche oorlogsvoering. Voor de zooveelste maal na Polen blijkt, dat als een land zich eenmaal aan de Anglo- Amerikanen heeft uitgeleverd het slechts gebruikt wordt om.de tegen Engeland en Amerika gerkhte sla gen op te vangen. Van eenige mede zeggenschap is dan zelfs geen spra ke. Nu de Japanners op de Philips pijnen, op Britsch-Borneo en op Malakka hun doel bijna bereikt hebben en Ned.-Indië onmiddellijk bedreigd wordt, gaan de oogen open Dit had moeten gebeuren voor Ned. Indië zich haastte nog vóór Enge land den oorlog aan Japan te ver klaren. Nu moeten de gouverneur- generaal en zijn luitenant naar Au stralië reizen om daè,r over de ge meenschappelijke verdediging te gaan praten. Door het openen van deze onderhandelingen toont de Ned.Indisc'he regeering weinig ver trouwen te hebben in de verdedi gingskracht van Engeland en Ame rika. En Wavell heeft zich nog wel ii» Batavia gevestigd met een be voegdheid die zou strekken tot aan de Noordkust van Australië. Nu eerst begint men te beseffen hoe onverantwoordelijk de houding der Nederlandsche emigranten re geering in Londen is geweest. Even als eens het moederland wordt ook nu zonder bedenking den „Gordel van Smaragd" uitgeleverd aan het Anglo-Amerikaansche kapitalisme. De waarde van Ned.-Indië als strategische positie in den oorlog op de Stille Zuidzee. In Ned.-Indië is voor de naaste toekomst de sleutelpositie van het Westelijke deel van den Stillen Oceaan gelegen, zoo schrijft de Preanger-bode. Van hier uit kun nen de geallieerde strijdkrachten een voortdurende bedreiging vor men voor den vijand. Jawel, het klinkt prachtig, maar aan den anderen kant tracht men bij alle buren zooveel mogelijk hulp te krijgen en, omdat men des ondanks het hopelooze van den strijd inziet, worden reeds plannen uitgewerkt voor de vernietiging van oliebronnen enz., zoodra de Japanners voet aan wal zouden zetten. Hoe pessimistisch men ge stemd is en hoezeer men zich misleid voelt blijkt uit een op merkelijk artikel in het vloot- orgaan der Ned. Indische zee macht van de hand van den leider van het Inlichtingenbu reau der Marine, Quispel. De schrijver begint met een feilen aanval op degenen, die alleen maar praten en niets doen, die spreken over wederopbouw na den oorlog, maar thans nog niet weten, hoe de oorlog moet worden gewonnen. Dit spreken over alles en dit discutee- ren is een van de ergste euvels van Amerikaansche oorlogs schepen op Java Regeering van Ned. Indië vraagt vliegtuigen GEBREK AAN VERTROUWEN VAN NED. INDIë IN ENGELAND. STOCKHOLM, 9 Jan. (ANP). Radio-Boston meldt, dat de Azia tische vloot der V. St enkele een heden op Java heeft gestation neerd. De regeering van Ned. Indië heeft met het oog op de toene mende Japansche aanvallen, Au stralië verzocht vliegtuigen te zenden, die moeten medewerken bij het patrouilleeren langs de strategisch belangrijke sleutelpo sities. Men heeft verklaard, dat de Ned. Indische luchtmacht niet in staat is de belangrijke punten van het eigen land te beschermen hen die zich democraten noemen en het tweede euvel is de steeds op afweer en verdediging, maar nooit op den aanval ingestelde geestes gesteldheid. Ned-Indië in handen van den vij and wil zeggen, dat den vijand de heerschappij, wordt gelaten over het geheele Westen der Stille Zuid zee en tevens, dat den vijand een verdedigingslinie ter beschikking wordt gesteld, waaromheen de eigen verbindingslijnen naar Au stralië loopen, om nog in het ge heel niét te spreken van de grond stoffen van Ned.-Indië. De vernie lingen, die in Indië zonder twijfel tezijnertijd zullen worden aange richt om den vijand het voordeel van het bezit onzer olievelden en andere productie-centra te ontne men, zijn alleen' dan nuttig, wan neer het den v"and onmogelijk ge maakt wordt zich in deze gebie den te handhaven. Dit is des te dui delijker, daar alleen reeds een klein deel der normale productie van In dië voldoende is om de behoeften van den vijand te bevredigen. Het is dus niet slechts over ons zelve, maar ook voor de geallieerden een dringende noodzakelijkheid, dat zij, tot iederen prijs, behulpzaam zijn bij de defensie van Ned.-Indië. De schrijver besluit deze duide lijke uiteenzetting met de waar schuwing, dat de tijd dringt. Hoezeer de heeren aan de vele groene c.nferentietafels ook vastbesloten zijn om dezen oor log tot een goed einde te bren gen, en hoezeer zij eerlijk er van overtnigd zijn, dat zij daartoe al hun krachten en geestesga ven inspannen, desondanks moeten zij zich thans eens den wijzen raad van wijlen een on derdaan van het vijandelijke Duitschland in den geest pren ten: „Er zijn genoeg woorden gewisseld, laat thans eindelijk daden spreken". De toekomst duister. De toekomst van Ned.-Indië is duister, maar ook voor ons land is zij niet rooskleurig, dank zij het herhaalde onverantwoordelijke op treden onzer weggevluchte minis ters. Als gevolg van deze jegens ons land zoo verraderlijke politiek, zal het Nederlandsche volk er thans, nu een ommekeer niet meer moge lijk is, rekening moeten houden met een toekomstig verlies van zijn be zittingen. Want zelfs in geval van Maan Maan op vanavond om onder 13.19 24 Jan ÏL 17.48 uur L.K.. tot morgenochtend E.K. 1 Tor, 1 tToKl 16 Jan at 1 Febr n.m. 9.47 uur. v.m. Zondagavond om Maan 17.49 uur Maan op «i onder 3.04 tot Maandagochtend 13.48 9.46 uur DE NIEUWE BONNEN 's-GRAVENHAGE. 9 Jan. Voor de week van Zondag 11 Januari tot Zaterdag 17 Januari zullen de ge bruikelijke rantsoenen brood of ge bak, aardappelen en vleesch ver krijgbaar zijn op de bonnen 03a en 03b van de daarvoor aangewezen kaarten. Eén ei! VOOR PERSONEN BENEDEN 21 JAAR. De secr.-gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat in het tijdvak van Maandag 19 Jan. a.s. tot en met Zaterdag 7 Febr. a.s. voor perso nen in den leeftijd tot en met 20 jaar één ei zal worden beschik baar gesteld. In genoemd tijdvak zullen do met 04D, 04C en 04B gemerkte bonnen van de bonkaart-reserve elk recht geven op het koopen van één ei. De genoemde bonnen zullen bij den leverancier moeten worden in geleverd in de periode van Maan dag 12 Jan. tot en met Zaterdag 17 Jan. a.s. De leverancier is ver plicht om, op verzoek van den- gene, die bonnen heeft afgegeven, hiervoor een ontvangstbewijs te verstrekken. Do aflevering van de eieren zal eerst mogen geschieden met ingang van Maandag 19 Jan. a.s. Zulks zal evenwel in verband met vervoersmoéilijkheden niet in alle gemeenten reeds op 19 Jan. a.s. mogelijk zijn. In verband daarmede is bepaald, dat de bon nen geldig blijven tot en met Za terdag 7 Febr. a.s. N«0* polder zorgt voor verrassing De N.O.-polder heeft gisteren voor een verrassing gezorgd. Toen de Urker visscher A. Brouwer de kanalen van den polder met zijn zegen afvisch- te op snoekbaars, ving hij in den tijd van een half uur zoo veel pos, dat hij er wel 300 man den mee kon vullen. Een meevallertje, want een mand pos brengt één gld. op. Op het bericht van het for tuintje voeren ook de andere visschers uit en ook zij vingen een rijken buit aan pos. een Engelsch-Amerikaansche over winning zullen deze koloniën niet aan het rijk terugkomen, maar als schadeloosstelling aan Engeland en Amerika ten deel vallen. Zonder deze overzeesche bezittin gen is de toekomst van ons land somber, uiterst somber. Wij zullen ons meer nog dan voorheen te rich ten hebben op onze positie straks in het nieuwe Europa, aan den bouw waarvan wij hebben mede te wer ken om onze plaats te veroveren. Meer nog dan voorheen geldt nu om weer dringender redenen van zelfbehoud, dat wij op Duitschland zijn aangewezen, daar alleen dit land Nederlands bestaan, mèt of zonder overzeesche bezittingen, kan beveiligen. De oproep van den Füh- rer voor het inzamelen van wol, bont, ski's enz. voor de soldaten aan t front; Is ook te Amster dam nfet onbeantwoord gebleven. Meer dan 200 paar ski's zijn van het inzamelingsburean naar het station vervoerd, om naar de plaats van bestemming te worden gebracht (Stapf-Borrius

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1