HOLLANDS r— Verduister r DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Japansch offensief tegen NecL-Indië Fransch passagiersschip vergaan Kedactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11696 MAANDAG 12 JANUARI 1942 Ook in ons land worden vele wagons verzonden met wollen goederen en andere attributen, wel ke voor de soldaten aan het front zijn Ingeza meld. De eerste zen ding wordt te Den Haag ingeladen. Polygoon-Meijer) Groote verkenningsbedrij vigheid boven den Archipel Tarakan gebombardeerd Naar Zaterdag door den Brit- schen berichtendienst uit Bata via werd gemeld, gelooft men in toonaangevende kringen daar, dat een groot Japansch offensief tegen Nederlandsch Indië nog slechts een kwestie van dagen of misschien zelfs van uren is. De Japanners heb ben een groote verkenningsbe drijvigheid boven den archi pel ontplooid. Ned. Indisch vrachtschip tot zinken gebracht Naar de Britsche berichtendienst meldt, is te Batavia officieel mede gedeeld, dat een Ned. Indisch vrachtschip in de Javazee door een vijandelijke duikboot tot zinken is gebracht. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten bevinden zich slechts drie opvarenden in veilig heid. Tarakan gebombardeerd. ïapansclhe vliegtuigen hebben, naar officieel uit Batavia wordt gemeld, het eiland Tarakan gebombardeerd Tarakan,.dat voor de Oostkust van Borneo ligt, is een der rijkste pe- troleumgebieden van Oost Azië. Naar uit Batavia wordt gemeld, is daarbij „eenige schade" aangericht. General Mac Arthur, de Ameri- kaansche hooge commissaris, Say- re, en andere leidende Amerikaan sche en Philippijnsche persoon lijkheden, waaronder president Quezon, zullen, naar de vertegen woordiger van de Yomioeri Sjim- boen uit Manilla bericht, trachten corregidor per vliegtuig te verla ten. Voor het geval zij daarin zou den slagen, zijn zij voornemens zich naar Soerabaja te begeven, alwaar zij zich bij het nieuwe An- glo-Amerikaansche hoofdkwartier willen aansluiten. Batavia vraagt vliegtuigen aan Australië. Naar de zender te Bandoeng meldt heeft de regeering van Neder landsch Indië met het oog op de toenemende Japansche aanvallen Australië verzocht vliegtuigen te zenden, die kunnen helpen bij de patrouilleering bij belangrijke pun ten in Indië. Daaraan werd toege voegd, dat de Nederlandsch-Indi- sche luchtmacht niet in staat is de belangrijke punten te bescher men. De toekomstige positie van Austra lië en Ned. Indië in den geallieer den oorlogsraad in Washington vormt, volgens een bericht van den buitengewonen correspondent van de ,,Java-bode" uit Sydney, het voornaamste doel van de reis van den luitenant-gg. van Ned. Indië, van Mook, naar Australië. Tegelijkertijd, aldus dezelfde cor respondent, zou ook onderhandeld worden over den wederzijdschen steun van beide landen. Het leveren van vliegtuigen door Australië aan Ned. Indië en de opleiding van Ne- derlandsc'h-Indische vliegers in Australië staan daarbij op den voorgrond. Churchill en Roosevelt willen Europa uitleveren aan de moordbenden van Stalin. Dat is verraad en zou de onder gang van de Wesfcer&che be schaving beteekenen. Meldt U aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22 te 's-Gravenhage. Duitschland strijdt voor Europa Zware verliezen der Bolsjewisten BRITSCHE HAVENWERKEN BESTOOKT. - ZES VIJANDE LIJKE MACHINES BOVEN DUITSCHLAND NEERGESCHOTEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Jan. Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In den centralen en noordelijken sector van het Oostelijke front hebben de Duitsche troepen den vijand bij het afweren van talrijke aanvallen, die ten deele met samengeraapte strijd krachten en met steun van pantserwagens werden uitgevoerd, gisteren bijzondere zware verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. De luchtmacht bombardeerde havenwerken te Feo- dosia, alsmede aan de Oostkust van de Zwarte Zee en greep in de overige sectoren van het Oostelijke front met succes in den strijd in. In den nacht van Zaterdag op Zondag werden belangrijke militaire havenwerken op het Britsche eiland met bommen bestookt. In Noord-Afri'ka duurt de druk van den vijand op de stel lingen bij Solloem voort In het gebied van Agedabia levendige activiteit van verkenners. Duitsche formaties duikbommenwer pers en gevechtsvliegtuigen vielen troepenconcentraties van den vijand aan in het gebied van Agedabia, alsmede Britsche vlieg velden in de Marmarica. De aanvallen hadden goed succes. In luchtgevechten werden vier vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. De luchtaanvallen op vliegvelden van het eiland Malta wer den overdag en des nachts met goede uitwerking voortgezet Britsche bommenwerpers vielen in den nacht van Zaterdag op Zondag plaatsen in het Noordduitsche kustgebied aan. De bevolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. Zes der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. In den tijd van 3 tot 9 Jan. verloor de Sovjet-luchtmacht 112 vliegtuigen. Daarvan werden er 82 in luchtgevechten en 12 door luchtdoelartillerie omlaag geschoten. De rest werd op den be- ganen grond vernield. In denzelfden tijd gingen aan het Ooste lijk front 16 eigen vliegtuigen verloren. Japanners zuiveren Noordwest Malakka KWALA LAMP OER VEROVERD. HINDERNIS OP WEG NAAR SINGAPORE WEGGENOMEN. TOKIO, 11 Jan. (D.NJB.) Vol gens heden in Tokio ontvangen rapporten hebben de Japanners op 7 Jan. een groote overwinning bij Lim behaald. De resten der vijan delijke troepen uit Noord-West Ma lakka, alsmede de hoofdmacht van den vijand aan de westelijke kust derde leger, in totaal 30.000 man, werden beslissend verslagen. Kwala Lampoer veroverd. Zaterdag is Kwala Lampoer ver overd; de belangrijkste stad in het Sultanaat Selangor op Malakka, met welker val een strategisch uiterst belangrijke hindernis op den weg naar Singapore is weggeno men. Volgens de Jsimboen zijn alle militaire inrichtingen in Kwala Loempoer door Japansche lucht bombardementen verwoest. De Ja pansche luchtmacht brengt in nau we samenwerking met de opruk kende landmacht den vluchtenden tegenstander de zwaarste verliezen toe. De naar Singapore leidende wegen zijn bezaaid met terugtrek kende troepen en bieden., naar het blad meldt, een onbeschrijflijk beeld van ontbinding. Het hoofdkwartier maakt bekend dat de voorhoede der Japansche troepen, die met steun van leger vliegtuigen naar Kwala Loeonpoer waren opgerukt, in de nabijheid van Kelang zijn gekomen. Andere af- deelingen zijn tot bij Rawang op gerukt. Het officieele communiqué meldt verder dat Japansche vliegtuigen 23 Britsche rupstractors benevens 7 tanks en gepantserde verkennings auto's ergens ten noorden van Kwala Loempoer hebben vernietigd en twee treinen met Britsche solda ten bij Kajang. Japansche legervliegtuigen zet ten hun verwoestende nachtelijke aanvallen op militaire installaties en vliegvelden in de omgeving van Singapore, voort. Aanval op den Samoaeilan- den. Het Amerikaansche departement van marine heeft volgens den Britschen nieuwsdienst gister avond te Washington bekend ge maakt, dat een klein Japansch oorlogsschip gisterochtend kort na middernacht plaatselijken tijd een aanval heeft gedaan op de Ame rikaansche vlootbasis op Toetoei- la, een der Samoaeilanden in het zuiden van den Grooten Oceaan. Dit oorlogsschip beschoot de vlootbasis, waarvan het terrein door veertien granaten werd ge troffen, die aan drie leden der be zetting het leven kostten. Het departement van marine be weert, dat de basis zelf geen scha de heeft opgeloopen. De strijd op do Phillippljnen. De Yomioeri Sjimboen meldt in een speciaal bericht uit Manilla, dat Japansche land- en luchtstrijd krachten de vijandelijke verdedi gingsstellingen op het schierei land Baptang onophoudelijk bom bardeeren, en dat de vijand wan- hopigen tegenstand biedt. Volgens reeds bekende tactiek worden de Filipino's door de Amerikanen in de eerste vuurlinie gezonden. Vele door de Amerikanen aan hoornen vastgebonden Filipino's leveren een bewijs voor het geringe ver trouwen der Amerikanen in de strijdvaardigheid van hun hulp troepen. Het lot der Amerikanen, zoo besluit het bericht, begint zich langzaam maar zeker te voltrek ken. 250 menschen omgekomen ANDER FRANSCH SCHIP VERMIST. VICHY, 11 Jan. (DNB). Volgens betrouwbare, maar nog niet of ficieel bevestigde gegevens, heb ben meer dan 250 menschen het leven verloren by den ondergang van het Fransche passagiersschip „Lamoriciere" in de Middelland- sche Zee. De Fransche admirali teit heeft de volgende bijzonder heden over de scheepsramp be kend gemaakt: Aan boord van de „Lamoriciere" bevonden zich 272 passagiers en een honderdtal leden der bemanning. Een deel daarvan is aan boord ge nomen van het passagiersschip „Gouverneur de Geydon". 25 Gered den, van wie twee inmiddels ge storven zijn, zijn aan boord van het s.s. „Gouverneur Chancy" naar Al giers gebracht en een ander deel der geredden bevindt zich aan boord van een aviso der Fransche mari ne. De „Compagnie Transatlantique Generale', die eigenares van het vergane schip is, heeft een lijst ge publiceerd met de 'namen van 96 geredden, van wie tijdens het ver voer 3 gestorven zijn. Op het schip bevonden zich voorts 16 kinderen met twee verpleegsters, die op de thuisreis waren van een vacantie- verblijf in Algiers. Tot de vermisten behoort ook de kapitein van het vergane schip, commandant Joseph Miliasseau. Nasporingen vruchteloos. Naar de Fransche admiraliteit mededeelt, zijn alle verdere naspo ringen van drie oorlogsschepen en twee sleepbooten der marine op de plek, wflar de „Lamoriciere" is on dergegaan, vruchteloos gebleven. De zee staat nog steeds hol en iedere hoop op redding van andere passagiers of leden der bemanning moet daarom worden opgegeven. Het aantal vermisten bedraagt 290. Tevens geeft de admiraliteit uit drukking aan de vrees, dat ook de Fransche vrachtboot „Juimieges," waarvan de laatste 48 uur niets meer is vernomen, is ondergegaan. Fransche oorlogsschepen hebben met medewerking van vliegtuigen een onderzoek ingesteld in het ge bied waar de vrachtboot voor het laatst SOS-seinen heeft uitgezon den, maar ook deze nasporingen bleven zonder succes. Duff Cooper teruggeroepen Aftreden van kabinet Churchill verwacht ONTSTEMMING OVER VERLOOP VAN DEN STRIJD IN OOST-AZIë OORZAAK. STOCKHOLM, 10 Januari (A.N.P.) In een mededeeling van het Brit sche ministerie van Buitenlandsche Zaken wordt gezegd: „De te Washington getroffen maatregelen en de benoeming van generaal Wavell tot opperbevelheb ber in het zuidwestelijk deel van den Grooten Oceaan maken een einde aan de missie van Duff Coo per. Duff Cooper is door de regee ring uitgenoodigd de laatste hand aan zijn werk te leggen en naar het moederland terug te keeren." Duff Cooper hield verblijf te Sin gapore. AFTREDEN VAN KABINET CHURCHILL VERWACHT. «Volgens een Reuterbericht acht men met het oog op de onte vredenheid in het parlement over de militaire fiasco's in de Stille Zuidzee integraal aftre den van het kabinetChurchill na terugkeer van Duif Cooper en Churchill te Londen zeer waarschijnlijk. Cooper op verlangen van Wavell ontslagen? Duff Cooper is op persoonlijk ver langen van Wavell ontslagen, zoo meldt Svenska Dabladet uit Lon den. De Londensche correspondent van dit blad meldt o.m., dat het duidelijk is, dat de val van Duff Cooper is veroorzaakt door de be- stuurstechnische gebreken, welke door den Japanschen aanval aan den dag zjjn getreden. De conferentie in Rio EENSGEZINDHEID VER TE ZOEKEN. Volgens den Times-corespondent te Washington is het nog geens zins zeker, of op deze conferentie een beslissing zal worden gevraagd ten aanzien van de vraag eener ge meenschappelijke oorlogsverklaring aan de spilmogendhedem Eenige Zuid-Amerikaansche staten vinden het voorstel om Groot-Brittanje preferenties te verleenen als van een niet-oorlogvoerende mogend heid even storend als een oorlogs verklaring. De Daily Telegraph heeft van zijn correspondent in Washington bericht ontvangen, dat volgens alle uit Chili en Argentinië binnenko mende berichten deze twee landen tegenover de oorlogvoerenden een onpartijdige houding wenschen te blijven aannemen. Het program den conferentie. In Washington is de officieele agenda voor de conferentie te Rio de Janeiro bekend gemaakt. Op he1 program staat o.a. de bespreking van maatregelen tot handhaving der territoriale onschendbaarheid van de Amerikaansche republieken Voorts zullen maatregelen bespro ken worden ter versterking van de economische solidariteit tusschen de Amerikaansche republieken. "MET DUITSCHLAND" VOOR EEN VRIJ NEDERLAND Maan op 4.21 16 Jan vanavond om onder C£\ 14.21 17.50 uur 1Febr N.M. fot morgenochtend V.M. 24 Jan aal ----- 8Febr ek. 9.4o uur. l.k. Gunstige regeling voor mobilisatie slachtoffers De persdienst van het N.V.V. schrijft: Tot dusvere wordt op de uit keeringen aan mobilisaiieslachtof- fers en nabestaanden de sociale verzekeringsrente gekort. Ontving een weduwe van een mobilisatie slachtoffer weduwenrente krachten de invaliditeitswet, dan werd de ze weduwenrente ten volle in min dering gebracht van de uitkeering, die haar als nabestaande van een mobilisatie-slachtoffer is verleend. Hetzelfde geldt voor weezen. die een weezenrente krachtens de in validiteitswet genieten. De uitbouw der sociale verzeke ring heeft een belangrijke verhoo ging der invaliditeits-, ouderdoms, weduwen- en weezenrente gebracht en nu bleef juist de hier betreffen.- de groep van deze verbeteringen, welke in den vorm van een bijslag worden verstrekt, verstoken. De Sociaal-Economische afdeeling van het N.V.V. heeft zich korte- ling tot het hoofd van het afwik kelingsbureau van het departement van Defensie gewend met het ver zoek hierin verandering te brengen Dezer dagen heeft het N.V.V. be richt ontvangen het hoofd van het afwikkelingsbureau, dat de bij zondere toeslag op bepaalde sociale verzekeringsrent^n n ie t in minde ring zal worden gebracht op de uitkeeringen, die krachtens de wet van 3 December 1931 zijn of zullen worden verleend aan de in deze wet bedoelde mobilisatie-slacht offers en hun nabestaanden. Zij zullen dus voortaan ook van de bijslagen op de renten profitee- ren. Een lofwaardig initiatief. Het personeel van een der groote firma's te Amsterdam Is begonnen met het breien van wollen goederen voor de soldaten aan het Oostfront Ook de bekende zwemsters Alle Stijl (links) en Jopie Waal berg zijn van de partij. (Pax-Holland-De Haan-m). „Oost Azië voor de Aziaten" HIRADE GEEFT OVERZICHT VAN MILITAIREN TOESTAND. TOKIO, 11 Jan. (D.N.B.): De woordvoerder van het keizerlijke hoofdkwartier, kapitein Hiraide, heeft voor de radio een overzicht gegeven van den militairen toe stand. Beslissend voor het verloop het feit, dat de Ver. Staten niet op den aanval op Hawaii en niet op het verlies der vloot te Pearl Har- bor gerekend hadden. De Japansche opmarsch naar het Zuiden, aldus kap. Hiraide, verliep volgens de plannen, nadat te Saigon (Indo- China) en Bangkok (Thailand) po litieke en miliaire waarborgen ge vestigd waren tegen de Engelsche bedreiging uit Birma of Malakka. De val van Hongkong nam de laat ste bedreiging in den flank weg. In korten tijd werden op verschil lende kustplaatsen landingen ver licht, als uitgangspunt der opera ties, die in nauwelijks drie weken tijds leidden tot omsingeling der viiandeliike strijdkrachten te land en ter zee in de baai van Manilla. In verband met de gevechten om Singapore en de landingen op Britsch Borneo en in verband met de voorbereide en ten deele reeds begonnen operaties in den nieu wen aanvalssector tusschen Su- matra en Nieuw Guinea, kan Ja pan in tegenstelling tot den vij and op den beschermden aanvoer van onbeperkte reserves rekenen. Over de definitieve nederlaag van Engeland en zijn hulptroepen kan geen twijfel bestaan. Wanneer er over een nieuw verdedigingsfront van Engeland en Amerika gespro ken wordt, zijn daarmede de wan hopige pogingen bedoeld, om zich in Ned. Indië te nestelen en de hier nog overgebleven resten uit Malak ka en de Philippijnen te verzame len. Oostazië voor de Aziaten. Het Japansche opperbevel heeft zich principieel ten doel gesteld, zoo vervolgde Hiraide, Oost-Azië van vreemde invloeden te zuiveren. Tegenover Amerika heeft Japan reeds getoond, dat het besloten is, geen enkele inmenging van de V. St.in een nieuwe ordening van Oost-Azië te dulden. Samenvattend kan gezegd wor den, dat Japan na den ondergang van de Anglo-Amerikaansche zee- strijdkrachten in het geweldige ge bied tusschen Amerika en den In- dischen Oceaan niet alleen de abso lute heerschappij ter zee verwor ven heeft, doch ook tevens de toe gangen tot den Stillen. Oceaan via Hawaaii en Singapore controleert.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1