HOLLANDS DAGBLAD VOOR Verbitterde strijd in Nederl. Indië r Landarbeiders zijn - i..boeren Vnduistir i HELDERSCHE COURANT Vjffffl873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Japanners landen op Borneo en Celebes DOVER BESCHOTEN Knox spuwt gal Zware mishandeling berecht Kedactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 <1 lynen) Redactie en administratie DEN, HELDER Telef. 2345 (2 lynen) Uitgave: N.Y. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN* 11 86ste JAARGANG No. 11697 DINSDAG 13 JANUARI 1942 Tarakan capituleert VBO ER LAND S CH MARINE VLIEG TUIG VERLOREN, MARINEVAAR- TUIG AANGEVALLEN. STOCKHOLM, 12 Jan. (D.N.B.) - [Volgens een in de Zweedscl^è pers gepubliceerd United Press-bericht wit Dotavia heeft een groot aantal Japansche valschermjagers aan het offensief tegen Nederlandsch-lndië deelgenomen. Op vele punten op Borneo en Celebes, alsmede op Ta rakan, een belangrijk olie-centrum ite noordoosten van Borneo, zijn ïnet vliegtuigen troepen aan land gezet. Gelijktijdig hebben troepen pp groote transportvlotten landings pogingen ondernomen,. De strategie der Japanners beoogt zoo meent United Press, de zeestraat tusschen Celebes en de Molukken af te slui ten, zoodat de Amerikanen even tueel daar niet door kunnen komen. Bij Miaakassa geland. Omtrent de landing van de Ja panners op Celebes publiceert Svenaka Dagbladet een bericht uit Batavia, volgens hetwelk de Japan- echee trijdkrachten aan land zijn gegaan in de nabijheid van Mina- hassa, het noordelijke deel van Ce- lebes. Minahassa is een vruchtbaar gebied, waar koffie, rijst en cocos groeit. Het garnizoen heeft verbit terde tegenstand geboden. Tarakan capituleert Naar het Japansche hoofdkwar tier officieel bekend maakt, hebben de strijdkrachten van den tegen- et ander op het ten noordoosten van Borneo gelegen eiland Tarakan ge capituleerd. De bezetting van Mena ido is voltrokken. De beteekenis der bezetting ligt in de eerste plaats in de belangrij- ke petrolemnbronnen op het eiland Met da filmcamera boven Londen. De opgave is volbraoht, het vlieg tuig is teruggekeerd en de camera man stijgt met zijn waarde vollen buit uit (Orbis-Holland) zoo meldt de Britsche nieuwsdienst. Van groot strategisch belang is evenwel het feit, dat Japan van hier uit zich met zijn andere strijdkrach ten in Borneo kan vereenigen en dan in Zuidwestelijke en westelijke richting tot den grooten aanval op Singapore kan overgaan. Hardnekkige verdediging. Volgens berichten, te Batavia van Tarakan en de Minahassa ontvangen, wordt in beide stre ken een verbitterde strijd ge voerd. Te Balikpapan zijn dertig ge wonden aangebracht, afkomstig van een Nederlandsoh-Indisch marinevaartuig, dat nabi] Tara kan was aangevallen. Eten vlieg boot van de marine moet als verloren warden beschouwd. Overigens zijn te Batavia geen nadere berichten over den strijd binnengekomen. Japan voelt zich gedwongen. In een officieel comuniqué wordt bekend gemaakt, dat met het oog op de vijandelijke houding van Ne derlandsch-lndië is gedwongen tot de gemelde militaire operaties en dat daarmede tusschen beide lan den de oorlogstoestand bestaat. De vraag, hoe zich het politieke lot der Mjaleische sultanaten na de bezetting der betreffende gebieden door de Japanners zal ontwikkelen kan, naar de woordvoerder der re geering desgevraagd meedeelde, voorloopig nog niet beantwoord worden. De woordvoerder bevestig de evenwel, dat veel Maleische vor sten reeds blijk hadden gegeven van hun bereidheid, met Japan sa men te werken. EEN ITALIAANSCH OORDEEL. Het Italiaansche persbureau Ste- fani schrijft o.a.: Nederlandsch-lndië moest de tweede Amerikaansche verdedi-' gingslinie vormen, nadat de lijn PhilippijnenSera wakMalakka doorbroken was. De Vereenigde Staten hebben tegenover Koningin Wilhelmina, Australië en Nieuw- Zeeland plechtig beloofd Nederl.- Indië te verdedigen. Maar slechts de feiten zullen beslissen, of de Amerikaansche strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht in staat zullen zijn, de beloften van Roose- velt te verwezenlijken. Intusschen hebben aanzienlijke convooien van Japaqsche transport schepen, begeleid door sterke vloot- formaties, een tweede groot offen sief ingezet, dat zich door Nederl. Borneo en Celebes heen, beweegt in de richting .van Java en Nieuw- Guinea. De landing op Celebes is strate gisch belangrijk, maar ook tac tisch, want zij geschiedt in een beperkt zeegebied, dat geheel omringd is door land, dat aan de vijanden van Japan toebe hoort. De zee van Celebes leent zich buitengewoon goed voor een verdediging ter zee en in de lucht. Maar indien de Engelschen en Amerikanen niet in staat zullen zijn, dit tweede Japansche offen sief te verhinderen, zal de. wereld Duitschland strijdt voor Europa GROOTS SUCCESSEN OP DE KRIX. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 12 Jan. (DNB.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: De geveohten in het centrale deel van het Oostelijk front en in het Waldai-gebied duren voort. In de overige sectoren geen gevechtshandelingen van beteekenis. Een batterij verdragénd geschut der marine heeft Dover be-' schoten. Waargenomen kon worden, dat de schoten doel troffen. Onderzeebooten hebben op den Atlantischen Oceaan een Brit- sohen torpedojager tot zinken gebracht en er een op de Middel- lanclsche zee getorpedeerd. In Noord-Afrika levendige verkenningsactiviteit. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben den kustweg van Cyrenaica alsmede Britsdie vliegvelden op het eiland Malta gebombardeerd. In het tijdvak van 1 tot 10 Januari heeft de Britsche lucht macht 42 vliegtuigen verloren, waarvan 19 boven de Middelland- sche Zee en in Noord Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië negen eigen vliegtuigen verloren. Bij de in het weermachtbericht van 7 Jan. gemelde Sowjet- Russische landingsacties te Eupatoria op de Krim liet de vijand in taaie gevechten in de huizen en op de straten 600 doode solda ten en 1300 partijgangers op het slagveld achter. Er vielen ons 203 gevangenen in handen. Dit succes is in het bijzonder te danken aan het vastberaden optreden van den eersten luitenant von Boddien, die als commandant der verkenningsafdeeling eener infanteriedivisie in deze gevechten gesneuveld is. De Fuehrer en opperbevelhebber der weermacht heeft dezen dapperen officier posthuum met het eikenloof behoorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis onderscheiden. Gouverneur van Malakka gevlucht HEVIG TREFFEN IN DE STRAAT VAN MALAKKA. TOKIO, 12 Jan. (DNB). De gou verneur-generaal van Malakka, Sir Shenton Thomas is, naar Domei van het front op Malakka meldt, van Singapore naar Caloutta ge vlucht. Den llden Januari had hij des avonds een rede gehouden, waarin hij tot de Engelsche strijd krachten zeide: „Verdedigt uw stel lingen tot het laatste oogenblik". Het gisteren te Singapore gepu bliceerde legerbericht meldt, dat de Britsche troepen na den val van Kwala Loempoer zijn teruggetrok ken tot een punt ten Noorden van Seremban, welke stad omstreeks 60 kan. ten Zuiden van Kwala Loem poer en 300 km. ten Noorden van Singapore is gelegen. Het Britsche legerbericht erkent voorts, dat deze stelling reeds weer onder het vuur der Japanners ligt. Twee duikbooten zwaar be schadigd. Naar het Japansche keizerlijk hoofdkwartier mededeelt, zijn bij een verrassenden luchtaanval op een vijandelijke vloot in de straat van Malakka 2 duikbooten zwaar beschadigd en verscheidene tref fers geplaatst op twee vrachtsche pen van 7000 en 3000 ton. Men neemt aan, dat het een vijandelijk convooi betreft, dat zich op weg naar Singapore bevond. Zooals in de officieele mededeeling wordt ge zegd, zijn nadere bijzonderheden over dézen aanval nog niet be schikt baar. Verder wordt officieel medege deeld, dat gisteren massaaanvallen van bombardementsvliegtuigen van het Japansche leger hebben plaats gevonden op de Britsche troepen, die in het Zuidelijk deel van Ma lakka op den terugtocht zijn. Deze aanvallen hebben opmerkelijk suc ces gehad en groote verwarring ge sticht onder de strijdkrachten van den tegenstander. Er werden daar bij 24 vrachtauto's vernield en trei nen met militairen, die in Zuidelij ke richting reden in de nabijheid van het spoorwegknooppunt Tam- pin met groot succes gebombar deerd. Na den val van Hongkong. Hongkong is met moreel minder- leiding den oorlog ingegaan, aldus heeft de in Japansche gevangen schap geraakte onderofficier Allan Mackinto^h van het tweede batal jon Royal Scots voor de radio ver klaard. Als oorzaak van den verras send snellen val van Hongkong noemde Mackintosh verder de wer kelijk ongeloofelijke toestanden waarin de verdediging van Hong kong zich bevond als gevolg van de corruptie van regeeringsambtena- ren en van het gebrekkige plichts besef van de officieren. T niet weten, hoe zij dat verschijnsel moet uitleggen. Of wel de Engel schen en Amerikanen hebben een oorlpgskracht, die veel geringer is dan men over het algemeen dacht, of wel zij zijn bezig hun strijd krachten te groepeeren voor een ge bruik elders volgens een speciaal krijgsplan. In dat laatste geval zou iedere verkeerde taxatie voor de plutocratie noodlottig kunnen zijn. Maar taxatiefouten hebben de En gelsehen en Amerikanen tot dus verre gemakkelijk en herhaaldelijk begaan. Uit de 'straat .van Makassar tus schen Borneo en Celebes wordt mel ding gemaakt van nieuwe soheeps- bewegingen in Zuidelijke richting. Daaruit kan men concludeeren, dat het werkelijke doel der Japanners de hoofdstad van Celebes, Makassar zelf is. Makassar ligt aan de Zuidelijke punt van het eiland en telt ongev. 90.000 inwoners, waarvan rond 4000 Europeanen. Zoowel Menado als ook Makassa^ zijn belangrijke uit- voeihavens voor rubber, copra en tabak. Het eiland Celebes is sinds 1819 Nederl amdsch bezit en heeft rond 4.5 millioen inwoners, onder wie 8000 Europeanen. Het Ned. Indische legerbe richt BATAVIA, 12 Jan. (ANP). Het Ned. Indische legerbericht van Zon dag, 11 Jan. 1942 luidt: In den nacht van 10 op 11 Jan. heeft de vijand het eiland Tarakan in het Noordwesten Van Borneo aan gevallen. De Japanners zetten des nachts troepen aan land. De bezet ting bood verbitterden tegenstand aan de aanvallers. Tegelijkertijd zet te de vijand troepen aan land bij Minahassa in het Noorden van Ce lebes, waarbij hij gebruik maakte van valschermtroepen. Volgens een voorbereid plan werd overgegaan tot .lhet verrichten van uitgebreide verwoestingen. Nederland op de schaats. De aloude wintersport heeft nog niets van haar aantrekkelijkheid verloren. (Pax-Holland-De Haan) „Duitschland ikoet het eerst vernietigd worden." STOCKHOLM, 12 Jan. (D.N.B.) De Amerikaansche minister van marine, Khox, heeft volgens een be richt uit Washington van Asso ciated Press op de jaarvergadering der Amerikaansche burgemeesters verklaard, dat „een belangrijk tref fen met de Japansche vloot niet spoedig verwacht kan worden". De tijd, de afstand en de noodzakelijke verdeeling van de Amerikaansche inarinestrijdkrachten oyer een groo te uitgestrektheid lieten dat niet toe. Desondanks zal de vloot in den Stillen Oceaan „niet werkloos" zijn De slag op den Atlantischen Oce aan is echter nog steeds de belang rijkste strijd van den oorlog en het is de taak der marine de zeever bindingen tusschen 1 de V.S. en GrootrBrittannië open te houden. De grootste vijand van de V.S. is Duitschland, en dit moet/het eerst worden vernietigd. Als dat eenmaal is geschied, zal de geheele spil in eenstorten. De leiding van presi dent Roosevelt, die het hoofd koel houdt en wel overlegt, heeft de V.S. behoed voor het gevaar, dat de aandacht van den Atlantischen Oceaan werd.afgeleid. "MET DUITSCHLAND VOOR EEN VRIJ NEDERLAND Verdiende verheffing van achtergestelden landarbeider een feit „Wat verschijne, wat verdwijne, Hangt niet aan een los geval. In het heden het verleden, In het nu wat worden zal." Deze 'regelen uit Bilderdijks dichtwerk, in meer dan één op zicht in deze tijd weder toepas selijk, had de heer J. van Lange, landarbeidersleider van den Nederlandschen Landstand, als motto en aanknoopingspunt genomen voor een principieele beschouwing over het onder- werp hoe men den landarbei der zag en hoe wij hem moe ten zien. Hij wéés op den strijd van het nieuwe tegen het oude, van het goede tegen het kwade, welke in dezen tijd wordt uitgestreden en betoogde, dat bij alle groote verschillen tusschen klei en zand, de boe ren en de landarbeiders vele gemeenschappelijke belangen hebben. In de verhouding tusschen boer en arbeider heeft de politiek veel kapot gemaakt Eerst was er de pa triarchale verhouding, welke in sommige streken nog lang is blij ven bestaan. De knecht wist, dat hij en de zijnen nu eenmaal niet de gelijke waren van den boer. Het loon was ^lein maar bij de slacht viel er, naar traditie nog al wat af voor de knechten en de meiden. Deze patriarchale samenleving werd verstoord door de komst van het li- berale-Marxisistische stadium. De arbeiders werden wakker geschud en waren er toen, aldus de heer Van Lange, eigenlijk nog ongelukkiger aan toe, omdat zij meegesleurd wer den in den klassestrijd, te lijden kregen door de verscherping der te genstellingen. Zij, die zich nu met den arbeider en zijn lot gingen be moeien, deden dit niet uit liefde en medelijden, om voor hem werkelijk betere arbeids. eh levensvoorwaar den te scheppen, maar zij waren makelaars in stemmen die eigen lijk weinig meer deden dan den ar beider exploiteeren. De politieke goochelaars hielden het vuurtje brandende en de pro pagandisten der S.D.A.P. leerden, dat het loon voor den arbeider niets met den prijs der producten te ma ken had, maar anderzijds verkon digden zij, dat de stedelijke en fa brieksarbeiders een goed* loon moesten hebben. Aangezien in hun systeem de eerste levensbehoeften goedkoop moesten blijven, moesten dus de landelijke loorien, als fac tor bij de prijsbepaling der eerste levensbehoeften, laag zijn. Zoo werd de landarbeider met zijn loon als sluitsteen gebruikt, al werd ljet bedrog door partieele verbeterin 'Voor den Vrederechter Blaam op Eemnesser politiecorps Voor den Utrechtschen vrederech ter mr. van Vloten stond terecht de 41-jarige F. W. van Till, zonder beroep, te Eetnnes, terzake van een misdrijf tegen het leven, subsidiair zware mishandeling. Verdachte is nat. socialist en on dervindt daardoor iri zijn gemeen te veel last van politieke tegen standers. Herhaaldelijk heeft men dreigementen tegen hem geuit en op den avond van den 7den Aug. 1941 heeft een achttal politieke te genstanders van Van T. zijn huis omsingeld en aanvankelijk, allerlei dreigementen zooals „kom er eens uit, dan\slaan we je dood" enz. ge uit, om daarna overluid de geheele 'buurt bij elkaar te schreeuwen Van T. en zijn gezin waren zeer. angstig geworden, temeer ook omdat men riep „we zullen je huis in brand steken". Entoen op een gegeven moment een klinker door de ruiten vloog, verloor T. zijn beheersching en snelde naar buiten. In de keu ken stonden een bakje zand en een hakbijl gereed bij wijze van lucht beschermingsmaatregel, van T. greep dezen bijl en rende naar buiten. Maar de onverlaten hadden inmiddels het erf verlaten en wa ren in geen velden of wegen te zien. Wel fietsten daar de niets vermoedende arbeiders De Jong en Knoppers voorbij, die met het ge heele geval niets te maken had den. Verdachte Van t. echter ver keerde in de meening, dat zij wèl tot de herriemakers behoorden en ging met name De Jong met den bijl te lijf, die ernstige verminkin gen opliep. Twee damps, die in een huis naast de woning van Van Till de herrie hadden gadegeslagen, verklaarden, wat er dien avond was gebeurd. Manspersonen met witte hemden aan haden allerlei bedreigingen aan het adres van Van T. geuit en o.m. ook geroepen, dat zij het huis in brand zouden steken. Er werd ook geroepen „als jij burge meester bij ons wilt worden, zullen we je wel klein krijgen". 4 Jaar geëischt. In zijn requisitoir achtte de Offi cier van Justitie mr. Royaards, het primair ten laste gelegde, het mis drijf tegen het leven, bewezen. In dien men dat niet aanneemt, dan is toch zeker bewezen de opzet om zwaar te mishandelen. Verdachte zegt nu wel, dat hij een en ander deed uit noodweer, maar het slaan met den bijl is geen verdedigings handeling. omdat naar de feiten ge rekend alleen maar een steen door dé ruiten is gegooid en er nooit werkelijk gevaar voor het leven van verdachte heeft bestaan. In verband daarmede eischte de Offi cier een gevangenisstraf van -wier jaar. (VervolH ob w* 1). gen gecamoufleerd en daarnaast bleef de bodem object in kapitalis- tiscben zin. Van erkenning van de waarde van bloed en bodem, van ware arbeidsvreugde, was geen spra ke meer. Wij zaten midden in de werkloosheid en de produc tiebeperking en andere midde len tot verbetering schenen niet te bestaan. De werkloozen wer den gevoed met Amerikaansch - koren opdat de winsten der im porteurs veilig zouden blijven. De hoogste wijsheid scheen te zijn, dat de landarbeider losge maakt moest worden van zijn bedrijf, dat is van de natuur. Verheffing van den land- arbeider. Jarenlang, zoo --feetoogdé de heer Van Langen, is de landarbeider op deze wijze slachtoffer geweest van misleiding en wanbegrip. Aan die misleiding is een einde gemaakt door de opruiming van de oude po litiek, met wegneming van dat Wan begrip kan en moet nu veel goed gemaakt worden aan mensch, als werker, als boer en alsT)loedbron< Als mensch zal hij niet langer ge smoord worden in het democratisch drek, als werker heeft hij recht op een behoorlijk bestaan, als boer zal hjj de volle waardeering moeten ge nieten voor zijn vakmanschap, als bloedbron is hij van fundamentaal belang voor ons geheele volk. Wat dit laatste betreft: juist de landarbeiders hebben, evenals de kleine boeren, veelal de grootste ge zinnen. Zij hebben anders dan de groote boeren die nogal eens verste delijkt zijn, het ras zuiver gehou den. Als zij technisch niet meer volwaardig zijn, zullen zij dit door cursussen en landbouwonderwijs in de eerste plaats de jongeren weder moeten worden. Daarnaast moeten de landarbeiders organisa torisch weder geheel los gemaakt worden van de stedelijke, de in dustriearbeiders. De geest moet weer gezond worden, zal ons volk weder Germaansch worden. Leiding en opleiding moeten er voor zorgen, dat de boer en de land arbeider bevrijd worden van het minderwaardigheidsgevoel, dat hun door het kapitalistisch-Marxistische systeem is opgedrongen. Ook de landarbeider is boer en hiervan hem te doordringen zal een moeilijk en verant woordelijk werk zijn, maar de heer Van Langen, in vol ver trouwen in het Nationaa'l-So- cialisme, was overtuigd, dat de Landstand hierin zal slagen. De Boerenleider kent zijn men- schen. en hun problemen en on der zijn leiding moer. het mo gelijk zijn, het groote verschil tusschen vroeger en nu weg te nemen en de kloof te overbrug gen welke den landarbeider tot dusver verwijderd heeft gehou den van de plaats waar hij hoort in onze volksgemeen schap. Maan maa.ii op vanavond om onder Maan 5.37 yj ff o mi f 1501 16 Jan Ulir Febr N.M. tot morgenochtend V.M. 24 Jan g\ a c 8 Febr e.k. 9.45 uur. l.k. De nationale pluimveetentoonstel ling te Vught trok druk bezoek. Ook de dames toonden veel belang stelling voor de talrijke inzendin- flen. (Het Zuiden-Farla),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1