HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Remmen der btwapaningspraductii „PRINS VAN ORANJE" IN DEN GROND GEBOORD SUCCESSEN BIJ LENINGRAD Wil Roosevelt invasie in Europa Premie Ziekenfonds- besluit blijft 4°|0 Geen Nederlanders naar Davos 03^ Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11698 WOENSDAG 14 JANUARI 1942 Onwil en geeuwen in Engeland LISSABON, 13 Jan. (A.N.P.) Onder het opschrift „Remmen der bewapeningsproductie", houdt een bijzondere correspondent van de Ti mes zich in twee uitvoerige artike len zich bezig met de hindernissen, welke de Engelsche oorlogsproduc- Itie nog steeds ontmoet. Lord Beaver- brook had gelijk, aldus de Times, itoen hij verklaarde, dat de Brit- eche bewapeningsproductie nog niet op volle kracht werkt, en Bevin verlangde niets onmogelijks, toen hij zeide, dat men de produc tie nog met 40 procent kan opvoe ren. De meening van deze twee mi nisters wordt door breede kringen der arbeiders en ook van hun lei ders gedeeld. De reden voor dit fa len der Engelsche bewapenings ondernemingen is de omstandig heid, dat niet alle machines volle dig gebruikt worden. Ook ontbreekt in vele gevallen een zekere continu ïteit der verdeeling van orders. Zoo komt het voor, dat een fabriek vol komen stilligt, terwijl een naburig bedrijf niet orders overladen is. Hier ontbreekt het dus aan de juiste organisatie. Hetzelfde geldt, wan neer een- en hetzelfde wapenbedrijf zich steeds moet omzetten op de vervaardiging van ander oorlogs materiaal, zoo b.v. vandaag torpe do's maakt, morgen affuiten, en na geruimen tijd weer heel iets anders. Ook speelt de geldkwestie bij de ge brekkige productie een zeer groote rol, ja vele bedrijfsleiders, arbei ders zelfs zeggen, dat die kwestie de wortel is van het kwaad. Zij ver klaarden, dat 'al te hooge loonen veel tot de storingen in de produc tie bijdroegen. In andere gevallen werden arbeiders onwillig, omdat zij zich het waandenkbeeld in het hoofd gezet hadden, dat hun werk gevers geweldige oorlogswinsten maakten. De winstkwestie houdt in het al gemeen de gemoederen van vele ar beiders bezig. Voortdurend gepraat over den wederopbouw na afloop van den oorlog en het maken van plannen voor de toekomst belem mert voorts de oorlogsindustrie en werkt het verrichten van maximale prestaties tegen. Een ander euvel is het nog altijd niet in vollen om vang functioneerende verkeerswe zen. Onvermijdelijke opstoppingen worden veroorzaakt door troepen transporten, luchtaanvallen en moeilijkheden in de organisatie. Ook heeft men in Engeland nooit geleerd, goederentransporten met een maximum aan economisch in zicht uit te voeren. De meeste goe derentreinen rijden, zooals dat in vredestijd gebruikelijk is, niet met volle lading. De propaganda die in Engeland gemaakt wordt om de productie op te voeren, is ook niet erg doeltreffend en de verschillen de slagwoorden, die van officieele zijde worden uitgegeven, brengen bij de arbeiders ofwel geeuwen of onwil teweeg. De laatste zes maanden, waarin er slechts betrekkelijk weinig lucht aanvallen hebben plaats gehad, zijn voor de Britsche bewapeningspro ductie zeer slecht geweest, omdat de rechtstreeksche aansporing, wel ke het gevaar en de strijd met zich mee brengen, ontbraken» Steeds nog wordt er geklaagd over een in- voldoende aantal vrouwen in de wapenbedrijven. De tot de vrouwen gerichte oproepen waren echter on handig gesteld en hadden niet over tuigend genoeg gewerkt. Daar komt bij, dat men beroep deed op het ei gen belang der vrouwen. Jonge moeders zouden gaarne zoo werd er gezegd bij duizenden haar ar beidskracht in dienst van het va derland willen stellen, maar de kin derbewaarplaatsen, waar de klein tjes tijdens afwezigheid der moe ders verzorgd werden, ontbraken. Een andere hindernis voor den vrouwenarbeid wordt gevormd door de moeilijkheden bij het verrichten van inkoopen. De Times-correpon- dent meent ten slotte het volgende: Wat aan de Engelsche bewapenings productie ontbreekt, zijn centrale staatscontrolecommissies, die ech ter niet alleen adviseeren doch ook bevelend zouden moeten kunnen optreden. DE LEIDER VAN DE N.S.B. NAAR APELDOORN. Mussert, de leider van de N.S.B., zal Zaterdag a.s. een bezoek aan Apeldoorn brengen in verband met de officieele opening van het nieu we kringhuis van de N.S.B. aan de De ven terstraat. De leider zal ten ge meentehuize officieel ontvangen worden, terwijl ook het plan bestaat dat hij de nieuwe streekkwartieren van den Nationalen Jeugdstorm te Apeldoorn zal bezichtigen. Des avonds zal hij in den Tivoli-schouw burg in een openbare samenkomst een rede houden. Volendam op de schaats. De bewoners van het karakteristieke vis- schersplaatsje hebben de ijzers ondergebonden» om een baantje te ma- hen. (Pax-Holland-De Haan-m). Ned« Indische mijnenlegger tracht vergeefs te ontkomen VERWOESTINGEN OP TARAKAN NUTTELOOS GEACHT. - VLIEG VELD BIJ MENADO INGE NOMEN. TOKIO. 13 Jan. (Domei). Het keizerlijk hoofdkwartier heeft me degedeeld, dat de Japansche marine den Ned.-lndischen mijnenlegger „Prins van Oranje", metende 1291 ton, die trachtte van Tarakan te ontkomen, in den grond heeft ge boord. Intusschen hebben Japansche een heden zich meester gemaakt van het vliegveld Kakas nabij Menado op Celebes, waar vier Lockheed Hudsons, zware bommenwerpers, en drie andere zware bommenwer pers werden neergeschoten. In het gebied van Tarakan 'hebben Japan sche vliegtuigen een tweemotorigen bommenwerper van den tegen&tan der neergeschoten, benevens nog een tweede machine. Ten aanzien van de verovering van het vliegveld van Kakas wordt gemeld, dat de Japansche eenheden die Menaco hebben bezet, opgerukt zijn naar Tondano, waar zij zich voegden bij eenheden, die te Kema waren geland. De gezamenlijke een heden rukten toen op naar het vliegveld van Kakas. Ook Japansche landing aan de Oostkust van Celebes. Volgens een officieel communiqué zijn speciale landingscorpsen der Japansche marine ook aan de Oost kust van Celebes succesvol ont scheept en hebben op de noordoos telijke punt van het eiland de stad Kema bezet. In hooge militaire kringen levert men commentaar op een radiobe richt uit Singapore, volgens hetwelk alle olievoorraden en -bronnen op De Mijnenlegger „Prins van Oranje" Bemanning: 46 Europeanen sn 75 inlanders. Wij laten hier enkele bijzon derheden volgen omtrent de mijnenlegger „Prins van Oran je", die getorpedeerd is. Deze mijnenlegger werd op 29 Janua ri 1932 in dienst genomen, na gebouwd te zijn bij de Rotter- damsc'he Scheepsbouwmaat schappij „De Maas". De beman ning, zooals die volgens de laatste gegevens werd opgege ven, bedraagt 46 Europeanen en 75 inlanders. De „Prins van Oranje" bezat een machinevermogen van 1750 P.K. Wat de bewapening betreft, het schip voerde 2 kanons van 7,5 c.m., nr. 9, 2 mitrailleurs van '40 m.m. nr. 2, 2 mitrail leurs van 12,7 m.m. nr. 2 en 2 mitrailleurs nr. 4 l.k. Voorts bezat het een dubbele lanceer- inrichting voor torpedo's. De lengte van de „Prins van Oran je" bedroeg 66 meter, de breed te 11 meter. Tarakan waren verwoest, alvorens de Japanners dat eiland verover den. Bewezen is. dat deze verwoes tingstactiek in het geheel geen mi litaire voordeelen oplevert, maar uitsluitend inheemsche bewoners doet lijden. Hoe grondig deze tac tiek ook wordt toegepast, dit zal de verdediging van Nederlandsch-Indië tegen de Japansche aanvallen niet mogelijk maken, aldus zegt men in deze kringen. Onder verwijzing naar het feit, dat de oliebronnen uit Britsch-Bor- neo, dat vorige maand is veroverd, al bijna normale productie vertoo- nen, verklaarden waarnemers, dat de zinnelooze verwoesting kennelijk nutteloos is. Volgens mededelingen van ver schillende zijden staat nog niet vast, dat de petroleumbronnen van Tarakan onbruikbaar gemaakt zijn. Wel waren hiervoor maatregelen genomen. Het wordt mogelijk geacht, dat de bezetting der Japanners te snel in haar werk is gegaan, om uitvoe ring van alle maatregelen mogelijk te maken. Althans is te Batavia hierover geen definitief bericht ont vangen. Admiraal Hart, de bevelheb ber der verbonden marinestrijd krachten in het zuidwestelijk deel van den Stillen Oceaan, is een week geleden „ergens op Java" aangekomen. United Press meldt, dat hij de reis ge maakt heeft in een onderzee boot. Een japansche verklaring GEEN VIJANDELIJKE VOORNE MENS TEGEN ONSCHULDIGE BEVOLKING VAN NED..INDIë. TOKIO, 13 Jan. (D.N.B.) Met betrekking tot het Ingaan van den staat van oorlog tusschen Japan en Nederlandsch Indië heeft het inlichtingenbureau der Japansche regeering gisteravond een officieele verklaring uitgegeven, waarin o.a. gezegd wordt: Ofschoon de Japansche regeering aan de Ver. Staten en het Britsche rijk den oorlog verklaard heeft, heeft zij ervan afgezien, tot vijan delijke maatregelen tegen Neder, landsch Indië over te gaan. Zij heeft dit gedaan in het oprechte verlangen, zoo mogelijk te vermij den. dat ook de bewoners van Ne derlandsch Indië door de verschrik kingen van den oordlog zouden worden geteisterd. De regeering van Nederlandsch Indië heeft ech ter aan de Japansche regeering meegedeeld» dat zij zich genood zaakt zag. et het oog op de begin nende vijandelijkheden van de zii- de van Japan tegenover de Ver. Staten en het Britsche riik. waar mede Nederlandsch Indië 'onaf scheidelijk verbonden is. te con- stateeren. dat tusschen Japan er Nederlandsch Indië den staat van oorlog bestaat. Daarenboven heb ben de Ned.-Indische strijdkrach ten sindsdien de meest uiteenion. pende vijandelijke handelingen je gens Japan begaan. Japen koestert ten opzichte van de onschuldige bevolking van Nederlandsch Indië geens zins vijandelijke voornemens. Met het oog echter op de nood zakelijkheid, het vijandige op- Duitschland strijdt voor Europa GERINGE ACTIVITEIT OP DE KRIM. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Op de Krim en in de bocht van den Donetz slechts geringe gevechtsactie. In het gebied ten Oosten van Charkof hebben onze troepen geslaagde verkenningsaanvallen op vijandelijke steunpunten ondernomen. De vijand verloor 219 dooden en 93 gevangenen. In de centrale zone en in het gebied van Waldai duren de gevechten voort. Bij een operatie van een stoottroep aan het omsingelingsfront van Leningrad werden 22 vijan delijke kazematten met de bezetting vernietigd. Sterke afdeelingen gevechtsvliegtuigen, stuka's en jagers grepen in de gevechten te land in. De bolsjewisten leden hijzon der bloedige verliezen en verloren vêel krijgsmateriaa.1. In tal rijke garnizoensplaatsen en treinen werd nrand veroorzaakt. In Noord-Afrika werden heftige Britsche aanvallen in het gebied van Solloem afgeslagen. De zware gevechten duren voort Ten Zuidwesten van Agedabia mislukte een vijandelijke pantseraanval. Duitsche gevechtsvliegtuigen en stuka's bom bardeerden concentraties van Britsche auto's en pantserwagens in het gebied van Agedabia, alsmede havenwerken en vliegvel den in Cyrenaica. Bij luchtgevechten werden drie vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Overdag en des nachts zijn de luchtaanvallen op vliegvel den op Malta met succes voortgezet. Britsche koloniale politiek in opspraak Houding der Inheemsche vorsten diepe teleurstelling. STOCKHOLM, 13 Jan. (DNB). De Britsche openbare meening critiseert het feit, dat men eerst op het laatste moment probeert het gekleurde deel der bevolking door concessies voor de Engelsche zaak te winnen. Een diepe teleurstelling is het optreden der Inheemsche vorsten geworden, met wie de Britsche ver tegenwoordigers ijverig vriend schappelijke betrekkingen hebben onderhouden. Thans is b v., aldus merkt het Engelsche publiek op, de zoon van den miaharadja van Ketla (op Malakka) een der voornaamste sprekèrs van de Japansche radio Andere maharadjas hebben de Ja panners vriendelijk ontvangen en voor hen partij gekozen. Als er geen wonderen gebeuren, is het straks noodig de volksmassa's van Voor-Indië en Burma te mobi- liseeren, een maatregel, die slechts na wijziging van de geheel e koloni ale politiek mogelijk is. ENGELSCHE STRIJDKRACHTEN ZOUDEN GEBRUIKT WORDEN. WASHINGTON, 13 Jan. (ANP) Uit de gebeurtenissen na de verkla ring van Roosevelt, dat de Ver. St. troepen naar Groot Brittannië wil len zenden blijkt, dat het program ma voor de invasie in Europa bijna gereed is gekomen. Men is hier van meening, dat de sterke strijdkrach ten, die zich in Engeland bevinden, voor een aanval op Europa moeten worden gebruikt, terwijl de Ame- rikaansche troepen in hun plaats Engeland zullen verdedigen. De in Engeland aanwezige legers hebben reeds met de Duitschens gestreden, zoodat zij het geschikst zijn den zwaarsten last van den strijd te dragen. Bovendien heeft men ze sedert maanden daarop voorbereid, zoodat ze ook gezien van een stand punt der moraal logischerwijze vóór de Amerikaansche troepen voor een invasie moeten worden gebruikt. treden van Nederlandsch In dië te onderdrukken en leven en eigendom der daar wonen de Japanners te beschermen, hebben het leger en de mari nestrijdkrachten van Japan den llen Januari de militaire operalies tegen de strijdkrach ten van Nederlandsch Indië ingeleid. Jomieori Sjimboen schrijft, dat Japan oorspronkelijk slechts den Anglo-Amerikaanschen invloed in Oost-Azië wilde vernietigen en geen nieuwe plannen had tegen andere mogendheden. Op onver standige wijze echter heeft de Ne- derlnadsche emigrantenre^eerii zich door Engeland en Amerika tot een oorlog tegen Japan laten verleiden en Nederlan^*^ Tndi heeft thans zelfs de vesting Soera baia ter beschikking gesteld als hoofdkwartier van den Engelsehen operbevelhebber. Ook de overblijf selen van de'Britsche vloot in O. Azië te Singapore zijn te Soerabaïa gestationneerd. Engeland en de Vereenigde Staten probeeren thans na het verlies van belangrijker steunpunten, in Nederlandsch In dië de laatste verdedigingsstellin gen te betrekken» 's GRAVENHAGE. 13 Jan. In de Ned. Staatscourant van heden is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van sociale za ken, waarbij de premie, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Zie- kenfondsenbesluit, voor het laar 1942 wordt vastgesteld op vier pro cent van het loon in den zin der ziektewet Valsche stuivers iu omloop Het nieuwe stuivertje is reeds thans vervalsoht. Een bewoonster van de Planetenstraat Treeft giste ren zulk een valsch stuiverstukje ontvangen, van welk feit zij aan gifte bij de politie heeft gedaan. Het vervalschte stuivertje is slecht nagemaakt. Het is dunner dan het echte en er zijn ook enkele andere waarneembare verschillen. Maan Maan vanavond om onder 6.5° jm SA uur tt-51 16 Jan UUF 1 Febr N.M. tot morgenochtend V.M. 24 Jan q aa 8Fehr EK. v.44 uur. L.K SCHAATSEN REISMOELIJKHEDEN TE GROOT. Bij informatie vernamen wij van het presidium van den Nederland, schen Schaatsenrijdersbond, dat dit jaar geen Nederlandsche ploeg zal deelnemen aan den landenwed. strijd, welke ln Februari a.s. te Da. vos zal worden gehouden. Een offioieele uitnoodiging werd ook niet ontvangen» daar de Neder, landsche Schaatsenrijdersbond tij. dens de voorbereidende besprekin. gen aan de organisatoren reeds te kennen had gegeven, dat de reis. moeilijkheden onoverkomelijk wa. Dienst Enkhuizen' Stavoren gestremd Naar de Nederlandsche Spoor wegen mededeelen, zal de dienst Enkhuizen-Stavoren met ingang van heden gestremd zijn I GEEF KINDEREN KLOMPEN AAN!!! ZIJN SCHOONVADER. In een woning aan de Amstelka- de te Amsterdam heeft gisteravond een rijwielhersteller zijn schoonva der met een zwaren ijzeren stang een slag op het hoofd gegeven, waardoor de laatste 'n groote hoofd wonde bekwam en in een zieken huis moest worden opgenomen. Na een heftige woordenwisse ling greep eensklaps de schoonzoon een ijzeren staaf en deed dien met een hevigen slag op het hoofd van zijn schoonvader neerkomen. De dader werd korten tijd later door de politie gearres teerd. Wij houden droge warme voeten en sparen onze schoenen. Polygoon-Leemker) Laatste teyenstand op de Pbilippijnen Versnelde Britsche terug tocht op Malakka. TOKIO. 13 Jan. (DNB.) De voor naamste gevechten op het schier eiland Balanga schijnen zich vol gens de laatste berichten af te spe len in het gebergte op omstreeks 20 km. ten zuiden van de Ameri kaansche oorlogshaven Olongapo Amerikaansche en Philippijnsche strijdkrachten probeeren met alle middelen de Oostzijde van dit schier eiland te verdedigen. In Japansche militaire kringen neemt men aan, dat dit de laat ste tegenstand op groote schaal is en dat het lot van het eigenlijke schiereiland beslist is, als de doorbraak door deze vijandelijke stellingen is geschied. De oorlogscorrespondent der Nit- sji Nitsji meldt van het front der Pbilippijnen, dat. de Japanners thans het schiereiland Ba taan be- heerschen en een Amerikaansche strijdmacht van 50.000 man een laatste wanhopige verdediging voert in stellingen aan den voet van een berg van 1280 m. en voorts langs de kust. De Japanners treden nu op tegen de Amerikaansche artillerie stellingen, waar de Japansche in fanterie met steun van de lucht macht een krachtig offensief ontke tent. Het kanongebulder is zelfs te Manilla hoorbaar. Uit de verklaringen van een ge vangen genomen Amerikaansch of ficier, blijkt volgens een Domeibe- richt van de Pbilippijnen, dat er een uiterst groote verwarring en gebrek aan discipline bestaat onder de Amerikaansche troepen. De strijd op Malakka. Als voorhoede der Japansche strijdkrachten heeft gistermiddag om vijf uur een tankafdeeling de grens van den staat Negri Semhi- lan overschreden bij de achtervol ging van den vluchtenden tegen standers. De Britsche strijdkrachten trekken ijlings terug op de stad Ma lakka. Bij twee luchtaanvallen, die de Japanners gistermiddag op Singa pore ondernamen, hebben zij 15 Brit sche vliegtuigen, voor het grootste deel Buffalotoestellen, neergescho ten zonder zelf verliezen te lijden. De woordvoerder der Japansche ambassade heeft in de persconfe rentie verklaard, dat hij het juiste tijdstip waarop de Engelschen Sin gapore zouden opgeven, natuurlijk niet kon noemen. Persoonlijk had hij echter de overtuiging, dat dit binnen twee maanden 't geval zou zijn. Gistermiddag hebben formaties der luchtmacht van de Japansche marine ondanks slechte weersom standigheden opnieuw hevige bom aanvallen op Singapore ondernomen Daarbij werd zware beschadiging van militaire installaties waargeno men Alle Japansche vliegtuigen keerden op hun basis terug. Gevechten om den Burma- weg. Volgens berichten uit Rangoon zouden aan de grens tusschen Noord Thailand en Burma, waarheen Tsjoengking troepen heeft gezonden ter verdediging van den weg door Burma, de eerste gevechtshandelin gen hebben plaats gegrepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1