Verduistir i IN VERSNELD TEMPO NAAR SINGAPORE Malta veertien maal gebombardeerd Alle landarbeiders in _het N.V.V. HET „BUMA" TER ZIELE DONDERDAG 15 JANUARI 1942 Japansche opmarsch vordert onweerstaanbaar AMERIKAAN SCH VLIEGKAMP SCHIP GETORPEDEERD. SJANGHAI, 14 Jan. (D.N.B.) Volgens berichten van Malakka, vordert de Japansche opmarsch naar Singapore onweerstaanbaar. De Japansche troepen rukken in twee kolonnes op. Die aan de west kust is door de vlakte van Selan- gor getrokken en heeft Tampin be zet Pogingen der Britten om een nieuw front te vormen zijn tot dus ver mislukt door de snelheid der Japansche troepen. De Britten heb ben geen kans gezien zich van den Vijand dos te maken. De prestatie der Japanners blijkt uit het feit, dat na den van Kwa- la Loempoer dagmarschen van 60 km. in doorsnee zijn gemaakt Een deel der Britsche troepen vlucht in zuidelijke richting, terwijl andere afgesneden en omsingeld zijn. De staten Malakka en Johore liggen, na de bezwijking van de laatste Britsche stellingen open .voor den Japanschen inval. De Japansche strijdkrachten heb ben gistermiddag reeds de grens van den staat Malakka overschre den en blijven naar het zuiden op rukken. De staat Negri Sembilan is van den vijand gezuiverd en dooi de Japanners bezet Nadat de Japansche troepen door het bergachtige gebied van Oost- Malakka zijn getrokken, is de staat Pahang geheel in Japansche han den. Churchill in onderzeeboot LANGZAAM MAAR VEILIG HU IS TOÉ. LISSABON. 14 Jan. (StefanI). Jaar verluidt, zou Churchill zich boord hebben begeven van een onderzeeboot om daarin naar Engeland terug te keeren. In jour nalistieke kringen alhier -brengt men een ironischen commentaar op deze reis die, indien zij werkelijk gemaakt wordt aan boord van een duikboot, aanzienlijk langzamer zou geschieden dan aan boord van een pantserschip. Waarom, zoo vraagt men zich af, geeft de ver dediger der belangen van joden en plutocraten er 4e voorkeur aan gebruik te maken van dit langza me maar veilige middel, in plaats van te reizen met een snel pantser schip, ondanks de dringende zaken welke hem wachten te Londen, waar de oppositie verlangend is hem onbescheiden vragen te stellen over de nederlagen in Oost-Azië? Heel eenvoudig, omdat Churchill er de voorkeur aan geeft de rol van den nieuwen Jonas te spelen, sterk onder deft indruk als hij is van de recente verliezen' der Brit sche marine, en tevens omdat hij prefereert deoplossing der vitale kwesties voor het Britsche rijk eenïge dagen uit te stellen, maar. zijn eigen huid te redden. i Amerikaansch vliegkamp» schip getorpedeerd. TOKIO, 14 Jan. (Domei). Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat een Japansche duikboot op 12 Jan. des avonds twee torpedotref fers heeft geplaatst op een Ameri kaansch vliegkampschip van het type Lexington, groot 33.000 ton. De aanval werd ondernomen in de wateren bewesten Hawaii. De be manning der duikboot kon niet met zekerheid zeggen, of het vlieg kampschip gezonken is, doordat de duikboot moest duiken, toen zij door een torpedojager werd aange vallen. Niettemin gelooft men, dat het Amerikaansche schip gezonken is, daar men twee zware ontploffin gen waarnam, nadat de duikboot onder water was gegaan. Het hoofdkwartier meldt voorts, dat een vijandelijke duikboot, die opereerde in het Zuiden der Chi- neesche Zee, op 10 Januari het 5000 ton metende Japansche hospitaal schip Harbin Maroe heeft getorpe deerd en tot zinken gebracht. Met uitzondering van zes personen zijn de gewonden, die aan boord waren, en de bemanning,- gered. Het hoofd kwartier verklaart, dat deze daad een onmenschelijke handeling en een flagrante schending van het in ternationale protocol van 1912 be- teekent. Van Winterhulp Nederland Strenge verkeerscontrole zal op 23 en 24 Januari ge houden worden. Winterhulp collectanten zullen op die da gen iedereen aanhouden die geen verkeersinsigne heeft ge kocht ten bate van zijn nood lijdende landgenooten. Tot dusverre grootste aan tal op één dag. STOCKHOLM, 14 Jan. (A.N.P.) Malta heeft gisteren 14 luchtaan vallen doorstaan, hetgeen tot dus ver het izrootste aantal op één dag is, aldus de Britsche nieuwsdienst. Sedert het b-gin van dit jaar heeft dit eiland al meer dan 100 luchtaanvallen doorstaan. Vandaag zijn het er zes geweest Door (Je aanvallen van het Duit- sche luchtwapen op voor dén oorlog belangrijke doelen op het eiland Malta op 13 Januari en in de nach ten van 12 op 13 en van 13 op 14 Januari zijn, naar verluidt, op ver scheidene vliegveldén startbanen en vliegveldterreinen door bomtref- fers voor een «deel onbruikbaar" ge maakt. Aan talrijke gebouwen die door vroegere aanvallen geleden hadden, werden verdere vernielin gen aangericht. Britsche vliegtui gen werden op den grond door bom- splinters beschadigd. Training voor den winter aan het IJszeefrqpt. Achter een houten wand, die den snijdenden wind moet opvangen, wordt met de pooi honden geoefend. (Orbis-Holland-P.K. Serr) SCHAATSEN De nationale kampioenschappen Voor hardrijden op 24 en 25 Jan. aA te Amsterdam. Van officieele zijde vernemen wij, dat de wedstrijden om het kampi oenschap van Nederland hardrij den heeren. ijs en weder dienende, op Zaterdag 2A en. Zondag 25 Jan. a.s. op de banen van de Amster damsche IJsclub zullen worden ge houden. De strijd om de nationale titel schoonrijden dames, welke aan Rotterdam (Kralingen) is t oege- wezen. is vastgesteld op 23 Januari as Te Den Haag wordt Zondag a.s. het kampioenschap van Zuid-Hol land hardrijden heeren verreden. De afstanden bedragen 500, 1500 en 5000 meter. Behalve te Rotterdam vinden Za terdag a.s. ook nationale proef- wedstrijden plaats te Amsterdam en Nieuwe Niedorp. Or. van Mook naar Washington BATAVIA, 14 Jan. (A.N.P.) De luitenan t^gou verneur-generaal Dr. Van Mook, is uit Australië te San Francisco aangekomen, op door reis naar Washington. Goedkeuring noodig voor drukwerk Rouw», geboorte- en verlo vingskaarten vrij. De huidige papiersituatie maakt het noodzakelijk de hoeveelheid uit te voeren drukwerk te beperken. De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart heeft daarom den di recteur van het Rijksbureau vbor de Grafische industrie gemachtigd, daartoe een regeling te treffen. Vol gens den door genoemden directeur nu getroffen regeling dienen de drukkers met ingang van 15 Janu ari a.s. voor elke drukwerkorder een door of vanwege het Rijksbu reau afgegeven vergunning aan te vragen, ook indien het papier door den opdrachtgever wordt bijgele verd. In het algemeen zal geen vergun ning worden verleend, voor de ver vaardiging van die drukwerken, waarin niet tot het uiterste op pa pier is bezuinigd en voor die, welke in verband met de huidige papier, schaarschte niet als onontbeerlijk knnnen worden beschouwd. Opdrachtgevers van drukwerken doen goed met het bovenstaande 'S-GRAVENHAGE, 14 Jan. De Persdienst van het N.V.V. deelt ons het volgende mede: Teneinde misverstand te voorko men, vestigt het N.V.V. er tle aan dacht op, dat evenals tot nu toe het N.V.V. de sociaal-economische be langen der landarbeiders blijft be hartigen, met name door middel van de werkloozenkassen. Wil de daadwerkelijke sociale po litiek van het N.V.V. practische re sultaten blijven afwerpen, dan is ook voor de landarbeiders een krachtige organisatie noodzakelijk, die zij vinden in den Nederland- schen Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel bedrijf, Utrecht, Catharijnesingel 38. Tusschen den Nederlandschen Landstand en het N.V.V. worden se dert eenigen tijd besprekingen ge voerd om tot een 'wederzij dsche sa menwerking en een doelmatige or ganisatie te geraken. VARKENSPOOTEN IN... BEDSTEEI Bij een huiszoeking te Putten troffen controleurs van den Centralen Crisis Controledienst in een bedstee, waarin een kind lag te slapen, acht var- kenspooten, een staart en een ham aan. De vader van het kind beweerde van het vleesch niets af te weten, maar de moeder bekende bij haar ver hoor, de merkwaardige verza meling die zij veilig opge borgen meende naast de sla pende onschuld te he-bbèn gekocht van een onbekende. De controleurs namen het vleesch in beslag en maakten proces-verbaal op. rekening te houden, door ter bespa ring van onnoodlge moeite en kos ten, opdrachten van niet noodzake lijk drukwerk achterwege te laten en eventueels spoedeischende op- drachtig tijdig door te geven. Nader vernemen wfl dat overlij- dingskaarten, geboorte- en verlo vingskaarten vrij zijn en dat even min vergunning noodig is vóór die drukwerken, die op 15 Januari in bewerking zijn en vóór 15 Februari zijn afgeleverd. Eveneens is vrij drukwerk tot een gewicht van 5 kg. Hieronder valt dus veel „klein" werk, als convo caties, briefpapier, rekeningen, kwi tanties enz. Duitschland strijdt voor Europa ZES KOOPVAARDIJSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT OPNIEUW BLOEDIGE VERLIEZEN DER BOLSJEWISTEN AAN HET OOSTFRONT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Januari (D.N.B.) liet opperbevel der weermacht deelt mede: In de zuidelijke zone van het Oostelijke front zijn verschei dene aanvallen van den vijand afgeslagen. In de centrale en de noordelijke zone duren de zware gevechten voort. Door het afweervuur en de tegenaanvallen der Duitsche troepen, alsme de door het ingrijpen van de luchtmacht in de gevechten op den beganen grond, leéd de vijand ook gisteren bloedige ver liezen. In de noordelijke IJszee hebben gevechtsvliegtuigen een koopvaardijschip van 5000 ton tot zinken gebracht. Een duikboot onder bevel van „Kapitan-Leutnand Lüth heeft door hardnekkige aanvallen op den Atlantisch en Oceaan vier vijandelijke koopvaardijschepen met' een gezanienlijken in- houdf van 21.000 ton, die deel uitmaakten van een krachtig be schermd convooi. tot zinken gebracht. Aan de Oostkust van Engeland hebben Duitsche gevechts vliegtuigen overdag een fabriek en havenwerken met succes ge bombardeerd en een koopvaardijschip van 8000 ton tot zinken gebracht. Een tweede schip van gelijken inhoud werd door bommen zwaar beschadigd. In Noord-Afrika zette de vijand, gesteund door het vuur zijner vlootstrijdkrachten. zijn heftige aanvallen op de Duitsch- Italiaansche stellingen in het gebied van S'olloem voort In het westen van Cyrenaica wederzij dsche verkennings- en artillerie- bedrijvigheid. Duitsche gevechtsvliegtuigen en stuka's hebben- Britsche colonnes, concentraties van auto's en vliegvelden ge bombardeerd. Overdag en des nachts zijn luchtaanvallen g^jlaan op de havenwerken van La Valetta en de Britsche vliegvelden op Malta. Daarbij zijn drie vijandelijke bommenwerpers neerge schoten. Opgericht» „Nederlandsch auteursrechten Büreau" Belangrijke besluiten In de Nederlandsche staatscou rant is verschenen het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, houdende maatregelen ten aanzien van auteursrechtenbe middelaars, waarbij het Bureau voor Muziekauteursrecht ,jBuma" te Amsterdam werd opgeheven en het Nederlandsche Auteursrechten- bureau te Amsterdam' werd ge sticht. Het tot de „Buma" behoorende vermogen gaat in eigendom over op de stichting „Nederlandsch Au teursrechten Bureau" welke ook al le civielrechtelijke rechten en ver plichtingen van de „Buma" over neemt. Aan alle leden van het bedrijfs- en administratief personeel van 't Bureau voor Muziek-auteursrecht ,Buma" zal voor zoover zij op den dag van afkondiging van dit be sluit bij de Buma in dienst waren, worden aangeboden in dienst van de stichting Nederlandsch Auteurs rechten Bureau te treden, voor zoo ver zij daarbij passende werkzaam heden kunnen vinden. Het eerste uitvoeringsbesluit luidt: Op grond van artikel 30a der au teurswet 1912 wordt bepaald: Artikel 1: De stichting „Nederlandsch Au teursrechten Bureau" verkrijgt de toestemming, als bedoeld in het eerste lid van art. 30a van de au teurswet 1912. Artikel 2: le. Ten aanzien van de.bemidde ling inzake' het auteursrecht met betrekking tot andere werken dan die, welke vallen onder het muziek auteursrecht, moeten degenen, die zich met deze bemiddfellng bezig houden, binneiy veertien dagen* na afkondiging van dit besluit een ver zoek om toestemming als bedoeld in artikel 30a der auteurswet 1912, Indienen bij den Secretaris-Gene raal van het departement v. Volks voorlichting en Kunsten. 2e, Zij, die tot op heden in Ne derland zich plachten bezig te houden met de hierbedoelde be middeling en tevens binnen den in het eerste lid bedoelden tefmijn een verzoek tot toestemming, als bedoeld in artikel 30a der Auteurs wet 1912. hebben ingediend, kun nen zich met de bemiddeling blij ven belasten, totdat door den Se cretaris-Generaal op het verzoek is beschikt. Artikel 3. Dit besluit treedt in werking op de^ dag zijner afkondiging. DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN. Van bevoegde zijde wordt ons het volgende meegedeeld.: Het bovenstaande besluit heeft de volgende beteekenis: Tot nu toe was voor het verlee- nen van bemiddeling in zake mu- ziekauteursreehten als bedrijf de toestemming vereischt van het De partement van Justitie. De veran dering behelst nu dat toestemming niet alleen vereischt is in het ge val van bemiddeling inzake mu- ziekauteursrechten doch ook in het geval varf bemiddeling inzake an dere auteursrechten, voor zoover 't betreffende werk valt binnen het gebied waarvan-de zorg is opgedra gen aan het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Toe stemming tot bemiddeling wordt,, thans gegeven door den Secretaris- Generaal van laatstgenoemd De partement. Het betreft hier in de eerste plaats de bescherming van den kunstenaar. Deze is immers I geen zakenman en is zelf dik wijls niet in staat na te gaan of het bureau, hetwelk zorg draagt voor de inning en de handhaving van zijn auteurs rechten. dit op de juiste wijze - doet en evenmin of de admini stratiekosten van dit bureau binnen redelijke grenzen wordt gehouden. Aan den anderen kant is er van staatswege evenzeer controle noodig, dat alleen zij, die redelijkerwijs verplicht zijn auteursechten te betalen, deze betalen en dat de bedragen dezer betalingen re delijk worden gehouden. Het nieuwe bureau omvat niet alleen de bemiddeling van muziek auteursrechten maar van alle au teursrechten op het gebied van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Dit nieuwe bureau zal onmiddellijk de geheele taak ,van de Buma ten aanzien van muziek- auteursrechten overnemen. - Hei is bekend, dat een van de vele grieven, welke bestonden tegen de werkwijze van de Bu ma deze was, dat er eindelooze, zeer kostbare processen werden uit gestreden, waardoor de be langen van de kunstenaars niet gediend waren. Allerlei moei lijkheden knnnen thans op een voel eenvoudiger wijze gere geld worden. In de organisatie der Nederlandsche Kultuurka mer zijn alle scheppende en uit voerende kunstenaars vereenipd benevens alle verspreiders van kunstwerken. Binnen het kader van deze organisatie kan men trachten billijke regelingen te vinden, welke alle belangheb bende partijen moeten bevredi gen. Daar zcowel het „Neder landsch Auteursrechten-bureau" als de Nederlandsche Kultuur kamer onder het toezicht staan van 't Departement van Volks- Maan Maan op vanavond om onder 7.57 es16.- i Jan 17.55 uur 1 Febr N.M. tol morgenochtend V.M. 24 Jan q 8Febr e.k. 9»4o uur. lk De machinaties te Moskou DROEVIGE GEVOLGEN VOOR EUROPA. Felle critiek in Dnitsch blad. BERLIJN. 14 Jan. (D.N.B.) De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft o.a.: .De wereld echo op de onthullingen over Edens machinaties in Moskou toont aan, dat het begrip voor den afweer- strijd van Duitschland en zijn bondgenooten in Oost-Europa groeit Ook de landen van het Noorden hebben zich terstond positief uiige sproken voor de definitieve uit schakeling-van het bolsjewisme, het heldhaftige Finland voorop. Wan neer Edens droom, om- na den ze gevierenden afloop van den oorlog, de Sowjet-Unie tot ordenende mo gendheid in Oost- en Midden-Euro pa te maken, in vervulling zou gaan, zou zulks'•voor het Noorden gevolgen hebben welke reeds thans vrijwel te onderscheiden zijn, t.w.: 1. De volledige onderwerping van Finland onder bolsjewistische heerschappij met de vernietiging van de kern van het Finsche volk. 2. De bezetting van de Aalands- eilanden. 3. De bolsjewistische- opmarsch door het noorden van Zweden naar 't Noordep van Noorwegen tot den Atlantisclien Oceaan bij gelijktijdi ge bezetting van de erstmijnen in het noorden van Zweden en te Narvik." 4. De onbeperkte beheersching vgn de Finsche en'vde Botnische golf alsmede de bolsjewistische over heersching in de Oos'tzeé en haar uitgangen. Wat voorts de uitvoering van het Engelsch-Bolsjewlstische plan voor de beschaving van Scandinavië zou beteekenen hebben o.a. de Balti- sche staten en ten deele ook Fin land aan eigen lijf ondervonden. De strqd in de Middellandsche Zee. Aan boord van een Italiaanschen oorlogsbodem is alles gereed voor het gevecht. De wacht aan het tor- pedoroer richt op hot vijandelijk do«L (Transdtlantic-Recla-P.K, Mels) voorlichting en Kunsten, kén bier een overbrugging gemakke lijk worden gevonden. Het departement zal er voor wa ken dat de kosten, welke drukken op de bemiddeling inzake auteurs rechten zooveel mogelijk worden beperkt. Het moet zoo zijn, dat de kunstenaars werkelijk krijgen wat hun toekomt. Het hieuwe auteurs rechtenbureau zal onder directie staan van den heer A. D. Loman .Jr., die zijn sporen op het gebied van auteursrechten in Nederland hééft verdiend. Bovendien zal een bijzonder gevolmachtigde van den Secretaris-Generaal zorgen voor het dagelijksch contact tusschen het Nederlandsch Auteursrechten-bure au, en het Departement en ook tot de Nederlandsche Kultuurkamer en de daartoe behoorende gilden en groepen. Ook ten aanzien van de inning van auteursrechten kan door een goede samenwerking tusschen het departement, auteursrechtenhureau en kuituurkamer goedkoopere en betere controle en goedkoopere en snellere inning worden bevorderdj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1