HOLLANDS DAGBLAD VOOR Verduister i BRITSCH-INDISCHE DIVISTE GEEFT ZICH OVER Ambon opnieuw aangevallen AANVALLEN BIJ SEBASTOPOL AFGESLAGEN Goebbels spreekt te Dantzig Conferentie te Berlijn De helft van 't metaal- geld gehamsterd Schaatstochten in Noord-Hol iand Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11702 MAANDAG 19 JANUARI 1942 het De Ingezamelde wollen goederen en pelzen voor de soldaten aan Oostfront zijn ingeladen. Het transport te 's-Gravenhage. (Polygoon-Meijer) Japanners beheerschen vrijwel straat van Malakka SINGAPORE OPNIEUW ZWAAR BESTOOKT. SJANGHAI, 18 Jan. (D.N.B.) De 45e Britsch-Indische brigade, welke bevel had gekregen d^n te rugtocht der Britsche troepen ten Zuiden van de rivier de Moear te dekken heeft zich, naar uit een Japansch frontbericht blijkt, voor het grootste deel vrijwillig over gegeven, toen zij in contact kwam met de naar het Zuiden oprukken de Japansche troepen. Met betrekking tot 'deze capitu latie meldt Domei van het front van Malakka nog de volgende bij zonderheden: de 45ste brigade, die deJapansche strijdkrachten tege moet gezonden was, om den op- marsch op den zuidelijken oever van de rivier de Moear te stuiten om 'hierdoor den terugtocht van de Britsche Strijdkrachten te dekken, werd door japansche troepen van verschillende kanten aangevallen. Een deel der Indiërs geraakte in een gevecht met Britsche soldaten die hen in den rug tot den strijd wilden dwingen. De Indiërs wer den spoedig door de Japanners ge heel omsingeld, waarna .zij zich overgaven. Gevechten van raan tegen man. Radio-New-York meldt, dat er op het oogepblik hevige gevechten van man tegen man gaande zijn op Malakka tusschen de Japansche en Britsche troepen. De gevechten worden geleverd ten noord-westen van Singapore. Het is den Japan ners gelukt een bruggehoofd te vormen. De Britsche stellingen worden zoodoende in de flank be dreigd. Blijkens het te Singapore uitge geven 1 legerbericht heeft Singapo re Zaterdag en Zondag zware Ja pansche luchtaanvallen te verdu ren gehad. Bij den Zondag uitge- voerden aanval werden bommen op de marine-installaties der stad neergeworpen, waardoor oliedepots in brand vlogen. Bovendien braken talrijke branden uit. De brandwe ren stellen pogingen in het .werk om de groote branden te isoleeren. Het te Sing^hore uitgegeven le gerbericht geeft toe. dat Japansche troepen aan de westkust van het schiereiland Malakka door de Brit sche verdedigingslinies heen gebro ken zijn en de rivier Moear hebben overschreden, waarna zij een stra tegisch punt bezuiden deze rivier hebben bereikt De - Japansche troepen zijn, naar verder in het commuriiciué gezegd wordt, geslaagd in nieu we landingen op de westkust van Malakka. De beslissende slag staat voor de deur. In berichten van Malakka wordt gezegd, dat na de verovering van de haven en het vliegveld van Ba- toe Pahat aan de westkust vrijwel VELDPOST VGRAVENHAGE. 17. Jan. Er wordt, daar nog steeds grootere pak ketten gepost worden, die doelloos liggen blijven, met nadruk aan her innerd, dat tot nader order geen veldpostzendingen boven de 50 gram kunnen worden verzonden. Vliegveld op Celebes be stookt SHANGHAI, 18 Jan. (D.N.B.) Het gisteren te Batavia uitgegeven communiqué meldt, dat het eiland Ambon, waarop de Japanners in de laatste 24 uur reeds twee aanvallen hadden gedaan. opnieuw is aange vallen. Door dit nieuwe bombarde ment, in twee golven ondernomen, is in de haven schade veroorzaakt. Verder is een vliegveld op Celebes door Japap&che vliegtuigen aange vallen. de geheele Straat v. Malakka door de Japansche vloot en luchtmacht beheerscht wordt. De zeeweg tus schen Britsch-Indië en Singapore door deze belangrijke straat is dus voor de Engelschen afgesneden. Voor transporten van het naburige oosten en Brits.ch-Indië en Singapo re hebben de Engelschen slechts nog de beschikking over den omweg via Sumatra en tSraat Soenda. Doch ook deze weg kan niet meer veilig worden genoemd, want de Japan sche vloot beheérscht het gebied tus schen de Zuid-Ghineesche Zee en de wateren bij Java. De berichten melden verder, dat de operaties op Zuid-Malakka een uiterst snel verloop blijven hebben. Vooraanstaande Britsche per soonlijkheden zouden den gou verneur-generaal van Singapore verzocht hebbeii, de stad zonder strijd over te geven. Zij zonden er op gewezen hebben, dat ver zet kansloos zou zijn en slechts reusachtige offers zon vragen, vooral onder de burgerbevol king. Volgens een bericht van de Asahi Sjimboen zouden luitenant-generaal Hamilton, commandant der elfde Britsche divisie op Malakka, en ne gen andere officieren gevangen zijn genomen. Het bericht is nog niet officieel bevestigd. BRITSCH KABINET IN SPECIALE ZITTING Omvattend plan van oorlog, voering voorbereid STOCKHOLM, 18 Jan. (A.N.P.) Terstond na de aankomst van Churchill in Londen is. naar de Britsche nieuwsdienst meldt, een speciale zitting van het kabinet ge houden, waar de Britsche premier verklaarde, dat ©en omvattend plan voor de geallieerde oorlogvoering door hem en Roosevelt was uitge werkt. Het is de Britsche openbare mee ning opgevallen, dat de beroemde Éngelsche dokter sir Charles Wil- son zich in het gezelschap van Churchill heeft bevonden. Of hij deel uitmaakte van het gezelschap om zijn zorgen te kunnen wijden aan de gezondheid van Churchill. of dat hij medische kwesties inza ke de oorlogvoering te Washing ton heeft willen bespreken, heeft men nog niet kunnen ophelderen. Duitschlaod strijdt voor Europa VIJFTIEN KAZEMATTEN VOOR LENINGRAD VERNIETIGD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 18 Jan. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Op de Krim zijn nieuwe vijandelijke aanvallen bij Sebastopol met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. In de centrale en de Noordelijke zone van het Oostelijke front hebben de Duit- sche troepen bij de voortdurende zware gevechten talrijke vijan delijke aanvallen afgeslagen. Op verscheidene plaatsen werden met succes tegenaanvallen ondernomen. Bij deze gevechten wer den vele afdeelingen Duitsche gevechtsvliegtuigen en jagers in den strijd gebracht. Zij vernietigden, soms in moedige scheer- vluchten, honderden voertuigen en andere verkeersmiddelen, alsmede talrijke zware wapens en ander oorlogstuig van den vijand. Bij luchtaanvallen op spoorwegen zijn verscheidene geladen transporttreinen der bolsjewisten beschadigd. Bij een. aanval van een Duitsche pantserdivisie in de centrale zone werd de vijand teruggeworpen met achterlating van 450 dooden. Een afdeeling der Wa ff en SS vernietigde bij stoottroepactie voor Leningrad vijftien kazematten en gevechtsstellingen, maakte talrijke wapenen'buit en bracht den vijand zware verliezen toe. In de Noordelijke IJszee heeft de Duitsche duikbootvloot een vijandelijke duikboot tot zieken gebracht. Op den Atlantischen Oceaan hebben Duitsche duikbooten vier vijandleijke schepen met een gezamenlijken inhoud van 21.000 ton tot zinken gebracht. Bovendien werd een groot transport schip door twee torpedotreffers zwaar beschadigd. Bij gewapende verkenningsvluchten boven den Noordzee is in den afgeloopen nacht voor de Éngelsche Oostkust een vrij groot convooi aange vallen en verstrooid. Verscheidene schépen werden* zwaar be schadigd. Andere gevechtsvliegtuigen bestookten havens aan de Zuid-Westkust van Engeland met bommen van middelbaar en zwaar kaliber Aan de oppervlakte varende Britsche oorlogsschepen hebben in hét Kanaal zonder succes een Duitsch convooi aangevallen. De Duitsche kustafweer greep daarbij ook in. Een Britsche mo tortorpedoboot zonk 'brandend. In Noord-Afrika heeft het van alle verbindingen afgesneden, zwakke garnizoen der Duitsch-Italiaansche steunpunten in het gebied van Solloem, overgave aangeboden, nadat het in een held- haftigen tegenstand, die weken duurde, zijn munitie en andere voorraden had verbruikt. De lüchtmacht heeft geslaagde aan vallen gedaan op marscheerende colonnes en ravitailleerings- colonnes langs den kustweg. Duitsche duikbooten hebben ten Oosten van Solloem een Éngelsche torpedobootjager vernietigd en drie treffers geplaatst op een convooi bij Tobroek. Het zinken der schepen kon niet waargenomen worden. In den afgeloopen nacht heeft de vijand bommen laten vallen op verschillende plaatsen in Noord-West-Duitschland. De bur gerbevolking leed geringe verliezen. In de woonwijken van eenige steden werd schade aan gebouwen aangericht. Twee Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Van 10 tot 16 Januari heeft de Sowjetluchtmacht 105 vliegtuigen verloren, waarvan er 66 bij luchtgevechten en 14 door luchtdoelgeschut werden neergé- schoten. De rest werd op den grond vernietigd. In dezelfde pe riode gingen aan het Oostelijk front 15 Duitsche vliegtuigen verloren." „Zwijgende verachting voor Britsche- leugenpropagan da." DANTZIG, 18 Jan. (D.N.B.) Mi nister Goebbels heeft Zaterdag avond op een appèl der politieke leiders van den gouw Dantzig— West-Pruisen gesproken oVer het doodelijke bolsjewistische gevaar, waarin Duitschland zich bevond, tot de Duitsche weermacht het te genoffensief inzette. Wij hebben alle reden, aldus vervolgde de minister, om over de ontwikkeling tot dusverre tevre den te zijn, want nooit in de ge schiedenis zijn de nationale kan sen zoo gunstg en daardoor de in spanning zoo loonend geweest als thans. Düitschland, Italië en de andere Europeesche volken, die zich om de as geschaard hebben, maken van het grooteuur ee. bruik, dat uur eischt van ons al len het uiterste, maar biedt het volk ook het hoogste, wat het te géven heeft. Naast deze onoverwin nelijke, Europeesche machtsconstel latie is thans Japan als ordenende mogendheid in Oost-Azië gekomen Tegenover deze harde en indruk wekkende feiten kunnen Churchill Stalin en Roosevelt niets anders meer plaatsen, d^n een vloed van Militaire conventie tusschen Duitschland, Italië en Japan. BERLIJN, 1 Jan. (D.N.B.) Te Berlijn is vandaag een militaire conventie tusschen Duitschland, Italië en Japan geteekend, waarin de richtsnoeren voor de gemeen schappelijke operaties tegen de gemeenschappelijke vijanden zijn vastgelegd. 2 JAAR VOOR-VERSPREIDEN BERICHTEN VERBODEN ZENDER In de zitting van het Duitsche Landgerecht van 13 Januari 1942 werd een beklaagde wegens het verspreiden van berichten van een verboden zender tot een tuchthuis straf van twee jaar veroordeeld. Hij had berichten van een verboden zender verteld aan een beperkt aantal personen. laster en fantasieën over puitsch- land en zijn leidende mannen, ter wijl tegelijkertijd het Duitsche volk aan den oproep van den Fuehrer voor de inzameling van wollen goederen voor het Oostelijke front gehoor gaf en het bewijs leverde, van de tot een daad geworden volksgemeenschap. Daarmede zijn de Duitschers over de Britsche leu genpropaganda heen tot de orde van den dag overgegaan en heb ben zij het antwoord gegeven, dat die propaganda verdient: zwijgen de verachting. - Generaal von Reichenau f EEN VAN DUITSCHLANDS GROOTSTE FIGUREN. BERLIJN, .17 Jan. (U.N.B.) Ge- neraal-velcimaarschalk von Rei chenau, die als gevolg van een beroerte ernstig ziek was, is tijdens het vervoer naar zijn woonplaats overleden. De Führer heeft gelast, dat de veldmaarschalk, die zich zoo bui tengewoon verdienstelijk heeft ge maakt, op staatskosten zal worden begraven. De Führer heeft tot zijn vertegenwoordiger als Führer van het Duitsche volk bij de staatsbe grafenis aangewezen den rijksmaar schalk Hermaan Goering en- tot zijn vertegenwoordiger als opper- Obevelhebber van het leger dei\ ge neraal-veldmaarschalk Rundstedt. De "generaal-veldmaarschalk heeft, naar in de dagorder van den Führer aan de weermacht wordt- gezegd, den eeuwigen soldatendeug den nieuwen glans gegeven, door dat hij ze in den nieuwen tijd plaatste en zich van hun middelen bediende. Generaal-veldmaarschalk von Rei chenau was, naar in deze-dagorder wordt verklaard, de eerste leider van een pantserleger. Dit werd hem in den Poolschen veldtocht toever trouwd en hij leidde het naar de overwinning. Met generaal-veldmaarschalk Wal ter von Reichenau heeft Duitsch land een grooten sportvriend ver loren. Von Reichenau stichtte reeds voor den wereldoorlog een offi- ciersafdeeling in de Berlijnsche Sportclub en Toonde steeds zijn be langstelling tot zijn onverwachten dood toe. Hij was vooral een voor stander van athletiek en heeft deze tak van sport zelf actief beoefend. -Nieuwe pasmunt op komst Dezer dagen is een besluit bekend gemaakt, dat er maatregelen geno men zijn 'om nieuwe pasmunt in circulatie te brengen, waardoor aan een groot' ongerief wordt tegemoet gekomen. Wat is de reden van de uitgifte van nieuwd pasmunt? Deze en an dere vragen hebben wij voorgelegd aan den wnd. secr-gen. van Finan ciën, mr. M. Rost van Tonningen, die zoo welwillend was enkele na dere toelichtingen te geven op dit belangrijke besluit. De reden was de. steeds toene mende schaarschte aan munten bij het publiek, dat deze om de meest verschillende redenen achterhield. Van staatsfinancieel standpunt be stond hiertegen geen bezwaar, aan gezien de .staat door.deze handel wijze een groote winst kon maken, zoodat zij in dit opzicht den ham steraars slechts dank verschuldigd is. In alle stilte heeft de Rijksmunt te Utrecht i^eds sinds vele maan den nieuwe munten geslagen. Zij werkt thans op 'volle kracht, zoodat /binnen niet al te langen tijd geen sprake meer zal zijn van schaarsch te aan geldstukken. Op de vraag, of de oude mun ten naast de nieuwe munten in circulatie zullen blijven, ant woordde de secr.-generaal, dat zulks inderdaad nog gedurende korten tijd het geval z^I rijn. Op een nader vast te stellen tijd stip zullen de onde munten ech ter de kracht als wettig betaal middel verliezen, zoodat dan' uitsluitend de nieuwe muntsoor ten in circulatie zullen zijn. Voor de verzamelaars zal zulks echter geen verliezen mee be hoeven te brongen. Zij zullen n.L in de gelegenheid gesteld worden tot oen bepaalden da tum de oude verzamelde mun ten in te wisselen tegen de nieuwe munten. Degenen, die van deafe gelegen heid tot omwisseling van. de mun ten geen gébruik maken, schenken het rijk het verschil 'tusschen de waarde van het metaal, dat in de munt is verwerkt, en de geldende muntwaarde. Rijksdaalders en gul dens niet medegerekend, zijn er volgens den secr.-en. tientallen mil- lioenen stuks munten aan de circu latie onttrokken. Hij schat, dat 40 50 procent van het in circulatie gWrachte muntmateriaal geham sterd is. Het ongemak, dat hierdoor is veroorzaakt, zal spoedig verdwe nen zijn, want de nieuwe munten zullen in eén dergelijke hoeveelheid geslagen worden, dat binnen enkele maandenvan schaarschte geen sprake meer zal zijn. van avond om onder Maan op 24*jan 18-02 UUF 8?e?r E.K. tot morgenochtend L.K. 1 Febr n oa 15Febr v.m. 9.39 uur. n.m. Mussert spreekt te APELDOORN Zaterdagavond heeft ir. Mussert in den Apeldoornschen Tivoli- schouwburg een j;ede gehouden. Hiervoor bestond groot belangstel ling. De heer E. F. Buitenhuis, lei der van kring 34 der N.S.B., hield een korte openingstoespraak, waar in hij ir. Mussert kameraad no. 1 ook voor de Apeldoornsche N.S.B. noemde. Ir. Mussert begon zijn rede met de haat en verscheurdheid te be treuren. welke het Nederlandsche volk verdeelen. Hij betoogde uit voerig, dat Adolf Hitier den oorlog niet gewild heelt. De eerste phase van dezen oorlog was Europa van den Engelsch-Joodschen invloed te zuiveren. Dit is gelukt De tweede phase is Europa van het communis me te bevrijdèn. Deze strijd is nog gaande en wij maken nu de geboor teweeën van het nieuwe Europa mee. Spr. was van oordeel, dat het Nederlandschevolk er nog geen besef van heeft, hoe het communis me het goede met wortel en tak uitibeit. De nationaal-socialisten hebben dat besef wel. Dat niet alle predikanten en pastoors God op hun bloote knieën danken, dat Adolf Hitier er is. om Europa te redden, noemde spr. een groot schandaal. De oorlog In het Verre Oosten. aVer pleegsters van het Japansche !hoo« de Kruis aan boord van een hospi taalschip, dat in de Zuid Chinee- sche Zee diénst doet (Atlantic-Holland) Betreden van militair beveiligingsgebied strafbaar 's-GRAVENHAGE, 17 Jan. - In het laatje verschenen verordenin genblad voor het bezette Neder- landsche gëbied, zijn opgenomen: Een verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied betreffende de strafbaarheid van het betreden van militair beveiligingsgebied; een besluit van de' Secr.-Gen- van de departementen van Finan ciën. van Justitie en van Binnen- landsche Zaken over rechtsbescher ming eh bijstand in de rechtsuitoe fening in belastingzaken in .het verkeer met het Duitsche Rijk, met inbegrip van he't protectoraat Bohemen en MoTavië. en een besluit van de Secr.-Geq.- van de. Departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Justitie, houdende wijziging en aan vulling van het prijsbeheerschings- besluit. Militair beveiligingsgebied. Bepaald wordt: 1. Hij die zonder daartoe bevoegd te zijn de grenzen van een door om heining of verbodsbord kenbaar ge maakt, voor het openbaar 'verkeer afgesloten militair beveiligingsge bied of eenige andere als zoodanig kenbaar gemaakte militaire afslni- tingslijn overschrijdt, wordt met gevangenisstraf van ten hoogste vijf Jaren en met geldboete van ten hoogste tien duizend gulden of met één dezer straffen gestraft. 2. Poging tot het plegen van het strafbare feit is strafbaar. 3. Indien het strafbare feit aan schuld te wijten is, vindt veroordee ling plaats tot hechtenis van ten hoogste zes weken en tot geldboete van ten hoogste duizend gulden of tot één dezer straffen. 4. de krachtens lid 1 tot en met 3 strafbare handelingen zijn straf bare feiten in den zin- van par. 1, onder 1, der verordening no. 12/'40 betreffende de bevoegdheid van den (Duitscheh) krijgsraad. Deze verordening treedt in Wer king op den dag harer afkondiging. Mooie tochten op program. De^-Prov. Noord-Hollandsche IJs- vereeniging voor het Toerisme op de Schaats, organiseert Woensdag a.s. een tocht door West-Frieslarid over een afstand van ongeveer ze ventig kilometer. Donderdag a.s. organiseert dezelf de vereeniging een tocht door* het Zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland en Utrecht. Afstand vijftig en honderd kilometer. Zondag a.s. is de Zaanstreek aan de beurt» Afstand van 50 tot 140 km,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1