HOLLANDS DAGBLAD VOOR Eerste luchtaanval SUMATRA op Japanners bezetten Burmaansch tincentrum Belangrijk vliegveld veroverd Feodosia heroverd Dorpeotocht door West-Friesland Nieuwe regeering in het protectoraat Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11703 DINSDAG 20 JANUARI 1942 Van Mook vraagt Amerika om vliegtuigen MAATREGELEN TEGEN INFLA TIE IN NED—INDI6. TOKIO. 19 Jan. (D.N.B.) Be richten van het front van Malakka maken melding: van den eersten Japanschen luchtaanval ,op Suma- tra. De oorlogscorrespondent van de Asahi Sjimboen meldt, dat Ja pansche Machines 'Britsche forma ties achtervolgden, die op een (vliegveld hij Pangkalan ten N.«-W» van Be Ia wan landden. De Jaipan- eche piloten vielen terstond de in richtingen van het vliegveld als mede da ar staande vliegtuigen aan en behaalden goede resulta ten. Dit bericht toont aan, dat de Engelschen de hun nog overgeble ven luchtstrijdkrachterj blijkbaar op Sumatra geconcentreerd heb ben. om van hier uit zoo mogelijk te probeoren, in te grijpen in den strijd op Zuid-Malakka ter verde diging van Singapore. VAN MOOK VRAAGT AME RIKA OM VLIEGTUIGEN. De Luit.-G.-G. van Ned. Indië, «die in de Ver. Staten vertoeft om president Roosevelt in te lichten over de ernstige positie ^waarin Ned.-Indië zich bevindt, koestert volgens mededeelingen uit Ameri- kaansche bron het voornemen een appèl tot het Amerikaansche volk te richten om het te bewegen ver strekkende hulp aan Ned. Indië te verleenen. De hulp zou dan voor namelijk moeten bestaan in het leveren van vliegtuigen. Dr. Van Mook zou er op hebben gewezen, dat het, van groot belang is voor ihet verdere verloop der oorlogs handelingen, dat Ned. Indië in etaat wordt gesteld tegenstand 'te •kunnen blijven bieden aan de Ja 'pahners. Tot dusver hebben de besprekingen, van Van Mook wei rug resultaat'gehad., aangezien de Ver. Staten niet in staaf, zouden zijn de gevraagde hulp aan Ned. Indië te geven. TEGEN INFLATIE. Nitsjl Nitsji meldt uit Saigon: Volgens berichten uit Batavia heeft de regeering van Ned. Indië met het doel een acute inflatie te gen te gaan een speciale verorde ning uitgevaardigd, waarin koop lieden, die levensmiddelen verkoo- pen tegen hoogere dan de officieel vastgestelde prijzen, met dwangar beid worden bedreigd voor den tijd van tien jaar of meer of boeten tot ©en bedrag van 10.000'gulden. Opk wordt gemeld, dat de Ned. Indische regeering bij decreet de bevolking last heeft gegeven alle zilveren, nikkelen en kope ren munten in te leveren in ruil voor nieuwe papieren munt Overtreders zullen be straft worden met boeten tot 3000 gulden en in beslagneming van alle in hun bezit zijnde munten. Bij den Volksraad Is een aanvul lende begrooting ingediend in ver band met een uitbreiding van den staatsmobilisatieraad in Ned. Indië. TTALI8 45.370.000 INWONERS. Op 31 December jl. had het ko ninkrijk Italië zonder de onlangs geannexeerde provincie© een bevol king van. 45.370.000 zielen. Japan,beoogt slechts zelfverdediging Geen territoriale aanspra ken. TOKIO, 19 Jan. (DNB.) „Wij zullen, de wereld door concrete be wijzen en feiten toonen, dat de van vijandelijke zijde afkomstige laster lijke anti-Japansche propaganda iederen grondslag mist, zoo ver klaarde de woordvoerder der re geering, Hori, in een officieel com muniqué. In dit communiqué staat verder, dat Japan aan den huidigen. oorlog in Groot-Oost Azië een agres sie noch een of andere territoriale aanspraak vastknoopt, waarop van Japansche zijde reeds herhaalde malen gewezen is. Japan koestert geenerlei vijandelijke gevoelens te gen een of ander ras en bestrijdt in geen geval de religieuze vrijheden, vooral niet de katholieke kerk, wel ke zich, naar in het communiqué wordt verklaard, tot dusver vrien delijk jegens Japan heeft gedragen Het eenige doel is de zelfverdedi ging tegen de aanspraken op de wereldheerschappij van de Anglo- Amerikaansche mogendheden. In weerwil van deze Japansche ver klaringen wordt van vijandelijke zijde beweerd,* dat Japan den oor log is begonnen tegen de religieuze vrijheden en tegen rassen. VON BRAUCHITSCH GEOPE REERD. Generaal-veldmaarschalk von Brauchitsch heeft zich aan 'n ope ratie moeten onderwerpen. Deze operatie is ondanks het hartgebrek dat zidh twee maanden "geleden voordeed* bevredigend verloopen. De veldmaarschalk bevindt zich op den" weg naar genezing en zal daar na nog een kuur van geruimen duur doormaken. De Führer heeft den veldmaarschalk zijn beste wen- schen doen toekomen. DE MOORD TE AJBBEVILLE BERECHT. In het proces wegens de vermoor ding van 21 burgerlijke gevangenen te A'bbeville dooi: Fransche militai ren heeft de krijgsraad van Groot- Parijs thans vonnis 'geveld. De be klaagden, luitenant Caron en on derofficier Mollet, werden ter dood veroordeeld. WAAR DE CIGARETTEN EN JAPONNEN BLIJVEN.... Tijdens de weekwisseling hebben dieven op twee punten in het Am sterdam W. hun slag geslagen. Een damesconfectiezaak aan de Jan Evertsenstraat drongen zij bin nen door de buitendeur te fórcee- ren. Zij stalen er niet minder dan 240 japonnen. Bij een manufacturenzaak aan den Bosch-en-Lommerweg werd als buit een partij zijden kousen, over hemden en wanten geroofd. In het magazijn van een coöpera tie van sigarenwinkeliers aan hét Singel, werd een groote partij siga retten ongeveer 230.000 stuks medegenomen. TREIN DOOR STOOTBLOK GEREDEN. Gistermorgen is de locomotief van trein 1819, komende uit Amster dam te Amersfoort door het stoot- blok van het kopspoor op perron 1 gereden en "in de vestibule van- het trappenhuis terechtgekomen. Eén reiziger'is gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht De conferentie Rio te w Ij.K 'v <-i V s h-H K**® -'svi mxyyvii mam Voor de boeren van Overijsels Noordwesthoek is de winterrust noi niet ingetreden. Het rietsnijden heeft, na het water der rietvelden bevoren is, een aanvang genomen. '(Van Buiten) Het Vatioaan bezorgd. Roo sevelt zet Zuid-Am&rikaan- sche Staten het mes op den keeL VATICAANSTAD, 19 Jan. (A.N.P.) Tegenover een correspondent is het standpunt van het Vaticaan ten aanzien van de conferentie te Rio de Janeiro als volgt omschreven: De Paus wenscht van ganscher harte, dat de Zuid-Amerikaansche Staten buiten den oorlog blijven en dat zij voor dè verschrikkingen van den oorlog bewaard worden. Met bezorgdheid worden dan ook stappen gadegeslagen, dié een toe nadering van Zuid-Amerika tot een der oorlogvoerende partijen ten doel heeft. Aangezien het gevaar, dat Zuid-Amerika in den oorlog betrok ken zou worden, daarmede toe neemt Deze opvatting, aldus wordt verklaard, kan worden toegepast op het vo.orstel tot toetreding der Zuid-Amerikaansche Staten tot de Atlantische verklaring van Roose velt en Churchill en op het voorstel tot het afbreken der diplomatieke betrekkingen met de spilmogend- heden. Vandaag zal waarschijnlijk zeker heid bestaan aangaande de voor stellen, die de conferentie te Rio zal behandelen. Uit het verloop, dat de onderhandelingen .tót nu toe heb ben genomen en het spel achter de coulissen blijkt steeds meer, dat de druk door de vertegenwoordigers der V.S. uitgeoefend, thans zijn hoogtepunt heeft bereikt Sumner Welles heeft tijdens het weekeinde zijn propagandamachine op volle toeren laten, draaien. Het is bekend, dat de Amerikaansche delegatie de Zuid-Amerikaansche staten, die niet zonder meer toegeeflijkheid toonden, gedreigd heeft en wel met de weigering van materiaal voor be-' wapeningsdoeleinden, met economi sche repressailies, met het eischen van militaire steunpunten, ja zelfs met militaire operaties in de Cbi- leensche territoriale wateren. Van hier uit gezien is het van ginder beteekenis of vandaag of morgen de beslissing over dezen eisch valt, dan wel of het den Zuid-Amerikaan* schen staatslieden nog gelukken zal de belangen van hun landen tegen over het imperialisme, van Roose velt te doen gelden. Churchill legt nog geen verklaring af GENèVE. 19 Jan. (D.N.B.) D* politieke correspondent van de Evening Standard meldt, dat Win. ston Churchill bij de bijeenkomst van het Lagerhuis weliswaar aan. wezig zal zijn, doch nog geen ver klaring zal afleggen. Hij heeft nog eenigen tijd noodig voor het voeren van besprekingen met zijn ambts- collega's om een helder overzicht te verkrijgen. Hij zal echter hel lagerhuis op de hoogte stellen van zijn plannen en den datum voor een verklaring en de debatten be palen. In de Zaterdagmiddag in de aola der Gemeente-Universiteit te Am sterdam gehouden bijeenkomst, belegd door het Nationaal Socialis tisch Studentenfront, sprak prof. dr. T. Goedewaagen, secretaris-ge neraal van het Departement van Volksvoorlichting en Kansten over „Universiteit, volksgemeenschap en wetenschap." (Pax-Holland-de Haan-m). BRITSCHE TROEPEN Of MALAK KA IN EEJf TANG GEVAT. STRIJD OP 40 K.M. VAN .SINGAPORE. LISSABON, 19 Jan. (A.N.P.) In het door Radio-Rangoon ver spreide „gemeenschappelijke offi- cieele bericht van het hoofdkwar tier Wan het leger en van de Brit sche luchtmacht" wordt, volgens den Britschen berichtendienst het volgende gezegd: „Onze troepen hebben zich in ,het gebied van Te- nasMrin (Burma) met het oog op dé superioriteit van de vijandelijke strijdkrachten uit Tavoy op gunsti ger stellingen teruggetrokken. Vol gens den Britschen berichtendienst is Tavoy, het belangrijke centrum van de tinindustrie in Burtna door de Engelschen ontruimd en \door de Japannners bezet. DE STRIJD OP DE PHILIP- PIJNEN. Naar het Japansche hoofdkwar tier. van de Marine mededeelt hebben Japansche lilbhtstrijdkrach- ten op de Philippijnen teleeraaf- stations bij Glan aan de Zuidelijke 'punt van Mindanao vernield. Ja pansche vliegtuigen hebbèn voorts voltrefers geplaatst op vijandelijke '•■oopvaardiischepen ten Z. van cte Cobu-eilanden, die ten N. van Mindanao liggen. Verder werd iie eilapdvesting Corregidor met sjroot succes aangevallen. - Voorts- meldt het hoofdkwartier van de Marine, dat luchtstrijd krachten de vliegvelden van Ra- baul en Woenakokor op New-Bri tain'ïslnnd (Nieuw Pomrneren) Duitschland strijdt voor Europa AFWEERGEVECHTEN AAN DONETZFRONT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Jan.'— Het op perbevel der weermacht, maakt bekend: Duitsche en Roemeensche troepen, onder opperbevel van generaal der infanterie Von Manstein hebben in samenwerking met de formaties van het Inchtwapen van generaal-vlieger Rilter von Greim na zware gevechten van verscheidene dagen de Sow- jet-strijdkrachten, die aan de Zuidkust van De Krim waren ge land, teruggeslagen en de stad Feodosia in vastberaden aanval weer in b^zit genomen. Tot dusver zijn reeds meer dan 4600 gevangenen gemaakt en bovendien 73 tanks, 77 stukken geschut en omvangrijk andei oorlogsmateriaal veroverd. Aan hei geheele front van de Donetz heeft de vijand met sterke strijdkrachten aangevallen. De ge vechten zijn nog gaande. In den midden- en Noordelijken sector leed de vijand bij de voortzetting van zijn aanvallen opnieuw zware verliezen. Bij een Zaterdag jen Zondag gedanen tegenaan val van formaties Duitsche infanterie en tanks werden in tötaa'. 35 stukken geschut, 23 granaatwerpers, 46 machinegeweren ei. omvangrijk ander materiaal buitgemaakt. De vijand verlooi hierbij 430 dooden en 140 gevangenen. De luchtmacht heeft in dr wateren van Moermansk een grooten koopvaarder met bommei beschadigd. Gevechtsvliegtuigen hebben aan de Zuidwestkust van Enge land haveninstallaties gebomdardeerd en op de Shetlands een munitiedepot met bommen getroffen. In N. Afrika is bij succe.svolle ondernemingen van verkenners een aantal gevangenen gemaakt. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen haveninstallaties en vliegvelden aan de kust van Cyre naica aan. In de Groote Syrte werden bij een luchtaanval op een Britsch convooi verscheidene groote koopvaarders door bóm men zwaar beschadigd. Bij de herovering van Feodosia heeft de drager van het rid derkruis, kolonel Müller, ziéh opnieuw onderscheiden door uit nemende persoonlijke dapperheid, besluitvaardigheid en omzich- ige aanvoering van zijn regiment. hebben aangevallen. Verder heeft een landingsafdeeling van de ma rine Likoepang' aan .de N. punt van Gelebes bezet. De opmarsch op Malakka. Volgens de jongste berichten van het front van Malakka hebben de Japanners na de verovering van Pandsjang Besar hun aanvallen voortgezet en belangrijke punten ten Z en O. van Johore-Baroe ver overd. Radio Singapore meldde gisteren dat Australische troepen aan het front van Malakka voor het eerst in contact zijn geweest met. Br— Indische formaties, die aan Japan sche zijde strijden. y, Een correspondent bij het Japan sche leger op Malakka meldt: Twintigduizend man Britsche troepen zijn door de Japansche strijdkrachten in een reusachti ge tang gevat. De Japansche troepen zijn achter de Britsche posities om getrokken bij Joho- re Bahroe en hebben de spoor weg- en wegverbindingen naar Singapore afgesneden. De Brit sche verdedigingstroepen wor den tha-ns van het W. en N. samengedrukt. 40 K.M. van Singapore. De Japansche strijdkrachten, die langs de Westkust van Malakka over Caputre, Pontian en Besar (40 K.M. ten W. van Johore Baroe) op- riikken. vallen de Britsche verde digers, naar Domei meldt, thans aan op een plaats, die minder dan 40 K.M. van Singapore verwijderd is. De stad wordt schier onophou delijk gebombardeerd. i— lirdüiitir i Maan op 1151 24 Jan ->laan vanavond om onder io AO 22.49 18.03 uur 8Febr Ê.K. tot morgenochtend L.K. 1 Fèbr q rymj 15Feb v.m. v.o7 uur n.m. Voor den tocht door West Fries land, welke de Prov. Noordholland- sche IJsvereeniging voor het Toe risme a.s. Woensdag organiseert, kan gestart worden in de volgende plaatsen: Hoorn, hotel .De Roskam' Enkhuizen, hotel „De Doelen" en Medemblik, hotel „Het Wapen van Medemblik." Gereden wordt in de richting van af de drie startplaatsen, terwijl de af te leggen afstand circa 70 km. bedraagt. Vanaf half tien kan gestart wor den. De ijsbanen bevinden zich in goede conditie, zoodat de deelne mers genieten kunnen van de schoonheid van de streek met zijn pittoreske dorpjes. „DE ZEVENVOUDIGE TAAK VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK". Hedenavond in het radiokwiar- tier verzorgd door de N.S.B. van 18.45 tot 19.uur over den zen der Hilversum II zal een uitzending plaate vinden onder het motto „De zevenvoudige taak van het Neder- landsche volk", waarin enkele van de zeven punten, welke door den leider op 14 December 1941 werden geproclameerd zullen worden be handeld» Smakelijk eten DARMEN EN PENSEN ALS „WORST". Ambtenaren van den Cen- tralen Crisis Controledienst constateerden onlangs te Rot terdam een frappant staaltje van 'prijsopdrijving bij den verkoop van een product, dat als worst werd verkocht. De „fabrikant" van deze delicatesse kocht voor gemid deld 18 cent per kg. allerlei afval op, als longen, milten dikke darmen en pensen. Hij maalde en kookte dit en ver kocht het eindproduct als „worst" voor f 1.10 per kg. De vdlgènde kooper betaalde f 1:70 aan den tussohenhandelaar legde het gerecht een poosje in azijn én verblijdde er de consu menten mede, die f2.40 per kg. moesten betalen. Wegens het verkoopen zonder bon en prijsopdrijving werden eenige processen-verbaal opgemaakt. BESLISSENDE STAP NAAR VER GROEIING MET HET GROOT- DUITSCHE RIJK. Nieuwe orde zonder compromis ('HAAG, 19 Jan. (D.N.B.). De waarnemende voorzitter der regee ring, Dr. Krejci, heeft dr. Emil Hacha het ontslag van het geheele kabinet aangeboden* De president aanvaardde dit en belastte dr. Krejci onmiddellijk met de vor ming van een nieuwe regeering. Reeds des middags kon di Krejci den president de nieuwe lijst van 'regeeringsleden overhandigen. Dr. Hacha heeft de nieuwe regee ring ontvangen voor het afleggen van den eed. Bij die gelegenheid hield'hij een rede, waarin hij o.a. zeide: Op een oogenblik waarop bijna alle souvereine staten vap Europa op ondubbelzinnige wijze positie kiezen voor de herordening van het vasteland volgens den wil van den Führer en actief met Duitschland samenwerken, acht ik het noodza kelijk, dat in het prortectoraat een eeheel nieuwen regeeringskoers van positieve, activistische krach ten wordt ingeslagen. Ik heb der halve besloten, met toestemming van den frlaatsvervangenden rijks protector een nieuwe regeering te benoemen, die in onze landen zon der compromis de nieuwe orde moet opbouwen en ook hier alle voorwaarden voor de overwinning van het groot-Duitsche Rijk moet scheppen. Deze taak der nieuwe regeering zal door een vergaande zakelij ke hervorming van onze cen trale bestuursinstanties belang rijk verlicht worden. Een ver dere belangrijke hulp zal zeker de vooraanstaande ^mbtenaar van het Duitsche rijk zijn, die de directe leiding overneemt van een der belangrijkste za ken van onze economie en ar beid. Verklaring der nlenwe re geering. De nieuwe regeering is om 18 uur bijeengekomen en heeft een verkla ring gepubliceerd, waarin o.a. wordt gezegd: De regeering gaat als kabinet der concentratie van alle positieve en activistische krachten aan het werk. Bohemen en Moravië zijn met hun bewoners door de voorzie nigheid geplaatst in het midden van het groote Duitsche volk en rijk en met dit volk en zijn lot voor altijd nauw en onverbrekelijk ver bonden. In dezen zin beteekent de vorming van de nieuwe, regeering een beslissende stap naar het ttfoi'ale vergroeien van ons vaderlar Yd. met het groot-Duitsche rijk. In f'gjeze be lijdenis ligt tevens de d^jfintieve afzwering van de zoogenaamde Tsjechische emigranten, cdie het juist hebben geoordeeld op laffo wijze te deserteeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1