HOLLANDS DAGBLAD VOOR "V T Japan v.oert geen rassenoorlog L HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 VERLENGING pachtovereenkomsten Redactie én administratie SCHAGEN Telef. 444 (21ijncn) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 ljjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11704 WOENSDAG 21 JANUARI 1942 Groote rede van den minister-president Slechts de Amerikaansch Engolsche wereldheerschap* pfl dient ten val te worden gebracht. VERWONDERING OVER OOR LOOSVERKLARING VAN NED. INDIË. TOKIO, 20 Jan. (D.N.B.) De 'Japansche minister van Buiten- landsche galeen Togo heeft in den Rijksdag' een rede gehouden, waar- In hij het volgende zeide: Ondanks" de hatelijke propagan da van den vijand, hebben de vol ken van het groofète deel der we reld de ware verhoudingen begre pen, welke Japan dwongen zich in den groot-Oost-Aziatischen oorlog te storten en wij, honderd millioen menschen met een ijzeren wil, voe ren thans dezen oorlog energiek tot het succesvolle einde. De rechtvaardigheid is oip ondub belzinnige wijze aan onzen kant, zooals bewezen is door de schitte rende militaire prestaties van onze weermacht Zoo als reeds tijdens de vorige xtyksdagzitting werd verklaard, heeft de oorlog om een groot Oost-Azië te verkrijgen, ten doel de Amerikaansch-Britsche we reldheerschappij ten val te brengen, welke door zelfzucht, uitbuiting en hoogmoedswaan- sla Is opgerioht. Het Is een oor log om de bevrijding van geheel Oost-Azlë en voor den opbouw van een nieuwe orde In de we reld. Dientengevolge hebbe# de Mand- ijoerijsche regeering en de natio nale regeering van China van het begin af actief met Japan samen gewerkt Ook FranschIndo-China is op verschillende gebieden met ons sa mengegaan. Onmiddellijk na het uitbreken van den huidigen- oorlog besloot Thailand op moedige wijze zijn krachten aan Japan ter be schikking te stellen. De samenwer king tuSschen beide landen wordt steeds nau#er. Geen plaats voor kuiperijen. Het front Japan—Duitschland— Italië wordt steeds krachtiger. Hoe wanhopig Amerika en Engeland» ook mogen trachten Japan, Duitsch land en Italië van elkaar te ver vreemden,, etr is voor dergelijke kuiperijen absoluut geen plaats. De ijzeren solidariteit der spil mo gendheden is niet te vergelijken met die der zoogenaamde gealli eerden. in wier kamp Amerika en Engeland de regeeringen in bal lingechap hebben gevonden, die al leen nog ma&r in naam bestaan. De verhouding tusschen Japan en de Sowjet-Unie heeft geen veran dering ondergaan. De betrekkingen worden nog steeds door het neu traliteitspact geregeld. Het ligt in het voornemen van Japap om, zooveel moge*' lijk met alle neutrale mo gendheden in Zuid-Amérika en Europa vriendschappelijke be trekkingen te onderhouden. Wij zijn bereid het standpunt ALSj GE ÉYEN STIi. MOET STAAN •VLUG1HT3 IN DE BUS GEDAAN irfRHUl-P *dtIlEC, 23 en 24 JANUARI van de Zuid-Amerikaansche landen volkomen te respec teeren, zoclang deze zich niet door de dwarsdrijverij der Vereeniigde Staten laten mis leiden en tegenover Japan geen vijandelijke of onvriende lijke houding aannemen. Efe Japansche regeering wijdt aan de conferentie van filo de Janeiro een gespannen aandacht. NED.-INDIË. j Japan koestert ook geen vijand schap jegens het volk van Ne- derlandsch-fhdië. Wij hebben er derhalve im de verste verte niet aan gedacht, dat Ned.-Indië tot zijn eigen nadeel een werk tuig van Amerika *en Engeland kon worden. Nu_echter, waar Amerika, Epgelffid, Ned.-Indfé en Tsjoengking Ned.-Indië zelf /at daden van openlijke vij andschap is overgegaan, waren wij gedwongen krijgsoperaties tegen dit land te beginnen. Er zijn nog zekere kfingen in Tsjoengking, die 'zich op Amerika en Engeland zouden willen verla ten. Ik geloof echter, dat de dag niet ver meer is, waarop zij over de gemeenschappelijke missie, van ,geheel Oöst-Azië zullen nadenken 'en het ware karakter van deze mis sie inziende, bij den opbouw van de nieuwe orde in Oost-Azië zullen medewerken. Het doel van den tegenwoordlgen oorlog, n.1. het verkrijgen van een gem eenschap pelij ken welstand in de sfeer van het Groot-Oost-Azië vindt zijn oorsprong in dezelfde geestesgesteldheid, die den stoot gaf tot de oprichting van ons kei zerrijk en is gebaseerd op de er kenning van de lotsverbondenheid en de taak van de volken in Oost- Azië. Het is derhalve heel natuur lijk, dat Japan de gebieden onder zijn contróle plaatst, die ter verde diging van Oost-Azië absoluut on ontbeerlijk zijn. Het fèit, dajt de leiders van Ame rika en Engeland dezen oorlog met de uitdrukking aggressie trachten af te doen, bewijst alleen, dat zij geen handbreed afwijken van het denken en de methode, welke pas sen bij datgene, wat zij totdusver zelf hebben misdaan. .Japan heeft zelfs niet in een droom gedacht aan een rassenoorlog zooals Japan door de vijandelijke landen verweten wordt. Ook bestaat voor Japan geert noodzakelijkheid om een dergelij- ken oorlog te voeren. Daarenboven voert Japan dezen oorlog niet uit eenigerlel enghartige en zelfzuch tige motieven en evenmin draagt 't denkbeeld van een- gemeenschap pelijke welvaartèfeer in Oo9itrAzië een of ander exclusief karakter. Het is mijn overtuiging, dat het Japansche volks eensgezind en als één man Rille hinderpalen, die op onzen weg liggen, zal overwinnen en deze glorierijke onderneming tot een succesvol einde zal brengen. Luchtmachtregimenten in Engeland STOCKHOLM. 20 Jan. (AJJ.P.) Het Engelsche hoogerhuis heeft vandaag nieuwe maatregëlen bespro ken voor de verdediging van de vliegvelden in Engeland, zoo meldt de Britsohe berichtendienst uit Londen. Het huis heeft eenstem mig het voofstel der regeering om nieuwe luchtmachtregimenten te vormen, aangenomen, die de bewa king van de vliegvelden in het land op zien moeten nemen. Totdusver was de bescherming van de En gelsche vliegvelden toevertrouwd aan het" leger. Nederland op de schaats. De historie wordt weer werkelijkheid bij het aanschouwen van het aloude Hollandsche wintervermaak, dat nu hoogtij viert. (Pax-Holland-de Haan-m). Strijd om Java begonnen? Aanvallen op de strategi. sohe punten om het eiland. SJANGHAI, 20 Jap. AN.P.) Volgens een bericht uit Batavia, hebben de Nederlandsehe autori teiten Maandag medegedeeld, dat de Japansche luchtstrijdkrachten bij haar aanvallen op de marine- steunpunten in den Oost-Indischen archipel waaiervormige vliegen over een gebied van 2200 mdjilen. Van dezelfde zijde wprdt uit drukking gegeven aan het vermoe den. dat'deze aanvallen het begin vormen van Japansche pogingen om strategische punten, die Java beheerschen, van alle kanten in te nemen. Volgens te Batavia ontvangen berichten zijn ook de plaatsen Sa- bang (olen&tation en haven aan de uiterste Noordpunt van Sumatra) en, Sibolga (haven aan Sumatra's Westkust) gebom,l>ardeerd. 78 voorstellen in Rio Druk <der zwaarder. V. St. steeds Rio de Janeiro, 20 Jan. (DNB.) Het aantal op-de inter-Amerikaan- sche conferentie door de deelne mende landen ingediende voorstei len >is intusschen tot 7,8 gestegen. De druk dér Ver^ St. in Rio de Janeiro wordt steeds sterker, en de van Noord Amerikaansche zijde in zes punten samengevatte voorstel len zijn, naar men van Duitsche zijde verklaard, niets ahders dan een misleidingsmanoeuvre, waar mede men de Zuid Amerika toege dachte bittere pil wil vergulden. De onderhandelingen van gisteren doen aan den anderen kant zien, dat eenige Zuid Amerikaansche staten nog steeds met alle middelen trachten zichzelf te reddqnvan \na tionale en economische vernieti ging. De aankondiging van Cordell Huil. dat men eventueel de douane grenzen tusschefi Noord en Zuid Amerika zou kunnen afschaffen, kan volgens Duitsche opvatting al leen aldus worden uitgelegd, dat daarmee het begin gemaakt zou zijn voor het binnenstroomen van het. Noord Amerikaansche imperia lisme in het Zuid Amerikaansche gebied. -jJ Duitschland strijdt voor Europa Bolsjewisten verder teruggedrongen TEN NOORDOOSTEN VAN FEODOSIA. Afweergevechten aan Donetzfropt duren voort Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 20 Jan. (DNB). - Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Op de Krira werden de vijan delijke strijdkrachten, die strijd leveren in het gebied ten N.'O. van Feodosia verder O.waarts teruggedrongen. Aan het Do- netz-front, alsmede in den cen- tralen- en N. frontsector, du ren de .afweergevechten voort Bij succesvolle ondernemingen van stoottroepen hebben Slo-. waaksche troepen den vijand bloedige verliezen toegebracht De luchtmacht ondersteunde aan het geheele Oostelijke front ten déele onder uiterst moeilij ke omstandigheden, de 'gevech ten op den beganen grond. De Moermansk-spoorlijn werd op verscheidene plaatsen door bommen gestagneerd. Een trein met brandstof wérd met bom men in brand geworpen. In N.-Afrika activiteit, van verkenners en artillerie.' Doel treffende luchtaanvallen in Cv r.enaica waren gericht op ha venwerken en op den weg lang de kust. In het gebied ten Z van Agedabia werden Britsch» concentraties automobfelen ei tentenknmpen met bommel bestookt. In de wateren vai Tobroek beschadigden Duit sche gevechtsvliegtuigen eer vrij groot koopvaardijschij door verscheidene bomtreffers Het bombardement op La Va' ,letta en op BritSche vliegvelden van het eiland Malta door Duitsche gevechtsvliegtuigen werd mét krachtige uitwerking voortgezet. Zuidelijk Ma'akka afgesloten Britsche strijdkrachten volkomen omsingeld ENGELSCHE DIVISIE VOOR DE KEUZE: VERNIETIGEN OF CAPITULEEREN. TOKIO, 20 Jan. (D.N.B.) Uit de Laatste berichten van het front op Malakka blijkt, dat Japansche troepen die langs de Oostelijke en Westelijke kust oprukken, zich. in tusschen op een niet nader ge noemde plaats in Zuid Malakka hebben vereenigd. Zoodoende .is de Zuidelijke punt van Malakka voor een eventueel nog mogelijken te rugtocht vaa de omsingelde vijan delijke strijdkrachten ten ,N. van dezen lijn volkomen afgesloten. Naai* uit Bangkok wordt gemeld, in Singapore vandaag opnieuw door sterke "formaties Japansche bommenwerpers aangevallen. Tal rijke voor de economische oorlog-' voering belangrijke gebouwen wer den vernield. Volgens de berichten van het front op Malkakka wordt buiten gewoon heftig gevochten aan de rivier de Moear en langs den weg. die door Midden-Johore loopt De gevechten hier zijn niet minder verbitterd.» dan die aan de West kust van Johore. Door handige omtrekkende bewegingen hebben de Japansche troepen dé vijande lijke 8ste gemechaniseerde divisie omsingeld. De sterkte dezer divisie' wordt gechat op 20.000 man: zij verledigt den sector tusschen den weg door Midden-Johore en het •bergachtige terrein aan den bo venloop van de Moear. In een der frontberichten fwordt gezegd, dat deze ingesloten troepen van de hoofdmacht in Singapore afgèsne den zijn en de keuze zullen hebben, tusschen vernietiging en capitula tie. Engelschen vergiftigen wa terbronnen. i Voor hun terugtocht uit het ge bied van Gemas hebben de Engel schen, naar Domei van Malakka meldt, de daar gelegen waterbron nen en reservoirs vergiftigd. Daar echter voor de Japansche strijd krachten het voorschrift geldt, dat zij slechts gedestilleerd water mn geü drinken en daar voorts de bronnen voor het gebruik steedv aan een nauwkeurig onderzee!, worden onderworpen, zijn door dt* ze bronnenvergiftigingen onder d< Japansche strijdkrachten geen slachtoffers gevallen. Daarentegen zijn tal vati inboorlingen om hei leven gekomen. Scherpe critleji. De correspgndent van Goeteborgs Handels- och Sjoefartstidningen meldt, dat de Australische pers een „bijtende" kritiek oefent op de ge beurtenissen op Malakka. Zoo wordt uit -Melbcfurne verno men, dat de Australische regeering alle maatregelen zal nemen, opdat de Australische troepen op Malak ka niet nogmaals het lot van Grie ken land en Kreta zuilen-ondergaan De Manchester Guardian dringt, er op aan,slat Churchill in hét Ila- gerhuis zoo uitvoerig mogelijk ver «lag zal uitbrengen over den toe stand te Singapore. I-Iet is noodig, aldus het blad, dat hij zich niet beperkt tot gemeenplaatsen Het land moet het gevoel krijgen, dat. de regeering werkelijk een plan en een doel heeft Overigens kan de toestand niet ernstig genoeg afge schilderd worden. De steunpunten, waar de Engel schen eens hun geheele kracht wil den conoentreeren, gaan de een na hst ander verloren. Dieren heeft een tweede 100-jarige Vrijdag 23 Januari a.s. hoopt mei. wed. J. ten DamSluiter, Zilverak- kerweg 7, te Dieren, honderd jaar te worden. De bdschlucht is hier schijn baar wel zéér goed, want dit is reeds de tweede honderdjarige in woonster. „Tante Mieke" Stenfert hoopt'dit jaar reeds 103 jaar te wor den. Mej. Ten Dam, die bij "haar fcoon en schoondochter inwobnt, geniet een zeer goede gezondheid. Buiten komt ze niet veel meer, of hét moet heel mooi weer zijn. Lezen doet ze iederen dag en wel "zonder bril, als mede aardappelschillen. En dit werk laat ze zich niet uit de hand nemen. Want niémand in huis die het zoo mooi dun kan als zij. Een gesprek met haar voeren gaat niet zoo makkelijk, daar ze nogal hard- hoorend TREINBOTSING BIJ BLAUW KAPEL. Gistermorgen om kwart voor "vijf .zijn op het knooppunt Blauwk'apel der spoorlijnen UtrechtAmers foort en UtrechtHilversum twee goederenfreineh hevig op eikaal* ge botst, waarbij een doode te betreu ren valt en groote matprieele scha de is ontstaan. De remmer Van D. uit Amster dam werd zwaar gewond en is naar de rijksklinieken te Utrecht overgebracht. Tijdens het transport is hij overleden. De materieele schade is "belang rijk. Het spoorwegverkeer -Utrecht- Amersfoort is gestagneerd. Dat tus schen Hilversum en Utrecht werd yia een andere lijn met het station Maliebaan gaande' gêhouden. De opruimingswerkzaamheden zijn in vollef! gang. NIEUWE BURGEMEESTERS. 'S-GRAVENHAGE, 20 Jan. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft be noemd: den heer Tt>. A. Lamers te Mook tpt burgemeester in Lichten voorde en den heer Anke Pinkster te Arnhem tot burgemeester in Angerlo. MOLEN TE WERVERSHOOF IN ERRE HERSTELD. De molen „De Hoop" te Wervers- hoof is, als eerste molen uit West- Friesland, hersteld volgens het systeem v^tn Bussel. Zaterdag a.s., 24 Januari, zal de molen met een 'kleine plechtigheid weer in^ ge bruik worden gesteld. Hiermede is een fraai beeld in het landschap bewaard, terwijl het gebouw tévens' weer ten goede komt aan het alge meen belang. roviand voor het Duitsche lucht- wapen. Per slede worden aan het Oostfront de bommen van de dichtst bijzijnde stations naar de vliegvel den gebracht. (Transatlantic-Recla.) Een voet ver wonding Een voetverwonding bij veertig graden vorst is reeds noodlottig. Hebt u daarover wel eens nage dacht? Weet u, dat, wanneer een sqldaat met een schot in den voet of in 't been aan het strijdtooneel aan het Oostfront valt. hem dit dan zijn leven kan kosten? Immérs. een voetverwonding be let hem-verder te gaan, hij zal op hulp moeten wachten en wanneer deze niet spoedig komt, loopt hij gevaar dood te vriezen. "Daarom moet- nu vooral alles er op gezet tvorden'om de gewonden zoo spoe dig mogelijk te halper» Snelle hulp is dubbele hulp. Stelt, daarom niet meer uit. maar stort uw bijdrage voor de Nederlandsche ambulance op girorekening 87600. Nederland sche Ambulance, Koninginnegracht 22, 'a Gravenhage. r— Verduister Maan Maan op vanavond om onder 1147 18 OS 2:158 24 Jan '«.U5 UUT 8 Febr E.K. tot morgenochtend L.K. 1 Febr n oa 15Feb v:m. 9.36 uur n.m. In de Staatscourant van 15 Jan. 1942 is als aanvulling .op het Pachtbesluit een besluit versche nen betreffende de verlenging van pachtovereenkomsten. In het Pachtbesluit is reeds de mogelijkheid geopend verlen ging te vragen van pa.chtover-, eenkomsten, welke vóór 1 Jan. 1936 voor bepaalden tijd waren aangegaan. Het thans versche nen besluit b«gidt deze moge lijkheid uit tot pachtovereen komsten, welke na 1, Jan. 1936 voor bepaalden tijd waren aan gegaan. Deze uitbreiding geldt echter niet. voor losse perceelen, 'doch uitsluitend \oor hoeven. De aanvrage tot verlenging dient le worden gericht aan de Grondka mer van de provincie, waarin het gepachte geheel of voor hét grootste gedeelte is gelegen. EEN ZAKBOEKJE VOOR VEE HANDELAREN. Naar de bedrijfsorganisatie voor vee en vleesch mededeelt, ligt het in haar voornemen om binnenkort de veehandelaren te verplichten val al hun aan- en verkóopen, het zij voor eigen rekening, hetzij in opdracht van derden, aanteekening te houden in 'n zakboekje: Dit zak boekje kan reeds thans bij de be- drijfsorganisatie worden .aange vraagd. Voor nadere bijzonderheden wordt Verwezen naar dé in de bladen op nemen desbetreffende officieele publicatie. Tochten en wedstrijden voor komende dagen Dé ijsclub Winschoten heeft voor Zaterdag a.s. een rondrit door mooi üfesterwolde uitgeschreven, uit sluitend voor toeristen. Bij vol brachte tocht ontvangt men een medaille. De totale' afstand be draagt 60 km. en voert door typi sche deelen van Oóst-Groningen. De Provinciale Zuid-Hollandsche IJsvereenigmg voor het Toerisme op d« Schaats organiseert op veler verzoek Donderdag a.s. nogmaals een viertal merenlochten. over af standen van 20 tot 120 km. Plaatsen van vertrek zijn Leiden, Alphen a. d. Rijn. en Uithoorn. Voor Zateiv dag a.s. staan op het programma een- aantal molentochten door het Zuid-Hollandsche. merendistrict, waarbij eveneens in bovengenoem de plaateen d^ start zaL plaats vin den. Donderdag a.s. organiseert de ijs- club Warmenhuizen nationale wed strijden in het hardrijden voor amateurs over afstanden van 500, 1500 en 3000 meter. Begonnen wordt om 12 uur en er wordt gereden om den nieuwen S.I.S.-wisselbeker. DE ELFSTEDENTOCHT RECORD-AANTAL DEELNEMERS VERWACHT. Groote drukte te Leeuwarden. Door de veranderde wijze van in schrijvingen is er nog niets van te zeggen, hoe groot het aantal deelne mers aan den Elfstedentocht dit jaar zal worden. De verwachting is, dat het aantal van het vorige jaar, zijnde ruim drieduizend, zal worden overtroffen, gezien dp hon derden aanvragen om logies, welke vanuit geheel Nederland bij het in formatiebureau van de V.V.V. te Leeuwarden binnenkomen. Maandag zijn acht individueelo rijders gestart, welke den tocht met goed gevolg hebben volbracht, ter wijl er gisterochtend elf zijn ver trokken. s Ieder trein brengt thans te Leeu warden deelnemers Voor den tocht aan. zoodat, de drukte, steeds toe neemt, evenals de bekende Elfste- denstemming. Onder de ingekomen inschrijvin gen bevinden zich o.m. die van de heeren Huizinga Bruins uit Us- quert, die reeds zes maal den tocht volbracht, van Swol, de bekende tennisser en Jonger* uit Maarssen, die re. i eenige malen in de kop groep den wedstrijd beëindigde en dit keer zal trachten' als winnaar aan het eindpunt te komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1