HOLLANDS DAGBLAD VOOR Vernietigingsslag op Malakka Verbitterde strijd in Donetzbekken Japan bepaalt lot van NecL-Indië Vandaag Elfstedentocht D0RPENT0CHT in Noord-Holland Van Winterhulp Nederlaird Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 Ujnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11705 DONDERDAG 22 JANUARI 1942 Belangrijke steunpunten aan Burmaansche kust bezet JSJOENGKING HET AFSNIJDING BEDREIGD. lil een speciaal bericht van de Tokio Asahi Sjimboen uit Malakka wordt gemold, dat Dinsdagochtend vroeg een ver. nietigingsslag tegen de Britten is begonnen, die in het Zuide. lijke deel van de provincie Jo. hore omsingeld zijn. De in het centrum oprukkende Japansche troepen hebben reeds sterke strijdkrachten van den vijand ten Zuiden van Segamatin in gesloten en gevangen genomen, terwijl aan de Westelijke kust een tweede omsingeling van den vijand bfl Batce Pahat, ten Zuiden van Malakka, tot stand is gekomen, welke met de ge. vangennemlng van den vijand Tot dusver is het aantal ge van - genen nog niet opgegeven. 'in het verdere verloop van de gevechten zijn de Japanners 1 op vele plaatsen langs de Westelijke kustten Zuiden van Malakka ge land. Zoodoende hebben zii den vij and een aftocht afgesneden. Men schat, dat nog ongeveer 20.000 Brit ten, Australiërs en Indiërs waniho- pigen tegenstand bieden om aan een -vernietiging bij Johore te ont snappen. Nadat deze laatste tegen stand zal zijn gebroken,, zal de aanval op Singapore zelf beginnen. EEWAU? SHILLÉW SN srreNSRBiTcN KRIJGT u VieeKH. VGT Botci^ kaaj CM V Wees vbo^ TE«U6' GROOTE AANVAL OP BURMA. Het keizerlijke Japansche hoofd kwartier meldt ten aanzien van den, grooten aanval op Birma, dat de Japansche troepen op 17 Janu ari nachtelijke aanvallen hebben ondernomen op vijandelijke troe pen ter sterkte van rond 700 man bij Cowneander. 26 kilometer ten Noordwesten van Tavoy, waarbij deze werden vernietigd. Tavöy zelf werd reeds op 17 Januari des avonds volkomen bezet 151 gevan genen werden gem.aakt, terwijl de vijand tevens 570 dooden verloor. De Japansche troepen maakten verscheidene stukken barggeschut. 329 mitrailleurs, 318 geweren en talrijke voertuigen buit De bezetting van de belangrijk ste steunpunten aan de Burmee- sche kust heeft het de Japansche weermacht, zoo werd te Tokio ver klaard, mogelijk gemaakt haar ope raties, welke gericht zijn tegen Rangoon en Zufd-Burma', alsmede strategische operaties in het ge bied van de golf van Bengalen uit te voeren. Na de bezettaiig van Rangoon en Singapore zullen, naar men verder yerneemt, de Japanners over een kustfront .beschikken met een breedte van bijna 2.000 kilometer, dat aan beide kanten begrensd wordt door zeer belangrijke steun punten en in den rug door een lang verdedigingssysteem tegen aanvallen beschermd is. Men gelooft in Tokio te bunnen aannemen, dat vooral de gevolgen voor de positie van TsjOengking onvermijdelijk zullen zijn,, dat iede re verbinding met de Anglo-Ameri- kaansche bondgenooten dan afge sneden1 zal zijn. Ontevredenheid in Tsjoengking. SJANGHAI, 21 Jan. (A.N.P.) De vooraanstaande, politici te Tjoengking wachten van dag tot dag op een officieele tegenspraak van Washington ten aanzien van de verklaring, dat de V.S. hun krachtsinspanning in de eerste plaats tegen Duitschland richten. Daar dit dementie is uitgebleven, begint men ernstig aan een veran dering der buitenlandsche politiek te denken. Britsche bommen op ons land Dinsdagavond laat deden Engel- sche vliegers eenige aanvallen op Nederlandscih gebied. De brisant- en brandbommen, welke zij lieten val len, veroorzaakten in de meeste ge vallen slechts weinig materieele schade. In een plaats in het Noor den Van het land edhter werden systenfatische Woonwijken aange vallen, waardoor verscheidene woon huizen zwaar en een vrij groot aan tal licht beschadigd werden. Onder de bevólking werden vier personen gedood, een zwaar- en zes lichtge wond. Duitschland strijdt voor' Europa Luchtmacht grijpt met succes ia t HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: - Aan het Donetsfront is het ook gisteren tot verbitterde ge vechten gekomen. Vijandelijke strijdkrachten, dié aan den boven loop van de rivier de Duitsché linies binnengedrongen waren, werden in een tegenaanval teruggeworpen. Daarbij verloren de Sowjets 1100 dooden en eenige honderden gevangenen, benevens 19 kanonnen en 30 machinegeweren. Ook in den centralen en noordelijken'frontsector zette de vijdnd' zijn aanvallen voort. Bij de afweergevechten en bij succesvolle tegenaanvallen leed de vijand opnieuw zware verliezen aan menschen en materiaal. De buit in den slag om Feodosia is thans gestegen tot 10.605 gevangenen, 85 tanks en 177 kanonnen. Het luchtwapen heeft in de Straat van Kertsj een groot vijandelijk koopvaardijschip door het neerwerpen van bommen beschadigd en heeft aan het geheele - Oostelijke front met succes in den afweerstrijd ingegrepen. Een duikboot heeft op de IJszee van een krachtig beveiligd vijande lijk convooi een torpedobootjager en een stoomschip tot zinken gebracht. Een tweede torpedobootjager en twee stoomschepen werden met torpedotreffers beschadigd. Bij gewapende verkenningen boven de wateren rondom Enge land hebben gevechtsvliegtuigen bomtreffers geplaatst op ha veninstallaties en een^groote fabriek aan de Oostkust van Engeland, benevens op een radiostation in Zuidoost Engeland In N.-Afrika zwakke actviteit der wederzijdsche artillerie. Bewegingen van Britsche troep,en op den kustweg en scheeps- doelen voor de Noord .Afrikaansche kust werden met goed effect gebombardeerd. Succesvolle luchtaanvallen zijn overdag en des nachts ge richt op La Valetta en Britsche \ftiegvelden op het eiland Malta. In den afgeloopen nacht heeft de vijand met zwakke strijd krachten bommen geworpen in het kustgebied van Noordwest- Duitschland. Er ontstpnd eenige schade aan huizen. Vier der aanvallende Britsche bommenwerpers werden neergeschoten. Hierbij behaalde de eerste luitenant Beckerhwijn zijn negende, tiende en elfde nachtelijke jachtoverwinning. Bij 25 graden vorst over de bevro- ren wegen door een brandend Sovjet-dorp. (D. Verlag-Recla. PK. Kraayvanger) Londen verwacht Molotof Ter bespreking van -toe- komstplannen. STOCKHOLM, 21 Jan. (D.N.B.) In de Britsche hoofdstad verwacht men volgens een eigen bericht van Dagens Nyheter uit Londen het be zoek yan den Sowjetcómmissaris van buitenlandsche zaken in de eerstvolgende twee tot drie maan den. Volgens uitlatingen van welin gelichte kringen te Londen heeft Eden een uRnoódiging van de En- gelsche regeering aan Molotof over gebracht. De bolsjewieken van hun kant willen Molotof pas over twee tot drie maanden naar Londen la ten gaan. Deze diplomatieke ge- daohtehwisseling in Moskou en die tusschen Eden én Maisky, den Sow- jetamibassadeur te Londen, heeft aldus dd Londensche correspondent van genoemd blad, waarschijnlijk de voorbereiding van een overeen komst tusschen ^Engeland en de Sowjetunie ten doel betreffende de hoofdlijnen van een reconstructie van Europa na den oorlog. Medewerken of vernietiging dreigt Arrestaties jln Zuid-Afrika. De Britsche. nieuwsdienst meldt uit Johannesburg, dat daar ruim 300 politiebeambten gearresteerd zijn, die er van terdacht worden, revo- lutionnaire actie bedreven te heb ben. Hongkong, Malakka en Ned.- Indië bolwerken voor verde diging van Groot-Oost-Azië. TOKIO, 1 Jan. (D.N.B.) Mi nister-president Tojo heeft heden voor den rijksdag een uitvoerige redevoering gehouden over den huidigen politieken en militairen toestand. Het fupdamenteele beginsel der Japansche politiek noemde Tojo de instelling van een sfeer van ge meenschappelijk^ welvaart in Groot Oost-Azië in. samenwerking met de volken van dit gebied. De minister president sprak vervolgens over de meedoogenlooze uitbuiting van de ze gebieden door de Ver. Staten en Groot-Brittannië tijdens de laatste honderd jaar. 4 Tojo vermeldde vervolgens de militaire bezetting van strate gisch belangrijke punten in Ne- derL-Indië, benevens van Hong kong en Malakka en deelde me de, dat Japan bolwerken voor de verdediging van Groot-Oost- Azië van deze gebieden wil ma- De Philippijnen zouden, wanneer de bevolking de ware bedoelingen van Japan zal begrijpen en zal me dewerken aan de instelling van de Groot-Oost-Aziatische sfeer van wel vaart, de eer der onafhankelijkheid genieten. Soortgelijke bedoelingen heeft men met Birma. „Wanneer NezL-Indië en Australië", zoo ver klaarde de premier verder, „hun thaqs getoonde houding van tegen stand tegen Japan niet opgeven, zullen wij geen mededoogen kennen en ze verpletteren. Ingeval echter hun volken de ware bedoelingen van Japan leer en begrijpen en zou den verklaren bereid te zijn met ons samen te werken, zonden wij niet aarzelen hun onze hulp te ver- leenen." Tojo noemde hét betreu renswaardig, dat het Tsjoepgking- regime zijn zinneloozen tegenstand tegen .Japan nog steeds voortzet. Japan zal dit regime grondig ver nietigen. Als voornaamste reden voor de tot dusver ingenomen hou ding moet zijn afhankelijkheid van de Ver. Staten en Groot-Brittannië beschouwd worden. 200 Prijzeneontroleurs benoemd KEURKORPS GAAT OP »T PAD. De gemeente- en rijkspolitie, die sedert de oprlogsdageir overbelast werd met werkzaamheden, kreeg toen de geleide economie en daar mede de prijsvoorsehriften in ons land haar intrede deden, een con- troleerende en opsporende taak toe bedeeld, waartegen zij zonder hulp niet opgewassen bleek. Ondanks dat zeer verdienstelijk werk ver richt werd, was het niet mogelijk het kwaad der prijsopdrijving in den wortel aant e tasten. Het on derzoek had te geringen diepgang, geschiedde te weinig systematisch en de groote lijnen kwamen &aak in het gedrang. Ter bereiking van ordening heeft de gemachtigde voor de prijzen nu stappen ondernomen. Het apparaat der prijsbeheersching werd gesplitst in een afdeeling „Berechting", wel ke zich zal kunnen bepalen tot de vervolging der duizenden in be handeling zijnde tuchtzaken, én een afdeeling „Opsporing-". Deze afdeeling werd tevens onder ~politioneele Jeiding gesteld door de benoemig van den commissaris der Rijkspolitie, den heer A. J. Stienstra tot hoofd daarvan. Men is thans nog een stap verder kunnen gaan. Tweehonderd ambte naren der gemeente-politie,* mare chaussee en voormalige rijksveld- wacht, alsmede een aantalambte naren der douane zijn thans gede tacheerd bij den dienst van den ge machtigde voor "de prijzen. De instelling van dit corps van 200 prijzeneontroleurs be- teekent echter niet,1 dat daar mede de taak der gemeente- en rijkspolitie voor de prijzencon- trole geëindigd is. Integendeel, haar arbeid blijft de eerste p ij 1 e r der prijs beheersching, wan-t haar locale kennis van personen en zaken is onmisbaar. Het sipeciale corps zal den ruggegraat vormen in het geheele werk. Het spreekt wel vanzelf dat deze tweehondërd ambtenaren niet on voorbereid worden ingezet.. Daartoe is een scholings- en voor de douane ambtenaren gedeeltelijk een trai- soholingscursus.dn het leven geroe pen. Meer dan 5000 deelnemers P VENALS verleden week is de trek naar ■L#onze Noordelijke provincies gisteren groot geweest De vervoerscapaciteiten der Neder landsche Spoorwegen werden ernstig aan den tand gevoeld. Overal in den lande kon men de symptomen zien van den komenden Elf stedentocht. Op het oogenblik zijn reeds meet dan 5000 deelnemers ingeschreven. De Nederlandsche spoorwegen hebben bewezen zelfs nog onder de huidige omstandigheden een goede service te kunnen geven aan de reizi-. gers. Werd aansluiting gemist wegens gedwon gen vertraging op de groote lijnen, dan wer den extra treinen ingelascht. Verschillende van deze extra treinen vertrokken tot berstens toe gevuld van Zwolle uit over Meppel naar Leeuwarden. Niemand bleef uiteindelijk achter. Wel moesten velen enkele treinen met leede oogen uit Zwolle zien vertrekken, daar voor hen geen plaats meer was en zij dus maar wederom moesten wachten op een volgenden trein. In Leeuwarden heerschte wederom de normale" bedrijvigheid, welke men aan den vooravond van eiken Elfstedentocht zoo langzamerhand gewoon is geworden. Hotel Spoorzicht en later in den middag ook het Beursgebouw, doch vooral het bureau voor het provinciaal bestuur van de V.V.V., werdén bestormd door de honderden deelnemers aan den Elfstedentocht. De echte Elf- stedensfeer heerschte wederom in Iveeuwareien en naaste omgeving-. De hevige koude deerde hierbij de honderden niet. Bergen werk wer den verzet voor de inschrijvingen en de logiesbemiddeling, welke lang niet gemakkelijk is in dezen fijd. Al moest men hierbij soms wel eens wat wachten op zijn beurt, de stemming bleef uitstekend. Een Elfstedentocht komt immers niet ieder jaar voor, dus als men. de kans heeft er een mee te ma ken, dan heeft men er veel voor over. Groot zijn de verwachtingen. Zal de wedstrijd een geweldigen strijd brengen tusschen den-Hollander Jo Bosman uit Breukelen -en een der vele stoere Friezen? Aan den vooravond van dezen ko menden kansrit vertoonen zich de symptomen, welke op een komen- HET TE RIJDEN TRAJECT CONTROLEPOSTEN» TOTAAL AFTELEGEN KM 1994 KAART Wi PELT den titanenstrijd wijzen. Een strijd van stoere en geharde lichamen te gen de vermoeienissen v^n weer en wind, op de onafzienbare ijsvlakten in het hooge- Noorden. Zondag a.s. t STARTPLAATSEN TE SCHAGEN. ALKMAAP EN UITGEEST. Na' de groote tochten van Zondag j.1. ep de meer specifieke rayon- tochten in West-Friesland en hef gebied om Abcoude, Breukelen'. en Ouderkerk aan den Amstel, volgen a-fc, Zondag een aantal tochten, waarin vrijwel de geheele provincie; boven het IJ betrokken is. De schaatsenrijders hebben dus keuze. Deze tochten zijn: Afstand 130 K.M.: UitgeestAs sendel ftW estzaanSchermerhom Kol hornSch agerbru g—A lk maar. Statr van 910.30 uur. 2. Afstand 55 K.M.: tocht langs de Zaansche molens. Uitgeest—Assen delftWestzaan—Akersloot Uit- geest. Start van 911 uur. 3. Afstand 60 ILM Schagertocht Sch agenWa r-menh uk§n0-ud.ka r spelSdragen. Start 9—11 uur. 4. -65 K.M. Noorderiocht: Alk maar HensbroekAartswoud - Schagen Warmenhuizen Alk maar. Start 9—11 uur. Startplaatsen zijn:'Uitgeest (Ho tel de Ooievaar). Schagen Noord- Hol landsch KoffiehuisAlkmaar (Café de Boer). Maan op 12.10 24 Jan EK. 1 Febr V.M. Maan vanavond om onder 18 07 uur 8£br tot morgenochtend JLK. 9/-» lo F eb .35 uur n.m. Weer margarine op de vetkaar! De Secr.-'Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat met ingang van 1 Febr. a.s. op de bonnen van de vetkaart, naar keuze boter zonder reductie of margarine beschikbaar zal wor den gesteld. Het ligt voorts in de bedoeling, binnenkort op bepaalde bonnen van de vetkaart naast bo ter en margarine, tevens bak- en 6 raad vet naar keuze beschikbaar te stellen. Ter vermijding van misver stand wordt er op gewezen, dat de vorenbedoelde distributie van mar garine en van bak- en braadvet geen verband houdt met de distri butie van rundvet, zooals dit in de afgeloopen maanden eenige malen s^p bonnen van de vetkaart heeft plaats gevonden. De voor marga rine of voor margarine en bak- en braadvet aan te wijzen bonnen zul len derhalve niet van te voren door het publiek behoeven te worden in geleverd, doch de aflevering van die bonnen zal op de normale wijze, dit is dus direct bij de aanbieding der bonnen, bij den winkelier geschie den.. De bonnen van de vetkaart, welke voor het tijdvak van Zon dag 1 Febr.a.s. tot en met .Maandag 9 Febr. a.s. zullen worden aangewezen, zullen naar keuze recht geven» op het koopen van 125 gram boter zon der reductie, Of 125 gram mar garine. Wellicht ten overvloede wordt er nog op gewezen, dat, aangezien personen van vier jaar en ouder in het bezit zijn van twee kaarten; de beschik bare hoeveelheid voor een tijd vak van negen dagen, derhalve 250 grafn per persoon bedraagt» Voor kinderen beneden vier jaar, die in het bezit zijn van één kaart, is deze hoeveelheid derhalve 125 gram per persoon. Voor de gedragslijn, welke de handel in verband met1 de voren omschreven maatregel dient te vol gen, wordt verwezen naar de offi cieele publicatie terzake, welke de, zer dagen zal verschijnen. WETTELIJKE ENX MOREELS PLICHT. Als weggebruiker dient u de verkeersteekens in acht te ne men, dat is uw wettelijke plicht. Als Nederlander behoort u a.s. Vrijdag en Zaterdag een verkeersteeken te koopén van -Winterhulp ten bate van uw nooddruftige landgenooten, dat is uw moreele plicht! Een goed voorbeeld. Het voorbeeld, -dat de N.V. Bataafsohe Petroleum Mij. heeft gegeven, door een gift van f250.000 aan Winterhulp te schenken, is thans nagevolgd door de N.V. Philips Gloeilam penfabriek te Eindhoven, welke f277.800 ter beschikking van WJtLN. heeft gesteld. T- ,Leg er ls an". ,Het koek-en-zoopie ontbreekt ook in dr-töi-.van distri- bntie niet in wat*** 3 een schaatstocht heer.Vi487 21J5T4 vs<*èn warm op je soa"'21838 21842 1. (Pax-Ho

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1