De Groot wint den Elfstedentocht HOLLANDS i—Verduistir i dagblad voor HELDERSCHE COURANT VAN 1873SCHAGER COURANT VAN 1855 VAN DER BIJ DERDE Nieuwe landing op Borneo's Oostkust Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 ljjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier \[oorderkwartier I tBmM waarin opgenomen 86ste JAARGANG No. 11706 VRiinAf; lANIIAWI 1947 VRIJDAG 23 JANUARI 1942 'Favorieten door pech uitgeschakeld De zevende Elfstedentocht is in den recordtijd van 8 uur en 44 min. gewonnen door den Fries Sietse de Groot uit Weidum. Als tweede arriveerde P. de Jong uit Huizum, terwijl van der Bij, die de lange reis van Julianadorp naar Leeuwarden per tandem maakte, als derde de finish passeerde. De favorieten Geveke, de Vries, Bosman en Jon- gert werden reeds nsf eenige uren uitgeschakeld, door dat zij verkeerd reden en een uur achterstand kregen. Een fonkelend© sterrenhemel begroette in alle vroegte de ruim vijfduizend deelnemers aan den Elfstedentocht. De koude atmosfeer deerde deze massa blijk baar niet, want welgemoed werd de lange wandeling naar de startplaats den Schenkenschans te Leeuwar den, aanvaard, als inzet van een 'ijsfestijn dat zijn weerga niet vindt in de historie van óns nationale sportleven. De belangstelling voor dezen tocht heeft immers de stoutste ver wachtingen verre overtroffen. Een record aantal deelnemers van 5200 had de gladde ijzers ondergebonden om dezen tocht mede te maken. Om 6.10 had de eerste rijder, v. d. Meer, de schaatsen onder. Als eerste arriveerde aan den controlepost te Sneek Miedema uit Huizum om 6.58 uur, op enkele se conden gevolgd door Albers uit" Weesp en van der Meer uit Parra- ga, een minuut later, om 6.59 uur, arriveerden de rijders A. de Vries en Muller uit Zwolle. Daarna volg den hen op de hielen de rijders J. Broersma, L. Geveke en Bosman uit Breu kelen. Als eerste dame arriveerde in IJlst om 8.05 uur Aukje Feenstra uit Heerenveen; 2. Posthumus uit Marum, 10 seconden na de eerste. De kopgroep verdaald. Waren er tusschen Sneek, IJlst en Sloten vele uitvallers als ge volg van valpartijen in de duister nis, in terssant was het, toen wij in Sloten ontdekten, dat de kopgroep een groote verandering had onder gaan. Toen later de controle te Stave ren meldde, dat als eerst doorkwam om 8.52 uur de rijder Douwe uit Lemmer, na vier minuten gevolgd door de rijders Swierstra, De Groot, De Jong en van der Bij, stond het vast, dat er iets gebeurd moest zijn. Alléén de naam van Van der Bij immers was reeds: eerder vermeld als een der leiders. Spoedig dan ook kwam het be licht, d^t kopgroep, bestaande uit de beste rijders, onder wie Bosman uit Breu'kelen, Jongert uit Maarssen en Geveke, de roiite waren kwijtge raakt en een aanmerkelijk stuk verkeerd waren gereden. Het ge volg was dan ook, dat zij daardoor een grooten achterstand opliepen. Om' 8.46 uur arriveerde deze groep in Sloten. Algra uit Franeker moest in Bolsvvard den strijd opgeven, door dat hij een tamelijk ernsbigen val had gemaakt. Bosfnan, Jongert, Geveke en de Vries reden terug en arriveerden wederom in Sneek, doch nu met grooten achterstand. Hier gaf Bos man den strijd op. Een bevroren teen dwong hem tot dit besluit, dat niet alleen hem, doch ongetwijfeld duizenden belangstellenden zal te leurstellen. Geveke, Jongert/en de Vries gaven den moed niet op en zetten den tocht voort. Stavoren -m'ejdde, dat deze drie rijders om 9.04 uur passeerden. In Hindeloopen was het wederom een onbekende rijder, Leyenaar uit Lemmer, die de leiding had met een minuut voorsprong p de groep van vier, die in Hindeloopen op Douwe volgde. Die groep joeg op het-traject naar Bolsward fel achter den leider aan, die zich tot het ui terste inspande, en bij de controle' nog steeds een kleinen voorsprong van nauwelijks een minuut had. De sterksten nemen de lei ding. Doch wat zich bij Bolsward reeds liet aanzien^ werd -op het traject BolswardHahlingen bewaarheid. Leyenaar, die met een prachtigen voorsprong voorop lag, had zich over den kop gereden. Deze eenza me zwoeger was niet opgewassen tegen het hooge tempo van de groep van vier, die achter hem aanjoeg. Een korte rustpauze te Bolsward zou voor hem noodzakelijk zijn ge weest. Reeds vóór Harlingen werd hij door S. de Groot, Swierstra, De Jong en v. d. Bij gepasseerd en bij den controlepost te Harlingen had hij reeds een aanzienlijken achter stand. Geveke geeft het op. De bekende rijder en favoriet van de Friezen, Lou Geveke, uit Leeu warden, staakte te Harlingen den strijd. Hij zag in, dat bij den groo ten achterstand niet meer kon in- loopen. Zijn broer, Herman Geveke, die even later arriveerde, zette den tocht voort. Het tempo, waarmede gereden werd, bleek, ondanks den tegen wind hoog. Om 11.40 uur arriveer- Duitschland strijdt voor Europa Vijandelijke aanvallen op de Krim mislakt SUCCESVOLLE AANVAL OP BRITSCHE HAVENPLAATSEN. HOOFK WART IER VAN DEN FÜHRER, 22 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Op de Krim zijn verscheidene vijandelijke aanvallen op het omsingelingsfront van Sebastopol mislukt. Aan het Donetsfront en in den centralen en den noordelij ken sector van het Oostelijke front duren de afweergevechten bij zwaren vorst voort Talrijke vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Eigen tegenaanvallen hadden succes. Voor Leningrad zijn herhaalde, uitbraaikpogingen van de bolsjewieken mislukt In de straat van Kertsj hebben gevechtsvliegtuigen een groo ten Sowjetkoopvaarder met bommen beschadigd. Bij gewapen de verkenningsvluchten boven de wateren van Groot-Brittan- nië zijn voor de Noordwestelijke kust een koopvaarder van 6.000 brt. en een steenkoollichter van 600 brt. tot zinken gebracht. Voor de Zuidwestkust van Engeland is een groote koopvaarder door bommen beschadigd. Op een voor de S'hetlands liggend eiland hebben gevechtsvliegtuigen verscheidene voltreffers ge plaatst op. voorden oorlog belangrijke installaties. In ^ioord-AfriJka hebben Duitsoh-Italiaansche pantsertroe pen in een verrassenden aanval de voor onze stellingen in Cy- renaica opgemarcheerde Britsche strijdkrachten aangevallen en teruggeworpen. De vijand trok zich ijlings terug in de rich ting van Agedabia. Sterke formaties van het Duitsahe en het Italiaansdhe luohtwapen grepen in in de gevechten op den grond en bombardereden concentraties troepen en tanks van den vijand. Aan de Egyptische kust zijn opslagplaatsen der Britten in brand geworpen. De vijand heeft in den afgeloopen nacht bommen geworpen op woonwijken in het. Noordwest Dultsche kustgebied. De bur gerbevolking leed eenige verliezen. Militaire schade is niet ont staan. Vijf van de aanvallende Britsche bommenwerpers zijn neergeschoten. In den tijd van 11 tot 20 Januari heeft het Britsche 'luch't- wapen 36 vliegtuigen verloren, waarvan' 16 boven de Middel - landsche Zee en in Noord-Afrika. In denzelfden tijd gingen in de'n strijd tegen Groot-Brittanje 16 eigen vliegtuigen verloren. VAN DER BIJ. (Foto-archief) den in Franeker de eerste wed strijdrijders.-Het waren wederom De Groot, Swierstra, De Jong en van der Bij. Thans zijn zij op weg naar Dokkurn, een afstand van^ ruim veertig kilometer. Om 13.47 u.' arriveerde de kopgroep, bestaande uit de rijders Swierstra, de Groot, van der Bij en de Jong te Dokkum. Het zwaarste traject hadden zij nu achter den rug, het 44 k.m. lange traject naar het Noordelijkste punt van de route, worstelend tegen den kouden wind, door het uitgestrek te wintersche landschap. Nu was het nog maar een wip nadr Leeuwarden. De zware inzin king, waarmede de meeste rijders op dit traject te kampen hebben, waren zij allen kennelijk te boven. Vol goeden moed, hoewel met be- zweete koppen, ging het met for- sche slagen, terwijl de ijspegels aan hun bontmutsen kleefden, de stra lende" zon tegemoet in de richting Leeuwarden. De laatste controle post was dus-in zicht. De aankomst te Leeuwar. den. Kwart voor drie steeg de span ning aam de finish en de Groene Weide ten top. De aankomst der rijders kon elk oogenblik worden verwacht. Daar kwamen zij aan, het gejuich steeg uit de duizend koppige menigte. Het werd een formidabele eindsprint op den laatsten kilometer. Het werd een strijd van man tegen man, welke gewonnen werd door den 'Fries S. de Groot uit Weidum met een tien tal meters- voorsprong op D. de Jong uit Huizum en Van der Bey uit Julianadorp. Wederom heeft een' Fries de eerepalm bemachtigd, welke hem volkomen verdiend toekomt. Hij heeft immers ©en recordtijd ge maakt door den toch te volbrengen in 8 uur en 44 minuten». 15.50 uur passeerden reeds de eerste tochtrijders de finish. t.w. de heeren R. J. Faber en R. de Vaik uit Minnertsga, die ook allerminst den indruk gaven vermoeid te zijn, even later gevolgd door F. Fransen uit Heeren veen. die in Harlingen nog d© eerst gearriveerde tochtrij- der was. Wij behoefden niet la.nj> meer te wachten op de eerste da mes. want. om 16 uur 2 min. kwam mej. A. Schaap te Wirum aange reden in gezelschap van haar bei de broers. Was de Groot met een groote krans omhangen. mej. Schaap mocht fraaie bloemen in ontvangst nemen. Geregeld kwa men vervolgens de wedstrijd- en tochtrijders binnen. Omstreek® 17 uur arriveerde mej. Sjoerdje Faber pit Warga tezamen met mej. Wol kje Kooi stra en Wobkjes vadc door welke prestatie Sjoerdje en Wohkje de 2e en 3e plaats van de dames deelen. Onderhoud met den winnaar. Kort na de aankomst, van den winnaar van den Elfstedentocht hadden wij een onderhoud met hem. De 24-jarige jongeman voelde zich na dezen zwaren tocht niet noemenswaard vermoeid. Hij had den tocht in den thans officieel be kend gemaakten tijd van acht uur en vierenveertig minuten op nor male Friesche schaatsen en met gymnastiekschoenen volbracht. Al leen zijn voeten waren een beetje doorgereden, De tocht is mij aldus deelde de Groot mede buitengewoon goéd- bevallen. Wij hebben ideaal weer gehad, hetgeen onze prestatie ten goede is gekomen en in het bij zonder onze snelheid. Het grootste Britsche regeering zal motie van vertrouwen indienen Na verklaring van Churchill. STOCKHOLM, 22 'Jan. (A.N.P.) Naar de politieke correspondent van Reuter verneearft, is thans be sloten, dat xna de verklaring van den minister-president over zijn bezoek aan de Vereenigde Staten en over den algemeenen- oorlogs- toestand, welke verklaring de drie daagsche debatten in het Lager- huis zal inleiden, een motie van I vertrouwen zal worden ingediend, i In regeeringskringen heeft men het gevoel, dat de op de agenda slaande kwesties van zoodanig be- 'ang zijn, dat een motie van ver trouwen noodzakelijk is. Zwichten de Zuid Amerikaansche Staten? MADRID, 22 Jan. (D.N.B.) - Naar uit Rio de Janeiro gemeld wordt zouden de Amerikaansche epublieken op de conferentie van Rio besloten hebben dat zij. „met inacHRneming van haar souvereine rechten en in overeenstemming met de machtsbevoegdheden van haar grondwettelijke instellingen", de diplomatieke betrekkingen met Japap, Duitschland en Italië niet kunnen voortzetten, daar Japan een natie van het Amerikaansche continent (de Vereenigde Staten) heeft aangevallen en de andere landen van het. driemogendheden- pact aan die natie „den oorlog ver klaard" hebben. Een later bericht zegt, dat nog geen bevestiging uit Rio de Ja neiro is ontvangen. Het schijnt, dat over ©en desbetreffend voor stel nog niet is gestemd. De Nc'erlan'dsche Kultuurkamer opgericht Besluit van den secretaris-gene raal van het. departement van volksvoorlichting en kunsten betref fende de instelling van het pers gilde en het theatergilde. 1 Op grond van artikel 35, le en 3e lid, van de verordening no. 211/1941 betreffende de Nederlandsche Kul tuurkamer en in overeenstemming met de artikelen 2 en 3 der veror dening no. 3/1940 vaii den rijkscom missaris voor het hezette Neder landsche gebied wórdt bepaald: Artikel T: Het persgilde en het theatergilde worden op het tijdstip van afkon diging van dit besluit ingesteld. Artikel 2: Door de instelling van bovenge- npemde gilden is de Nederlandsche Kultuurkamer opgericht. Artikel 3: Dit besluit wordt afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant. 's Gravenlhage. 22 Jan. 1942. s De Secretaris-Generaal van het Departement van Volks voorlichting en Kunsten: (w.g.) T. GOEDEWAGEN. - Maan op vanavond Qm onder 12.33 ,R no 2.10 24 Jan JÖ.UV UUT 8 Febr E.K. tot morgenochtendL L.K. 1 Febr t\ a ^eb v.m. 9.34 uur n.m. De voorbereidingen voor de nachte lijke verkenningsvluchten geschie den uiterst zorgvuldig. Met behnlp van landkaart en passer worden af standen en vüegtijden nauwkeurig bepaald. (Orbis-Holland. P.K. Grosse) HEDEN EN MORGEN WINTERHULP-COLLECTE. TAST IN UW BEURS VOOR HEN, DIE HULP BEHOEVEN. GEEN VERGUNNINGEN MEER OM 0 UUR TE WERKEN. De Secr.-Gen. van het Dep. -van Soc. Zaken heeft aan de besturen van de gesubsidieerde vereenigin- gen met werkloozenkas een rond schrijven gezonden, waarin hij me dedeelt, dat overleg met de bestu ren'van de gesubsidieerde vereeni- gingen met werkloozenkas een rondschrijven gezonden,- waarin hij mededeelt, dat verleg met de ar beidsinspectie er toe heeft gêleid, dat in het vervolg geen vergunnin gen om 0 uur te werken meer zul len worden gegeven, tenzij in uit zonderingsgevallen. Voor zoover er thans nog arbei ders zijn, die feitelijk niet werken, in verband met een aan hun werk gever verleende vergunning om 0 uren te werken, is goedgevonden dat aan deze arbeiders uitkeering uit de werkloozenkas wordt ver strekt, zoodat het ter zake bestaan de verbod van 20 dezer af, als ver vallen kan worden beschouwd. De betrokken arbeiders kunnen, als zoogenaamde „geheel werkloo- zen" worden beschouwd. Ook aan de leden van die kassen, in welker reglementen geen regeling voor het verstrekken van uitkeering ingeval van inkrimping van den normalen wekelijkschen werktijd voorkomt, kan uitkeering worden verleend. Installatie landstand in Noordholland 12 Februari te Alkmaar, De Landstandpersdienst verneemt yan bevoegde zijde, dat de instal latie van den Nederlandschen Land stand in Noordholland op Donder dag 12 Februari te 11 uur, in „De Harmonie" te Alkmaar zal geschie den. Dien dag zaL-op officieele wijze de band worden gelegd tusschen het staatsapparaat en den Neder landschen Landstand, in de provin cie Noordholland. Onder meer zal de gouwboerenleider, J. Saq.1, het woord voeren. (Zie verder pag. 2.) Van Laer afgetreden Als adviseur van'den Ne derlandschen Schaatsenrij- dersbond. Naar wij van het bestuur van den Ned. Schaatsenrijdersbond verne men, is aan den heer G. W. A. van Laer op diens verzoek op de meest eervolle wijze ontslag verleend als adviseur van den Ned. Schaatsen rijders Bond onder dankzegging voor de vele in die functie bewezen diensten. Kanaal Schagen-Kolhorn gevaarlijk! IJS VAN ZEER SLECHTE KWALITEIT. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat het zeer gevaarlijk is op het nieuwe kanaal Scha gen-Kolhorn te gaan schaatsen rijden, Er bevinden zich nog wakken, terwijl het oógen- sohijnlijk sterke Ijs soms van zeer slechte kwaliteit en hoogst onbetrouwbaar is. Bij de op- sporingswerkzaamheden naar den Zondag jL verdronken per soon kon men nL bh het wak, waar de betrokkene zoo nood lottig om het leven is gekomen, met een bhl gemakkelijk door ijs ter dikte van 20 cm. heen slaan, Men wordt daarom nog eens gewaarschuwd en aange raden het kanaal te mijden. Havens van Sabang en Médan op Sumatra aangevallen Bosman (met kap en kaart), die den Elfstedentocht ontijdig moest staken, krijgt in de „Harmonie" te Leeüwarden het eerste contröle- stempel op zijn kaart (Pax-Holland-De Haan-m) gedeelte van den tocht hebben wij met acht. man in groepsverband ge reden. Later kromp deze groep in tot vier man, terwijl na Dokkum Swierstra kwam te vallen tengevol ge van een inzinking, waardoor hij ons moest verlatten. Ongeveer drie honderd meter voor de finish zette ik alles op alles en behaalde daar mede de overwinning. Deze tocht is de tweede Elfsteden tocht, wel'ke ik meemaakte, verle den jaar werd ik nummer acht. Tien Ned. Ind. vliegtuigen neergeschoten. Opmarsch op Malakka voortgezet Ver bitterde gevechten op de Philippijnen. TOKIO, 22 Jan. (DNB). Naar de Nitsji-Nitsji uit Saigon meldt, is te Batavia toegegeven, dat nieu-^ we Japansche strijdkrachten met succes aan land zijn gezet aan de Noordoostkust van Nederlandsch Borneo. Deze landing zou in* de stre„ek van Tarakan geschied zijn. Het Japansche hqofdkwartier deelt mede: Japansche marinevliegtuigen heb ben sedert 15 Jan. bij aanvallen op strategisch belangrijke steunpunten in Ned. Indië, 10 Ned.-Indische vliegtuigen, w.o. 6 vliegbooten, neergeschoten of op den grond ver nield. Zware schade werd toege bracht aan de vijandelijke 'vlieg velden. Tot de aangevallen punten behooren Balikpapan op Borneo, Makassar, Paloppo, Kolonedale en Kendari op Celebes, Ternate en La- boeha op de Halmaheira-groep en Ambon. Op 16 Januari hebben ma rinevliegtuigen de havens van Sa- bang en Medan op Sumatra aange vallen. Zij vernielden daar haven werken en deden te 'Sabang een schip van 2000 ton in de lucht vliegen. De strijd op Malakka, Nadat de Japansche strijdkrach ten, zoo meldt Domei, de vijandelij ke troepen bij het plaatsje Labis aan den voornaamsten spoorweg naar Singapore, gelegen op 50 km. ten Zuidoosten van Gemas hadden verslagen, zijn zij Woensdag tot een punt op acht kilometer ten zuiden van Labis opgerukt. Tijdens de tot dusver uitgevoer de operaties aan het Maleische front, zijn op verschillende stations, vooral langs den naar Singapore loopenden spoorweg in totaal 35 lo- "comotieven en 1180 spoorwagons buitgemaakt. Verbitterde gevechten op de Philippijnen. Over de gevechten op het schier eiland Bataan waren verscheidene dagen geen of slechts korte berich ten ontvangen. Uit nieuwe berich ten blijkt thans, dat de Amerikaan sche artillerie, die bij de verdedi ging de belangrijkste rol speelde, terugtrekt op nieuwe stellingen, welke meer naar het Zuiden zijn gelegen. Aan beide zijden wordt met de grootste verbittering ge vochten. De Amerikanen trekken overhaast en in wanorde terug naar de baai van Manilla. In de streek van de oorlogshaven Olongapo,'in .het Zuidoostelijke deel van de Soebic-baai, hebben de Ja panners nieuwe geslaagde landin gen verricht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1