HOLLANDS DAGBLAD VOOR GROOTE JAPANSCHE AANVAL OP NIEUW-GUINEA? Een compromis-voorstel te Rio Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 <2Ujnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11707 ZATERDAG 24 JANUARI 1942 WERELDSCHOUW N weerwil van de groote suc- cessen, welke de Engelschen volgens hun beweringen nu al we ken lang weten te behalen, blijft het Albion niet voor den wind gaan. Allengs wordt dit ook den, in ver gallende bewondering tegen Enge land opziende, Nederlanders duide lijk, dat er nu voor de zooveelste maal weer sprake is geweest van een propaganda-offensief, d.w.z. een groote mond om de aandacht van eigen tegenslagen af te leiden. Aan het Oostfront hebben de Duitschers zioh de afgeloopen week niet bepaald tot de gebruikelijke afweergevechten. Ondanks de he vige koude, werd overgegaan tot een w e r k e 1 ij k militair offen sief, dat tenslotte eindigde met een gevoelige nederlaag voor de bolsje wisten, die riiet slechts de tijdelijk behaalde terreinwinst zagen ver loren gaan, doch tevens zware ver- Kezen boekten aan menschen en materiaal. Met eenzelfde verloop aal het front in het Oosten nog wel eens eenige veranderingen onder gaan, zoolang althans de Duitsche weermacht zioh slechts blijft bepa len tot afweergevechten op de zelf .Vastgestelde frontlijn tenzij zoo als op De Krimi, militaire overwe- Singen aanvalsoperaties noodzake- jk maken om straks als de he vige koude weer tot het verleden behoort, mèt den wensc'hdroom der Britten, Amerikanen èn wat ver dwaasde landgenooten, de bolsje wistische hoop op effectieven tegen stand te verstoren. Libye biedt de Engelsche radio ook al geen stof meer voor „dave rende" berichten. Het Britsche of fensief, in November al aangekon digd en ingezet om in korten tijd de Duitschers en Italianen uit Noord-Afrika te verdrijven er was al sprake van dat dit in eeni ge weken het geval zou zijn ver liep niet erg naar wensch: eerst na langdurigen, taaien strijd, welke ,vele offers kostte aan keurtroepen en het meest moderne materiaal, kon eenig terrein voordeel behaald worden. Rommel wilde echter niet zoo hard loopen als de Britten wel ge hoopt hadden en aanvankelijk ook voorwendden maar zocht naar een behoorlijke defenaielijn om de Britsche overmacht tot staan te brengen en om dezer dagen, blijkbaar nadat de noodige verster kingen waren gearriveerd tus- schen haakjes, hoe komen die ver sterkingen in Afrika als de Engel schen zooals zij beweren de Mid- dellandsche Zee beheerschen? een tegenoffensief te ontketenen, dat gevolgd is door het op de vlucht slaan van de sterke Britsche leger macht die in Noord-Afrika is inge zet. Dit tegenoffensief is inmiddels al weer overgegaan in een achter- voigmg-skamp. JAPAN bezorgt het Anglo-Ame- rikaansche kamp, waartoe thans ook Ned.-Indië behoort, de eene desillusie na de andere. Het geweldige offensief dat onmiddel lijk na het uitbreken van den oor log werd ingezet, heeft na ander halve maand nog niets aan kracht ingeboet; zélfs zijn deze week de operatics op nog grooter schaal doorgevoerd, terwijl opnieuw een uitbreiding te verwachten is. Op de Philippijnen zijn de laat ste resten van weerstand vernie tigd, Malakka is in Japansche han den en de aanval op Singapore gaat beginnen. Intusschen is het Japan sche offensief uitgestrekt tot Britsoh-Indië. Op het vaste land van Azië is tenslotte nog de ver nietiging aan den gang van tal rijke Tsjoengking-legers. In Ned.-Indië is het Noorden van Celebes in Japansche handen ge komen, tal van strategisch belang rijke punten van de Nederlandsche eilandengroep liggen onder de voortdurende bedreiging der Japan- teche luchtmacht. De oorlogshande lingen in Ned.-Indië zijn nog on overzichtelijk, doch het ziet er naar uit, dat de Japansche legerleiding bezig is een groot offensief ten uit voer te leggen, hetwelk ten doel heeft de strategische punten te be zetten in dit deel van Oost-Azië en waartoe het tevens noodig is aan vallen te openen tegen Nieuw-Gu- nea en Australië. De voorteekenen, in den vorm van hevige bombarde menten op militaire steunpunten in den geheelen Indischen Archipel, wijzen er op dat de uitbreiding van de Japansche activiteit over een ontzaglijk gebied nog slechts een kwestie van uren is. En dan te bedenken dat de Anglo-Amerikaan- sche machthebbers nog steeds naarstig aan het rekenen zijn hoe sterk zij wel zullen zijn over een jaar, over twee jaar VOGELS LIJDEN HONGER EN DORST STROOIT BROODKRUIMELS en HAKT EEN BIJT Landing op Bismarck* archipel NOORD-AUSTRALlë BENNEN AANVALS-AFSTAND DER JAPANSCHE LUCHT MACHT. Dertig vliegvelden op Ma lakka in handen. Op 70 KAL afstand van Singa pore. GENEVE, 23 Jan. (A.N.P.). Volgens berichten uit Londen heeft de Australische minister van Luchtvaart in Melbourne bekend gemaakt, dat meer dan één vliegtuigmoederschip, ver scheidene Japansche marine- vliegtuigen en oorlogsschepen geconcentreerd zijn in de nabij heid van de Bismarck-Archipel Men moet rekening houden met het gevaar van een grooten aanval op Nieuw-Guinea, die mogelijk nog heden kan be ginnen. De Engelsche nieuwsdienst geeft uit Melbourne het volgende bericht weer: „Op goeden grond kan men aannemen, dat Japansche strijd krachten geland zijn te Rabaul". Men voegde hieraan toe, dat men sinds Donderdagmiddag 4 u. plaat-' selijke tijd niets meer uit Nieuw- Guinea vernomen heeft (Rabaul is gelegen op de noorde lijke punt van het eiland New-Bri- tain). Naar Ass. Pres uit Melbourn meldt, heeft de pl.verv. Australische premier, Forde, medegedeeld, dat een Japansche landing op de Bis marck-Archipel bij Kelto, 400 km. ten Z. van Rabaul, bevestigd is. Men neemt aan, dat het eiland Nieuw-Bri'ttanje door de Britsche troepen vóór de Japansche landing was ontruimd. In een commentaar van militaire zijde op de Japansche landingsope raties op Nieuw-Brittan je wordt ge- Japan reikt Tsjoengking de hand MITS HET REGIEM ZIJN HOUDING WIJZIGT. TOKIO. 23 Jan. (D.N.B.) In een rede voor het Lagerhuis heeft mi nister-president Tojo vanmiddag herhaald, dat Japan bereid is voor stellen van Tsjoengking te ontvan gen voor een vreedzame verzoe ning waneer dit regiem zijn hou ding wijzigt Tojo verklaarde: „Of schoon Japan de laatste vijf jaren tegen Tsjoenking heeft gevochten, beschouwt het China nog steeds als een zustervolk en zijn wil om het met open armen te ontvangen, in dien het slechts zijn dwaalbegrip pen opgeeft, is onveranderd. Alle fouten van Tsjoengking in het ver leden zullen vergeten zijn met het verdwijnen van den Engelschen en Amerikaanschen invloed. fapao en de Sovjet-Unie TOKIO. 23 Jan. (D.N.B.) De mi nister van Ruitenlandsche Zaken, Togo. heeft in het Japansche la- geruis verklaard, dat hii tevreden is over de verzekering, die hij van de Sovjetregering ontvangen heeft ten aanzien van de strikte nale ving van het Neutraliteitspact. De onderhandelingen tusschen beide landen over de visscherij-aangele- genheden duren voort. Een gemeen schappelijk onderzoek naar de ver matiging van een Japansch schip door een Russische drijvende mijn. welk ongeval het vorige jaar is gebeurd, is op het oogemblik tus schen beide landen aan den gang. (Kaart van Pelt). DE JAPANNERS VOOR SINGAPORE. standsbommenwerpers binnen doel- treffenden aanvalsafstand zou bren- Een steenen dam bij Woodlands verbindt het eiland Singapore met het vaste land van Malakka: het eiland is ongeveer 42 K.M. lang en 27 K.M. breed. De oorlogshaven Singapore wordt als het grootste vlootsteunpunt der Britten beschouwd, de basis bezit een droogdok voor de grootste oor logsschepen tot 55.000 ton; vier vliegvelden behooren tot de lucht verdediging van het eiland. Talrijke eilanden gelegen in de straat van Johore en Singapore zijn van gecamoufleerde machine geweernesten en kustafweergeschut voorzien. Zwaar kustafweergeschut is op gesteld bij Tsjangi en Paris-Pan- jang, met een draagwijdte van 35 K.M. De stad Singapore telt 700;000 inwoners en is verdeeld in een Chi- neesch en Europeesch stadsgedeel te; straatwegen verbinden onder ling de militaire emplacementen. Verder bevinden zich op het eiland ondergrondsche oliedepóts en waterreservoirs. Het eiland Bla- kang Mati ten Z. van Singapore is zwaar versterkt om de talrijke dok ken en herstelplaatsen van Singa pore te beschermen. Duilsch weeimachtfasiicht zegd, dat de bezetting van de eilan dengroep den Japanschen lange-af- gen van Noord-Australië. Men be schouwt Nieuw-Brittanje als een der sleutelposities van de buiten ste verdedigingslinie van het Au stralische gemeenebest. Rabaul zou den Japanners de controle geven over drie luchtbases, waarbij een basis voor watervliegtuigen en twee civiele luchthavens buiten de stad. Reuter meldt, dat ongeveer 1100 vrouwen en kinderen per vliegtuig van Rabaul naar Australië zijn overgebracht. VAN DE OVERIGE FRONTEN. Japansche luchtstrijdkrachten der marine, die sedert 19 Jan. boven de Straat van Mialaklca en aan de Noordkust van Sumatra opereeren, hebben, nar Domei meldt, de ha ven Sabang op Noord Sumatra aangevallen, welke een Britsche verbindingsbasis voor het verkeer met Indië vormt. De Japanners bestookten het vliegveld met bom men, waardoor groote schade ont stond. De aanvallen op Singapore zijn voortgezet De langs de Westkust van Ma lakka oprukkende Japansche troe pen hebben, naar Domei meldt, Donderdag in een sector de 45ste Indische brigade aangevallen en vernietigd. United Press meldt uit Tsjoeng king. dat een militaire deskundige heeft verklaard, dat de Japanners op Malakka in totaal 30 vliegvel den in handen hebben, terwijl de Britten er nog slechts vier bezit ten. Ten Zuidwesten van Laokay hebben de Japanners een zeer groot nieuw vliegveld aangelegd met een capaciteit voor 300 bom menwerpers. Omtrent den 9trijd op de Philip pijnen meldt Radio Tokio, dat de Japansche troepen in een veldslag van acht uren de Amerika ansche strijdkrachten in de buurt van Muron volkomen vernietigd hebben De Japanners trekken in Zuidelijke richting op. Een algemeen offensief is tegen de Amerikaansche strijdkrachten op het scheireiland Balanga ont ketend. Naar de zender Rangoon meldt bevinden de Japansche troepen zich 70 KM. Oostelijk van Ran- goofl. Britten in N -Afrika op de vlucht gedreven Afweergevechten aan 't Oostfront duren voort HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 23 Jan. Het opper bevel der weermacht maakt be kend: In het Oosten nog steeds he vige gevechten. Bij een tegen aanval in het centrale deel van het front werden den vijand wederom zware, bloedige ver liezen toegebracht. 35 kanon nen, alsmede talrijke zware wa pens vielen in onze handen. In het zeegebied rond Enge land hebben gevechtsvliegtui gen een vrij groot vrachtschip met bommen beschadigd. Nach lelijke aanvallen der lucht macht waren gericht tegen ha vens en militaire inrichtingen in Zuid- en Zuidoost Engeland In N.-Afrika hebben Duitsche en Italiaansche troepen den verslagen vijand achtervolgd. Tot dusver werden tien Brit sche pantserwagens, 46 kanon nen en meer dan 100 automo bielen buitgemaakt of vernield. Formaties van de Duitsche en de Italiaansche luchtmacht hebben den in het gebied ten Z. van Agedabia op de vlucht gedreven Britsche troepen nieu we zware verliezen toegebracht Op het eiland Malta zijn lucht en zeesteunpunten van den vij and overdag en des nachts door Duitsche gevechtsvliegtui gen gebombardeerd. Britsche bommenwerpers heb ben in den afgeloopen nacht op enkele plaatsen in West- Duitschland, o.a. op woonwij ken en openbare gebouwen te Munster, brisant- en brand bommen geworpen. Eenheden der marine hebben drie Brit sche bommenwerpers neerge daald. Een negerdivisie GENÉVE, 23 Jan. (D.N.B.). De Amerikaansche minister van Oor log Stimson, heeft de vorming van een neger-pantserdivisie en van de eerste geheel uit negersoldaten be staande infanteriedivisie aangekon digd. Voorts bestaat het plan, een vliegtuigeskader uit neger-vliegers te vormen. POSTVERKEER JAPAN-EUROPA WEER HERVAT. TOKIO, 23 Jan. (D.N.B.) Naar het ministerie van posterijen heeft medegedeeld, is besloten het post verkeer via Siberië met Turkije, Bulgarije, Zwitserland, Spanje en Portugal met ingang van Zaterdag weer te hervatten, daar een post verkeer met Europa via deze route mogelijk is. Postpakketten en geld zendingen worden niet aangeno men. Ook zullen geen postzendin gen naar andere dan genoemde lan den worden aangenomen. DRINGENDE HULPROEP VAN AUSTRALIë. STOCKHOLM, 23 Jan. (A.N.P.) Reuter meldt uit Melbourne, dat het Australische oorlogskabinet be sloten heeft aan Groot-Brittannië en Amerika een dringend verzoek tot het leveren van vliegtuigen en andere leveranties te richten. Britsche bommen eischen 24 dooden Snoode aanval op een plaats in het Oosten des lands. TALRIJKE GEWONDEN. 's-GRAVENHAGE, 23 Jan. Gis teravond zijn verscheidene Engel sche vliegtuigen boven Neder- landsch gebied verschenen. Luk raak en van groote hoogte werd op een plaats in het Oosten des lands een aantal brisantbommen neerge worpen, waardoor verscheidene woonhuizen totaal vernield en vele andere deels zwaar, deels licht be schadigd werden. 24 dooden, 8 zwaar en 10 licht ge wonden, zoo luidde het resultaat van den misdadigen aanval. Door de op andere plaatsen neer geworpen brisant- en brandbom men ontstond slechts geringe mate- rieele schade. tfchaatien Mevr. Loggers-Boontjes Nederlaodsch kampioen MEVR. SCHOORL-KEETMAN DERDE. Gnder auspicin van den Ned. Sohaatsenrijdersbond zijn gisteren te Rotterdam de wedstrijden verre den om het kampioenschap van Ne derland schoonrijden voor dames. De deelneming aan den strijd was kwantitatief niet groot. Des morgens werd een aanvang gemaakt met de selectiewedstrijden waarbij de dames Loggers-Boontjes uit Huizen, Schippers uit Zaandijk, Krijger-Noels uit Zwijndrecht, Rom melaar-Timmermans uit Enschedé, Schoorl-Keetman uit Barsinger- horn en Blauwboer uit Overveen zich bij de seniores voor den eind strijd plaatsten. Deze werd des mid dags gehouden. Mevr. A. G. Loggers-Boontjes reed zeer fraai en de jury wees haar dan ook terecht als kampioen van Nederland aan. Als tweede klaseerde zich mevr. L. Krijger- Noels en derde mevr. Schoorl-Keet man. Goedkeuring drukwerkorders In een publicatie, waarin tevens het adres van de commissie van !>eroep goedkeuring drukwerkor- ders, alwaar eventueel beroep tegen een door het districtskantoor ge. nomen beslissing openstaat is ver meldt, wordt naar aanleiding van het reeds eerder gepubliceerde in zake de goedkeuring drukwerk orders nogmaals de aandacht er op gevestigd, dat de aanvraag voor góedkeuring drukwerkarders moet worden ingediend odor den druk ker en/of copieerinrichting en niet door den opdrachtgever. De drukker en/of copieerinrich- tin-' moet deze aanvrage uitslui tend indienen bij het vanwege liet Rijksbureau voor de Grafische In dustrie ingestelde districtskantoor waaronder hij ressorteert. r— Varduistsr 61 DOODEN IN ST. ETIENNE. VICHY, 23 Jan. (D.N.B.) Een mijnongeluk te St. Etienne heeft volgens de jongste officieele inlich tingen 61 dooden en 67 gewonden geëischt Elf lijken heeft men tot dusver nog niet kunnen bergen. Argentinië en Chili lieten zich niet alles aanbevelen BUENOS AIRES, 23 Jan, (DNB). Nu de alarmeerende berichten en geruchten van gisteren hebben plaats gemaakt voor een rustige beschouwing en de nerveuze stem ming is geweken, ziet men duide lijk in, dat de opvatting van den Argentijnschen vice-president, Cas- tillo, en den minister van Buitenl. Zaken, Guinazu, de overhand heeft gekregen, want de nieuwe formu leering van het voorstel betreffen de het verbreken der betrekkingen met de spilmogendheden is de eeni ge formule, waaraan Argentinië zijn toestemming kon geven. De tekst der formule luidt o.a.: 1. De Amerikaansche republieken bekrachtigen de verklaringen, vol gens welke zij elke aanvalsdaad van een niet-Amerilcaansche mo gendheid tegen een van haar be schouwen als een aggressieve daad tegen haar alle, omdat een derge lijke daad een maatregel tegen de vrijheid en de onafhankelijkheid der Amerikaansche staten betee- kent. 2. De Amerikaansche republie ken bevestigen haar volkomen so lidariteit en haar besluit tot sa menwerking en wederzij dsche be scherming, tot de uitwerking van den eventueelen aanval op het half rond heeft opgehouden. 3. De Amerikaansche republie ken verklaren, daarom, terwijl zij haar souvereine rechten uitoefenen en in overeenstemming met haar constitutioneele instellingen, voor zoo ver deze haar toestemming ge ven, dat zij de diplomatieke betrek kingen met Japan, Duitschland en Italië niet kunnen handhaven, om dat Japan een land van ons conti nent heeft aangevallen en de beide andere dat land den oorlog hebben verklaard. 4. De Amerikaansche republieken verklaren tenslotte, dat zij, alvo rens de in het vorige artikel ge noemde bepalingen van kracht worden, met elkander overleg ple gen, opdat de besluiten gemeen schappelijk en eenstemmig worden genomen. -Maan op vanavond om onder 12.57 ton 2.10 lFebr *8.11 UUT 15Feb V.M. tot morgenochtend N.M. 8 Febr o o o 23 Feb. l.k. 9.33 uur ek. Zondagavond om Maan 18.13 uur Maan PP up 13.23 tot Lo.io uur Maa" Maandagochtend 3,14 9.31 uur Een millioen van Winterhulp Uitkeeringen te Amsterdam Het stedelijk bureau van Winter hulp te Amsterdam heeft bericht gekregen van het hoofdbureau te Den Haag, dat wederom een bedrag van f300.000 beschikbaar is gesteld voor uitkeering in Amsterdam, zoo dat vanaf November 1491 in totaal thans f 1.000.000 werd toegekend. Deze f 300.000 zullen besteed worden als derde uitkeering en wel in de maand Februari. Kindje in zijn bedje verbrand Moeder liet het even alleen. onderdagavond omstreeks zes uur is een anderhalf jarig kindje, het zoontje van het echtpaar R., te Maastricht, in zijn bedje verbrand. De moeder had de kleine even al leen gelaten in de woning om aan kennissen in de buurt nieuws te vertellen uit een brief van haar man, die in Duitschland werkt. De kleine heeft waarschijnlijk het een of ander uit zijn bedje gegooid, dat een doek bij de kachel vlanf, deed vatten en zoo brand veroorzaakte. Toen de moeder terugkwam, was de kleine, het eenige kind van de familie, deerlijk verbrand en reeds overleden. Cursussen voor onderwijskrachten Over vernieuwing van het onderwijs. Vanwege het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur bescherming, worden cursussen ge organiseerd voor leerkrachten bij het L. O., v. h. M. O. en het N. O., waar de vernieuwing van opvoe ding en onderwijs zal worden be handeld. Aan de leerkrachten, welke aan deze cursussen deelnemen, wordt verlof verleend met behoud van jaarwedde. „INDEE ÏN NOOD." De persdienst van den Nederl. omroep meldt: Zondag 25 Januari zal van 12.01 12.15 uur over Hilversum 2 een tweegesprek tusschen den heer C. F. Staargaard en Ir. J. R. Swart worden gehouden onder den titel „Indië in nood." DOOR KOUDE BEVANGEN EN OVERLEDEN. Gisteren zijn te Rotterdam twee menschen door de koude overleden De 52-jarige man W. Edelschaap, wonende aan den Dorpsweg, werd plotseling onwel en bleek na aan komst in het ziekenhuis te zijn overleden, evenals de 67-jarige P. Th. Lafeber, uit de Fabrieksstraat. Viftes ZUINIG MJC.T UW KUUC^EN. CMR.AA.Ci OO'T KA*TDOC^_ ECN OOO COLQCRTlC. T* .Spaart uW eoeoe (Poly WOB- Ucinko)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1