HOLLANDS hfduistir i DAGBLAD VOOR HELDERSCÜE COURANT VAN 1873SCHAGER COURANT VAN 1855 Nationaal-Socialistische eenheid in Nederland N.S.B. en N.S.D.A.P vereenigd Ernstig treinongeluk bij Vleuten Japansche aanval op Palembang Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (IRJnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2845 (1 lijnen) Uitgave: N.V. Üitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN 86ste JAARGANG No. 11708 MAANDAG 26 JANUARI 1942 Enthousiasle bijeen komst in Den Haag ORAVENHAGE. 24 Jan. In een drukbezochte samen, komst, hedenmiddag ln de groote acal van den Haagechen Dierentuin gehouden, ie beek), ten tot fusie tnsschen de N^B. en d« N.S.NJLP. met dien ver. etende, dat de leden van laatst genoemde partij zich voortaan scharen onder de gelederen van ir. A. A. Mussert, den leider van de sedert half December JJ. Benige in Nederland toege laten staatkundige formaties de N.S.B. Verscheidene vooraan staande na tionaal-socialisten. ook van Duit se he zijde, woonden deze belang rijk© samenkomst bij, die zich ken merkt© door groot enthousiasme. De heer J. Hepp, een van de or- ganisatieleiders der N.S.N.A.P. opende deze vergadering met woor den van welkom en van herinne ring aan den tien Jarigen strijd voor de nationaal socialistische beginse len hier te lande en aan het feit. dat sinds Mei 1940 ons land is ge trokken in de sfeer van het natio naal socialisme. De heer C. Thoen, medelid van <le landelijke leiding der N.S.N.A. PM Meld vervolgens een korte rede. waarin hij opmerkte, dat de tijd, dien wfj beleven, een der grootste en gewichtigste onzer geschiedenis Geschiedenis beleven, dat betee kent voor alles een deelneming aan den eeuwigen strijd, hetzij als medestrijder dan wel als tegen stander. Dat waren voor tweedui zend jaar de Romeinen zich reeds bewust, toen zij den internationa len rechteregel stelden: wij kennen slechts bondgenooten of vijanden. Een middenweg is er niet Met zeer veel meer recht mag Duitschland. mag het Duitscfi© rijk thans aan de volkeren van Europa dienzelfden eisch stellen. In den strijd tegen den grootsten vijand van d© Europeesche kuituur, het bolsjewisme, dat gereed stond Eu ropa te vernietigen, vecht het Duitsche rijk niet meer alleen. De Duitsche revolutie is een Europeesche revolutie gewor den. Zooals het Duitsche volk tot een eenheid werd gesmeed, zoo moet Europa een worden in levenswil. Gelijk eens Adolf Hitier met zijn bruine soldaten voor het geheele Duitsche volk streed, soo vecht thans het Duitsche volk onder het orde nend genie van Hatler voor alle volken van Europa. NIEUWE PERIODE AANGEBROKEN. Een nieuwe periode in d© geschie de nis is aangebroken: die van de Volksche verheffingen, waardoor eeuwenlang© samenwerking zal lei den tot vrede en welvaart. Zij, die blind waren of blind wil den zijn, hebben ons volk gere geerd, zij hebben ons volk willen maken tot een volk der reactie. Wij weten nu dat de geschiede nis geen medeoogen heeft voor volken, die zich lieten verleiden, door blinden te worden geregeerd. Voor ons volk heeft de leider der N.S.B. in algemeen verstaan bare woorden de zuivere waarheid gesproken en de poltieke realiteit in zijn belangrijk artikel „van de Grebbe tot den Oeral" geopen baard. Wat Mussert ons volk toeroept, dat moeten honderdduizenden her halen, zoo lang totdat millioenen Nederlanders weten: niet aan de Grebbe was ons volk in gevaar, neen, geheel Europa stond bloot aan het gevaar van het bolsjewis me: aan den Ooeral zulllen wij ons volk verdedigen. In het uur van onzen grootsten nood heeft de leider der N.S.B. de verlossende daad verricht en den eenlgen weg gewezen, die ons volk weder de mogelijkheid biedt, Ons denken, ons gevoelen en onzen wil ln de zen grooten tijd in te schakelen, om tezamen met het Duitsche volk te strijden voor een nieuw Europa. 1 (Vervolg pag. 8.) De conferentie te Rio ECONOMISCHE EN FTNANTIEE LE BETREKKINGEN MET SPIL- MOGENDHEDEN VERBROKEN. CHILI EN ARGENTINI& BLIJVEN WEIFELEN. RIO DE JANEIRO, 25 Jan. - (D.N.B) De economische commissie der pan- Amerikaansohe conferentie heeft het voorstel tot verbreking der eco nomische en financieel betrekkin gen der Amerikaansche landen met de spilmogendheden aangenomen. Uit dit bericht blijkt, dat de Ame rikaansche republieken in dit op zicht hebben moeten zwichten voor den door de Vereenigde Staten uitr geoefenden druk. Naar verluidt, hebben Chili en Argentinië slechts met zekere be perkingen toegestemd in het voor stel tot verbreking der economische en financieele betrekkingen met de spilmogendheden. Welke deze be perkingen zijn. is' nog niet nauw keurig bekend. Dé Informaciones meldt uit Rio de Janeiro, dat Chili de beslissing i Duitschland strijdt voor Europa i Britsche troepen in Noord-Afrika ternggeworpen MOOI SUCCES VAN DUITSCHE DUIKBOOTEN VOOR DE AMERIKAANSCHE KUST. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel dér weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijke front duren de gevechten bij felle koude voort Bij het afweren van een vijandelijken aanval in het ge bied ten Zuidoosten van Charkof zijn verscheidene Sowjetpant- serwagens stukgeschoten. Aan het Karelische front hebben Duitsche en Finsche luchtstrijdkrachten den vijand aanzienlijke verliezen aan menschen en materiaal toegebracht In de wa teren bij het visschersschiereiland is een klein transportschip door bommen tot zinken gebracht Zooals reeds in een extra-bericht is medegedeeld, heeft de aanval der Duitsch-Italiaansche afdeelingen in Noord Afrika tot een volledig succes geleid. Ten Noordoosten van Agedabia zijn sterke Britsche strijdkrachten met zware verliezen verslagen en in Noordoostelijke richting teruggeworpen. Talrijke gevangenen vielen ons in handen. Wij hebben 143 pantserwagens en 80 stuk*- ken geschut buitgemaakt of vernield. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben de installaties der vliegvelden Luka en HaJfar op Malta met zware bommen beBtookt Tusschen 17 en 23 Januari heeft de Sowjetluchtmacht 110 vliegtuigen verloren, waarvan er 59 in luchtgevechten en 17 door' luchtdoelgeschut werden neergehaald. De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 16 Duitsch© vliegtuigen verloren." EXTRA BERICHT. HOOlf)KWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 Januari. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Duitsche duikbooten hebben bij haar eerste optreden in Noord Amerikaansche en Canadeesche wateren de vijandelijke verzorgingsscheepvaart zware schade toegebracht Vlak voor de vijandelijke kust brachten zij 18 koopvaardij schepen van 125.000 brt. in totaal tot zinken. Nog een schip en een bewakingsvaartuig werden getorpedeerd. Bij deze gevechten heeft zich vooral de duikboot van den luitenant ter zee eerste klasse Hardegen onderscheiden. Zij bracht alleen 8 schepen van 53.000 brt. in totaal, waaronder 3 tankschepen voor New York tot zinken. Manschappen van het bodemperso neel op een Duitsch vliegveld in Noord-Finland hebben in hnn vrijen tijd natuurgetrouwe minia turen vervaardigd van de vliegtui gen, waarover zij de wacht hebben (Orbis-Holland. PK. Speek) over het verbreken der diplomatie ke betrekkingen met de spilmogend heden zal uitstellen tot na de ver kiezingen. Argentinië kan de kwes tie pas in Mei aan het parlement voorleggen, tenzij het een buitenge wone parlementszitting bijeen zou roepen. Te Berlijn zijn nog geen authen tieke inlichtingen beschikbaar ten aanzien van het compromisvoorstel, dat blijkbaar in Rio is gevonden, zoodat men groote terughoudend heid betracht. Desondanks krijgt men in politieke kringen alleen den indruk, dat de poging van Sumner Welles om te Rio een solidaire po litieke actie tot stand te brengen door het verbreken der diplomatie ke betrekkingen van alle Ameri kaansche staten met de spilmo- gepdheden, als mislukt kan worden beschouwd. Reeds 28 dooden 's-GRAVENHAGE, 24 Jan. Het totaal aantal dooden onder de burgeifbevolking, slachtoffers van den bomaanval der Britten op een plaats in het oosten des lands, is tot 28 gestegen. Groote diefstal in de Wieringermeer SMOKKELAARS- EN DIEVENBEN DE IN IJMUIDEN ONTMASKERD. De politie te IJmuiden heeft een uitgebrelden smokkelhan del ontdekt en tevens een groo te serie diefstallen tot klaar heid weten te brengen. In sa menwerking met de marechaus see der Wieringermeer heeft men de hand weten te leggen op een aantal personen, die groote hoevelheden levensmid delen, welke aan distributie on- derhevla zijn, ontvreemd en te. gen hoog© prijzen in den sluik, handel gebracht hebben. Enkele dagen geleden vervoegde zich an het hoofdbureau van de po litie de 31-jarige expeditieknecht J. Yf. uit IJmuiden. met de mededee- ling, dat de auto van zijn patroon in de Wieringermeer stond met een gebroken achteras. Zonder voorken nis van zijn patroon was K. den vo- rigen avond met de auto naar de Wieringermeer gereden oim een hoe veelheid leege zakken te halen. De politie kreeg argwaan en onder zocht een en ander. Hierbij bleek, dat er inderdaad in de Wieringer- meer een vrachtauto stond met een gebroken as, geladen met een hoe veelheid lege zakken, maar ook met 32 gevulde zakken, welke tarwe, capucijners en groene erwten en an dere lévensmiddelen bevatten, wel ke van diefstal afkomstig bleken te zijn. Uit het onderzoek bleek voorts, dat de chauffeur, de 31-jarige J. K.. en zijn handlanger de 33-iarige J. de V., en de 42-1. H. de G., allen uit IJmuiden, dien nacht uit een schuur in de Wieringermeer al deze levens middelen hadden ontvreemd. Ont kennen mocht niet meer baten. Al dra kwam aan het licht, dat de hee- ren g?öote zaken deden in andere artikelen .die op de bon zijn, zoo als tarwe, meel, boter, suiker, enz. Ook deze artikelen bleken van diefstal afkomstig te zijn. INTERNATIONALE D-TREIN RIJDT IN VOLLEN VAART OP STILSTAANDE ELECTRISCHE. Groote materieel© schade. Wonder boven wonder slechts twee dooden. Gistermorgen omstreeks half acht tieeft onder de gemeente Vleuten een ernstig treinongeluk plaats ge had, dat voor zoover de gegevens thans strekken ,aan één persoon het leven heeft gekost, terwijl nog een treinconducteur wordt vermist. Üit Den Haag vertrok de electri- sche trein 605 van het Staatsspoor om zes uur vijf richting Utrecht en had onderweg ongeveer een half uur vertraging. Op rond één kilometer van de spoorbrug over het Merwedekanaal nabij Vleuten moest de conducteur van den trein stoppen voor een on veilig signaal. Inmiddels was even eens uit Den Haag om 6.45 uur'ver trokken de internationale D-trein 111, welke zich via Utrecht naar Duitschland wilde begeven. Deze trein had aanzienlijk minder ver traging, reed regelrecht door over Gouda richting Utrecht, en passeer de om half acht eveneens Vleuten. Door nog onopgehelderde oorzaak is de machinist van den D-trein in volle vaart op de achterste wagon van den stilstaanden electrischen trein ingereden. De gevolgen waren ruïneus. De locomotief schoof als het ware geheel ln den achtersten wagon en verdween grooten- deels onder een ravage van staal en Ijzer. Tengevolge van den geweldi gen schok derailleerde de op één na achterste wagon van den electrischen, kantelde zij waarts en gleed van den dijk al Het is uitsluitend aan een ge- lnkklg toeval te danken, dat hier niet een treinramp heeft plaats gehad, waarbij tiental len dooden te betreuren zonden zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zijn sléchts twee dooden bij dit trein ongeluk te betreuren. Ten eerste de 37-jarige postbeambte houthuis uit Rotterdam, terwijl verder nog wordt vermist d« Utrechtsche con ducteur Witcamp. Tien gewonde personen werden naar het Stads- en Academisch Ziekenhuis in Utrecht vervoerd. G<roote sohade. Daar de locomotief tengevolge van de groote snelheid in schuin opwaartsche richting op het laat ste rijtuig van den electrischen inreed, werd het stroomnet volko men vernield. De bovenleiding lag in flarden temidden van een troos- telooze massa verspliterd ijzer en verwrongen metaal. Een en ander was oorzaak, dat hulp betrekkelijk laat kwam opdagen. De telefoon lijn was gestoord, het was op dat tijdstip nog pikkedonker en het ongeluk had plaats op een betrek kelijk afgelegen plek. De op slag gedoode postbeambte Houthuis, kon 9poedig worden ge borgen. doch voor de rest moest de eerste hulp-verleening zich voor4 'rots de koude ten allen tijde start klaar. Terwijl de heete lucht in de draagvlakken van een Duitsche ma chine stroomt, waohten de mannen vqn het bodempersoneel op het be gin van hnn arbeid. (Orbis-Holland. PK. Hompel). Herderlijk schrijven van Roemcenschen legtrbisschop BOEKAREST, U Jan. (D.NJB.) - De Roemeensche legerbisschop heeft in een herderlijk schrijven aan de Roemeensche soldaten ver klaard, dat in dezen oorlog twee werelden, die van het Christendom en die van de Godloozen, tegenover elkaar staan. Roemenië staat in de rij v. hen, die voor Christus, voor de beschaving en de cultuur der menschheid strijden. Het betreft hier een heiligen oorlog ter verhin dering van de bolsjewistische inva sie over Europa.Het geheele Roe meensche volk heeft met ongeduld op dezen oorlog gewacht en strijdt verder om den vijand ver van de grens des lands te verdrijven en om het geloof zijner vaderen te verde digen. De Duitsche, Roemeensche en verbonden troepen hebben mil lioenen zielen van de tyrannie der goddeloosheid bevrijd. Hoofdcommissar is van Arnhem De heer C. Ch. Walraven. 's-GRAVENHAGE, 24 Jan. Het rijkscommissariaat maakt het volgende bekend: De rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied benoem de op grond van par. 1 zijner ver ordening nr. 108/1940 (vierde ver ordening over bijzondere bestuurs rechtelijke maatregelen) den plaats vervangenden hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage, poli tiecommissaris C. Ch. Walraven, tot hoofdcommissaris van politie te Arnhem. (De heer Walraven was tot voor kort commissaris van politie te Alkmaar Red.) namelijk bepalen tot het uitzagen van eenige gewonden, hetgeen uiteraard veel tijd kostte. Naar hét oordeel van deskundi gen Is het uitsluitend te danken aan het uitstekende materiaal van de spoorwegen, dat hier niet een nog grootere ramp heeft plaats gehad. Maan Maan op vanavond om onder 13.53 ,R 416 1 Febr lö* UUr 15 Feb V.M. tot morgenochtend N.M. 8 Febr a aa 23 Feb. L.K. 9.30 uur E.K. I Inlegvellen voor disfribntiesfamkaart Zonder Inlegvel, geen bon kaart! Gedurende het tijdvak van 2 Fe bruari 1942 tot en met 28 Februari 1942 op nader door de plaatselijke distributiediensten bekend te ma ken tijdstippen zal de uitreiking van inlegvellen voor de distributie stamkaart plaats vinden. Na 1 Maart 1942 zullen de distri butiediensten bij de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen naast de afkruising van een vakje van den distributiestamkaart tevens een bon van het bij de distributie- stamkaart behoorende inlegvel af scheuren. Hierbij dient dus zoowel de distributiestamkaart als het het daarbij behoorende inlegvel te worden overgelegd. Indien men der halve niet in het bezit is van een inlegvel voor de distributiestam kaart. zal men de bonkaarten voor levensmiddelen niet in ontvangst kunnen nemen. Nadere bijzonderheden zullen de plaatselijke diensten bekend maken. Noodlottige sprong Jongeman verdronken. Een 18-jarige jongeman uit Mon nikendam vond Zaterdagmiddag den verdrinkingsdood in het Bin nen IJ, toen hij poogde om nog op de van de De Ruyterkade juist af varende lJ-pont te springen. Door de gladheid faalde de sprong en de ongelukkig verdween in het met stukken ijs bezaaide water. Alle red dingspogingen waren vergeefsch. Thailand neemt aan den oorlog deel. Australië verzoekt dringend om hulp OPMARSCH DER JAPANNERS AAN ALLE FRONTEN ENERGIEK VOORTGEZET. TOKIO, 25 Jan. (D.N.B.) - Nadat de Japansche luchtmacht enkele dagen tevoren had vernomen, dat op het vliegveld Palembang ver scheiden vliegende.forten en meer dan 24 Curtiss-Hawks der Neder- landsch-Indische luchtmacht aan wezig waren, deed zij: Donderdag een vernietigenden aanval, naar Domei vandaag meldt Ofschoon omstreeks 15 vijandelij-' ke jagers ter verdediging waren op gestegen, wierpen de Japansche bommenwerpers een regen van ont plofbare stoffen op het vliegveld en vernielde verscheidene toestellen op den grond, waaronder een vlie gend fort Vijandelijke jagers achtervolgden de Japansche bommenwerpers op hun terugtocht naar hun basis ten noordwesten van Singapore. Drie vijandelijke jagers werden met ze kerheid, twee andere waarschijnlijk neergeschoten. OVERZICHT VAN DE JAPANSCHE ORGANISATIES. Het keizerlijk hoofdkwartier pu bliceert een overzicht van de opera ties op de Philippijnen, op Neder- landsch-Indisch gebied en op Nieuw Guinea. In dit overzicht wordt er op gewezen, dat de Japansche troe pen op de Philippijnen, nadat zij de rivier de Mataog hadden overge stoken, het plaatsje Aboeca hebben ingenomen en den vijand verder naar het zuiden hebben gedrongen. Andere afdeelingen hebben sterke stellingen van den vijand in het ge bied van Kauban doorbroken en be vinden zich eveneens op weg n,^%r het zuiden. De Japansche troepen, die ojj het eiland Tarakan aan land geze't zijn, hebben het eiland van de overblijf selen van de vijandelijke trekpen gezuiverd en een aantal olievelden In het frontbericht van Borneo wordt gezegd, dat de Japansche troepen, die Koeching bezet heb ben, hun aanvallen op de Neder- landsch-Indi&he troepen aan de Ned>Indisch-Britsche grens op Bor neo voortgezet hebben en dat zij de stad Pisang hebben bezet. Bij de gevechten om Rabaul is het vlieg veld ten zuidwesten van deze stad bezet De strijd ln Bnrma. LISSABON, 25 Jan. (ANP). Aan het Moulmein-front wordt hevig tegen de Japanners gevochten, zoo meldt de Britische berichtendienst uit Rangoon. Den Japanners is net „tengevolge van hun numerieke superioriteit" gelukt hun opmarsch voort te zet ten. De Britsche empire-troepen hebben zich tijdens den nacht op „van tevoren gereedgemaakte stel lingen teruggetrokken. Thailand verklaart Enge land en Amerika den oor log. De plaatsvervangende minister van Buitenl. Zaken van Thailand heeft medegedeeld, dat Thailand j Engeland end en Ver. Staten den j oorlog verklaard heeft Onmiddellijk na deze oorlogsver* klaring is aan het Thailandsche leger, dat sedert meer dan een maand de grens tezamen met het Japansche leger verdedigt, bevel tot oprukken gegeven. Het Thai landsche leger is op 25 Januari dea middags door zijn opmarsch op Burmeesch gebied het offensief be gonnen. Australië mobiliseert Naar de Associated Press uit Melbourne meldt, heeft de Austra lische minister van Oorlog, For- de, last gegeven tot mobilisatie van het binnenlandsche leger en tot be spoediging der oproeping van ge huwde mannen onder de 35 jaar en ongehuwde mannen onder de 40 jaar. Naar uit Melbourne gemeld wordt, heeft het Australische oorlogskabi net voor tweede maal in 24 uur een dringendf&9PrO0P om hulP tot Roosevelt en ChufChin fforicht, met het oog op de Japa2sche operaties tegen d© eilandengro^P0!1' w®'ke voor N.-Australië zijn ,£.<2 heeft gevraagd, dat versterkingen worden gezoni*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1