HOLLANDS Verduister i DAGBLAD VOOR "k T HELPERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Japanners bezetten Batikpapan NOG EEN JAAR ROOKEN Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAAP.1N OPGENOMEN 86ste JAARGANG No. 11709 DINSDAG 27 JANUARI 1942 Belangrijk oliecentrum van Nederlandsch-Borneo BIJZONDERHEDEN OVER DEN VAL VAN TARAKAN. TOKIO, 26 Jan. (D.N3.) De Japanners hebben de stad Ba- likpapan, een belangrijk olie centrum van Nederlandsch Bor- neo, bezet nl deze stad bevin den zich talrijke raffinaderijen, waaronder de grootste paraffi- neraifinaderij. De stad telt 29000 inwoners. Omtrent de landing der Japan ners op het eiland Tarakan aan de Noordoostkust van Borneo op 11 Jan. jl. worden thans te Tokio be langwekkende bijzonderheden be kend. volgens welke de bezetting1 Vóór de landing der Japanners de petroleum tanks in 'brand heeft ge stoken. Het vuur breidde zich toen uit over de havenwerken van het eiland. Langs de kust waren ver sterkte stellingen met .tal van hin dernissen aangelegd, die na de lan ding der Japanners ten deele moes ten worden opgeblazen. Bovendien moest- een mijnverspërring in de baai van Tarakan gepasseerd wor den. Daar de landing bij verrassing plaats greep, gaven deelen der Ned. Indische troepen zich terstond over. Aan de Zuidkust evenwel wist gen kleinere versterkte stelling zich. ge- ruimen tijd te handhaven. De over gave geschieddepas na het gecon centreerde vuur van de Japansche ylooteenheden. Volgens een verslag van de Jomi- oeri Sjimboen drongen op den dag der landing verschillende Japan sche mijnvegers de baai van Tara kan binnen, om den weg voor den aanval vrij te maken. De Ned-Indi- eche artillerie opende plotseling hét vuur, waardoor de mijnvegers in een moeilijke positie geraakten. Binnen enkele minuten was een boot zwaar getroffen. In zinkenden toestand wist zij evenwel het vu ren nog te beantwoorden, waarbij het haar gelukte, deelen van de Ned.-Indische artillerie tot zwijgen te brengen. Doch ook voor den dap- peren mijnvèger had het laatste uur geslagen-. Voor de oogen der ge lande troepen ging de boot met General Pabst overleden NEDERLAMDSCH GEZANT' TE TOKIO. TOKIO, 36 Jan. JD.N.B.) Gene- raai Pabst, die gezant van Neder land te Tokio was. is vanochtend in den ouderdom van 68 jaar in het St, Lucas-ziekenhuis alhier aan een hartkwaal gestorven. De heer Pabst werd 8 Maart 1873 te 's-Gravenhage geboren. Na zijn aanstelling' als 2e luitenant der ar tillerie vertrok hij naar Ned. Oost- Indië. De heer Pabst, die inmiddels de overige militaire rangen had door- loopen, werd in 1923 bevorderd tot generaal-majoor, terwijl hem met ingang van 17 April van dat jaar, tegelijk met zijn bonoeming tot ge zant te Tokio een eervol ontslag uit den militairen dienst werd verleend De heer Pabst is ridder in de orde van den Nèderlandschen Leeuw, commandeur in de orde van Oran je- Nassau, 3e klasse der orde-van den Gulden Rijsthalm van China en grootkruis in de orde van de Rij zende Zon van Japan. man en muis de diepte in. Het blad jperkt ten slotte op, dat technische afdeelingen van de Japansche lan dingstroepen er reeds mee bezig zijn, de vernielde petroleulninstal- laties te herstellen. Goede vorderingen in Zuid-Malakka STRATEGISCH 9 BELANGRIJKE PLAATSEN INGENOMEN. Felle gevechten In Centraal Johore, TOKIO, 26 Jan. (DNB). Naar Domei meldt, zijn heden de strate gisch belangrijke plaatsen Ayer Itam en Kloeang in het centrum van Zuid Malakka door de Japan ners ingenomen. De laatste berichten van 't front op Malakka melden, lat de vernieti ging der vijandelijke strijdkrachten in de omgeving van Kelang, groo- te vorderingen maakt en dat d'e Japanners in dezen sector snel op rukken. De aan de Westkust optrekkende troepen stonden gistermiddag in de buurt van Senggarang, 15 km. ten Oosten van Batoe Pahat. Van de andere fronten. Voordat de sterk verdedigde stad Kloeang in centraal-Johore was be zet .was dertig uur lang hevig ge vochten. zoo meldt Domei. Speciale eenheden van het Japansche leger achtervolgen den terugtrekkenden vijand. Tusschen Yong Peng en Ayor Itam trachtte de vijand, vol gens een speciaal bericht van de Tokio Nitsji Nitsji, met steun van twaalf tanks door ^een tegenaanval den Japanschen opmarsch tot stand te brengen. De vijand echter werd tenslotte tot de vlucht gedwongen, nadat twee. tanks in Japansche hanclen waren gevallen. De gevech ten der laatste dagen in midden- Johore( worden gevoerd aan een front van 50 kilometer breedte, dat ongeveer loopt van het Noordoos ten naar het Zuidwesten. Volgens de Bangkok Times wordt van 't front in Burma meegedeeld dat vele Burmeezen toetreden tot het Bunmeesohe vrijwilligerscorps, dat Japan steunt. In een hoofdartikel van de Bang kok ChronicLe wordt geschreven: Waarheen de Japanners in Burma ook frejéken, overal worden zij door df inheemsohe bevolking met open armen ontvangen. De dag nadiert. waarop Burma aan de zijde van Japan. China, Mandsjoe- kwo en Thailand zal optreden als de vijfde vrije natie in het Verre Oosten. THAILAND EN DEN OORLOG. Met betrekking tot de oorlogsver klaring van Thailand' aan Enge- lad en de Ver. Staten wordt in de Wilhelmstrasse verklaard, dat dit besluit van de grootste beteekenis is in verband met de militaire ope raties van Japan en dat ook de psychologische utiwerking er vam, op de Burmaansche bevdikinj? niet hoog genoeg kari worden aange* slagen. De ambassaduer van Tailand in Tokio, Direk Chayanama. heeft in een verklaring gezegd, dat Thai- lands oorlogsverklaring niet geheel onverwacht is gekomen, want En geland en de Ver. Stalen hadden reeds lang te voren tegen Thailand oorlog' gevoerd. De ambassadeur wees op het werpen van bommen boven Thailands gebied en de be schieting van burgers met machine geweren en verklaarde tenslotte. Duitschland strijdt voor Europa Verwoede gevechten in N.-Afrika GROOTE BUIT AAN OORLOGSMATERIAAL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FgllRER, 26 Jan. (D.N.B. - Het opperbevel der Weermacht maakt bekend: ln het^Oosten voortdurende gevechten. In de wateren ;*onHom Engeland hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht ten Westen van Pembroke een vrij groote vrachtboot met bommen zoo'zwaa'r beschadigd, dat, zij verloren geacht kan worden. Verdere nachtelijke aanvallen der luchtmacht waren gericht op een. haven van de Zuidwestkust van het eiland. In Noord-Afrika hebben de Duitsch-Italiaansche formaties den verslagen tegenstander achtervolgd en hem in nieuwe ge vechten nieuwe zware verliezen aan menschen en materieel be rokkend. Alleen reeds gisteren werden 96 tanks. 38 stukken ge schut en- omvangrijk ander- oorlogstuig buitgemaakt of ver nietigd. In de Middellandsche Zee hebben Duitsche gevechtsvliegtui gen ten Noorden van Tobroek een Britsche vlootformatie aan gehouden en voltreffefs op een lichten kruiser geplaatst. Bij een aanval overdafr van Duitsche gevechtsvliëgtuigen op het vliegveld Halfa op het eiland Malta werden bommen op hangars en tusschen geparkeerde vliegtuigen geplaatst. Duitsche jagers schoten hierbij in luchtgevechten zonder eigen verliezen 8 Brit sche vliegtuigen neer. Amsterdams grachten zijn ln deze dagen een dorado voor hen, die niet van verrq tochten honden, maar liever een „binnenbaantje" maken. (Pax-Hólland-De Haan-m). De conferentie te Rio Dinsdag sluiting De politieke commissie van de conferentie heeft besloten, dat de laatste plenaire zitting -gewijd zal zijn aan het. voorlezen van de tek sten van alle resoluties. De plenai re zitting zal Dinsdag om 11.00 uur in het Itamarati-paleis worden ge houden, waarmede de conferentie formeel gesloten zal worden. De vertegenwoordiger van Argen tinië te Rio de Janeiro heeft in verband met het verbreken der economische betrekkingen meta de asmogendhederi verklaard, dat al leen die ondernemingen op de zwarte lijst konden worden gezet, welker kapitaal als buitenlandsch kan worden beschouwd. De Londensclie nieuwsdienst heeft de volgende beschouwingen van den 'Amerikaanjchen commentator Elnier Davies 'over de conferentie te Rio gepubliceerd. Het is nog te vroeg om de gevol gen van den diplomatieken tegen slag, dien wij op de pan-Ameri- kaansche conferentie hebben gele den, te kunnen taxeeren, zij zullen ernstiger zijn dan het Ameriltaan- sche publiek thans aanneemt. De te Rio aangenomen motie-be- teekent uitsluitend, dat elke Ame- rikaansche republiek baar betrek kingen met de as kan afbreken, als haar het goeddunkt. Onze tabakspositie biedt weinig perspectief meer dat de Japansche en Thailandsche troepen schouder aan schouder strijden voor de zaak der gerech tigheid en zullen overwinnen. Van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, dat gisteren --wederom een aanval is gepleegd c»p Indochi noesch gebied door vliegtuigen van onbekende nationaliteit, die uit de richting van China kwamen. De toestellen vipgen wederom op zeer groote hoogte, zoodat men hun aantal zelfs niet kon - vaststellen. De aanval was gericht op een mili tair vliegveld in de nabijheid van Hanoi. Éen aantal bommen werd neergeworpen, die het vliegveld echter niet troffen. De Fransche ambassaduer in Tsjoengking is door de Fransche regeering er mede belast bij zijn proteststappen in verband met den luchtaanval van Vrijdag met na. druk te wijzen op de herhaling van 't bombardement van Fransch souverein gebied. Scherpe aanval op Churchill Naar Reuter uit Perth meldt, heeft de Australische premier, Cur- tin, in een radiotoespraak een scherpen aanval op Churchill ge daan. Hij zeide onder meer, dat geen enkel volk zijn lot afhankelijk kan maken van de onfeilbaarheid van één man. Ook kan men geen afsfand doen van het recht, voor zichzelf te spreken. Hot vijandelijke geschut dreunt thans voor onze eigen poorten, Australië bevindt zich nu midden tusschen de fronten, zoo verklaarde de minister-president. Australië zal het lijden en de offers van den oor log niét bespaard blijven, op het oogenblik worden onderhandelin gen gevoerd om Australië de het toekomende plaats in den staf van generaal Wavell te verschaffen. D'e meening van Australië, welks be-, staan van den afloop van het con flict in den Stillen Oceaan afhangi, is Churchill en Roosevelt volledig en düidelijk ter kennis gebracht PRODUCTIE TOT 25 VAN HET VROEGERE KWANTUM GEDAALD. De begrijpelijke belangstelling voor onze tabaksposdtie heeft het A.N.P. aanleiding gegeven te be- voegder plaatse de vraag voor te leggen op welke wij-ze de Neder landsche overheid tracht de moei 'iijkheden te ondervangen, om roo- ken-d, Nederland zijn rookmateriaal te verschaffen en hoe de vooruit zichten op de ..tabaksmarkt" zijn. De zorg voor de tabakspositie is in handen van het rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten, dat op 28/Mei 194$ zijn werkzaam heden aanving. Het lag, voor de hand, dat de si garen de meeste moeilijkheden zouden geven. Voor de fabricage daarvan toph is een verscheiden heid aan grondstoffen noodig. Met de kerftabak .stond het iets anders. Deze kwam in normale tijden uit Ned. Indië, Amerika en Turkije, maar zou te vervangen zijn door niet-overzeesche- tabak ken uit Zuidoost Europa: Honga rije, Servië, Bulgarije en Grieken Jand en verder uit Frankrijk en Algiers. De oogst in deze landen is echter in het afgeloopen jaar niet meegevallen. Tenslotte kan nog worden gebruik gemaakt van onze "Nederlandsche da bak, maar deze productie is' slechts gering. Dat overtreding ten aanzien van de gegeven bepalingen, zoowel wan neer sancties de overtreders bedrei gen als wanneer dat niet hèt geval was, zouden voorkomen, kon wor- d.en verwacht De zucht naar extra- voordeplen leidde er bij fabrikanten en grossiers telkens weer toe, dat getroffen maatregelen en gegeven uitvoeringsVoorschriften in allerlei vorm werden overtrelen. Zonder op de begane overtre dingen in détails verder in te gaan, mag toch wel dit gezegd dat zonder de tijdige dooi* de overheid genomen maatregelen de aanwezige tabaksvoorraden •en -producten in veel sterker mate dan thans soms het ge val zal zijn niet alle fraude zal zijn te voorkomen of te ach terhalen in handen zou zijn gekomen van degenen, waar voor ze niet bestemd waren, zulks tot schade van de consu menten, de rookers. De hooge prijzen der ta baksartikelen. De. prijs is een belangrijk punt van het tabaksprobleem. Sigaren zijn er af en toe nog wel, maar de winkeliers maken er soms prijzen voor, waarvan de kooper schrikt. Op ait punt leeft, in breedep kring het sterke vermoeden, dal ervwin- keliers zijn, die probeeren uit de situatie te halen ^at er uit te ha len is. Wie over den prijs der si garen spreekt, doet echter goed en kele pinten niet uit het,oog te ver liezen. In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met het feit,'dat de tabaksprijzen in Mei 1940 reedë belangrijk hooger waren dan een jaar tevoren. Deze sterk gestegen prijzen vormen dei» grondslag voor den kostprijs van het product, dat om die reden een prijsklasse mocht opschuiven. Sinds 15 September '40 is voor sigaren de accijns verhoogd van 12 op 40 Voor kerfta bak bedraagt deze 60 Terwijl de fiscus van sigaretten 100 vordert Voorts mag-de omzetbelasting niet gde oi lieten. worden vei Het perspectief is slecht. Maar welk perspectief is er nog, zoo vragen de mokers zich menig, maal af. Een ieder vermoedt het. antwoord reeds. Zuiver objectief gezien moesten de rookartikelen diuurder worden bij afnemende kwa lit^jt en Wringer productie. Vast staat, dat er weinig kerf en siga- rettefitabak is. de laatste van niet al te beste kwaliteit. Wtel is er nog eenige aanvoer van he Nabije Oos. ten,, maar het transport gaat uiter aard niet vlot. Voor sigaren zijn de kwantiteiten aan taoak sterk verminderd en de kwaliteiten kon den evenmin gehandhaafd worden. De aan de fabrieken toegestane productie is reeds lang belangrijk teruggebracht. Wij zijn thans aangewezen op een productie van iets meer dan 25 van het ver- leden. Ieder kan uit deze ge gievens de, voor de hand lig gen-de conclusies trekken. Men zal zich in het rook en steeds meer moeten beperken. Dit jaar zal alles op zijn. De gedragslijn van het rijksbu reau voor.Tabak hoéft met de fei ten rekening .te hqudieiv maar tracht niettemin door de geschet ste hulpmiddelen zoo lang mogelijk het nog beschikbare materiaal toe te komen. Loopt het met den te verwachten import van grondstof, fen niet al te ongustig. ddn mag worden aangenomen, dat met de vervaardiging van rookartikelen nog zal knnnen worden doorgegaan tot ongeveer tegen het einde van dit "jaar. Voor de onderscheidene soorten kan de eindtermijn iets verschillen, maar in doorsnee zal' de afloop wel tegen het eind van 1942 knnnen worden gesteld. GEEN ROOKERSKAART. Men heeft in verband met de di stributie van rookartikelen reeds meermalen' gesproken van de invoe ring van- een rQokerskaart. Deze kwestie is echter niet zoo eenvou dig als velen wel denken. De invoe ring hiervan zou allerlei misstan den. die men iuifet tracht te vermij den, met zich brengen. Ook het in stellen van een klantenkaart is. ook omdat dit systeem onbillijkhe den met zich brengt, door het rijks bureau verboden. Men kan ervan verzekerd zijn, dat de Nederlandsche overheid zoo goed mogelijk de bèlangen van de con sumenten in deze behartigt en dat zij tracht eventueele misstanden uit den weg 'te ruimen. Doch ook de fa brikanten, grossiers, handelaren en winkeliers dienen hun medewer king te verleenen. Verwacht mag worden, dat met terzijdestelling van bijzondere tijdelijke onrechtmatige voordeelen, zij gaarne in het belang van ons volk de overheid hier ter zijde zujlen .staan. Vijf vaten boter in beslag genomen Van diefstal afkomstig? Een politieagent die gisterenmid dag in de Korte Kerkstraat surveil leerde, werd door eenige burgers er op attent gemaakt, dat in- een perceel in die straat een partij bo ter clandestien voorhanden was. De agent ging met eenige collega's een onderzoek in het hem aangeduide perceel instellen, waar zij inder daad 5 vaten boter (500 pond) aan troffen. De bewoonster, een 58-jari- ge vrouw, kon geen redelijke ver klaring geven aangaande de her komst van de boter, waarop zij aan het politiebureau Kattenburger gracht in bewaring werd gesteld. Later op den dag werden nog twee zoons van de' vrouw aange houden, die er van verdacht wor den zich aan diefstal of heling van de bot^r te hebben schuldig ge maakt In de woning van één van de zoons trof de politie nog een be drag van bijna T 4000.— aan. Naar de herkomst van dit geld wordt eveneens een onderzoek ingesteld. ijs'andsche regeering'afgetreden Britsche en Amerikaansche bezetting scheppen onover- komenlijke moeilijkheden. KOPENHAGEN, 26 Jan. (ANP). De IJslandsche concentratieregee- ring is, naar de Deensche regeering telegrafisch werd medegedeeld, af getreden. Dit besluit houdt verband met het aftreden op 17 Januari van den minister van Buitenl, Zaken en Sociale Voorzieningen, Stefansson. Omtrent het aftreden van Stefans son wordt gezegd, dat dit een ge volg is van de toenemende duurte en hetloonvraagstuk op IJsland, die grootendeels voortvloeien uit de bezetting doorBritsche en Ame rikaansche troepen. Maan Maan op vanavond om °nder 14.28 |Q 515 1 Fehr UUP i5Feb V.M. tot morgenochtend N.M. 8 Fehr n OQ 23Feb l.k 9.29 uur e.k Tijdelijk hft versche kadetje l Do Secr.-Gen. van het Dep. van Soc. Zaken, heeft, in verband met de huidige omstandigheden toegestaan, dat in afwijking van het bepaalde in de Arbeids wet, van heden tot en met Za- terdag 7 Febr. 1942 brood, dat na 8 uur des namiddags van den vórigen dag gebakken of opgewarmd is, van 7 urr des morgens af uit het gebouw met aanhoorigheden, waarin zich de broodbakkerij bevindt, wordt vervoerd. Dit brood mag vanaf half acht af worden verkocht of afgeleverd. Voordeeltje voor de sneeuwruimers Dr. Freisler in ons land 's-GRAVENHAGS. 26 Jan. Vandaag is de staatssecretaris in het Duitsche ministerie voor Justitie, dr. Freisler, op uitnoo- diging van den Rijkscommissa ris voor de bezette Nederland sche gebieden, voor een bezoek van drie dagen in ons land aangekomen. Vanmiddag heeft dr. Freisler te 's Gravenhage voor een aan tal genoodigden een voordracht gehouden over het onderwerp: „De juridische opvattingen van het nieuwe Europa". Minder aftrek van den steun. De secr.-gen. van het Dep. van Sociale Zaken maakt bekend, dat hij, gelet op de buitengewone om standigheden, aanleiding heeft ge vonden goed te keuren, dat alle verdiensten, verbajid houdende met werkzaamheden, welke buitenshuis worden verricht uitsluitend ge durende de huidige sneeuwperiode bij de berekening van den steun niet voor 2/3, m^ar slechts voor 1/3 behoeven te worden gekoot. Spoorwegdiefstallen opgehelderd Vader en zoon gearresteerd. In de reeks van snoorwegdiefstal- len te Venlo heeft de recherche al daar opnieuw enkele feiten tot klaarheid gebracht en de daders kunnen arresteeren. Als verdachten wérden aangehouden H. W. van L. en diens zoon J. A. van L., beiden hebben bekend een' zevental dief stallen te hebben gepleegd, waarbij de Nederlandsche Spoorwegen voor belangrijke bedragen zijn bena deeld.. Den laatsten tijd werden te Venlo herhaaldelijk goederen ont vreemd uit waarons, die nabij de vrachtgoederenloods stonden om ge lost te worden. Tengevolge van de hui dige bijzondere omstandig heden zal de bezorging van ons blad hier en daar waar schijnlijk eenige vertraging kunnen ondervinden, waarvoor wij de clementie van onze abonné's inroepen. Wimer op de oaordjnj. m de stal. Ook op de ltonde dagen dient de productie zoo hoog moge lijk te worden opgevoerd. (Pax-Holland-De Haan-m).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1