HOLLANDS Vtrduisttr DAGBLAD VOOR r JAPAN BEHEERSCHT ZUIDEN VAN STILLEN OCEAAN Nieuwe duikbootsuccessen onder Amerikaansche kust Churchill stelt vertrouwenskwestie Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11710 WAARIN OPGENOMEN I I SCHAGER COURANT VAN 1855 WOENSDAG 28 JANUARI 1942 Weermacht staat voor de poortea van Australië' en Nieuw Zeeland hieuwt: successen op malarka. TOKIO, 27 Jan. (D.N.B.) De Japansche weermacht beheerscht thans het geheel e zuiden van den' Stillen Oceaan, zoo schrijft'de To_ kio Asahi Sjimhoen, welk blad er op wijst,"dat Japan met de bezet ting van den vroeger Duitsehen Bismarck-arc-hipel de beslissende sleutelpositie in handen heeft, ge kregen. De Bismarck-archipel is 't hart van het eilandenrijk in het Zuidelijk deel van den Stillen Oce aan en daarom in politiek en stra tegisch opzicht van grooté beteeke_ nis. Daarom ook heeft Australië in Rabau.l .een sterke vliegtiuigbasfs aangelegd, die het centruim van het luchtverkeer tusschen de Ver. Staten, Hawaii. Australië, Singapo" re en Nederlandsch Indië vormt. De Japansche vloot is geleidelijk met de uitschakeling van ver voor uitgeschoven ^Randposities van den vijand tot de voornaamste stel ling Rabaul doorgedrongen en btaat thans reeds voor de poorten van Australië en Nieuw Zeeland, die als laats! e steunpunten ,van Engeland en. Amerika gelden. Ont_ iastingspogingcn van den tegen stander acht het blad practisch uitgesloten. DE ACTIE IN DE WATEREN VAN SUMATRA EN JAVA. Naar officieel wordt bekend ge maakt. hebben Japansche duikboo- ten in de wateren van Sumatra en Java tot 22 Januari 13 vijandelijke sohepen tot zinken gebracht Naar het keizerlijk hoofdkwartier mededeelt hebben de Japansche troepen met zekerheid de 45ste vij andelijke brigade vernietigd in den slag bij Barki en Parit Boelong aan de Westkust van den staat Johore op Malakka. Naar Domei meldt, staan de Ja- ipanscbe troepen, die in een reus_ achtigen balve-maanvormigen boog d*w>r Ben eden-Johore haar het Zuiden oprukken, thans gereed voor den aanval op Johore-Bahroe, de hoofdstad van den staat Johore Engelschen, Australiërs en Indiërs hebben zich na een zware neder laag in gevechten die verscheidene dagen duurden, in den sector aan weerszijden van Kloeang. dus on geveer honderd K.M. ten Noord westen van Singapore, teruggetirok ken op den sector Koelai, ongeveer 40 K.M. ten Noorden van Singa pore, waarbij .hun de Japanners vlak op d© hielen zitten». DE STRIJD OP DE PHUJPPIJNEN. Volgens een frontbericht van dë Tokio Nitsja Nitsji bevindt zich het schiereiland Balanga in het Zuid westen van het eiland Luzon thans definitief in Japansche handen. Het is een strategisch be- langrijk centrum voor generaal MacArthurs strijdkrachten. Naar Domei meldt, hebben de 'Amerikaansch—Philippijnsche troe pen hun stellingen bij den berg Natib. welke zij haxdnekikg verde digd hadden, moeten ontruimen, Hum terugtocht? heeft het. karakter van een vlucht aangenomen. Kameelen blokkeereu spoorlijn Zonderling ongeluk in Afrik*. TANGER, 27 Jan. (D.N.B.) - sOp het traject van San Luis naar Dakar heeft zich een zonderling spoorwegongeluk voorgedaan. Even voorbij San Luis zag de machinist van een trein het traject versperd door verscheidene groepen kamee len, die in wilde paniek tegen den mer 80 km. snelheid rij denden trein aanrenden. 13 kameelen werden uiteengere ten. De locomotief ontspoorde en eenige reizigers werden licht gewond. DE JAPANSCHE OLIE VEROVE RINGEN. TOKIO, 27 Jan. (DNB.) Een oliedeskundige der regeering heeft vanmiddag op de zitting van den rijksdag de opbrengst der petrole- umbronnen in Oost Azië, die den Japanners in handen zijn gevallen, geschat op meer dan 10 millioén ton per jaar. LUCHTALARM IN SAN FRANCIS CO. STOCKHOLM, 27 Jan. (DNB.) Volgens een in „Aftonbladet" gepu bliceerd bericht uit New York is er Maandag te San Francisco gedu rende vier uur luchtalarm geweest. De militaire autoriteiten hebben medegedeeld, dat onbekende vlieg tuigen boven de gouden poort ge zien waren. Bommen zijn niet ge worpen. AUSTRALI8 ROEPT OUDE LICH TINGEN OP. SJANGHAI, 27 Jan. (DNB) Het gebrek aan menschen in Au stralië komt, naar uit Melbourne wordt gemeld, tot uiting in een ver ordening, volgens welke de man nen, die ouder zijn dan 45 jaar, zich voor den militairen dienst moeten aanmelden. Deze mannem zouden voor garnizoens- en wachtdiensten gebruikt worden. De verklaring van Dr. Van Rappard 'S-GRAVENHAGE, 27 Jan. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat naar aanleiding van de verga dering van leden der vroegere N.S.N.A.P., die Zaterdag in Den Haag heeft plaats gehad, onjuiste voorstellingen in een deel van de pers zijn verschenen. Dr. van Rap pard heeft zich solidair verklaard met de beginselen van de N.S.B. en met haar politiek, gelijk die nog eens zijn bevestigd in de Utrecht- sche rede van Mussert van 14 De cember j.1. Dientengevolge heeft Dr. van Rappard Zaterdagavond de le den der vroegere N.S.N.A.P. opge wekt, zich onder de leiding van Mussert te scharen. Dit beteekent echter geenszins een fusie van de N.S.B. en de N.S.N.A.P. Noch in beginsel, rioch in het pro gramma van de N.S.B. is ook maar de geringste wijziging gekomen. Woudenberg in Duitschland Bezoek weipt voor de ar beiders goede vruchten af. Vakvereenigingscommissaris Wou denberg heeft te Berlijn eenige overeenkomsten gesloten met het IDuitsche Arbeidsfront, welke van groote beteekenis zijn voor den Nederl. arbeider. In het kort kan men den inhoud aldus formulee ren, dat het N.V/V. in Nederland en het D.A.F. in Duitschland elkaar helpen in de verzorging van den arbeider, zij hebben als het ware elkaar procuratie verleend en de Nederlander, die in*Duitschland ar beid gevonden heeft, ontvangt hier de sociale aandacht, welke hij in Nederland zou genieten. Alle Ne- derlandsche arbeiders in Duitsch land profiteeren aldus van de in stellingen van bet D.A.F.. waarbij natuurlijk rekening wordt gehou den met hun landaard: er zijn dus bibliotheken van Nederlandsche boeken, zij ontvangen Nederland sche kranten enz. en wanneer zij naar Holland weerkeeren, dan treden zij zonder meer, alleen maar op vermelding, geheel in de rech ten van N.V.V.-lid, vallen alzoo bij onverhoopte werkloosheid of ziek te in de desbetreffende verzekering enz. Zonder dubbele contributie kunnen zij dus feitelijk lid zijn van N.V.V. en D.A.F. beide. Deze overeenkomsten zijn een eerste vrucht van het bezoek, dat commissaris Woudenberg met zijn gezelschap thans aan Duitschland brengt, en dat gisteren aanving. Duitschland strijdt voor Europa mannén zonder vrees. Nederlanden. Ook Uw Vaderland li In gevaar. Helpt mede, het Bol,|ewt,me te vernietigen door dienat te nemen bi, de Waden SS. Voor aanmelding ee Inlichtingen wende men nch totde Wetten SS. Stadhouderslaan 32, Den ■e-— Foto Fetllnga-Peten Oorlogsbuit in N. Afrika gestegen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Oosten hebben de Duitsche troepen in voortdurende zware gevecihten den vijand opnieuw zware verliezen aan menschen en materieel toegebracht. De luchtmacht verleende ondanks ongunstige weersomstandigheden bij de gevechten steun. De beschieting van voor den oorlog belangrijke doelen te Leningrad werd voortgezet Zooals reeds in eeq extra-bericht is bekend gemaakt, hebben aan de Noord-Amerikaansche en Canadeesche kust Duitsche duikbooten haar aanvallen op de vijandelijke scheepvaart in deze wateren voortgezet en wederom 12 koopvaardijschepen van 103.000 brt, waaronder 6 groote tankschepen, tot zinken gebracht. Bij deze aanvallen had de duikboot van den korvettenka- pitan Zapp bijzonder veel succes. Sedert haar op 24 Jan. ge melde eerste optredèn aan den Westelijken rand van den At- lantischen Oceaan hebben onze duikbooten daarmede 30 vijan delijke koopvaardijschepen van 228.000 brt in totaal tot zinken gebracht. Gevechtsvliegtuigen, die een gewapende verkenning uit voerden, hebben een aanval gedaan op militaire installaties aan de Oostkust van Schotland en in Zuidwest-Engeland. In Noorfd-Afrika is de buit der Duitsch-Italiaansohe troe pen behaald in de gevechten van 21 tot 25 dezer, gestegen tot 283 gepantserde voertuigen, 127 stukken geschut en 563 auto s. Bovendien werd een groote hoeveelheid ander oorlogstuig buit gemaakt. Door afdeelingen van het leger werden 28, door onder deden van de luchtmacht 12 Britsche vliegtuigen neergescho ten of op den grond vernield. In de wateren rondom Malta hebben Duitsche gevechts vliegtuigen bomtreffers op een Britschen torpedojager geplaatst. Een vrijgroot vijandelijk koopvaardijschip werd zwaar getroffen De luchtaanvallen op lucht- en" marinebases van het eiland Malta werden overdag en 's nachts voortgezet. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht brisant- en brandbommen laten vallen op enkele plaatsen in Noordwest-Duitschland. Onder de burgerbevolking werden eeni ge personen gedood en gewond. Enkele afzonderlijke vijandelijkt vliegtuigen drongen tot in de omstreken van de hoofdstad door. Drie der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Zooals gemeld in het weermachtbericht van gisteren, heef een Duitsche duikboot onder commando van kapitem-luit^nani Freiherr von Tiesenhauëen voor Solloem een Britsch slagschip aangevallen en zwaar door torpedo's beschadigd. Naar intus- schen kon worden waargenomen, was dit het slagschip Bar:, ham, dat na drie torpedotreffers is gezonken. Dr. van Rappard, de leider van de voormalige N.S.DJLP., heeft Zaterdag in den Dierentuin te 's-JJrayeÉhage gesproken over de fusie tusschen de N.S.D.A.P. en de N.S-B. Polygoon-Meijer Rede in bet Lagerhuis DE DUITSCHE PERS: BEKENTE NIS VAN NEDERLAGEN EN B.E LOFTEN VOOR DE TOEKOMST. STOCKHOLM. 27 Jan. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Winston Churchill vanmiddag bij den aanvang van een verklaring in het lagerhuis meegedeeld, dat hij over den politieken toestand wilde speken. Hij zei. dat hij de portefeuil lekwestie wilde stellen, omdat .het slecht geloopen is met de gebeurte- nisen en nog slechter kan loopen". Omtrent zijn rede wordt, volgens 't A.N.P. door den jBritsciien berich tendienst gezegd dat Churchill heeft verklaard, dat tengevolge van het slechte weer, een kleine belemme ring is opgetreden rn de leveranties die aan Stalin waren beloofd. Overgaande tot de gevechten in Nooiu-Afrika zeide Churchill, dat Rommel tot dusver nog slechts „op het nippertje verslagen" was. Na twee en een half jaar oorlog, aldus Churchill ten aanzien van den veld tocht in Libyë verder, „is het slechts juist getukt ons hoofd boven water te houden. Maar wij beginnen onzen weg te kunnen overzien en het ziet er thans meer dan ooit tevoren naar uit, alsof wij de overwinning zul len bevechten". De Britsche verlie zen in Libyë, zoo verklaarde Chur chill verder, bedragen 18.000 man aan doden, gewonden en gevange nen. In Strijd met hetgeen tot dus ver is vastgesteld, beweerde hij, dat het grootste deel hiervan Britten waren. De Engelsche nederlaag in Noord-Afrika verklaarde Churchill met te zeggen: „Wanneer wij onze middelen over geheel Oost-Azië ver snipperd hadden, zou dat onze on dergang geweest zijn." Geen kabinetswijziging. Churchill wees kabinetswijzigin gen van de hand. Hij zeide: ,Lk ben verantwoordelijk, wanneer zich eeni gerlei tekortkomingen voordoen, waarom zou ik zondenbokken moe ten vinden om het geschreeuw van een zeker deel van de Britsche en Australische pers te kalmeeren?" Ten aanzien van den toestand in Oost-Azië verklaarde Churchill, dat de aanval op Pearl Harbur de Ame rikaansche pacificvloot „voorloopig heeft lam geslagen", zoodat de meerderheid in den Stillen Oceaan en den Maleischen Archipel van de Vereenigde Staten en Engeland is overgegaan op Japan. Hij voorspel de, dat de Japansche. meerderheid ter zee lang genoeg zou duren om het Japan mogelijk te maken, al zijn tegenstanders zware en smar telijke verliezen toe te brengen. Wanneer wij echter zouden kunnen volhouden, aldus meende Churchill, zou de verhouding weer omkeeren. Singapore zal tot den laatsten duim Brutaal stukje van Britsche duikboot Spaansch vrachtschip op klaarlichten dag in den grond geboord. y MADRID, 27 Jan. (A.N.P.) Op klaarlichten dag heeft Zaterdag ochtend een Britsche duikboot op 150 mijl ten Westen van de Portu- geesche. Kaap San Vicente het SpaansOTe vrachtschip Navemar, dat een groote lading levensmidde len aan boord had, in den grond geboord. Scheepvaart- en marine - kringen alhier zijn verontwaardigd over dit incident, aangezien duide lijk te onderscheiden was, dat het een schip van een niet-oorlogvoe- reode mogendheid betrof, dat met de Spaansche kleuren ondubbelzin nig was gekenmerkt en dat niet in convooi voer. gronds door de Britten, Australi sche en Britsch-Indische strijd krachten verdedigd wörden. Een „pacificraad". Aan het slot van zijn rede in het Lagerhuis heeft Churchill maatre gelen, aangekondigd tot het instel len van een „pacific-raad". Het staat nog -niet vast, aldus zeide hij, of deze raad te Londen of te Was hington zal vergaderen. De eerste indruk van de door Churchill gehouden rede in politie ke kringen te Berlijn is, dat zij de spanning, waarmee zij in Engeland werd verwacht, op geenerlei wijze fbchtvaardigt; I-Iaar inhoud bestaat naar men hier verklaart, iij hoofd zaak wederom uit een bekentenis van nederlagen, die zoo duidelijk zijn, dat zij niet kunnen worden ontkend en overigens uit de gebrui kelijke beloften van Churchill voor de toekomst. Maan Maan op vanavond om onder 15.08 IQ IQ ----- 611 I Febr 1018 UUr 15 Feb V.M. tot morgcoochteod N.M !lk' 9.27 uUr 23*Feb E.K. Britsche vliegtuigen boven Duitschland BERLIJN, 27 Jan. (DNB). In den afgeloopen nacht hebben Brit sche vliegtuigen op eenige plaat sen in Noord-Duitschland bomüien laten vallen, waardoor schade aan gebouwen werd veroorzaakt. Onder de burgerbevolking werden eenige personen gedood' en gewond. En kele bommenwerpers kwamen tot in de omgeving der hoofdstad, zon der hier te komen tot het uitwer pen van bommen. Volgens tot' dus ver ontvangen berichten zijn 'drie Britsche bommenwerpers neerge schoten. 23 FRANSCHEN VERVALLEN VAN NATIONALITEIT. VICHY, 27 Jan. (D.N.B.) Het staatsblad meldt, dat 23 Franschen van hun nationaliteit vervallen'"zijn verklaard, omdat zij tusschen 1 en 10 Mei en 30 Juni. 1940, dus tijdens de militaire operaties in Frankrijk, het land hebben verlaten. Onder hen bevindt zich de Roe- meensche prinses Alexandra Maria Florene Chika, die door huwelijk Frangaise.was geworden en de ban kier R. J. Pleven, die zich tegen woordig te Londen bevindt en als commissaris voor financiën en ko loniën deel uitmaakt van de „regee- ringscommissie" van De Gaulle. Bru ne boonen in 't plantsoen GROOTE UITBREIDING VAN DEN VERBOUW VAN VOEDINGS GEWASSEN. 's-GRAVENHAGE. 27 Jan. De directie van den Landbouw heeft een aantal richtlijnen vastgesteld voor de practische uitvoering van de overheidsmaatregelen tot op„ voering van de bodemprod.uctiè. Noodzakelijk wordt het geacht, dat de betrokken hoofden van dienst en onder hanne bevelen staande ambtenaren ten volle begrijpen, dat in Ijet belang van de voedselvoorziening van het - Nederlandsche volk elk daar voor geschikt te maken perceel grond voor de productie van voedingsgewassen wordt benut Door gronden in parken, plantsoenen, langs wegen, ka nalen, enn, alsmede braak liggend terrein voor de van voedingegewassen te ge. bruiken. voor zoover zij daar voor geschikt of geschikt te maken zijn, kan iodere gemeen, te belangrijk a. d. verbetering van d« voedselpositie bijdragen. Braakliggende bouwterreinen in de gemeente of aan den rand der gemeente liggende, voor toekomsti ge uitbreiding bestemde gronden, welke zonder groote kosten voor de bebouwing met land- en tuim. bouwproducten gereed te maken zijn, kunnen bij doelmatige bebou wing een relatief groote opbrengst van gewassen opleveren. Aan de rijkstuinbouwconsulenten zal opdracht worden gegeven, om in overleg met de burgemeesters de terreinen, welke hiervoor in aan merking komen, aan te wijzen. De teelt van voedingsgewassen in parken en plantsoenen kan in het algemeen het doelmatigst worden uitgevoerd door de werklièden der gemeente, die met het gewone on derhoud van de plantsoenen en parken zijn belast. De oogstopbrengst der van ge meentewege geteelde gewassen kan beschikbaar worden gesteld aan plaatselijke inrichtihgen tot verzor ging van weezen en andere jeugdige personen. Indien ter plaatse zulke inrichtingen niet aanwezig zijn, dan verdient de verdeeling onder de> armlastigen en de werkloozen- met groote gezinnen aanbeveling. Het ligt niet in de bedoeling, voor deze extra-gift levensmiddelenbons in te nemen. Britsche bommen op ons land Gisteravond verschenen enkele Engelsche vliegtuigen boven Neder landsch gebied. De weinige bommen welke zij lieten vallen, richtten slechts een onbelangrijke mete- rieele schade aan. In de St. Paulus-abdij te Oosterhout heeft de plechtige wijding plant* gehad van Dom. Maximiliaan Th. M. H. Mahler tot abt Een foto tij dens de huldiging in de groote KapittelzaaL V.l.n.r.: Ridder de v. «L Schueren, burgemeester van Oosterhout; baron van Oldeneel tot Olde- neel; H.H. Exc. Mgr. P. Hopmans, Bisschop van Breda; de nieuwe abt Dom. Maximiliaan Th. M. H. MShler en Mgr. Freneken. (Het Zuiden-Spiering6)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1