HOLLANDS Verduister DAGBLAD VOOR Amerikaansche troepen in Ierland Succesvolle gevechten aan Oostfront Bezetting van Balikpapan voltooid Muziekverenigingen moeten zich melden Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lüjnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lynen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11711 SCHAGER COURANT VAN 1851 DONDERDAG 29 JANUARI 1942 Scherp profest van minister-president De Valera JK.UT' OORDEELT DE DUIT. SC HE PERS. RIO DE JANEIRO, 28 Jan. (D.N.B.) Het departement van Oorlog te Washington deelt in een communiqué 'mede, dat Amerikaansche troepen in Noord-ïerland geland zijn. Zij staan onder bevel van den di visie-generaal Hartle. Volgens een bericht uit New- York heeft het departement van Oorlog den generaal-majoor James Chaney benoemd tot bevelhebber van de Amerikaansche strijdkrach- ten in het Ver. Koninkrijk. Chanéy is als lid van de militaire missie «enige maanden in Londen geweest. Protest van De Valera. Uit Dublin meldt de Britsche be richtendienst dat De Valera in een Dinsdagavond gepubliceerde ver klaring heeft geprotesteerd tegen de aankomst van Amerikaansche troepen in Nqord-Ierland. Hij ver klaart, dat zijn regeering geraad pleegd is noch door de Britsche, noch door de Amerikaansche re geering. De Iersche minister-president heeft o.a. het volgende doen uitko men: Twintig jaar geleden werd de Ier sche natie door de Britsche regee ring tegen den uitdrukkelijken wensck der bevolking uiteenge- Scheurd. Toen de Ver. Staten aan den vorigen oorlog deelnamen, ver klaarde Wilson, dat Amerika voor de democratie en het recht, der vol keren om over zich zelf te beschik ken, zou strijden. Het Iersche volk hield hem aan zijn woord en sprak zich in J918 voor de onafhankelijk heid uit. Desondanks is de oude Iersche natie gescheiden gebleven, hetge^i een der gruwelijkste on rechtvaardigheden vormt, welke te gen een volk kunnen worden be dreven. Het Iersche volk ko.estert geen gevoelens van vijandschap je gens; de Vereenigde Staten. Het hoopt derhalve,' dat het niet op de een of andere wijze tot een con flict met de Vereenigde Staten ge noodzaakt wordt. „Bluf'. De correspondent van het A.N.P. meldt uit Berlijn: De landing van Amerikaansche troepen in Ulster was niet in staat bevoegde kringen alhier tot eeni- gen commentaar te bewegen Ree# zeer lang.— een geruimen tijd voor de intrede van de Ver. Staten in den oorlog waren als burgers vermomde leden der Amerikaan sche weermacht daar te werk ge steld. waarbij nu nog geünifor meerde contingenten zijn gekomen. Aan den toestand verandert zulks niets. Het zenden van deze troepen ildus merkt men verder op -is roote Amerikaansche bluf. daar 250.000 Belgische arbeiders werken nu in Duitschland. Het vertrek van den 250.000sten werkman ging te Brussel met eenige plechtigheid gepaard, waarbij hem namens de Duitsche autoriteiten een horloge werd aangeboden. (Graphopresse-Holland) het slechts een paar duizend man ,en weinig materiaal betreft Overi gens kan men hierin een streven van Amerika zien om van Enge land gen Amerikadfcsch HeJgoland voor Europa te maken. De aankomst van Amerikaansche troepen in Noörd-Ierland zal on getwijfeld door de Anglo Ameri kaansche propaganda worden uit gebuit die de aandacht wil aflei den van hetgeen er in Noord-Afri ka en in Oost-Azië gebéurt, zoo schrijven de Italiaansche bladen. In werkelijkheid beteekent deze aankomst epn eerste stap naar een Noord-Amerikaansche agressie op Ierland. Houding van De Valera ge. prezen. De moedige houding van den Ierschen regeeringsleider, zoo zegt de „Diplo", toont dat neutraliteit en onafhankelijkheid begrippen zijn, die zeer goed ook door zwak ke volken zelfs tegenover over- machtigen kan worden- gehand haafd. Ook in Rio hebben te mid den van zwakken en wankelmoe digen eenige landen getoond, dat zij zich niet zonder meer wenscherv te onderwerpen aan een dictaat, dat voor hen noodlottig moest worden. De onverschrokken hou ding van Ierland komt als een lichtend voorbeeld op het juiste oogen' 'ik. Duitschland strijdt voor Europa VOLTREFFERS OP STAATSWERF VAN MALTA. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 Jan. Het opperbevel der weermacht maakt.hekend: Een aan de Zuidkust van de Krim gelande groep vijandelijke strijdkrachten is in ge vechten van verscheidene dagen teruggeworpen en met uitzon dering van slechts kleine resten vernietigd. Op talrijke plaatsen aan hét Oostelijke front hebben de Duitsche troepen met succes plaatselijke aanvallen ten uitvoer gelegd. Tanks, kanonnen en ander oorlogstuig werden buitgemaakt of vernietigd. Voor Le ningrad hebben formaties van de Waffen-SS bij een actie van stoottroepen 58 vijandelijke kazematten en gevechtsstellingen vernietigd. Het luchtwapeh heeft doeltreffende aanvallen gericht op troepenbewegingen, ravitailleeringscolonnes, spoortreinen en luchtsteunpunten der bolsjewisten. In N.-Afrika wederzijdsche verkenningsactiviteit. Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben barakkenkampen en concentraties van vrachtauto's der Britten in N.-Cyrenaica gebombardeerd. Overdag en des nachts uitgevoerde aanvallen van Duitsche gevechts vliegers waren gericht op haveninstallaties op het eiland Malta. Voltreffers met bommen van zwaar en allerzwaarste kaliber richtten vpooral op de staatswerf schade aan. Bij het afweren van een aanval van Britsche bommenwerpers op Duitseh gebied in den nacht van 26 op 27 J^n heeft een eskader nachtjagers o.I.y. kapitein Lent en van den eersten luitenant Prins zu Lipe- Weisenfeld, zijn honderste vijandelijke vliegtuig neergeschoten. EERVOL ONTSLAG BURGE MEESTER VAN TEXEL. Bij besluit van den Secr.-Gen. vap het Dep. van Binnenl. Zaken, is aan A. F. Kamp, met ingang van J4 Januari j.1. op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Texel. De strijd in Ned.-Indië LUCHTACTIE BOVEN ALLE DEELEN VAN DEN ARCHI PEL. FELLE AANVAL OP VLOOTBASIS AMBOINA/ TOKIO, 28 Jan. (Domei). Het keizerlijk hoofdkwartier deelt me de. dat de Japansche eenheden de bezetting Van Balikpapan hebben voltooid "en dat de eenheden van den tegenstander zich een voor een overgeven. Uit Batavia wordt grobte Japan sche bedrijvigheid in de lucht bo ven alle deelen van Nederlandsch ïndië gemeld. Een bijzonder felle luchtaanval is gedaan op de vloot- basis Arniboina in de Molukken. NIEUWE LANDING OP CELEBES. Volgens United Press heeft het Ned. Indische hoofdkwartier (be kend gemaakt, dat Japansche strijdkrachten een landing hebben uitgevoerd te Kendari op Celebes en nu oprukken langs d« Oostkust. Japansche vliegtuigen hebben ver schillende bases in Ned. Indië voortdurend gebombardeerd. Ja pansche bommenwerpers hebben het Néd.-Indische patrouillevaar tuig Wega (1015 ton) tot zinken gebracht Domei meldt uit Saigon, dat vol gens Badio-Batavia geen nieuws uit de omgeving van Kenaari is ontvangen, nadat dé Japanners daar Zaterdagochtend zijn geland. De Japanners, hebben ^Pare-Tare. Makassar, Pontianak e'n Sabang gebomba rdeerdr Op Malakka Algemeene terugtocht in Johore BALANGA OP DE PHILIPPIJNEN BEZET. TOKIO, 28 Jan. (D.N.B.) Naar Domei van het front op Malakka meldt, zijn de Britsche strijdkrach ten in Johore gisteren den algemee- nen terugtocht begonnen. Slechts vijf spoorwegstations scheiden de Japansche voorhoede nog van de zuidpunt van het schiereiland. In berichten van het front wordt gezegd, dat de Japansche operaties in Johore thans zeer vergemakke lijkt zijn. doordat de Engelschen daar niet meer over vliegvelden be schikken en de vier vliegvelden by' Singapore feitelijk onbruikbaar zijn door de voortdurende Japansche bombardementen. De tropische regen op Malakka heeft opgehouden. De strijd op de^ Philippljnen. Domei meldt van het front op Luzon, dat Japansche troepen op 26 Januari Balanga hebben bezet, een strategisch belangrijk" punt aan de Oostkust van het schiereiland Bataan. Zij achtervolgden de Ame rikaansche en Filippino-troepen, die naar het Marivelesgebergte, ge legen op de uiterste Zuidelijke punt van het schiereiland, zijn terugge drongen. Het nieuwe civiele bestuur, dat bestaat uit vooraanstaande Philip- pino's, o. 1. v. den burgemeester van Manilla, Vargas, die vroeger secretaris van president Quezon was. heeft zich bei%id verklaard tót onvoorwaardelijke samenwer king met Japan bij het tot stand brengen van een sfeer van gemeen schappelijke welvaart in Groot- Oost-Azië. In de persconferentie voor de buitenlandsche correspondenten heeft de vvoordvoerder der Japan sche regee'ring, Hori, yerklaard, dat de volledige onafhankelijkheid der Philippijnen niet verwezenlijkt kan worden voor „het einde der Japan sche bezetting". Hij voegde hieraan toe: „eerst moet het militaire be stuur ten einde zijn". Slechts Churchill is tevreden C RIT LEK OP HET LAGERHUIS. SARCASME BIJ DE AFGEVAAR DIGDEN. De Lagerhuisdebatten hebben zich in hoofdzaak bewogen over de kwestie van de motie van ver trouwen, welke, zooals' men weet, Churchill gesteld heeft. De commu nisten en Labour hebben, zich toonder meer achter Churchill geschaard, de eersten onder het motief, dat. elke verzwakking van Churchfll's regeering een verzwakking van den steun aan de Sovjet-Unie zou be teekenen. Enkele leden hebben Churchill's politiek fel becritiseei-d. Sir Herbert Williams zeide bij voorbeeld. dat hét feit, dat Chur chill de kwestie van vertrouwen stelt er een matastaf voor biedt, dat hij weet, dat hij het. vertrou wen verloren heeft. Hij Wïlli- ains kan zijn stem niet geven aan een motie van vertrouwen want er zijn te veel foitfen ge maakt. Het is ook nutteloos, wan neer Churchill zegt-, dat hij tevre den is met zijn ploeg. Churchill is de eenige in het geheeje land, die tevreden is en daarom zal een mo tie van vertrouwen geen bevredi ging schenken. Scherp» critiek is ook uitge oefend op den gang van zaken in Oost-Azië en de Stille Zuidzee. HOOGSTE ONDERSCHEIDING VOOR KOLONEL GALLAND. De Führer heeft kolonel Galland het eikenloof met de zwaarden en de brillanten van het ridderkruis van het IJzeren Kfuis verleend. Kolonel Galland heeft in luchtge vechten 94 tegenstanders neerge schoten. De meeste dezer overwin ningen behaalde hij in den strijd tegen Engeland. Na den dood van kolonel Moelders werd hij als diens opvolger benoemd tot inspecteur der jachtvliegers bij den staf van het luchtcommando. De Secr.-Gen. van het Dep. van Volksvoorl. en Kunsten en de Com missaris voor niet-commercieele vereenigingen en stichtingen ma ken bekend, dat alle dilettantenmu- ziekvereenigingen in Nederland met ingang van 1 Jan. 1942 geacht worden te. zijn aangesloten bij een van de hier na te noemen landelij ke organisaties: Nederl. Fed. Van Harmonie en Fanfare. Secr. J. B. Harmsen te Brummen; Bond van Arbeiders muziekverenigingen, secr. C J. v. Beekum, Hoefkade 1496, Den Haag; Fed. van bonden van Harmonie en Fanfarecorpsen op R.K. grondslag, secr. H. A. J. V^:neman te Son; Fed. van Chr. Muziekbonden. secr. P. J. Verhoef. Rodenrijscheweg 61, Berkel Z.H. Ten gevolge van dezen maatre gel zijp zij dan automatisch aangesloten bij den Nederland- schen bond van Dilettantenor kesten en tevens gehouden zich onverwijld tot de landelijke or ganisatie harer keuze te wen den, teneinde de tenuitvoer legging van de aansluiting te bewerkstelligen. Moderne alchimisten Voor de vierde kamer der recht bank te Amsterdam hebben een koopman en een meubelmaker uit Amsterdam terecht gestaan, we gens het in voorraad hebben en in omloop brengen van valsche mun ten. De mannen hadden gouden tien tjes te koop aangeboden voor 35 gulden. Bh nader onderzoek echter bleken deze tientjes halve guldens te zijn, waarop men de 1/2 had vetr anderd in 10, tërwijl zij verder wa ren gedompeld in een goudbad. De koopman had de geld tukken aangeboden aan een vrouw in Ven lo, die haar bemiddeling verleende bij den verkoop. De man had toen 56 nagemaakte gouden tientjes bij zich. Aanvankelijk had de man tegen over de politie verklaard, dat hij van^ den meubelmaker, van wien hij ae geldstukken had betrokken, had gehoord, dat de tientjes valsch waren. Toen hij op het politiebur een op schrift gestelde verklaring moest onderteekenen, weigerde hij echter en beweerde, dat hij nooit iets dergelijks had gezegd. Ook ter zitting bleef hij ontkennen. Hij had de geldstukken, zoo zei de hij, van den meubelmaker gekregen zonder te wéten, dat zij valsch waren. De meubelmaker betuigde even eens zijn onschuld. In diens huis had de pólitie ech ter een recept gevonden voor het verkoperen van munten. De wmd, muntmeester uit Utrecht achtte het waarschijnlijk, dat men eerst de munten had verkoperd en daarna verguld. Tegen den koopman eischte de officier een gevangenisstraf van 4 •jaren. Tegen den meubelmaker, die z.i de belangrijkste rol had gespeeld, eischte de officier vijf jaren gevan genisstraf. DOODELLIK ONGEVAL IN ZOUT ZIEDERIJ. Een 25-jarige arbeider kreeg in een zoutziederij te Maastricht een losgeraakt blok zout op het lichaam De man werd aan de ruggegraat ge wond en overleed denzelfden dag in het ziekenhuis. Aan het front bij Agedabia. Ara bieren zijn den soldaten van het Afrika-corps behulpzaam bij de wa tervoorziening. (Hoffmann:Stapf-PK. Moosmüller) TREINBOTSING. Geen persoonlijke ongelukken. Dinsdagmorgen om half zeven zijn in de onmiddellijke nabijheid van het station Boxtel twee goede rentreinen, tengevolge van 'het weigeren der wissels, met elkander in botsing gekomen. Slechts enke le wagons ontspoorden en eenige materieele schade werd aangericht Peroonlijke ongelukken deden zich niet voor. Het treinverkeer uit het Zuiden naar het Noorden onder vond eenig oponthoud. Maan op 15:54 1 Febr V.M. 8 Febr L.K vanavond om onder 18.20 uur 703 tot morgenochtend 9.26 uur 15Feb N.M. 28 Feb E.K. Als het dooit... Als na zwaren sneeuwval, welke de wegen schier onbegaanbaar kan maken, de dooi intreedt, wordt de ze allerwegen met vreugde begroet. De dooi kap evenwel weer ande re ongemakken met zich medebren gen, waartegen men goed doet reeds tijdig voorzorgsmaatregelen te tref fen.. Immers als groote hoeveelhe den sneeuw opgehoopt liggen in goten, op balcons, daken en plat ten, waar het dooiwater niet kan wegloopen, omdat de afvoerpijpen en vergaarbakken nog bevroren zijn, zal het gevolg zijn, dat de boel gaat overloopen en lekkage kan ontstaan. Het herstel van de daar door ontstane schade brengt hooge kosten met zich mede. Blovendfen zijn de meeste materialen schaarsch soms zelfs heelemaal niet meer ver krijgbaar. Voorkomen is beter dan gene zen. De eenvoudigste manier om zich tegen alle kwade qevol gen te vrijwaren is de volgen de: schep tijdig de sneeuw van dak, plat of balcon af, maak de goten vry en ontdooi de afvoer pijpen en vergaarbakken door het ingieten van heet water of pekelwater. Regeling der ziekenfondsverzekering De persdienst van het N.V.V. schrijft ons: In afwachting van een regeling der Ziekenfondsverzekering voor werkloozen heett de Commissaris, belast met het toezicht op de Zie kenfondsen, bepaald, dat de arbei ders, die een gedeelte van een week werkloos en het overige gedeelte verzekerd zijn, gedurende de gehée- le week als verzekerd moeten wor den beschouwd. Mei het wegvallen van enkele 'dagcoupons kan dus in deze ge vallen genoegen worden genomen. Wachtgelders, die sneeuwruimen De Secr.-Gen. van het Dep. van Soc. Zaken heeft bepaald, dat ar beiders, die uitkeering genieten in gevolge een wachtgeldregeling en die te werk worden gestéld bij het sneeuwruimen of andere werk zaamheden, verband houdende met sneeuwval, zooals het trekken van vervoermiddelen enz., het met deze werkzaamheden verdiende loon kunnen behouden, voor zoover dat loon plus de wachtgelduitkeering niet overschrijden 100 pet. van het loon, waarop het wachtgeld is ge baseerd. Bedragen, die boven deze 100 pet. worden verdiend, kunnen door den arbeider voor dehelft worden behouden, terwijl de andere helft in minflering dient te worden gebracht op het wachtgeld. USTOESLAG VOOR KOLEN- BEZORGERS. Naar de Gemachtigde voor de Prijzen mededeelt, zal het den han delaren in brandstoffen tot nader bekendmaking geoorloofd zijn bij het aan huis bezorgen van brand stoffen een toeslag van 10 cent per H.L. extra té berekenen. BONNENHANDEL. De Edesche politie kwam een om vangrijken diefstal van bonnen op het spoor. Een loopjongen uit Edcr- veen, in dienst van den bakker E. te Ede, bleek zich in den tijd van eenige maanden niet minder dan 1500 broodbonnen te hebben toege- eigend. Voor lagen prijs verkocht hij ze 'aan een ander, -die er4 hooge prij zen voor maakte. De eerste spinazie! Gisteren is in het Westland de eerste jonge groente ter veiling verschenen. Aan de veiling te Honselerdijk werd n.L de eer ste versche spinazie aange voerd nit de kassen. Er werd 21 cent per kg. voor betaald. Staatssecretaris dr. Jur. Roland Freisler hield Maandag in het gebouw Kneuterdijk te Den Haag een lezing over 't onderwerp „Das Rechts- dunken des jungen Europas", welke lezing o.m. 1 werd bijgewoond, door den Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Ceyss Inquart (Polygoon-Meij er).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1