HOLLANDS DAGBLAD VOOR HEVIGE AANVALLEN OP BORNEO Na negen jaar Stoottroepen aan Oostfront in den aanval J Stuitende Engelsche luchtaanval op Nederlandsche bevolking Vaste brandstoffen Redactie en administratie schagen Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie den helder Telef. 2345 (2 Rjnen) Uitgave: N.V. Uitg. My. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11712 SCHAGER COURANT VAN 1855 VRIIDAG 30 JANUARI, 1942 Vlootbases gebombardeerd Pontlanak bedreigd. 45 vliegtuigen vernield. Koop vaardijschepen gezonken. TOKIO. 20 Jan. (DNB.) Het Ja- pansche hoofdkwartier meldt: „De luchtmacht der Japansche marine heeft op 26 en 27 Januari, na over de straat van Makassar, de Ceram- v*ee, de Molukkenzee, de Floreszee jen de Bapdazee te zijn gevlogen, talrijke aanvallen gedaan op be langrijke vijandelijke luchtbases op Borneo, Celebes, Ceram en Boeroe, waarbij 45 vijandelijke toestellen werden neergeschoten of cp den grond vernield. Vier Japansche jachtvliegtuigen zijn tot dusverre piet teruggekeerd. De speciale Japansche troepen, •die te Kendari op Celebes aan land zijn gezet, hebben op 26 Januari de stad geheel bezet, na de züiverings actie in de omgeving te hebben vol tooid". Volgens te Batavia ontvangen be richte# wordt thans ook de stad Pontianak aan de Westkust van Borneo bedreigd, daar de Japansche troepen van Britsch^Noord-Borneo uit ver zijn doorgedrongen. Verder is Emmahaven (Padang) opnieuw uit de lucht aangevallen. Twee koopvaardijschepen wer den getroffen. Men neemt in Ned.-Indië aan, dat Balikpapan en het district Kendari (Celebes) bezet zijn. Daar alle ver bindingen verbroken zijn is van §een van beide plaatsen eenig na- er bericht binnengekomen. Het keizerlijk hoofdkwartier heeft Donderdag medegedeeld? dat de Ja pansche luchtmacht de volledige heerschappij in de lucht heeft be vochten in de wateren rond Cele bes en in het Zuiden en Westen der Molukken. In Burma hebben de naar Moelmein oprukkende Ja pansche troepen den Oostelijken oever van de rivier Salwin bereikt waer hevige gevechten worden ge leverd. Belangrijke plaatsen op Oost Malakka bezet SULTAN VAN JOHORE VERDWENEN. Britsche geheime dienst de hand in het spel? TOKIO, 29 Jan. (DJ^JB. Naar Domei meldt, hebben Japansche troepen die langs de Oostkust op rukken, eendge belangrijke plaatsen ingenomen en gistermiddag een fei len aanval ingezet op sterke vijan delijke formaties bij Jema Loeang, S20 K.M. ten Z. van Mersing. Naar van het front gemeld wordt, ia Sultan Ibrahim van Johore se dert eenigen tijd spoorloos ver- dwnen. De sultan stond bekend als pro-Japansch. In weerwil van Brit- sche protesten heeft hij toegelaten dat in groote mate Japansch kapi taal in Johore belegd werd. Voorts wordt verklaard, dat de sultan vooral den laatsten tijd voortdu rend door de Britsche militaire po litie in het oog werd gehouden. Naar de Britsche berichten dienst uit Bombay meldt, zou Singapore hebben bekend ge maakt, dat de burgerbevolking bij wijze van voorzorg uit de kustgebieden van het eiland Singapore naar het tegenover liggende vasteland zal worden geëvacueerd, waar zij onderdak zal vinden in den staat Johore. Naar Domei meldt, - heeft de Ja- pansdhe colonne, die langs de spoorlijn Kloeang-Singapore naar het Z. optrekt, op 28 Jan. tijdens de snelle achtervolging van den vij and, een piint bereikt,' dat 2 km. ten N. van Lananck en 50 km. van de Straat van Johore verwijderd ligt. VAN DE OVERIGE FRONTEN. De Japansche opperbevelhebber heeft door radio Manilla de verde digers van de eilandvesting Corre- gidor tot overgave gevorderd. Te vens werd de bevolking der Phi- lippijnen door de radio opgeroepen tot samenwerking met de nieuwe regeering Vargas, tot opbouw des lands en tot het welzijn van het ge- heele volk. Japan zal het Tsjoengkingregime met alle middelen vernietigen, wan neer het geen principieele wijzi ging brengt in zijn tot dusver aan- gebomeu houding, zoo heeft de min. pres. Tojo, in de Lagerhuiszitting van gisteren verklaard, toen de re- geering gevraagd werd een stand punt te bepalen ten aanzien van I de kwestie-Tsjoengking. Cburchills motie van vertrouwen aangenomen ZIJN AFTREDEN ZOU TE VEEL VERWARRING BRENGEN. STOCKHOLM, 29 Jan. (DNB.) Het Lagerhuis heeft de motie van vertrouwen in de regeering-Chur- chill aangenomen met 464 stemmen tegen 1 stem. Voor de stemming bleek in de wandelgangen van het Lagerhuis, dat bij de vertegenwoordigers van alle partijen de meening oy&- heerschte, dat geen enkele partiyof persoonlijkheid, gezien de tegen woordige gecompliceerde en onover zichtelijke situatie, Churchill van zijn verantwoordelijkheid wilde ontlasten en bij een verwerping van de motie van vertrouwen genegen was in zijn plaats te treden. Algemeen was men er van over tuigd, dat het land bij een ten val brengen van Churchill op dit oogen blik in een zoo groote verwarring zou worden gebracht, dat daarvan de ernstigste gevolgeh gevreesd zouden moeten worden. Onder deze omstandigheden zag men zijn heil in het demonstreeren van een zoo groot mogelijke eensgezindheid bij de stemming. Critiek niet gespaard! Naar Aftonbladet uit Londen meldt, heeft Churchill Woensdag in het Lagerhuis hevige critiek te hooren gekregen. De scherpste uit latingen waren afkomstig van den conservatief Sir John Wardlaw Milne, die in het bijzonder zijn on tevredenheid "tot uiting bracht, over de verdediging van Malakka. Hij ging zelfs zoover Churchill. te be schuldigen van, dictatorsmanieren en hem openlijk met den naam „ka- Jief" te bestempelen. Richards, lid der arbeiders partij vroeg, waarom Engeland nooit zijn voornemens ijitvoert, waarom steeds een catastrophe ontstaat en waarom zooveel mislukt. Heden, 30 Januari, ls het negen jaar geleden, dat Adolf Hitier èn de Nat. Soc. Duitsche Arbeiders-Partij de leiding van staat en volk In Duitschland overnamen. Eensgezinder en geslotener dan ooit staat het Duitsche volk thans achter zijn Filhrer, vastbesloten den strijd om een gelukkige toekomst voor het-Duitsche volk tot de eindoverwinning te voeren. (Atlantic-Holland). Exrta bericht van bet Dnitsche opperbevel Benghazi heroverd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Jan. (DNB.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Duitsche en Italiaansche troepen hebben vanochtend vroeg Benghazi genomen. De Engelsche berichtendienst heeft in den loop van vandaag de open bare meening opmerkzaam ge maakt op de 'mogelijkheid, dat Benghazi verloren zou kunnen gaan. Er werd o.a. gezegd: „Het zou geen verbazing wekken, wan neer de stad in de eerstvolgende dagen in handen van den vijand zou vallen. Het verlies van Beng hazi, zoo werd in het bericht ver der gezegd, zou de Britten van een zeer nuttige haven beróoven, die voor iederefl verderen opmarsch der Britten van onschatbare waar de geweest zou zijn. Ook het in de buurt van deze stad liggende vlieg veld is een van de beste in Cyre- naica. Derhalve kan het succes van de spilmogendheden bij haar te genaanval niet gekleineerd worden, zelfs wanneerde Britsche troepen met succes via den kustweg naar het Noorden teruggetrokken wor den. Hon op met dat gepraat. Toon meegevoel metterdaad. Giro 5553 WINTERHULP NEDERLAND. Duitschlaod strijdt voor Europa DAAR G/vt U voor*, op oe e-qN V C* OE R£iHl6lM6«t»iC«T VERKlfNNlNGSAFDEELiNGE N IN N.-AFRIKA ACTIEF. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Jan. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend Op de Krim en in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front tengevolge van zware sneeuwjacht geringe gevechtsactie. Bij de in het weermachtsbericht van gisteren gemelde vernieti ging van een vijandelijke formatie aan de Zuidkust van de Krim vielen 840 gevangenen, 12 kanonnen alsmede 111 machinegeweren en granaatwerpers in handen der Duitsche en Roe'meensche troe pen. Aan het Donetzfront hebben Duitsche en Slowaaksche for- ties plaatselijke aanvallen der Sovjets afgeslagen. Eigen tegen aanvallen hadden succes. In den middelsten sector van het front viel de' vijand op verscheidene plaatsen zonder succes aan. Bij eigen aanvallen werden talrijke plaatsten na hevige gevechten ingenomen en een aantal kanonnen buitgemaakt. In den noorde lijken sector zette de vijand zijn aanvallen voort. De gevechten zijn voor een deel nog aan den gang. Ten Z.O. van het Ilmenmeer, aan het omsingelingsfront van Leningrad en aan het Duitsch— Finsche front in Lapland geslaagde acties van eigen stoottroe pen. Sterke formaties gevechts- en jachtvliegtuigen hebben in het bijzonder in den centralen en den Noordelijken sector in de gevechten op den beganen grond ingegrepen. Talrijke Sovjet vliegtuigen werden in brand geworpen. In N.-Afrika levendige bedrijvigheid van verkenningsafdee lingen in de Cyrenaica. Geslaagde luchtaanvallen waren gerich op Britsche autocolonnes, troepenconcentraties en benzinedepot- in het N.-Afrikaansche kustgebied van Bengasi tot Marsa Matroeh Bij aanvallen overdag en in den nacht op Britsche vliegvelden o; het eiland Malta, werden verscheidene geparkeerde vliegtuige- beschadigd. Britsche bommenwerpers, die in den afgeloopen nacht tracht teh Münster aan te vallen, werden door den krachtigcn afwee- verdreven en wierpen lukraak bommen in N.W.-Duitschland De burgerbevolking had geringe verliezen. Op enkele plaafëen ontstond schade aan woonhuizen. Drie Britsche bommenwerpers werden neergeschoten. Helpt moeder en kind. Wofdt lid van den NEDERLANDSCHEN VOLKSDIENST. Britsche overdrijving Op Ierland slechts Ameri- kaansche recruten en geen 100.000 man! MADRID. 29 Jan. (D.N.B.) Naar uit New-York gemeld wordt zijn de naar Ierland gezonden Amerikaan- sche troepen niet opgeleide solda ten. Het zijn slechts gepniformeer de recruten, die voorloopig nog geen gevechts waarde hebben. Omtrent de aankomst van deze Amerikaansfche trdepeh op de sinds lang door de Noord-Ari^ri- kanen in Noord-Ierland gebouwde steunpunten hetgeen aahleiding gaf aan het Reuterbureau om ter stond van „100.000 man met alle toebehopren, artillerie enz." te spre ken, schrijft de Berliner Lokal An- zeiger: Volgens Engelsche bereke ningen, die uit den tijd van het Britsche expeditieleger voor Frank rijk dateeren," heeft men voor 200.000 man minstens een scheeps^ ruimte van 1.5 millioen ton hoo- dig. En thans zou Engeland dus den Noord-Amerikanen ongeveer 750.000 ton ter beschikking gesteld hebben? Voorzichtig met getallen', mijnheer Churchill, besluit het blad! President Roosevélt heeft op de persconferentie in antwoord op een vraag naar het doel der Ameri- kaansche troepenlanding in Noord- Ierland, verklaard dat zes, acht of tien van dergelijke landingen in alle mogelijke gebieden ter wereld zijn ondernomen, maar weigerde bijzonderheden omtrent tijd en plaats hiervan mee te deelen. Arge» iijnsch minister hij vliegtuigongeval gewond Toestél op terugreis van Rio neergestort Opzet, vraagt Ber lijn. BUENOS AIRES, 29 Jan. (D.N.B.) Naar hier verluidt, is het vliegtuig, waarmede de Argentijnsche minis ter van Buitenlandsche Zaken, Guinazu, met verscheidene leden van de Argentijnsche delegatie van Rio de Janeiro terugkeerde, geval len. Alle twaalf inzittenden zijn gered en alleen Guinazu was gewond. Hij had een kwetsuur aan de borsj; en is in het marinehospitaal van Rio i opgenomen. Met groote deelwming heeft men te Berlijn kennis genomen van het, vliegongeluk, dat den Argentijn schen minister van Buitenlandschr» Zaken Guinazu kort na zijn vertrek uit Rio de Janeiro bijna het leven had gekost. De nadere omstandig heden rechtvaardigen de vraag, of èr achter dit ongeval nog iets meer moet worden gezocht. In dit ver band wijst men op het feit, dat pas anderhalf jaar geleden een van de felste tegenstanders van de poli tiek van Roosevelt, n.1. senator Lundin, op mysterieuze wijze bij een vliegongeluk het leven heeft verloren* 's-GRAVENHAGE, 29 Jan. Gis- teravond zijn tal van Engelsche vliegtuigen boven Nederland ver schenen. Verscheidene plaatsen werden aangevallen. Terwijl de- talrijke brisant- en brandbommen op de meeste- plaat sen slechts onaanzienlijke materi- eele schade veroorzaakten, werM een stad in1 het Zuiden dés lands bijzonder zwaar getroffen. Hier wer den door de Engelsche vliegers weer eens volkomen lukraak woonwijken in het centrum der stad aangeval len, waarbij natuurlijk bijna uit sluitend woonhuizen zwaar werden getroffen. Onder de burgerbevolking ont stonden vrij groote verliezen aan dooden en gewonden. Voor zoover tot dusver bekend, zijn er 24 dooden, 61 z^vaar- en een groot aantal lichtgewonden. Voorts worden nog Kwee perso nen vermist In een andere plaats werden en kele woonhuizen vernield. Van de bewoners worden nog, twee perso nen vermist; die Waarschijnlijk on der dó puinhoopen liggen. Geen vrees voor minder meik Van bevoegde zijde wordt er de aandacht op gevestigd, dat het in de huidige omstandigheden is voor gekomen en ook in de naaste toe komst nog zal kunnen voorkomen, dat de'melkhandel niet over een voldoende hoeveelheid gestandaar diseerde melk beschikt ofït- aan consumenten, die in het bezit zijn van mellcbonnen, de hoeveelheden melk af te leveren, welke deze da gelijks plegen te betrekken. Dit is uit den aard der zaak onvermijde lijk en beteekent' geenszins een tij delijke rantsocnvermindering. De melkbonnen hebben immers een geldigheidsduur van vier weken, zoodat gedurendQ het verdere ver- lo'op van dit tijdvak, alle gelegen heid bestaat om het op de bonnen verkrijgbare rantsoen alsnog in zijn geheel te ontvangen. BURGEMEESTER VAN KROMMENIE ONTSLAG VER LEEND. De Staatscourant bevat een be sluit van den Rijkscommissaris van 9 Januari j.1., waarbij aan J. Kalff ontslag is verleend als burgemees ter der gemeente Krommenie. Voorts is bij besluiten van den Rijkscommissaris van 19 Januari eervol ontslag verleend aan J. L. C. van der Heyden als burgemeester van de gemeente Denekamp en aan Mr. H. B. Tutein Nolthenius als burgemeester der gemeente Zalt- bommel, terwijl de benoeming van F. H. Wanninkhof tot burgemeester der gemeente'Willemstad is inge trokken. Zondag geen voetbal OoiL hockey afgelast. 's-GRAVENHAGE, 29 Jan. Naar wij van het bestuur van den N.V.B. vernemen, zijn alle wedstrijden voor Zondag a.s. afgelast. Ook het bestuur van den Ned. Hockeybond deelt ons mede, dat allewedstrijden voor Zon dag a.s. uitgesteld zijn. r— Verduister Maan Maan op vanavond om onder 16.47 io 'li 7.49 1 Febr 18 22 UUT i5Feb V.M. tot morgenochtend N.M. 8 Febr g\ r%A 23 Feb l.k. 9.24 uur e.k Aanwijzing van nieuwe bon. nen voor dit stookseizoen niet uitgesloten. 'S-GRAVENHAGE, 29 Jan. De Secr.-Gen. van het Dep.' van Han del, Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend inzake de distributie van vaste brandstof fen. Het feit, dat de laatst aange wezen bonnen '„13 H.K." en „17 H.K." van de bonkaarten „J", „K" en „23 C.V." tot en met „28 CV." van de bonkaart L zijn geldig ver klaard tot en met 30 April a.s., heeft, naar is gebleken, den indruk gewekt, dat voor het stookseizoen 19411942 geen nieuwe bonnen voor vaste brandstoffen meer geldig zou den worden verklaard. De vermel ding van den datum 30 April 1942 beteekent evenwel slechts, dat op de thans geldig verklaarde bonnen tot 30 April 1942 brandstoffen mo gen worden gekocht, en dat. deze bonnen na nien datufn ongeldig zyn en niet meer voor het koopen van vaste brandstoffen mogen wor den gebruikt Over de 'aanwijzing van nieywe bonnen voor dit stookseizoen staat thans nog niets definitiefs vast. In verband hiermede zullen omtrent deze aangelegenheid te zijner tijd nog nadere mededeelingen worden gepubliceerd. Geldigheidsduur van brand- stofooonen verlengd Bon Voor generatorantbradei en -tuil voor de maand Febr. aangewezen. •s-GRAVENHAGE, 29 Jan. Ten gevolge v. d. weersomstandigheden zijn alle verbruikers nog niet in de gelegenheid geweest op de bon nen „05 -H.K.", „06 H.K." en „07 H. K." van de bonkaarten J en K (voor haarden en kachels) en op de bonnen „12 C.V.", „13 C.V.", „14 CV.", „15 .CV.", „16 C.V.", „17 C.V." „18 CV.", „19 C.V." en „20 C.V." van de bonkaart L (voor centrale ver warming) en op den bón „07 K.F." van de kaarten M en N (voor kook- doeleinden) brandstoffen te betrek ken. In verband hiermede heeft de secr.-gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge steld, dat de geldigheidsduur van deze bonnen, welke op 31 Jan. a s. afloopt, verlengd wordt tot en met 30 April 1942. Voorts wordt bekend gemaakt, dat gedurende het tijdvak van Zon-" dag 1 Febr. 1942 tot en met'Zater dag 28 Febr. 1942 de met de. woor den „Generatorapbliraciet, tweede periode" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 1 H.L. (maximum 75 K.G.) anthracietnoot- jes IV of V of 50 K.G. turfcokes, terwijl de met „Generatorturf, tweede periode" gemerkte bonnen rechj geven op het koopen van 50 stuks baggerturf. De nieuwe bon voor het koopen van vaste brandstoffen voor kook- doeleinden zal nog nader worden bekend gemaakt. De te Amsterdam gehouden barnsteententoonstelling „Het Goud der Zee'*, is Woensdag te 's-Graveiibage officieel ln het Manritshnls ge opend. De Duitsche president van de Nederlandsch-Dnitsche Kui tuurgemeenschap, prof. dr. Wehofsich, bezichtigt in gezelschap van prof. dr. Th. Goedewaagen, secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kansten, het beroemde barnsteenschip. (Polygoon-Meijter).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1