Hitier 9 jaar aan het bewind HOLLANDS DAGBLAD VOOR Eei\ Wik in het verleden Hartstochtelijk appèl tot het geweten der wereld JAPANNERSOP 18 K.M. VAN SINGAPORE OP Redactie en administrane SCHAGEN Telef. 444. (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11713 SCHAGER COURANT VAN 1855 ZATERDAG 31 JANUARI 1942 Negen jaar geleden nam Adolf Hitier het lot van het Duitsche volk in handen. Een herinnering aan den intocht van den Führer in het Sude- tenland, waar hij door de be volking geestdriftig werd be groet. P.B.Z.-Pax Holland. BERLIJN, 30 Jan. (D.N.B.). De betooging van heden ter gelegenheid van den verjaardag van het overnemen der macht door het nationaal-socialisme, is ingeleid door rijksminister dr. Göbbels, die den Führer verwelkomde. De overwinning, zoo zeide hij ter herinnering aan den toenmaligen dag, was voor ons een zaak van ge loof en wel van geloof in Uw persoon. Thans staat het geheele Duitsche volk, aan het hoofd zijn weermacht, in den strijd om de verdediging der verworvenheden van onze revolutie, van de veiligheid van het rijk en van het levensgebied der natie. Wat toen een zaak van het geloof was, de overwinning, dat is thans een zaak der zekerheid geworden. Zijn leven een strijd voor de toekomst der meoschheid HITLER SPREEKT, DE Führer. begon met een blik op het verleden, ten einde zich „weer eens bezig te hou den met de fundamenten van ons bestaan, onze ontwikkeling en onze overwinning". Wij hooren thans, zoo ging hij voort, zeer vaak de op merking, dat deze oorlog eigenlijk de tweede wereldoorlog is. Dat is niet alleen juist in dien zin, dat ook deze strijd bijna de geheele wereld omvat, maar het is nog veel juister, wanneer men bedenkt, dat er sprake is van dezelfde doelein den, dat dezelfde krachten, die den eersten wereldoorlog hebben ontke tend, verantwoordelijk zijn voor dezen nieuwen oorlog, Want één ding kan niemand tegenspreken, nl. dat Churchill reeds voor 1914 een der gemeen ste oorlogsophitsers was, dat Roosevelt toen de kleine man van president Wilson was, dat de kapitalistische mannen van thans ook toen reeds hun ge wicht in de schaal wierpen, terwijl anderzijds niemand kan bestrijden, dat wij vclkomen onschuldig geweest zijn aan den oorlog van toen. Wij waren allemaal slechts heel gewone soldaten, Het Duitschland van toen was een monarchie, het was democratisch en parlementair, er moeten dus motieven zijn, niet gelegen in den staatsvorm, die teen en thans hebben geleid tot den aan val van die krachten, ofschoon zij in beide gevallen voorgeven, dat het de staatsvorm is. ENGELAND TEGEN HET CONTINENT Engeland, dat in den loop van driehonderd jaar geleden door ge weld en een reeks van bloedige-oor logen ongeveer een kwart van de aardoppervlakte heeft onderwor pen, heeft altijd gestreefd naar een instandhouding van het zoogenaam de Europeesche evenwicht van krachten, dat is het beginsel, dat geen enkele Europeesche staat in kracht zou kunnen toenemen en daardoor wellicht een leidende rol zou kunnen gaan spelen. Engeland wilde het versnip perde, het innerlijk verdeelde Europa. Daartoe heeft het ach tereenvolgens Spanje, Neder land en Frankrijk bestreden. Daarna begon de strijd tegen Duitschland, niet uit liefde tot de volkeren, maar uit 't meest nuchtere eigen belang, daar ach ter stond het eeuwige Joden dom, dat aan iederen strijd tus schen de volken weet te verdie nen en dus steeds onrust onder de volken verwekt heeft Macht ovor hem, die macht heeft! Onder het beginsel: „oorlog aan den oorlog" verstond men in Enge land: de macht voor dengene, die de macht heeft en geen enkele macht voor hen, die haar niet heeft. De nationaal-socialistisch op vatting daarentegen ziet in iederen toestand en op ieder oogenblik van de wereldgeschiedenis het resultaat van een levensproces, dat nooit onedrbroken wordt. Het zon een prachtig gebaar zijn geweest wanneer na de ontwape ning van Duitschland, ook Enge land, Amerika en Frankrijk zonden hebben ontwapend. Wij hebben hen zoo vaak vermaand, tijdens de re publiek van Weimar. gevraagd, la ter geëischt, dat zij dat zonden doen. Maar de oorlogen gingen voort. Alleen voor het Dnitsche volk scheen het onmogelijk, zijn bestaan in deze wereld nog eens te zijnen gunste te kannen veranderen. Mien streed toen met gelijke mid delen als thans, men voerde eerst den strijd door het bijeenbrengen van coalities. Churchill heeft jaren lang door zijn voorgangers garan tiebeloften laten aanbieden. Steeds weer moet men bedenken, dat het Britsche rijk in vierhonderd jaar nauwelijks tien procent van het bloed heeft moeten vergieten in tal looze oorlogen, dat - Duitschland vergieten moest om zijn naakte bestaan te verdedigen. *11 ET de tweede Britsche metho- de staat de versnippering in verband. Toen Duitschland ver scheurd werd door godsdiensttwis ten. kreeg Engeland de mogelijk heid zich te verheffen tot wereld macht. Niet Duitschland is de par venu maar Engeland. Wij hebben een oudere geschiedenis en in den tijd, dat Europa een geweldig Üuitsch keizerrijk kende, was En geland een klein onbelangrijk ei land. In den vorigen oorlog zag men een mogelijkheid tot versnip pering in het tegen elkaar uitspe len van de Duitsche partijen. Marxistische, liberalistische en kapitalistische belanghebbenden, achter wie de eeuwige Jood stond, ontketenden een gemeenen op- satnd, welke Duitschland ten val bracht. Wij weten thans van Engelsche uitspraken, dat Engeland in 191$ voor de ineenstortingstond.. De eerste wereldoorlog kon alleen door onze eigen schuld verloren worden. In dien tijd verzonk het Duitsche volk in enkele maanden in een versaagdheid, die men zich nauwelijks kan voorstellen, een uitgehongerd volk, dat men ook geen levensmiddelen gaf toen het reeds zonder wapenen wasdat men steeds weer afperste. Toen ben ik in het politie ke strijdperk getreden met het besluit dit Duitschland weer op te richten. Ik ben dezen strijd begonnen tegen de dom heid en traagheid van onze hoogere kringen, tegen zoove le belangen van enkelingen. Het was toen heldendom, de eerste nationaal socialist in een groep, een fabriek, een sa Ion te zijn. Toen kwamen de georganiseerde tegenstanders, zoo ongeveer 46 par tijen. Het buitenland nam toen geen notitie van ons. De Duitsche democraten werden in dien tijd werkelijk als „habenichtse" be handeld, maar zij genoten tenmin ste de eer in Genéve te mogen zit ten. Een gernlneerd Duitschland. Toen de partij na September 1930 met 107 mandanten in den Rijksdag kwam, namen de moei lijkheden nog toe. Hitier herinner de aan de partijgenooten, die aan sluipmoord ten offer vielen, aan de ruim 40.000 nationaal-socialis- tische gewonden. Uitvoerig besprak hij de erfenis, die hij aantrof. Het bedrijfsleven was vernietigd, er waren vele millioenen werkloozen de financiën vertoonde een reus achtig tekort, de boerenstand was ineengestort. Ik heb toen gewaagd aldus vervolgde de Fuehrer, en wij hebben gewonnen. (Vervolg zie pag. 2 eerste blad.) Strook om Singapore ontruimd alle belangrijke vliegtuig steunpunten in japansche handen of onschadelijk gemaakt. TOKIO, 30 Jan. (D.N.B.) Naar Domei meldt, hebben de Japanners op Malakka de plaats Koelai, 18 KM. ten N. 'van Singapore veroverd. Daar mede hebben zij de laatste hin dernis voor Johore-Baroe weg genomen. De Japansche troepen trekken langs den breeden verkeersweg op in de richting van Singapore. Een andere Japansche colonne heeft eveneens in centraal-Malakka na de inneming van Kloeang een operatie in Noordoostelijke richting tegen de Oostkust uitgevoerd en Australisches trijdkrachten ingeslo ten en vernietigend verslagen. Volgens een bericht uit Singa pore is met het oog op het van het vasteland komende dreigende ge vaar van een Japanscben aanval Vrijdagmiddag een bijna twee K.M. breede strook aan de Noordoostelij ke- en Noordwestelijke kust van 't eiland Singapore ontruimd. De vluchtelingen uit dit gebied, voor het meerendeel inboorlingen stroo men met hun have en goed naar de stad Singapore. De op het vaste land in Johore wonende Europe anen, sultans en regeeringsambte- naren waren reeds vroeger ver trokken. Uit Sydney wordt gemeld, dat een aantal vrouwen en kinderen van Malakka in Australië zijn aangekomen. De schaarschte aan levensmidde len te Singapore neemt steeds scherpere vormen aan. Op 8 Febr. worden vleesch, boter, brood nog slechss tegen rantsoeneeringskaar ten verstrekt. Singapore werd Don derdagavond en Vrijdagochtend weer door sterke formaties Japan- scjtc vliegtuigen aangevallen. Scha de aan gebouwen wordt toegege ven. Sultan van Johore terecht. Naar Domei van een Japansch steunpunt aan het front van Ma lakka meldt, is de sultan van Jo hore op 26 Jan. bij de Japansche troepen aangekomen, waarmede hij voor de achtervolgingen van de Britten in veiligheid is gebracht Naar Domei meldt, zijn alle vij andelijke vliegtuigEteunpunten op Malakka in Japansche handen, met uitzondering van 5 vliegvel-. den, waarvan er zich één in het Z. van de provincie Johore bc vindt en de overige 4 op het ei land Singapore. Deze 5 vliegvelden zijn echter door de herhaalde' Ja pansche bombardementen zwaar beschadigd. Gemeenschappelijk opper bevel voor de Amerikaan- sche strijdkrachten. De Amerikaansche minister van Oorlog, Stimson, heeft volgens een bericht van United Press uit Washington bekend gemaakt, dat voor de Amerikaansche strijdkrach ten van leger en marine op Ha- waii. In de zone van het Pana makanaal, in het Caribische gebied en in Oost-Azië een gemeenschap pelijk opperbevel is ingevoerd voor elk van deze gebieden. Voorts heeft hij bekendgemaakt, dat de nieuwe opperbevelhebber der Amerikaansche vloot in de Stille Zuidzee, admiraal Nimitz, belast is met de verdediging van Hawaii. WERELDSCHOUW GENERAAL Rommel heeft den ingelschen de les gegeven die zij verdienen. Met de herovering van Benghazi is het thans wel een ieder duidelijk, dat aan het met zooveel tam-tam aangekondigde Britsche offensief in Libye een ein de is gekomen. Zoo had Churchill het Engelsche Lagerhuis deze week wel iets anders te vertellen, dan hij bij den aanvang van het offensief in November van het vorige jaar beloofda. Trouwens zijn geheele overzicht van de oorlogssituatie zal voor het Engelsche volk pijnlijk geweest zijn. Heel anders dan de groote woorden, waarmede de En gelsche propaganda voortdurend schermt, moest Churchill thans er kennen, dat het „machtige Albion" overal de zwaarste slagen heeft tet incasseeren. Het zal den volke wel erg veel hoop geven, dat Churchill aan het slot van zijn uiteenzettin gen brutaalweg „constateert", dat juist de hopelooze situatie hem de zekerheid geeft van een Engelsche overwinning (sic!). Je moet maar durven. Enfin, Engeland deinst nergens voor terug, wanneer het woorden betreft. Gelukkig even wel is de kracht -der wape nen doorslaggevend en niet de groote mond. Dat ondervinden En geland en Amerika onophoudelijk aan den lijve. Ook Amerika, door de misdadige intriges van zijn pre sident in den oorlog gestort, begint nog duidelijker te bemerken wat oorlog eigenlijk is, nu de Duitsche duikbooten'onmiddellijk onder zijn kust opereeren en binnen een week tijds een enorme scheepsruimte der Amerikanen wisten te vernietigen. Om van de Japansche successen in Oost-Azië ditmaal maar niet te spreken. De „geweldige" overwinningen der bolsjewisten,althans volgens de Britsche beweringen worden nog steeds behaald aan het front van Moskou, van Leningrad of aan an dere frontsectoren, die reeds sedert den inzet van den winter werden genoemd d.w.z. dat de bolsjewis ten toch niet zoo erg ver opgescho- r— Verduister i Maan Maan op vanavond om onder •17.47 o a 8.31 1 Febr 18.24 UUP 15 Feb RECORD ZALMVANGST IN BOTHNISCHE GOLF. HELSINKl/30 Jan. (Stefani) Een klein aantal Finsche vis- schersbooten heeft in de Bcth- nische Golf 160.000 kilo zalm gevangen; een waar record. V.M. tot morgenochtend N.M. 2? Feb E.K. 8££r 9.23 uur Zondagavond om Maan 18.26 uur Maan OP nnrior 18.52 tot uur Maan 11 j j onder Maandagochtend 9.07 9.21 uur ten kunnen zijn, als nu nog steeds dezelfde namen genoemd moeten worden. Uit alles blijkt wel heel duidelijk, dat de laatste stuiptrek kingen der Sovjet-Unie letterlijk of figuurlijk doodgeloopen zijn op de rustige, maar hechte verdediging van het Duitsche leger in winter- stelling. Als om aan te toonen, dat dë winter ten einde loopt de pe riode waarop Engeland zijn hoop gevestigd hield deed de Duitsche weermacht reeds enkele met suc ces bekroonde aanvallen. De lente nadert meer en meer en spoedig zal het groote offensief hervat worden, kort maar krachtig, en eindigend, met de volkomen vernietiging van de reeds vóór dezen winter mach teloos geslagen Sovjet-macht. EZE week bracht voorts een toeneming van de politieke een heid van ons volk. De leider der Nationaal-Socialistische Nederland- sche Arbeiders-Partij, dr. Van Rap- pard heeft ir. Mussert, den leider der Nationaal Socialistische Bewe ging in Nederland) erkend als lei der ook van alle bij le N.S.N.A.P. aangesloten nationaal-socialisten. Dit beteokent geen fusie tusschen beide organisaties, maar wel een ontbinding van de N.S.N.A.P. en een individueelé toetreding van haar leden tot de N.S.B. Tenslotte willen wij niet nalaten te wijzen op de zinnelooze bombar dementen, die de Britsche lucht macht dezo week weer op de Ne- derlandsche burgerbevolking heeft gericht. Tientallen onschuldige landgenooten moesten deze „presta ties" met den dood bekoopen, hon derden liepen zware verwondingen op. Het-geeft wel te denken, dat ook de „goede vaderlanders" verzuch ten: de hemel behoede, ons voor onze „bondgenooten". Duitschland strijdt voor Europa V. Duitsche duikbooten behalen opnieuw successen 71000 BRT. SCHEEPSRUIMTE ONDER AMERIKAANSCHE KUST TOT ZINKEN GEBRACHT. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front voortdurende gevechtsactie. Op de Far-öer eilanden en aan de Noordoostkust van Schot land hebben gevechtsvliegtuigen havenwerken en ravitaillee- ring'sbedrijven gebombardeerd Voor de Zuidwestkust van Eiige- land heeft de luchtmacht een koopvaardijschip van 4.000 brt. tot zinken gebracht. Duitsche duikbooten hebben zooals in een extra bericht is bekend gemaakt aan de Noord-Amerikaansohe en Canadeesche kust nog 13 schepen van tezamen 74.000 brt. tot zinken gebracht. Hierbij hoeft de duikboot van den corvettenkapitein Kals zich bijzonder onderscheiden. Zooals eveneens in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben in Noord-Afrika DuitschItaliaansche troepen Benghazi ingenomen. Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers heb ben Britsche colonnes voertuigen bij Barce en Oostelijk van Solloem, alsmede in het woestijngebied van Cyrenaica vernie tigd. Bij luchtaanvallen op de haven van Tobroek werden bom- treffers geplaatst op havenwerken en luchtdoelstellingen. Vlieg velden op het eiland Malta werden door gevechtsvliegers over dag en des nachts met bommen bestookt. Evenals hun waardige bondgenooten in het Oosten werpen Britsche vliegers, zonder militaire doelen in de nabijheid, steeds weer hnn bommen op vreedzame Nederlandsche steden en brengen dood en verwoesting. Boven: C-?'aeele straten worden getroffen en honderden personen worden 1 dakloos gemaakt Onder: Kindertehuizen worden in pnlnfaoo- pen veranderd. (Foto's Müller-Pöchl-Stapf.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1