HOLLANDS DAGBLAD VOOR nationale regeering in noorwegen Succesvolle aanvallen op Engelsche kust Japaosche landing op Ambon Commissie-Posthuma naar den Ned Landstand Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11714 SCHAGER COURANT VAN 1855 MAANDAG 2 FEBRUARI 1942 In den Dierentuin te Den Haag werd Vrijdag de machtsovername vóór negen Jaar in Dnitsehland door Adolf Hitier herdacht met een massale bijeenkomst, waarbij men de rede van den Führer kon beluisteren. Véle autoriteiten, onder wie de Rijkscommissaris, dr. Seyss Inquart, waren aanwezig. Een overzicht tijdens de inleidende réde van gen.-komm, SchmidL (Stapf-Mol)' Onder leiding van Quisling SOCIALE GERECHTIGHEID, HET IDEAAL DER NIEUWE REGEERING. ZWEDEN S HOUDING AF GEKEURD I OSLO, 1 Febr. (D.N.B.) Op verzoek, van den Noorscheii ministerraad en het Noorsche Hooggerechtshof, hetwelk als staatsrechtelijk onaantastbaar ia erkend, heeft Vidkun Quis ling zich belast met het minis ter-presidentschap. Rijkscom- misaris Terboven heeft zijn toe stemming hiertoe 'gegeven en het aangeboden ontslag van de tot dusver fungeerende regee- ring aanvaard. De vorming eener nationale Noor feche regeering word door minister president Quisling ten uitvoer ge legd. Naar aanleiding hieryan is heden in de Oslósche vesting Akershus, een officieele plechtig heid gehouden, in den loop waar van rijkscommissaris Terboven en minister-persident Quisling richting aangevende redevoeringen hielden over, de positie van Noorwegen in het nieuwe Europa en zijn politie- Ike toekomst. Vlaggen. Ter gelegenheid van de officieele plechtigheid in de Akershusvesting waren de voornaamste straten en de openbare gebouwen in de Noor sche hoofdstad rijk met vlaggen versierd. Eerefomaties van de Noor gche en Duitsche politie en van de „Hird"-organisatie waren-aangetre den om de plechtigheid een waar dig karakter te geven. In aanwei zlgheid van talrijke prominente Duitsche én Noorsche' persoonlijk heden nam de rijkscommisaris Ter boven het woord. Deze besprak in zijn rede aller eerst de ontwikkeling van de Na- sjonal Samling. Deze door een hoog idealisme en diepe liefde tot het volk en het vaderland gedragen revolutionnaire beweging heeft, on verschillig of plutocraten of andere door Engeland betaalde agenten haar uitscholden dan wel of marxis ten haar terroriseerden, ongestoord haar rechten weg gevolgd. Niets is kenmerkender voor de juistheid van den weg der-Nasjonal Samling dan het feit, dat de meerderheid harer leden bestaat uit arbeiders, boeren en visschers. Aan het slot. van zijn rede richtte dè rijkscommissaris de volgende woorden tot den nieuwen Noor- schen minister-president: „Mijnheer de minister-president, gij hebt uit plichtsgevoel jegens uw volk op nieuw een groote en moeilijk, maar tevens ook dankbare taak op u ge nomen. Daarbij breng ik u*de har telijkste wenschen van den Führer over. ik ben er van overtuigd, dat gij Noorwegen niet slechts een groote eh trotsche toekomst tege moet zult lelden, maar een,"in het nationaal socialisme vereenigd, sterk, Noorsch volk zal dan een beslissend en onmisbaar bestand deel vormen van de Germaansche gemeenschap. QUISLING SPREEKT. In ansluiting op de rede van den rijkscommissaris nam minister president Quisling het woord voor principieele uiteenzettingen, waarin hij sprak over het program en den arbeid van zijn regeering. Ter inleiding richtte hij woorden van dank tot den rijkscommissaris, Terboven, in diens kwaliteit van vertegenwoordiger van den Führer „Wat thans hier geschiedt, bewijst voor de geheele wereld, zoo ver klaarde Quisling „dat Duitschland-, ons Germaansch broedervolk, een eerlijke en vriendschappelijke ge zindheid heeft voor het Noorsche volk. Duitschland heeft nooit den wensch gehad of de bedoeling van Noorwegen - of Scandinavië een tweede Ierland te Jaten worden. Duitschland is niet als aanvaller hierheen gekomen, maar als vriend, teneinde Noorwegen te beschermen voor den reeds aan den gang gebrachten Engelschen overval en om de eigen legitieme levensbelangen tegen den arglisti- gen Engelschen inbreuk op de neu traliteit te beschermen. Quisling deelde mede, dat, zoo dra de omstandigheden dit zouden veroorloven, een Rijksthing bijeen geroepen zal woren uit vertegen woordigers van het arbeidende le ven, teneinde invloed te geven op de leiding van den staat. Er zal gelijkheid voor de wet bestaan en ieder individu zal dezelfde voor waarden krijgen. Het ideaal van het nieuwe Noorwegen is de socia le gerechtigheid. Er moet een regeering gevormd worden, waardoor het -mogélijk wordt, dat Noorwegen in de ver- schillende'landen zijn belangen zelf kan behartigen. In dit verband sprak Quisling over de houding, welke Zweden tot dusver tegenover het nieuwe .Noorwegen heeft aangenomen, waarbij hij uiting gaf aan zijn hoop, dat de openbare meening in Zweden zal inzien dat thans het oogenblik gekomen» is om de me thoden, welke totdusver jegens Noorwegen werden toegepast, her zien moetenworden. Noorwegen van zijn kant wenscht slechts een verhouding van goede nabuurschap op het Scandinavische schierei land. Inplaats van het streven naar een Noordsche samenwerking, die, zoo als gebleken is,, een illusie is ge weest, en waardoor Noorwegen in zijn geschiedenis helaas genoeg ontgoochelingen heeft beleefd, wil het nieuwe Noorwegen, door erva ring wijs geworden,- ook hier een eerlijke, nüchtere, jyan werkelijk heidszin getuigende politiek voeren. Wij zijn vastbesloten, die wegen te kiezen, zoo verklaarde Quisling, die de belangen van Noorwegen dienen. Wij bedanken voor een Noordsöhe voogdijschap, van welken soort de ze ook raag zijn. Wij willen in nau we samenwerking met Duitschland een politiek voeren, die Noorwegen vrij en groot kan maken. Duitschland strijdt voor Europa Vijf groote vrachtschepen beschadigd, twee vernietigd. WISSELVALLIGE GEVECHTEN AAN HET OOSTFRONT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Febr. Het opper bevel deelt mede: In het Oosten^duren de wisselvallige gevech ten voort. Ondanks hevige sneeuwstormen uitgevoerde eigen aanvallen leveren bij ongewoon groote verliezen voor den vijand verdere plaatselijke sucoessen op. Talrijke vijandelijke tanks en kanonnen werden buitgemaakt. In de wateren om Engeland heeft het luchtwapen bij aanvallen overdag en des nachts, op afzonderlijk varende schepen en con- vooien 5 groote vrachtschepen met bommen beschadigd. De ver nietiging van twee schepen kan worden aangenomen. Andere gevechtsvliegtuigen hebben overdag in scheervlucht ravitaillee- ringsbedrijven van een haven aan de Oostkust van Schotland in brand doen vliegen e'n hebben vannacht militaire installaties in het Zuiden en Zuidoosten van het eiland met bommen be stookt. In Noord-Afrika verdere succesvolle gevechtshandelingen. Met voltreffers van bommen op het vliegveld Luka op Malta werd .een groot aantal vijandelijke vliegtuigen op den grond vernield. Bij aanvalspogingen van Britsche bommenwerpers aan de kust van de bezette Westelijke gebieden heeft de vijand twee vlieg tuigen verloren. In den tijd van 21 Jot 30 Jan. verloer het Bftt- sche luchtwapen 38 vliegtuigen, waarvan 15 boven-de Middel- landsche Zee en in N. Afrika. In* denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot Brittannië 18 eigen vliegtuigen verloren. Pontianak, hoofdstad van Ned.-Borneo, bezet OPNIEUW VLIEGVELLDEN VEROVERD. SJANGHAI. 1 Febr. (D.N.B. Volgens een hier ontvangen be richt zijn Japansche troepen reeds Vrijdag op Ambon geland. Japansche oorlogsschepen heb ben bij de uitvoering der ope ratie met het luchtwapen sa mengewerkt, dat de kust in de nabijheid van de hoofdstad van het eiland zwaar bombardeerde. Voorts deelt 't keizerlijk hoofd kwartier mede, dat troepen van het Japansche leger Pontianak, de hoofdstad van Ned.-Borneo, hebben bezet Het keizerlijk hoofdkwartier maakt bekend, dat Japansche troepenin nauwe samenwerking met de vloot na de succesvolle landing te Pa- mangkat aan de Westkust van Ned.-Bomeo op 27 Jan., denzelfden dag volledig Saröbas bezet hebben, op 40 K.M. ten Noordoosten van Pa- mangkat. Een andere Japansche colonne trok vanuit Kuching in Se- rawak Zuidwaarts op en verover de denzelfden dag het vliegveld Ledo, op 22 K>M. ten Zuidwesten van Sanggau, in het Westelijke deel van Ned.-Borneo. De bij den grooten Japanschfen luchtaanval op Padang aan de Westkust van SWnatra tot zinken gebrachte of zwaar beschadigde elf schepen moesten, naar „Tokio Asa- hi Sjimboen" meldt, rubber en an dere belangrijke grondstoffen naar de Ver. Staten overbrengen. Eindstrijd om Singapore begonnen SMALLE WATERWEG SCHEIDT JAPANSCHE TROEPEN NOG VAN HET EILAND. Volgens de laatste berichten van het front is de strijd om het eiland Singapore reeds begonnen. Terwijl de Japansche snelle troepen op den MBÊBÊÊBÊÊÊBÊÊM „DISTRIBUTIE PERIKELEN De persdienst van den Neder- landschen omroep meldt. Heden avond zal vtyji 10.4010.50 over den zender Hilversum 2 een praat je worden uitgezonden over de distributieperikelen. steenen dam naar het eiland opruk ken, werden door de vliegers en gemtoriseerde artillerie belangrijke militaire doelen, zooals vliegvelden, kazernes, olietanks en belangrijke verkeerswegen onder vuur genomen Naar de Britsche nieuwsdienst meldt uit Calcutta, zijn daar om streeks 600 vluchtelingen uit Singa pore aangekomen, onder wie Engel schen, Amerikanen, Voor-Indiërs en enkele vrouwen en kinderena Zij warfen twaalf dagen geleden met twee schepen uit Singapore ver trokken. Naar Domei meldt, hebben de iJritsche strijdkrachten 'de brug" in den dijk tusschen Singapore en Malakka op twee punten ver nield en daarmede tevens de waterleiding, die de béwoners van Singapoae voorziet. Japansche troepen hebben het wa terreservoir van Singapore bezet dat op 20 K.M. ten Noordoosten van Pontain Rechil is gelegen.. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede, dat reeds gisteren de stad Johore Bahroe, gelegen tegen over het eiland Singapore, door de Japansche troepen is bereikt. Dien tengevolge zijn de aanvallers nog slechts door een smallen waterweg van het eiland gescheiden. Het luchtwapen der Japansche marine heeft, nabij Sumatra een door Britsche oorlogsschepen en ja gers beschermd, groot convooi ont dekt, dat in de richting van Singa pore voer. Een transportschip van 5000 ton werd door de marine vlieg tuigen tot zinken gebracht, twee andere werden beschadigd. Op een tjveede convooi ten Zuiden van Sin gapore, is eveneens een succesvolle luchtaanval ondernomen. Moelmein ontruimd. Het Britsche opperbevel heeft gisteren medegedeeld, dat de Britsche troepen zich uit Moel mein hebben teruggetrokken over de Salween, aldus meldt de Britsche berichtendienst uit Rangoon. Naar uit Batavia gemeld wordt, zijn Vrijdagavond te Ambong aan deNoorwestkust van Britsch-Bor- neo Japansche troepen aan land ge gaan. DE BEZETTING VAN NIEUW- IERLAND. Verrassende landing. Omtrent de bezetting van het ei land Nieuw-Ieriand in de Melane- sische Archipel, meldt de Tokio Asahi Sjimbon, dat de landing zon der incidenten is verloopen en dat de Australische bemanning van het vliegveld is gevangen genomen. Het vliegveld zelf was volkomen ver nield en onbruikbaar gemaakt. Hoe verrassend de landing der Japan ners werd uitgevoerd, blijkt uit het feit, dat de commandant der kleine Australische bezetting, lt. Dickson, in zijn bed werd, gearresteerd. Bismarck-archipel. Naar door het Japansche hoofd kwartier is medegedeeld, rukken de Japansche' strijdkrachten cp den Bismarck-archipel, na de bezetting van het vliegveld van Woenakokor, thans langs de Oostelijke kust i'd Zuidelijke richting opk NÉÉMT HALIFAX ONTSLAG? i STOCKHOLM, 31 Jan. (D.N.B.) Churchill moet onder den druk van de openbare kritiek zijn kabi net wijzigen. Dit feit wordt zoowel door United Press als door den Londenscheh correspondent van ►Dagens Nyheter en andere Zweed- sche bladen met nadruk vermeld. Te Londen zou men een officieele mededeeling over de wijzigingen in het Brintsche kabinet verwach ten. De Lagenhuisdebatten van drie dagen hebben op Churchill veel dieperen indruk gemaakt dan liet er eerst uitzag, zoodat de pre mier het thans gewenscht zou ach ten, eerder rekening te houden met de wenschen van de kritiek dan hij zulks oorspronkelijk van plan was. De Londensche correspondent van Dagens Nyheter meldt, dat Stafford Cripps heeft geweigerd de portefeuille van Voorziening te aanvaarden, hetgeen waarschijnlijk" de officieele bekendmaking van de wijziging in de Engelsche regee ring zal vertragen. Lord Beaver- Voor Leningrad. Een Dnitsche verkenner houdt de wacht in de voorste linies, om de béwegingen van den vijand gade te slaan. (Transatlantic-Recla-PK. Schürer). Gelukwenschen voor Hitier Telegramwisseling met Mas- solini. 'BERLIJN, 31 Jan. (DNB). Ter gelegenheid van den negenden ver jaardag van het, naticnaal-spcialis- tische bewind heeft de koning-kei zer van Italië den Führer zijn har telijke gelukwensohen doen toeko men, waarvoor Hitier zijn dank be tuigd heeft. De Führer heeft voort gelukwen schen ontvangen van koning Boris van Bulgarije, generaal Franco, maarschalk Antonecu, president Tiso en den Kroatischen staatslei der Pawelitsj. De Duce heeft aan den Führer het volgende telegram gezonden: Terwijl het geheele nat.-soc. Duitsch land bezig is, in volkomen overga ve aan zijn Führer en in rotsvast vertrouwen in de overwinning den dag te herdenken, waarop U 9 jaar geleden de macht hebt overgeno men, ri^ht ik tot U, Führer, de warmste gelukwenschen van het fascistische Italië en van mij per soonlijk voor de voortzetting van Uw groote werk en voor het welzijn van het Duitsche volk. De Führer heeft hierop geant woord: Ik dank U, Duce, voor de vriendelijke gelukwenschen, die gij mij ter gelegenheid van den verjaardag van het overnemen der macht door de nat.-söc. telegrafisch hebt doen toekomen. In de over tuiging, dat ons gemeenschappelijk werk voor de vrijheid van Europa met de; overwinning zal worden be kroond, beantwoord ik ze met mijn meest oprechte wenschen voor een gelukkige toekoipst van Italië, voer Uw welzijn en het slagen van Uw historischen arbeid. Maan Maan op vanavond om onder 20.01 in 9.40 3 Febr 18.27 UUT 23 Feb. L.K. tof "morgenochtend E.K. 15 Feb f\ f% 3 Mirt. N.M. 9.19 uur v.M. Wijzigingen in Britsch kabinet verwacht Adolf Hitlér tijdens zijn rede, wel ke hij Vrijdagmiddag te Berlijn hield bij de herdenking van het feit, dat hij negen jaar geleden tot Rijkskanselier werd benoemd, en daarmede het lot van het Duitsche volk in handen nam. (Telefoto Hoffmann-Stapf). brooks benoeming tot leider der Productie heet zeker te zijn. Groote groepen achten, thans kolonel Lle- wellyn den waarschijnlijksten cau- didaat voor minister van Voorzie ning. Neemt Halifax ontslag? De Daily Mail schrijft: Naar verluidt heeft Halifax, de Engelsche ambassadeur in de Ver. Staten, zijn ontslag verzocht zoo dra de, omstandigheden dit veroor- lo.ven. De mogelijkheid bestaat, dat Churchill dit verzoek zal inwilli gen. Er doen geruchten de ronde, dat Duff Cooper' tot opvolger van Halifax benoemd zal worden, doch het ministerie van Buitenlandsche Zaken zou op het standpunt sfaan, dat een geschoolde diplomaat op dezen post benoemd dient te wor den. Ook sterken kunnen moeilijkheden ondervinden. Dan steunt de -N. V. D. met raad en daad. Rijkscommissaris betuigt oud-minister zijn dank. 's-GRAVBNHAGE, 31 Jan. v In Maart 1941 heeft de Rijkscommissa ris voor de bezette Nederlandsche gebieden de vier groote landbouw- economische organisaties samenge vat onder voorzitterschap van oud minister Posthuma, teneinde door een geconcentreerde propaganda al le boeren in Nederland op te roe pen deel te nemen aan den produc tieslag. Na het tot stand komen van den Nederlandschen Landstand, waarin alle vroegere beroeps- en stands organisaties op landbouwgebied zijn. opgegaan, was een reorganisa tie van het werk van de conimissie- Posthuma noodzakelijk. De rijkscommissaris heeft dit (tót stand gebracht door een persoon lijk schrijven aan den heer Posthu ma, waarin hij verklaart, dat het werk van de op 19 Maart 1941 ge stichte commissie-Posthuma zooda nig zal worden voortgezet, dat deze commissie en haar onderafdelin gen zullen worden opgenomen in den Nederlandschen Landstand. Den heer Posthuma wordt derhal ve opgedragen de Ioopende zaken van zijn commissie met haar onder- afdeelingen voor 1 April af te wikkelen en over te dragen aan den Landstand, hierbij rekening houdend met den voortgaanden op bouw van dezen Landstand en steeds de desbetreffende afdeelin- gen van den Landstand alle mate riaal te yerstrekken, dat noodig is Ned. Landstand richt bureau „Pacht" op Bond van Landpachten en hypotheekboezen aangeslo ten. Het dagelijksch bestuur van den Bond van Landpachters en Hypo- theekboeren in Nederland heeft behoudens goedkeuring van den commissaris voor de niet-cömmer- cieele vereenigingen en stichtingen besloten tot aansluiting bij den Nederlandschen Landstand. In verband daarmede wordt door den Ned. Landstand een bureau „Pacht" opgelicht, als onderafde ling van de ^afd. „Recht", waarvan als hoofd zal optreden de alg. secre taris van genoemde organisatie, de heer H. van Houten, te Groningen. Voortaan kunnen alle pachters gratis advies hekomen. voor het voortzetten van het werk. De Rijkscommissaris dankte in middels, den heer Posthuma en hij rekent hejn als bijzondere verdien ste toe, dat het onder zijn leiding geluk is, de vier groote landbouw organisaties in het geheele land sa men te brengen tot gemeenschappe lijk werk en te brengen tot een en kele vertegenwoordiging van het landvolk, zooals men dit thans vindt in den Nederlandschen Land stand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1