HOLLANDS v DAGBLAD VOOR Wavells hoofdkwartier verlaat Soerabaja 1 ËfeC\ -1 Voor de poorten van Singapore Hevige gevechten aan het Oostelijk front Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11715 SCHAGER COURANT VAN 1855 DINSDAG 3 FEBRUARI 1942 Java bereidt zich op verdediging voor Somatra practisch uitgeschakeld FELLE TEGENSTAND AAN DE WESTKUST VAN BOR- NEO. SJANGHAI, 2 Febr. (Stefanl). Berichten uit Batavia mel den, dat generaal Wavell, de bevelhebber der geallieerde strij dkrachten in het Zuidwes ten der Stille Znidzee, en admi raal Thomas Hart, comman dant der geallieerde vlootstrijd krachten, Soerabaja hebben moeten verlaten en hnn hoofd kwartier hebben overgebracht naar een plaats In het binnen land van Java. Naar in het frontbericht van Do mei wordt gemeld, .hebben Japan- scbe verkenningsvliegtuigen vast gesteld, dat een groot deel van de Vliegvelden op Sumatra onbezet en ivoor een deel reeds vernield is. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de vijand niet meer verwacht, ,van Sumatra uit in de militaire Operaties te kunnen ingrijpen. Daa rentegen zijn talrijke berichten ont Vangen over het feit, dat de ker nen van de Ned. Indische verdedi ging op Java verder versterkt wer den en dat blijkbaar met als cen trum Soerabaja het eiland Java de Voornaamste verdedigingsstelling Van de overgebleven Engelsch-Ame rikaansche, Ned< Indische en Au stralische troepen zal worden. Volgens het in Batavia uitgege ven legerberióht zijn Japansche .troepen geland in Pemangkat aan de Westkust van Borneo, terwijl te gelijkertijd te land druk van de Japanners u.it Koetsjing kan wor den waargenomen. Het legerbe- richt vermeldt, dat de Nederland- sche troepen feilen tegenstand bie den, maar erkent, 'dat de Japan ners „plaatselijke" successen beha len. Eenheden der Nederlandsche luchtmacht der marine hebben ge tracht het opdringen der Japanners tegen te houden. Emmahaven op West-Sumatra is wederom door Japansche vliegtuigen gebombar deerd. Daarbij zijn verscheidene schepen in de haven jjetroffen. Op Borneo. Do in Pontianak aan land gezette Japansche troepen hebben bij Sanggtu in hët N.W.-deel van Ned. Borneo een zwaar gevecht geleverd met 2Ö0 man Nederlandsche en 700 man Indische troepen, die. na ach terlating van 300 dooden vluchtten. De Japanners maakten drie tanks en pantserwagens, alsmede talrijk, ander oorlogsmateriaal buit. Het keizerlijke hoofdkwartier deelt inede, dat vliegtuigen der marine luchtmacht Vrijdag massa-aanval len' hebben bericht op vliegvelden op het eiland Ambon, op JSIamlea op het eiland Boeroe, op Koepang op Timor, in het, gebied van de Banda-zee, en daarbij zeven vlieg tuigen van den tegenstander heb ben neergeschoten, terwijl militaire install&ties werden vernield. Voorts wordt medegedeeld, dat andere formaties Japansche mari ne-vliegtuigen Vrijdag een aanval hébben gedaan op een vijandelijk convooi in de Bankastraat, buiten de Oostkust van Sumatra, waarbij treffers werden geplaatst, die drie vijandelijke transportschepen van resp. 8000, 0000 en 5000 ton tot zin ken brachten of volkomen onklaar maakten. Volgens de laatste berichten werd matige activiteit in de lucht boven verschillende plaatsen gemeld. Boven het eiland Bangka viel echter een verhoogde activiteit waar te nemen, Op de plaats Poso (eiland Celebes, residentie Mena- do) heeft een luchtaanval plaats gevonden. Algemeen offensief binnenkort verwacht TRANSPORTSCHEPEN VOOR BRITSCHE TROEPEN GE- SIGNALEERD. RADIO SINGAPORE ZWIJGT. TOKIO, 2 Febr. (D.N.B. Daar de Japansche troepen se dert Zaterdag voor de poorten van Singapore staan, zoo ver klaarde de woordvoerder van het leger, lt. kol. Hotta, kan het algemeen offensief op de éilandvesting binnenkort wor den verwacht. Japansche verkenningsvliegtui gen hebben in de haven van Sin gapore een groote vloot opgemerkt, die uit twee stoomschepen van 10.000 ton, tien van 5 tot 6000 ton en talrijke kleinere Schepen bestaat. Deze schepen, waarmede waar schijnlijk hef vervoer der Britsche troepen naar Java en Sumatra zal geschieden, vormen thans een der voornaamste doelen der Japansche bombardementsvliegtuigen. De ver kenners hebben geconstateerd, dat zich in het kilometerslange haven gebied duizenden menschen, onder wie talrijke soldaten, verdringen om op de schepen te komen. De aan houdende luchtaanvallen, die juist in deze haveninstallaties zeer zwa re schade hebben aangericht, heb ben een buitengewone paniek ver oorzaakt. De beschieting van Singapore van de landzijde die begonnen is met inneming van Johore-Baroe, heeft tot een rechtstreekschen artillerie slag geleid, daar de Engelschen het vuur vooral van het Noordelijk deel van Singapore uit hevig be antwoorden. De Japanners bombar deeren de Britsche artilleriestellin gen voortdurend om ze tot zwijgen te brengen. Radio Singapore heeft zijn uit zendingen zonder eenige verklaring gestaakt. Aan de Zuidwest: en Zuidoostkust van Malakka worden thans nog de laatste gevechten met afgesneden Britsche strijdkrachten geleverd, die geen andere keus hebben dan overgave of volledige vernietiging. Zij hebben geen kans meer om te ontkomen, daar de kusten algeheel in Japansche handen zijn. De strijd in Burma. In welingelichte kringen wordt er op gewezen, dat de mogelijkheid om den Burmaweg voor het ver voer van oorlogsmateriaal voor Tsjoengking te gebruiken practisch voorbij is, nu Japansche strijd krachten Moulmein bezet hebben, dat slechts 160 K.M. ten Oosten van Rangoon ligt. In een mededeeling van. het kei zerlijke hoofdkwartier wordt voorts verklaard, dat de Japansche strijd krachten in Burma teyens den hardnekkigen tegenstand der Brit ten en tropische regens moesten overwinnen. Egyptische regeering afgetreden Demonstratie; de oorzaak. van studenten De schoorsteen van een bunker oven aan het Oostfront ls in den nacht dichigesneeuwd en moet vrijgemaakt worden. (Atlantio-Holland-PK. Elle) STOCKHOLM, 2 Febr. (D.N.B.) In een extra-bericht deelt Rèutér mede, dat de Egyptische regeering is afgetreden. Naar Ass. Press uit Cairo in aan vulling op het bericht van het af treden der Egyptische regeering meldt, is dit een gevolg van tegen de regeering gerichte demonstraties van studenten, Naar het Thailandsche blad „Vasarab" van het Burmaansche front meldt, is de Burmaansche bevolking wegens de Britsche „tac tiek van de verschroeide aarde"* uiterst verbitterd. De Burmanen beklagen zich er over, dat de Brit ten slechts erop bedacht zijn hun eigen leven in veiligheid te stellen en dat zij voorts de levensmiddelen van de Burmaansche bevolking vernietigen. Bijzonder ergeren zich de Burmanen over de vernieling van de rijstpakhuizen en over de inbeslagneming van particuliere schepen en booten, die het voor naamste middel van vervoer vor men in Burma. Washington over Libië teleurgesteld De Wieringermeer In Brabant trèkt veel belangstelling op de tentoon stelling van den Rijksarbeidsdienst en den Nederlandschen Arbeids dienst, welke tot en met 8 Febr. in het Gasino te 's-Hertogenbosch wordt gehouden. (Het Zuiden-Spierings). Engeland zorgeloosheid ver- i weten. GENÈVE, 2 Febr. (D.N.B.) Tn Amerikaanse he kringen alhier geeft men uiting aan een toenemen de ontstemming over de gebeurte nissen in Libye. Naar men verneemt heerscht in Washington algemeene ontvredenheid over de Engelsehe „zorgelooze houding", zooals men de strategie van Ritchie in Ameri- kaansche kringen noemt Washing ton is des te meer teleurgesteld, daar de Libysche stelling alleen door Amerikaarische leveranties naar Oost-Afrika en het Midden- Oosten versterkt was. In internatio nale kringen alhier zegt men ver der, dat de moeilijkheden der regee ring te Lort den naar gelang van de Duitsche successen in Libye zouden kunnen toenemen. afnemende activiteit der bolsjewieken. De activiteit der bolsjewieken aan het Oostelijke front is niet meer zoo intensief als bij het begin. In Berlijnsche welingelichte krin gen ziet (nen- als reden hiervoor de enorme verspilling van krachten en materikal bij de bolsjewieken en den ongewoon hoogen sneeuw val. Hier en daar ligt de sneeuw aan het front tot twee meter hoog en waar de wind de sneeuw doet opwaaien wordt zij zoo hoog en sterk als groote muren. Quisling over zijn taak Nationale regeering opvoed ster in nationaal idealisme, discipline en volksche saam hoerigheid. OSLO, 2 Febr. (D.N.B.) Mi nister-président Quisling heeft den vertegenwoordiger - vari het D.N.B. een ^onderhoud toegestaan, waarin hij sprak over positie en taak der nieuwe nationale regeering. Deze regeering vereenigt de bevoegdhe den des konings, van de vroegere regeering en van het parlement en bezit daardoor sedert de overne ming van de macht door de Nasjo- nal Samling een macht, als geen der vroegere. Noorsche regeeringen heeft gehad. Het leiders- en verantwoordelijk heidsprincipe is het beginsel, vol gens hetwelk in Noorwegeii thans evenals in den oudgermaanschen tijd de staatszaken geleid worden en thans heeft men het leidersprift- cipe als een erfenis van oudsher weer hersteld.'Het regiem in Noor wegen is autoritair, d.w.z. het ver eenigt de wetgevende en uitvoeren de macht en garandeert tegelijker tijd de onafhankelijkheid der rech terlijke macht. Doch een sterke re- geering alleen kan de zaak van Noorwegen niet dienen, daarbij moet een geestelijke hernieuwing van het volk, een teruggrijpen naar den waren nationalen geest en zijn idealen komen. De nationale regee ring is opvoedster in den zin van het Nationale idealisme, de nati onale discipline en de volksche saamhoorigheid. De benoeming van Vidkun Quis ling tot ministerpresident, Wordt door de Noorsche bladen eenstem mig gekenschetst als de beslissen de factor voor Noorwegens toe^ komstige ontwikkeling. Het overnemen van het Noord- sche minister-presidentschap door Vidkun Quisling en de naar aan leiding hiervan door hem afgeleg de verklaringen, wordt in politieke kringen der hoofdstad in zooverre van belang geacht, dat hierdoor in den strijd tegen het bolsjewisme en tegen het met het bolsjewisme ver bonden Engeland het beginsel „ver trouwen tegen vertrouwen" beves tigd wordt. Duitschland strijdt voor Europa nieuwe successen ter zee en in de lucht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front is het on- 'danks hevige sneeuwstormen wederom tot krachtige gevechts actie gekomen. In den centralen en den Noordelijken sector zijn talrijke &anvallen van den vijand afgeslagen. Artillerie van het leger heeft voor den oorlog vitale fabrie ken in Leningrad doeltreffend onder vutir genomen. Voor de Zuid-Oostkust van Engeland hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen treffers'met bommen geplaatst op drie groote kóopvaarders, waarbij een tankschip. In Cyrenaica hebben formaties van het pantserleger Afrika Barce en El Abiar bezet. Gevechtsfoi-maties van het luchtwapen hebben de achtervol gingsgevechten gesteund en materiaalopslagplaatsen van den vij and bij Mei-sa Matroe in bi'and doen vliegen. Duitsche duikbooten hebben voor de kust van Canada een toivpedobootjager .tot zinken gebracht, ten Westen van Gibraltar een corvet in den grond geboord, en aan de kust van Cyi^enaica en voor Moermansk een bewakingsvaartuig. In den tijd van 24 tot 30 Januari heeft het luchtwapen dei- bolsjewieken 164 vliegtuigen verloren. Hiervan werden 94 tijdens luchtgevechten en 13 door afweei*geschut neergeschoten, de rest werd op den grond vernield. In denzelfden tijd gingen aan hel Oostelijke front 33 eigen vliegtuigen verloren. J John Buil rammelt met den geldzak Engelsehe leening aan Tsjoengking. Ameri ka zon volgen. STOCKHOLM, 2 Febr. (A.N.P.) - De Londenschë regeering heeft vol gens den Britschen berichtendienst, de regeering van Tsjoengking me degedeeld, dat zij bereid is een lee ning van 50 millioen pond sterling voor oorlogsdoeleinden te verleenen en haar binnen het kader der Leen en Pachtwet oorlogsmateriaal ter beschikking tê stellen. Volgens den Londensehen berich tendienst heeft president Roosevelt het Congres voorgesteld een lee ning van 500 millioen dollar aan de regeering van Tsjoengking te ver leenen. Toch ontevreden? Naar Tokio Nitsji Nitsji meldt, wordt met h.et oog op de groeiende ontevredenheid over de Anglo-Ame rikaansche strategie, die den Atlan- tischen Oceaan en niet den Stil len Oceaan tot het voornaamste oorlogstooneel wil maken, in Tsjoengking een toenemende stem ming bemerkbaar om de voor de hulpverlening aan Engeland naar Burma gezonden troepen terug te trekken. De pro-Britsche en pro- Amerikaansche troepen in Tsjoeng- Ring zijn, zoo schrijft het blad Vér der, niet langer in staat de bevol king de waarheid, te onthouden over de nederlagen, welke" de Ja panners aan de Anglo-Ameri>ka- nen hebben toegebracht. Ook het feit, doch nóch versterkingen van oorlogsschepen, nóch vliegtuigen naar Singapore zijn gestuurd, wordt als een schending van ver trouwen beschouwd.' Bijeenkomst van hét Fransche vrijwilligerslegioen Trouw aan den Führer. Parijs, 2 Febr. (DNB). Alhier is een groote bijeenkomst gehouden van het Fransche Vrijwilligerslegi oen, die bijgewoond werd dcor 10 duizend personen. .Marcel Deat, de leider der „Rassemblement Po pulaire" zei de in zijn rede, dat Eu ropa door den anti-bolsjewistischen oorlog zijn eenheid verwezenlijkt. De legionairs verdedigen aan de zijde van het verbonden Duitsche leger de gemeenschappelijke be schaving. Jaques Dorict, de voorzit ter der Fransche Volkspartij en luitenant in het anti-bolsjewisti sche legioen,' verklaarde o.a dat wat zijn kameraden en hij de laat ste maanden hadden gezien, hem de zekerheid had verschaft, dat het gevaar nog veel grooter was, dan aanvankelijk .werd aangenomen. De Führer heeft door zijn aanval tëgén .het bolsjewisme Frankrijk, Europa en de geheele wereld een grooten dienst bewezen. GRENS TUSSCHEN NOORD-IER- LAND EN EIRE SCHERP BE WAAKT. STOCKHOLM, 2 Febr. (DNB.) Volgens een dcor Goeteborgs Pos ten gepubliceerd bericht van de Evening Standard wordt de grens tusschen Nóord-Ierland en Eire sinds kort scherp bewaakt. Den pas aangekomen Amerikaanschen troepen is het bevel gegeven zich voor vreemdelingen in bepaalde militaire gebieden in acht te nemen De Noord-Iersche douane, die nog drie weken geleden reizigers zon der bijzondere formaliteiten heeft laten passeeren, stelt thans een nauwkeurig onderzoek in en neemt verdachte filmrollen in beslag. Men is in Noord-Ierland ook begonnen met het controleeren van de arbei ders, die werkzaam zijn in militaire inrichtingen, vooi-al echter in in richtingen voor de vloot. Eerste Zwitsersche ambulance terug De eerste Zwitsersche ambulan ce is van het Oostfront te Betn teruggekeerd, zoo meldde gister avond de B.fJ.O. De tweede Zwit sersche ambulance vertrekt 8 Fe bruari. De leider van de teruggekeerde ambulanpe vei'klaarde, dat de ge wonden, Duitsche zoowel als Rus sische, een'uitstekende behandeling hebben gehad De Ncdêrjandsche ambulance zal weldra afreizen. Hebt u reeds gestort? Zoo niet, doe het dan heden nog op postrekening 8 7 6 0 0 Nederlandsche ambulance, Konin ginnegracht 22» 's-Gravenhage. Maan Maan op vanavond om onder, 2111 IR 20 mir 1008 8 Febr XÖ.^V UUT w Feb L.K. tot morgenochtend E.K. 15 Feb r\ n o 8 Mrt. n.m. 9.18 uur v.m. Kerk te Smilde afgebrand Zondagavond,' een half uur na het einde van de godsdienstoefening, werd brand ontdekt in de Gerefoi"- meerde Kerk aan de Jonkerstraat te Smilde. In een minimum van tijd stond het geheele geboyw in lich ter laaie. Terstond werd door de brandweer te Smilde assistentie ge vraagd van de brandweer te Assen, die reeds na korten tijd met twee spuiten aanwezig was. Ondanks het harde werken brandde het kerkge bouw geheel af, doch men slaagde er in het catechisatielokaaL en de pastorie te behouden. De oorzaak is vermoedelijk te zoe ken in het feit, dat de kachel, die midden in de kerk stond, te hard is gestookt Goede wijn Het was opgevallen, dat in de laatste dagen vei'schillende personen uit den drooggeleg den polder bij Lemmer kwa men, die kennelijk boven hun bier waren. Daar er tot nog toe geen café in den polder is, ging de politie eens op on derzoek uit„ en had het raad sel spoedig opgelost. Het. bleek n.1. dat op onge veer 7 K.M. van Lemmer een vat wijn in den modder lag, dat aanvankelijk ongeveer 660 L. wijn bevatte. Het bleek af komstig te zijn van een in 1935 daar gezonken boot der Groninger Lemmer Stoomboot Mij. Bij enkele personen werd nog een flink kwantum wijn in be slag genomen. Door de politie en rijksambtenaren is het restant uit het vat getapt en te Lemmer opgeslagen. De zeven richtlijnen van Mussert Vandaag wordt over den zender Hilvei'sum II de toelichting op de door Mussert op 14 Dec. 1941 gege ven^ richtlijnen, langs welke hij het Nederlnadsche volk wil leiden, voortgezet. Deze uitzending heeft plaats van 18.45 tot 19.00 uür. Het te be handelen punt luiudt: De lichame lijke, zedelijke en geestelijke ver heffing van ons volk, de zorg voor het welzijn van het volk door Ar beidsdienst, Arbeidsfront, volkswel vaart, volksgezondheid, enz. te or- ganiseeren en tot bloei te brengen. De teleloonafdeslingen aan 't Oost front hebben een verantwoordelij ke taak te vervallen. Snel wordt de kabel voor een nieuwe verbin ding afgerold. .Transatlantic-Recla-PK *Paxl) Hou op met dat gepraat. Toon meegevoel metterdaad. x Giro 5553 WINTERHULP NEDERLAND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1