HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Soerabaja gebombardeerd De luchtaanval op Rotterdam .ftedactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (llijnen) Eedactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mg. Hollands Noorderkwartier 86ste'JAARGANG Noi 11716 WOENSDAG 4 FEBRUARI 1942 Oost-Java op verschillende punten aangevallen SCHADE AAN MAKINE-INSTAL- LAT IE S EN VLIEGVELDEN. SJANGHAI, 3 Febr. (D.N.B.) Het Nederlandseh-Indische vloot- eteunpunt Soerabaja is Dinsdag ochtend voor den eersten keer door Japansohe bommenwerpers aange vallen, naar officieel te Batavia is medegedeeld. Ook verschillende andere plaat sen in Oost-Java zijn uit de lucht aangevallen. Te Soerabaja is scha de aangericht, bepaaldelijk aan marine-inrichtingen. Ook bestond groote activiteit in de lucht boven de vliegvelden van Malang, Miadi- oen en Magetan. (Alle plaatsen in Oost-Java), 26 JAPANSCHE MACHINES IN ACTIE. Omtrent den Japansch'en lucht aanval op Java maakt het te Ba tavia gepubliceerde legerbericht be kend, dat 26 Japansche bommen werpers, geëscorteerd_door tal van jagers, de vliegvelden in de omge ving van Soerabaja hebben gebom bardeerd en wel Malang en Madi- oen benevens verscheiden andere, kleinere vliegvelden. Daarbij is aanzienlijke.materieele schade aan gericht. Te Soerabaja hebben bo vendien de marine-instalaties eeni- ge schade geleden. Ook talrijke watervliegtuigen zijn beschadigd. Naar de zender van Tokio meldt is bijna het geheele eiland Bomeo thans in Japansche handen. Alle vliegvelden staan reeds onder Ja pansche contröle. Naar de Engelsche nieuwsdienst, meldt, hebben de Japanners een be langrijke havenstad in het Zuidoos ten" van Nieuw-Guinea aangeval len. Voorts zouden aanvallen zijn gedaan op bet Nederlandsche ge deelte van Timor. Volgens den Britschen berichten dienst heeft de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië in een ra diorede toegegeven, dat iedere ver binding met het eiland Ambon verbroken is en verder verklaard, dat reeds vijf vgebiedsdeelén in handen-van den vijahd zijn geval len. Singapore brandt Positie der eilandvesting wanhopig geacht Garnizoen wordt murw ge maakt door herhaalde zwa re luchtaanvallen. TOKIO, 3 Febr. (D.N.B.) Sin gapore staat op verscheidene plaat sen in brand, zoo meldde heden ochtend de. oorlogscorrespondent van de Tokio Asahi Sjimiboen. Ver- kenningsvliegers hebben waargeno men, zoo gaat de correspondent voort, dat de verbindingsweg tus- Schen Johore Bahroe en Singapore steeds zwaardere beschadigingen vertoont In de oorlogsh'aven van Singapore liggèn geen oorlogssche pen meer. Wel echter ten zuiden van de eiland vesting, waar een uit 20 tóp 25 oorlogsbodems en trans portschepen bestaande vloot is ge concentreerd. Positie wanhopig. De meeste deskundigen zijn het er thans over eens, dat de positie van Singapore thans wanhopig is, aldus schrijft de Londensche corres pondent van de „Chicago Daily News". Algemeen is mén thans van meening, dat Singapore tegen lucht Jij met ie ^0° F. stoken! 65° F. is ook ge- Nu zitten we al zondei kolen! (Polygoon-Leemker). 1 aanvallen niet voldoende beschermd kan worden. Men gelooft, zoo merkt de cor respondent op, dat het doe! der Ja pansche strategie is, het zeer ster- lcè militaire garnizoen op het eiland Singapore murw te maken, alvo rens de algeraeene aanval wordt be gonnen! De kwetsbaarheid van Sin gapore voor luchtaanvallen is voor al een gevolg van gebrek aan vol doende bescherming door jachtvlieg tuigen. Lt-kol. Ilotta van de per&afdee- ling van het leger heeft in een commentaar op de Japansche plan nen voor een offensief op Singapore verklaard, dat er thans nog onge veer 14.000 man Britsche troepen in Singapore zijn. Ofiensief in Burma voortge zet. De laatste berichten uit Burma melden, dat de Japansche troepen na de verovering van Moelmein op verschillende punten tegelijkertijd over de Salwien getrokken zijn en een onmiddellijken aanval op de havenstad Martaban ;hebben inge zet. De Engelschen legden daar na him terugtocht uit Moelmein een nieuwe stelling aan, zoodat heftige gevechten verwacht kunnen wor den, alvorens Martaban zal worden genomen. Luchtpost van Australië ge staakt x "Volgens berichten uit Sydney heeft de Australische directeur-generaal der posterijen medegedeeld, dat alle luchtpost van Australië tot nader order is gestaakt. Redenen werden niet opgegeven. De mededeeling heeft groote verontrusting in Au stralië veroorzaakt, daar thans ie dere verbinding met de Australi sche soldaten in Singapore en in het nabije Oosten verbroken is. Weer sabotage in Zuid-Afrika Dynamietontploffing vernielt dagbladbureau. STOQKHOLM, 3 Febr. (D.N.B.) Volgens een bericht van United Press uit Kaapstad, dat gepubli ceerd is in Dagens Nyheter, zijn in Zuid-Afrika nieuwe daden 'van sa botage gepleegd. Volgens genoemd bericht zijn de bureaux van het blad ,,Bantu Worlds" te Johannes- burg door een zware dynamietont ploffing j.1. Zondag vernield. De telefoon én telegraafverbindingen met Bloemfontein en Kimberley zijn als gevolg van sabotage op verscheidene plaatsen verbroken. Nederlandsche ambulance voor het Oostfront Dr. Schouten aangewezen als leider. Naar wij vernemen is de Hilver- sumsche chirurg D. E. Schouten aangewezen als ledder van de Ne derlandsche ambulance' naar het Oostfront. De regeeringswisseliog in Noorwegen HET BESLUIT VAN HET HOOG- GERECHTSHOF. VIDKUN QUISLING. (Foto Recla) Het Noorsche Telegraaf-agent- schap publiceert den tekst van het genomen besluit krachtens het welk alle Noorsche ministers af treden ep waarbij zij tegelijkertijd Vidkun Quisling verzochten dé functie van minister-president van Noorwegen op zich te nemen. Deze beslissing geschiedde uit de navol gende in zeven punten opgenomen overwegingen. 1) Omdat de vróegere koning en (zijn regeering, die verantwoordelijk moeten werden gesteld voor den ongelukkigen oorlogstoestand in Noorwegen, sedert langen tijd he't land verlaten hebben en geenerlei invloed meer oefenen op den Noor- schen staat; 2) Omdat het Noorsche parlement niet meer bestaat en ook alle poli tieke partijen met uitzendering van Nasjonal Samling niet meer fun- geeren; 3) Ornaat de grondwettelijke or ganen buiten f werking zijn, 4) omdat Nasjonal Samling als eenige politieke organisatie en wel als de krachtigste, die ooit in Noor wegen heeft bestaan, de belangen van het Noorsche volk kan behar tigen; 5) omdat de eenige weg naar vrij heid en zelfstandigheid via Nasjo nal Samling leidt; 6) cmdat de Noorsche ministers, die indertijd als warè Noorsche patriotten de taak op zich geno men hebben de belangen van het land te ^behartigen niet door een Noorsche staatshandeling benoemd werden en ook geen regeeringscol- lege vormden; 7) omdat de zelfstandigheid en welvaart van het land een natio nale regeeïing behoeven. Duitschland strijdt voor Europa Plaatselijke successen aan het Oostelijk front BOMMENREGEN OP MALTA DUURT VOORT! HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER,Febr. (D.N.B.) Het opperbevel dier weermacht maakt bekend: In verscheidene sectoren van hef Oostelijk front, in het bij zonder ten N.O. van Taganrog, zijn aanvallen der. bolsjewisten met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Op andere plaatsen leidden eigen aanvallen ondanks taai verzet van den vijand en moeilijkheden tengevolge van den sneeuwval tot plaatselijke successen. De bolsjewistische luchtstrijdkrachten ver loren in luchtgevechten en door aanvallen op vliegvelden 23 vliegtuigen, zonder dat aan onze zijde verliezen werden geleden. Voor de Britsche ZG.-kust hebben gevechtsvliegtuigen uit beschermde convooien 3 vrachtschepen van 10.000 brt. in totaal en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht. Een ander vrij gróót koopvaardijschip werd zwaar getroffen. In het bestek van de gewapende verkenning heeft de luchtmacht overdag met goed gevolg een fabriek aan de Sohotsche oostkust gebombar deerd. In Cyrenaica werd lle terugtrekkende vijand opnieuw tot den strijd gedwongen en teruggeworpen. Hij leed verhezen aan menschen en materiaal. Bij aanvallen van Duitsche gevechts- vliegers op vliegvelden, havenwerken en andere militaire doelen van het eiland Malta, werden bomtreffers van zwaar -kalibef ook op een munitie- en torpedo-atelier geplaatst. Aan de kust van de bezette gebieden iiï het Westen heb ben Duitsche jagers gisteren dirie Britsche vliegtuigen neerge haald. De strijd tegen de vijandelijke verzorgingsscheepvaart is in Januari op verschillende zeeën met goed gevolg voortgezet. Ma rine en luchtmacht brachten 63 koopvaardijschepen, 400.600 brt., in totaal tot zinken. Hiervan hebben alleen duikbooten 56 sche pen van 367.000 brt. vernietigd. De Britsche marine verloor'in hetzelfde tijdvak in den strijd mat eenheden der Duitsche marine 3 torpedojagers, 1 duikboot en 1 motortorpedoboot. Bovendien werden een kruiser, 4 torpedo jagers, 1 duikboot, 1 mijnenveger en een bewakingsvaartuig, als mede 28 koopvaardijschepen door bommen of torpedotreffers be schadigd. De verliezen der bolsjewisten zijn in deze cijfers niet begrepen. Britsche rekening wordt zwaar belast Aantal dooden gestegen tot 59 Alleen Nederlanders onder de slachtoffers 's-GHAVENHAGE, 3 Febr. Naar wij vernemen Is het aan tal slachtoffers van den jong- sten lnchtahnval op Rotterdam op 28 Jan. j.L gestegen tot 59 i dooden, terwijl van de 61. zwaar gewonden er nog 10 In zeer ernstig levensgevaar verkee- ren en bovendien nog steeds eenige personen vermist worden die mogelijk ook tot de dooden gerekend zullen moeten wor den. Dat van Britsche zijde dit Neder landsche bloed vergeten wordt, heeft voop de öorlogsvoering geen enkel nut. Het is ook in dit geval, gelijk reeds vele malen geschied is, met volkomen preciesheid te con- stateeren. Op grond van eep gehou den onderzoek kunnen wij mede- deelen, dat bij dep bcvengenoem- den luchtaanval geeA enkel mili tair doel is getroffen, dat onder de dooden, gewonden en vermisten geen enkel persoon van Duitsche nationaliteit voorkomt en de slacht offers uitsluitend Nederlandsche burgers zijn, terwijl Nederlandsch cultuurgoed van waarde vernield werd, ztio liep o.a. het museum Bcymans een schade op, die van deskundige zijde op ruim een ton gouds geschat werd. Had n'et de luchtbescherming zoo krachtig ge holpen bij het beperken der schade en het blusschen van branden, dan zou de Nederlandsche schade wij herhalen: uitsluitend Neder landsche schade nog grooter ge^ weest zijn, BRITSCHE PIRATEN AAN DE KAAK GESTELD. Het is wel treurig, dat onze „bond genooten" zich nog durven beroe men op deze en soortgelijke ,pres- staties" ën den euvelen moed heb ben de afschuwelijke slachting on der de Nederlandsche burgerbevol king goed te praten met de uit vlucht., dat hier van militaire nood zaak sprake is, terwijl geen enkel militair döel, hoe gering ook, getrof fen werd. In stede van dergelijke prestige- en lustmoorden zooal niet te be wonderen, dan toch goed te praten met allerlei goedkoope uitvluchten, deden de zich „vaderlanders" noé- De regeeringscrisis in Egypte MEENINGSVERSCHIL TUSSCHEN KONING EN MINISTERS OP DEN ACHTERGROND. STOCKHOLM, 3 Febr. (A.N.P. Naar de Britsohe nieuwsdienst meldt, zal koning Faroek van Egypte in verband met het aftreden van de regeering besprekingen gaan voeren met "de voorzitters der beide kamers en met andere poli tieke leiders, ten einde tot de vor ming van een nieuw kabinet te geraken. -Volgens een te Caïro uit gegeven officieel bericht is de Brit sche ambassaduer, sir Miles Lamp son, Maaiadagmiddag door koning Faroek in audiëntie ontvangen. Te voren had Lampson een onderhoud met den afgetfeden premier. Door Reuter verspreide Londen sehe persstemmen vermelden, dat achter het aftreden van het Egyp tische kabinet de geschiedenis van meeningsverschillen ligt tusschen koning Faroek en zijn ministers. Nfiar de Londensche bladen ver der melden, kan men moeilijk M- zien, hoe koning Faroek een nieu we rege'éring kan vormen, die het vertrouwen van het parlement be zit. Het bericht van deze regeerings crisis komt in Londen, waar de diensten van den minister-president voor de Engelsoh-Egyptische be .trekking „zeer gewaardeerd" wor den, zeer ongelegen. OVERSTROOMINGSRAMP IN PERy. 400 slachtoffers. Een groote overstroommgsramp in het gebied van Oeroebamba, beeft, naar ufc Peru wordt gemeld. 400 slachtoffers geëischt. In de oiido Tnca-stad Cuzco zijn twintig huizee blokken ingestort, waardoor 15.P" gezinnen dakloos zijn geworden. T* nan den landbouw toegebmel schade is buitengewoon groot mende landgenooten beter te be1 seffen, dat, terwijl onze jongens in den Indischen Archipel de kastan jes uit het vuur halen voor de in geen velden of wegen te bekennen Britten, deze bondgenooten adhter hun rug om de familieleden van de misleide Nederlandsch-lndisChe militairen in het holst van den nacht van'het leven berooven. Men wijze nu niet op het bom- oardement door de Duitsche lucht macht in de Meidagen: toen waren, wij in oorlog met Duitschland, terwijl Engeland beweert onzen bondgenoot te zijn het perfide Albion, dat den mond vol heeft over zijn militaire successen, doch overal in de wereld anderen laat vechten, nochtans smalend durft spraken over den Duïtschen soldaat, Laten de Britten eens een winter in de Russische steppen vechten, "in plaats van als sluip moordenaars in den nacht een vreedzame burgerbevolking naar het leven te staan en zich dan nog op de borst te durven slaan met een air van „hoe heb ik hem dat geleverd". Als' Engeland dat weten wil, zou het eens het oor in de Maasstad te luisteren moeten leg gen! Kapitein-luitenant Bigalk, die met zijn onderzeeër o.a. het Britsche vliegtuig-moederschip „Unicorn" tot zinken bracht en daarvoor het ridderkruis .verwierf, (Deut. Verlag-Recla PK. Schulze). Maan op 22.24 8 Febr- L.K. 15 F.eb N.M. vanavond om onder o o o 10.33 18 33 uur 23 Feb tot morgenochtend E.K. 91 jl 3 Mirt. .lo uur v.m Finland blijft hopen PRESIDENT RYTI SPREEKT IN FINSCHE PARLEMENT. HELSINKI, 3» Febr, (D.N.B.) Na een godsdienstoefening hééft president, Ryti de eerste werkzit ting van het Finsche parlement In, 1942 geopend, met een rede, waar in hij zich uitvoerig bezig hield met de buitenlandsche nolitiek. Ryti sprak van den „overval der Sovjet-Unie" op Finland en zeide, dat de Sovjet-Unie ook na deh ge- dicteerden vrede van Moskou heeft getracht, Finland als vazalstaat te behandelen en zich mengde in de binnenlandsche aangelegenheden. 1 Het Finsche volk moet in dezen toestand zijn kalmte bedaren,al dus vervolgde Ryti, en slechts op feiten bouwen. Met groote voldoening maakte Ryti melding van de sympathie en de hulpvaardigheid, op economisch gebied Betoond vooral door Duitsch land en ook door Zweden, Dene marken, Italië, Zwitserland en Hon garije. De geschiedenis en onze er- vkrinff, aldus yervolgde hij, hebben ons geleerd, met welke statan de betrekkingen belangrijk zijn. In den loop van onze historie is er, van Rusland afgezien, geen vijand ge weest, die getracht heeft ons land door oorlog te veroveren. Maar Rus land heeft daarvoor ongeveer 25 oorlogen tegen ons gevoerd. Ook in de toekomst behoeven wij van an dere zijde geen veroveringspogin- gen te vreezen. Het bolsjewisme is voor ons en geheel Europa nog steeds het groot ste gevaar, i De Britsche minister van buiten landsche zaken, aldus vervolgde de president, heeft blijkbaar geen en kel bezwaar tegen het programma van Stalin, zooals ook blijkt uit de laatste besprekingen tusschen Sta lin en Eden. Uit de Sovjet-Britsche formuleering van de regeling "der Europeesche aangelegenheden is gebleken, waarnaar de bolsjewisten streven en waartoe Engeland be: ••eid is, zijn toestemming ten koste an anderen te geven. Ryti sprek vervolgens over dè be trekkingen met Zvveden en Duitsch- Auto-ongeluk bij Oudesluis Vrachtauto tegen trein Geen persoonlijke ongeluk ken. Locomotief ontspoord. Gistermiddag, half drie, is een zware vrachtauto, beladen met kunstmest, van de N.V. Dekker's veevoeder en kunstmesthandel te St. Maartensbrug, gegrepen door een uit Schagen komenden goede rentrein. De auto had moeite om over de "helling te kernen van de spoorbrug aan de Grootesloot na- hij Oudesluis. Dé chauffeur zag den trein niet" aankomen, waardoor d,e vrachtauto midden op' de spoorlijn werd gegrepen. De auto werd vernield. De cabine bleef aan de locomotief hangen. In de cabine bevend zich de chauffeur de 23-jarige H, Pool uit St. Maar tensbrug. Door de sterke remming derailleerde de locomotief. Wonder boveh wonder mankeerde de chauf feur practiscli niets. De cabine, waarin zich de chauffeur'.bevond, is, hangend aan de locomotief, on geveer driehonderd meter meege sleept en zelfs nog over een spoor brug gegaan! Nieuwe benamingen Verbod van die der levende leden van het huis Oranje- Nassau. Van bevoegde zijde vernemen wij het volgende: De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft onder ver wijzing naar de verordening van den commissaris-generaal voor de veiligheid, resp. naar het verbod van het gebruik van némen van levende leden van het huis Oranje- Nassau van 17 Sept. 1941, per 3 Januari 1942 door het afkondigen .van een besluit aan de secretarissen generaal in de Nederlandsche mi nisteries verordend, dat straten, pleinen, parken en waterwegen, alsmede publiekrechtelijke licha- 1 men, privaatrechtelijke lichamen, waaraan een publiekrechtelijk li chaam verbonden is, óf inrichtingen dienende voor openbare doeleinden als scholen, ziekenhuizen, tehuizen voor oudén van dagen enz., voor welker kenmerking de namen van levende leden van het Koninklijke Huis gebruikt zijri, een nieuwe be naming moeten krijgen. Ter uitvceripg van deze verorde ning zullen de bevoegde Nederland sche instanties in den allernaasten tijd tot de noodige naamsverande ringen overgaan. Krijgt Stockholm een sportpaleis? STOCKHOLM, 3 Febr. (A.N.P.) De plannen, in Stockholm een groot Sportpaleis te stichten, waar 12.000 toeschouwers van de sportgebeurte nissen getuige zullen kunnen zijn, schijnen thans vaste vormen aan te nemen. Naar verluidt, zal de 'op richting van dit sportcentrum, waar ale takken van sport zullen worden beoefend, ongeveer twee millioen kronen kosten. Optimisten hopen, dat het gebouw het volgend jaar zal kunnen worden geopend. Bijzondere radiouitzending NIEUW NEDERLAND IN NIEUW EUROPA. Mr. M. M. Rost van Tonningen spreekt hedenavond om 17.45 uur te Rotterdam, over Nieuw Nederland in Nieuw Europa. Deze redevoering, welke van zeer bijzondere actualiteit zal zijn, wordt over den zender Hilversum II uitgezonden. land Duitschland is de eenige groo te mogendhéid, die in oostelijke richting dezelfde belangen als Fin land hèeft. Tevens kan het in het oosten op doelmatige wijze voor Finland optreden. Aan het eind van zijn rede zeide. Ryti, dat de voorwaarden van het verdrag van Versailles door haat en wraakgevoelens gedicteerd zijn, Finland moet hopen, dat de man nen, die na dezen oorlog over de vredesvoorwaarden zullen beslis sen, erin zullen slagen, zonder haat en wraakzucht een blijvende rechts toestand te scheppen, onder welks bescherming ook kleine volken zon der vrees en ellende kunnen levea en werken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1