HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDÉRSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN'1855 Aanzienlijke verliezen in Soerabaja Duituh weeimachtbsriclil „L ANDST AND" beteekent geen boerendictatuur r— Vtrdaister - Nieuwe Nederlandsche records Prachtig werk van Buijen en Keijzer Uitwisseling van landjeugd met Duitschland Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11717 WAARIN OPGENOMEN DONDERDAG 5 FEBRUARI 1942 Ook Japansche actie boven Madoera Wavell spoort zijn troepen tot uiterste verzet aan. BATAVIA, 4 Febr. (ANP). Naar men uit Soerabaja.meldt, zijn bij den luchtaanvalvan 3 Febr. aan Nederlandscb-Indiscbe zijde aan zienlijke verliezen geleden. Ver- schillende watervliegtuigen werden beschadigd. Het luchtalarm duurde van 10,10 tot 12.30 uur. Behalve de reeds genoemde plaatsen, in den Oosthoek van Java, heerschtê ook activiteit boven het eiland Madoe ra, alsmede de plaatsen Toeban en Grissee. SINGAPORE. Generaal Wavell, heeft, naar de Britsche berichtendienst mededeelt, een speciale order tot zijn troepen gericht met betrekking tot de ver dediging van Singapore. Daarin zegt hij, dat het hun plicht is ,tijd te winnen voor het zenden van ver sterkingen, waartoe Engeland en de Vereenigde Staten het voorne men hebben. Verder wordt in de zen specialen order gezegd: Wij moeten Azië redden, door de Japan ners te bevechten. Gij moogt geen duim gronds zonder taaien strijd prijsgeven en niets rtivernield ach terlaten, dat den vijand ook maar in het geringste van nut zou kun- jjen zijn. In een speciaal bericht uit Jonore Baroe geeft een vertegenwoordiger van Domei zijn laatste indrukken weer van de vesting Singapore. Boven het noordelijk deel der ei- landvesting, aldus het bericht, han gen dikke zwarte rookwolken, want van de 26 groote petroleumtanks in Singapore branden er vijf. Met een verrekijker kan menrin de por- logshaven een gezonken, kruiser zien, die nog met het voorschip boven water uitsteekt. De gebou wen van bet Britsche hoofdkwar tier, die zich daar achter veheffen, schijnen uitgestorven te zijn. Ook de straten zijn volkomen levenloos. Naar de „Tokio Asahi Sjimboen" schrijft zal slechts de strijd over het lot van Singapore beslissen. Het blad waarchuwt ervoor te meen en, dat de Engelschen gedwongen zou den zijn wegens gebrek aan levens middelen de vesting na eenigen tijd zonder strijd over te geven, In Singapore bevinden zich twee of drie goote waterreservoirs. Boven dien is het eiland rijk- aan grond water. Als het dus alleen óm het Water gaat, zoo verklaart het blad, dan kan. Singapore het minstens zes maanden vol houden. Wat de voedselvoorziening betreft, kan door rantsèeneeringsmaatregelen de voorwaarde geschapen worden voor een langen weerstand ondanks de door de vluchtelingen sterk toege nomen bevolking. De leiding der Nederlandsche Ambulance Rectificatie. Ten gevolge van een misverstand is gemeld, dat de chirurg D. E. Schouten te Hilversum benoemd zou zijn tot leider van de Nederland sche ambulance naar het Oostfront. In deze leiding is nl. reeds voor zien door- de benoeming enkele, maanden geleden van den arts J. S. Galjart te Wassenaar. De Führer overhandigde overste Galland 't eikenloof met de zwaar den en brillanten bij het ridderkruis van het IJzeren Ernis. Bij lucht gevechten schoot overste Galland 94 tegenstanders neer. (Hoffman-Stapf). Levendige actie aan het Oostelijk front HAVENWERKEN IN Z.W. ENGELAND GEBOMBAR, DEERD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Febr. (D.N.B. Het opperbevel, der weermacht maakt hekend: Aan het Oostelijkfront le vendige gevechtsactiviteit Ge vechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht haven werken in Z.W. Engeland ge bombardeerd. In Noord-Afrika werden In- diseïje strijdkrachten, die den Britschen terugtocht moesten dekken, verslagen en terugge drongen. Duitsdhe gevechts vliegtuigen hebben autocolon nes in het gebied rond Tobroek, alsmede vijandelijke opslag plaatsen van materiaal nabij Marsa Matroeh met bommen bestookt De luchtaanvallen op vlieg tuigsteunpunten, luchtafweer- stellingeri en andere militaire werken op de eilanden Malta en Gozo gorden voortgezet. Wijziging in het Britscfbe kabinet LORD BEAVERBROOK MINISTER VOOR OORLOGSPRODUCTIE. STOCKHOLM, 4 Febr. (A.N.P.) -i Volgens den Britschen berichten dienst is te Londen officieel de vol gende wijziging in het kabinet be kend gemaakt: Lord Beaverbrook heeft het ministerie voor oorlogs- productie, sir Andrew Duncan dat voor voorziening en kolonel J, J. Llewellin dat voor handel overge nomen. Naar de Engelsch® berichtendienst mededeelt, zal Lord Beaverbrook als .minister voor oorlogsproductie ook deel uitmaken van het oorlogs kabinet De politieke correspondent" van Reuter schrijft omtrent het feit, dat sir Stafford Cripps bij de Engelsche kabinetswijziging geenportefeuille heeft gekregen, dat Cripps voor het geval, dat hij minister van voorzie ning zou worden, voorwaarden heeft gesteld en bevoegdheden ge- eischt, die de prémier niet kon in willigen. De correspondent schrijft voorts, dat de combinatie Beaverbrook DuncanLlewellin bij den 'premier en Beaverbrook blijkbaar, in den smaak valt, maar thans staat nog piet vast, of deze groepeering even als de afwezigheid van Cripps cri tici zal bevredigen. Levendig debat'over Britsch- Indië. Naar de Londensche correspon dent van de Nya Dagligt Allehande meldt, werd de gisteren gehouden bijeenkomst van het Hoogerhuis ge kenmerkt door een levendig debat over het vraagstuk Britsch-Indië. De onderstaatssecretaris voor Indië de hertog van Devonshire, deecj., na dat de leden van het Huis hadden verlangd, dat er een eipde zou ko men aan „de politieke hulpeloos heid in Indië", de „definitieve, be lofte", dat de Britsche regeering bereid is, het bestuur over Britsch- Indië in handen der Indiërs te leg gen. Ach kom... Gij landgenoot, die meent dat sneewstormen eft vorst een Sovjet overwinning zeker maken, die er zoo rotsvast van overtuigd is, dat de Duitsche legérs in Afrika verslagen zijn, die de Japanners in het Verre Oosten ^egen het „machige" Ameri ka geen schijn van kans geven, die zeker weten dat morgen of over morgen-, maar stellig de volgende week, de revolutie in Duitschland zal uitbreken, ach kom „nuchtere" Hollander, gebruikt uw verstand! Ja, gebruikt uw verstand, begrijpt dat alleen het nationaal-socialisme ons volk een gelukkige toekomst waarborgt en dat daarom onze plaats is naast Duitschland en zijn bondgenooten. En gij, jonge landge noot, doet uw plicht, meldt ,u aan bij het Vrijwilligerslegioen „Neder- derland". Koninginnegracht 22, te 's Gravenhage. „Zonschieten" aan boord van een Duitschen onderzeeër In het Zui den van den Atlantischen Oceaan. Groote stroohoeden beschermen de manschappen tegen de zonnestra len, terwijl zij het sextant bedienen (Orbis-Holland) Britsche critiek op eigen oorlogsvoering Liddell Hart toont oorzaak van Britsche tegenslagen aan. - STOCKHOLM, 4 Febr. (ANP.) In een critische analyse van den oorlogstoestand en van de algeheele geallieerde strategie, keert de be kende Engelsche militaire deskun dige Liddell Hart zich in de Daily Mail tegen den algemeenen eisch tot het voeren van een offensieven oorlog. Daarbij oefent hij vrij on verbloemd critiek op de strategie van Churchill Uit. Liddell Hart schrijft o.a. dat de geallieerden, naar het schijnt, de stelling aanvaard hebben, dat de aanval de beste verdediging is. De ze steiling vermt in laatste instan tie de oorzaak van de voortduren de tegenslagen der geallieerden. Intusschen, zoo gaat Liddell Hart verder, hebben de gebeurtenissen- in Libye de vraag beantwoord, of het juister was een aanval voor te bereiden, in plaats van Libye zoo wel als Singapore in staat van ver dediging te brengen. Wanneer men dat had gedaan had men een groot deel der ifiet gemotoriseerde troe-, pen kunnen gebruiken voor de de fensie Van Malakka. Men zou dan niet wapens naar Malakka gezon den hebben, die in Libye dringend noodig waren. Hongerige wolven in Griekenland. Uit Patras wordt gemeld, dat in de nabijheid -van Kalawryta troe pen hongerige wolven zijn versche nen, die onder dei ktidden schapen in de omgeving groote schade heb ben aangericht. Ook een jeugdige herder, die zijn schapen tegen de wolven wilde beschermen, viel ten prooi aan de roofdieren. Reeds 100 dorpsraden in Noord-Holland geformeerd Inwendige organisatie ge vormd. Zoodra de statuten gereed zijn, daadwerkelijk optreden van de boeren leiders in de dorpsgemeen schappen. (Van onzen eigen verslaggever.) D E gaskachel -in het Gouwhuis van den Landstand doet het niet al te best en een bakje vol met afge brande lucifers op het schrijfbureau getuigen van de vruchtelooze po gingen, die de gouwleider en zijn assistent hebben ged-aan om de lucht uit en het gas in de radiato ren te krijgen. Eindelijk lukt het en voldaan kij ken ze den krantenman aan. „Dat viel niet mee, mijnheei Saai". „Och, we zijn het hier gewend dat het niet direct vlot gaat", is het antwoord en zóó - zitten Wi; meteen in de moeilijkhedén, welke de organisatie van de landstand heeft te overwinnen bij den op bouw van dé grootste boe/enorgani- satie, welke Nederland ooit heeft gekepd. De Landstand 4s er, dat weet ie dere boer, maar wat heeft de Land stand eigenlijk tot dusverre ge daan? Je hoort er nog zoo weinig van! Zal het niet gaan zooals het vroeger vaak met zulke grootsch opgezette plannen ging, zal er-eigén lijk wel iets van terecht komen? En hoe is de medewerking? Valt dal eerlijk gezegd niet erg tegen? Deze vragen, ons uit kringen van lezers gedaan, meenden wij het' beste te kunnen voorleggen aan de menschen, wien ze aangaan en' de gemachtigde' van den boerenleider in Noordhollarid, de heer J. Saai. beantwoordde ze Qnomwanden. t Een onzer redacteuren had eeq belangwekkend onderhoud in het Gouwhuis van de Land stand te Alkmaar, met den Heer J. Saai, gouwleider van den Landstand en gemachtigde van dén boerenleider; De Heer Saai heeft de moeilijkheden ge-; schetst welke aan den opbouw van deze groote organisatie zijn verbonden, maar ook de mogelijkheden duidelijk in het licht gesteld. Maan Maan op vanavond om onder 23.36 iq AA 10.58 8 Febr 18-34 UUT 23 Feb L.K. tot morgenochtend E.K. 15 Feb a 3 Mrt. n.m. 9.14 uur VM De strijd bij Leningrad 123 maal vielen de Bolsjewisten aan 123 maal werden zij teruggeslagen. BERLIJN, 4 Febr. (D.N.B.) Se dert weken hebben, naar het D.N.B. van bevoegde zijde wordt gemeld, de bolsjewisten met sterke troepen- massa's getracht op te rukken, ten einde de in Leningrad ingesloten bolsjewisten te oiitlasten. De Duit sche afweer heeft echter tot volledig succes geleid. De artillerie van het Duitscheleger zet de beschieting van vooi* den oorlog belangrijke deelen in de belegerde stad nog steeds voort. De troepenmassa's der bolsjewisten hebben 123 maal in de afgeloopen weken storm geloopen op de Duitsche linies en zijn 123 maal met bebloede koppen terugge slagen. Bij een koude van vaak 30 graden onder nul deden de Duit sche infanteristen in zware gevech ten van man tegen man de bolsje wistische aanvalsgolven stranden Vóór de Duitsche linies liggen 7000 doode bolsjewisten. Er wer den -979 gevangenen gemaakt, ter wijl de bolsjewisten 2100 gewonden niet meer met zich mede konden nemen. De gevangenen deelden me de, dat het aantal bevrorenen enorm geweest moet zijn. SCHAATSEN Achteraf bezien blijkt het een ge luk, dat de nationale kampioen schappen op de lange baan Zondag 25 Januari geen doorgang gevon den hebben, want de rijders blijken thans pas in topvorm te zijn geko men. Dat bewijzen de recordverbe teringen op de 1500 en 3000 meter. Deze sensatie leverde gistermid dag de Berger IJssportvereeniging, die nationale wedstrijden had uit geschreven over 500, 1500 en 3000 meter. Het was waarlijk toch geen uit gelezen d:ag voor "de ijssport.^al was de temperatuur goed, de rijders hadden niet al te veel hinder van den wind, maar toch lag recordver betering niet in de lijn der ver wachtingen. Echter, de baan bleek niets geleden te hebben, dank zij de voortdurende zorg, welke het. bestuyr van de B.IJ.V. dag in dag uit aan haar had besteed, en zoo kon het gebeuren, dat op een dag, waarop slechts een kleine groep schaatsenrijders er aan dacht eens een baantje te rijden, in Bergen twee trotsche records zouden sneu velen, t.w. dat van S. Heiden op de 1500 M. en dat van Van der Scheer op de 3000 meter. De wedstrijd, die 24 deelnemers had getrokken, waaronder de bes te rijders van ons land, begon al goed, want op de 500 meter werden direct uitstekende tijden genoteerd. Keizer en van Hoorn vochten op dit sprintnummer naast elkaar en eerstgenoemde werd met 0.2 sec. verschil winnaar in 48.8 sec. Buyen, onze nationale kampioen, deed het nog beter en gaf zijn tegenstander, Strijbis geen schijn van kans. Zijn strijd tegen het horloge meer was hét niet won hij in 47.6 sec. Ook Jonker reed goed en maakte een tijd van 49 sec. Echter dit was nog slechts een voorspel, want de 1500 meter bracht de eer-" ste sensatie. Ritten, als die van Ekelschot tegen Havekotte waren al- het aanzien volkomen waard. Toen echter Buyen en Keizer aan dén start, kwamen,- voelde het pu bliek als het ware de spanning. (Vervolg op pag. 4). J. SAAL. Familie-foto. „Moeilijkheden zijn er zeker", vertelde hij, maar medewerking is er ook, veel meer dan sommigen denken, en misschien wel hopen. Ook is het juist, dat de Landstand tot dusverre nog weinig naar bui ten is opgetreden, eerivoudig om dat de statuten nog.niet zijn afge komen en wij "dus de ons toege zegde bevoegdheden nog niet be zitten. Maar daarom is er wel ge werkt. REEDS 100 DORPSRADEN GEFORMEERD. Er zijn reeds 100 dorpsraden ge formeerd, wij hebben reeds zeshon derd medewerkers in de verschil lende plaatsen van Noordholland. Deze medewerkers hebben niet al leen tot taak de materjeele belan gen van de dorpsgemeenschap te behartigen, doch ook de geestelijke belangen. „De mensch" wordt niet vergeten, daarvoor zorgt speciaal het hoofd van afdeeling 1, de heer Bakker. Leden hebben we niet te winnen, U weet, dat een ieder die aan de bodemnroductie medewerkt, auto matisch lid is van dén Landstand, zooals men vroeger lid was van de L.C.O. Met de daadwerkelijke me dewerking was het anders, en daar mede hebben wij wel wart te stellen gehad. Zonderlinge ondervindingen. „Hoezoo?" Met de Roomsch-Katholieken. Men schijnt'het in dat kamp niet erg'eens te zijn. In Noordbrabant hebben onze mannen niet de minste moeite gehad, en daar is toch alles Katholiek. De geestelijkheid werkt mede. Zoo was het hier eerst in NoorÖholland ook. Wij hadden wei nig moeite In de speciaal Katholie ke dorpen als Limmen en Bever wijk bijvoorbeeld medewerkers te vinden, maarplotseling kwa men er een twintig bedankjes. De heeren geestelijken hadden zich blijkbaar bedacht, er was aange zegd, dat hun menschen zich afzij dig moesten houden. Maar overi gens we hebben niets te kla gen. Wie denkt dat het met den Landstand zoojp vaart niet zal loopen of daarop hoopt, ver gist. zich, de dorpsraden komen, de dorpsboerenleiders komen en zij' zullen groote bevoegdheden hebben, ook tegenover het. ad ministratief apparaat, met an dere woorden de burgemeesters*. Dezen zullen wel degelijk met den boeréi&leider rekening heb- ben te houden en hem bijvoor beeld' 'niet kunnen behandelen als een voorzitter van de Hol- landsche Maatschappij, die wel eens een advies mocht geven, maar verder niets in de melk te brokkelen had. En met de wa terschapsbesturen zal hét niet i anders gaan. (Zie vervolg pag. 2.) NAUWGEZETTE VOORBEREI DING. Naar de Landstandspersdienst mededeelt, wordt de uitwisseling van jongens en meisjes met Duitschland, waarover reeds eerder werd bericht,, serieus voorbereid. De Duitsche en Nederlandsche jeugd zal eerst gedurende een week in een der mooiste Nederlandsche streken samenkomen om elkander te leeren. kennen en over hun be» 'rijf te spreken, zóodat ze van t.e voren eenigszins bekend zijn met het bedrijf, waarop ze komen. Iedereen moet natuurlijk mede werken in bedrijf en/of huishou ding. De jongens en meisjes wor den naar -wensch zooveel mogelijk in bedrijven geplaatst, waarmee ze bekend zijn of waarin ze thans werkzaam zijn. Op deze wijze leeren ze andere werkwijzen, methodes en machines grondig kennen, hetgeen van on schatbare waarde is Voor eeh rui meren kijk op eigen bedrijf en huishouding.. Als zakgeld wordt in Duitsch land 15 20 R.M. per maand gegeven, hetgeen overeenkomt met, f 10 f 15 in Nederland Tot 10 Februari a.s. worden aan meldingen aangenomen door de afd. „Volk en Bodem" van den, Nederlandschen Landstand, Zee straat, Den Haag. Opgegeven moet worden: leeftijd, adres, godsdienst, bedrijfstype, grootte en de verdere wenschen, die men heeft ten aanzien van Streek en bedrijf, waar en waarop men graag geplaatst wil worden. Reeds 71 dooden te Rotterdam Nog 56 gewonden in de ziekenhuizen. 's-GRAVENHAGE, 4 Febr. Het aantal slachtoffers van den Brit schen luchtaanval op de Rotterdam scKe bevolking van 28 Jan. j.1. is opnieuw gestegen. Doordat enkele zwaargewonden bezweken zijn is 't aantal dooden thans 71, terwijl nog 56 zwaar gewonden in de -zieken huizen liggen. TELEGRAM VAN MUSSERT AAN STAF DE CLERQ. 'S-GRAVENHAGE, 4 Febr. p0 leider der N.S.B., Mussert, heeft aan Staf de Clerq, leider van het Vlaamsch Nationaal Verbond te Brussel, het volgende telegram ge zonden: „Met het sneuvelen van uwen trouwen medewerker Toïlenaere aan het Oostfront in den groot en strijd tegen het bolsjewisme, betuig ik u mijn hartelijke deelneming. Zijn'bloed vloeide voor Europa. Het stolde voor Vlaanderenland. Moge zijn offer, evenals dat van honder den pmdere zonen van Nederlands ■Stam, ten voorbeeld zijn aan onze jeugd. Marcheert met ons mee Nederlan ders, ook Uw vaderland is in ge vaar. Helpt mede, het bolsjewisme te vernietigen, door dienst te ne men bij de Waffen SS. Voor aan melding en inlichtingen wende r^sn zich tot de Waffen SS, Stadhonderslaan 32, Den Haag (Foto Fellinga-Peters).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1