HOLLANDS dagblad voor Verduister Nieuwe aanval op Soerabaja Algemeen offensief op Singapore begonnen Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie ©71 administratie DEN HELDER Telef. 234S (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11718 SCHAGER COURANT VAN 1855 VRIJDAG 6 FEBRUARI 1942 Japansche luchtmacht ook elders boven den archipel actief Japanseh legerbericht: vij andelijke luchtmacht felte- iijk vernietigd. LISSABON, 5 Febr. (A.N.P.) Volgens een bêricht van den Brit- eohen nieuwsdienst uit Batavia zou Soerabaja vanochtend weer door de Japanners zijn gebombardeerd. Het te Batavia gepubliceerde Ie-, genbericht der Nederlandsch-Indi- sche strijdkrachten bevestigt den hernieuwden Japanschen bomaan val van hedenmorgen op Soerabaja. Er zijn verscheiden branden in de luchthaven der marine uitgebroken !Bn eenige schadé aangelicht. Voorts meldt het tegenbericht ook levendige activiteit der Japansche luchtmacht boven andere deelen van Nederlandsch-Indië en ver- klaai*t, dat de mijnenlegjger Prins van Oranje niet geslaagd is. in zijn vluchtpoging van Tarakan, waar hij ten tijde van den Japanschen aanval was gesfationneerd. Het legerbericht van het Neder landsen-Indische leger meldt met betrekking tot den aanval, die de Japansche luchtmacht Dinsdag op Java heeft ondernomen, dat de aan vallende formaties bommenwerpers 70 tot 80 machines sterk waren. In Soerabaja, zoo wordt verder in het bericht gezegd, werd „zeer aanzien lijke schade" aangericht. Het juiste aantal der vernielde machines van de Ne d er 1 an dsch - tii - dische 'luchtmacht staat nog niet Vast, daar een grootaantal vlieg- 1 tuigen nog niet op hun bases is te ruggekeerd. Men vermoedt, dat een deei der machines „elders" geland is. Voortsdeelt de Nederlandsoh-In- idische marineleiding mede, dat een aantal werploatspn is verwoest. Omtrent don eersten aanval op Verscheidene plaatsen in Oost-Ja va Ryti sprak voor heel Europa De Diplo over zijn rede. BERLIJN, 5 Febr. (DNB.) De rede van den Finschen president Ryti, voor den Finschen Rijksdag wordt door de Deutsche Dipl.-po- litische korrespondenz gekenmerkt als een rede van Europeesche be teek enis. De Diplo wijst er op, dat Ryti in zijn rede duidelijk getoond heeft onder welke vocrwaarden ook in oorlog het zelfstandige leven van de Europeesche volken zich zeer goed kan ontwikkelen.De opvat ting van Ryti, dat Finland het van zelfsprekend acht zijn binnenland- sche ontwikkeling verder zelf te bepalen én de eerbiediging van de door andere naties aangenomen staatsvormen4'als iets vanzelfspre kend beschouwt, noemt de Diplo identiek aan de Duitsche opvattin gen over dit complex van vraag stukken. De Diplo wijst voorts op de herhaalde verklaringen van den Ftihrer, volgens welke het natio- naal-socialisme geen exportartikel is en ziet in het feit van de groote verscheidenheid van staatsvormen, welke juist bestaat in de met Duitschland verbonden of met Dditschland bevriende landen, het doorslaggevendste bewijs ervoor, dat deze opvatting ook in de prak tijk geldt. Nooit.,, zoo verklaart de Diplo, was een verscheidenheid van staatsvor men voor Duitschlaqd een belem mering om hartelijke betrekkingen met andere volken te onderhouden. Het is Duitschland er alleen om te doen met betrouwbare partners in hetzelfde levensgebied te doen te hebben. Deze Duitsche opvatting stelt de Diplo tegenover de opvat ting van diegenen, die, om de ove rige wereld te misleiden, spreken van „vrijheid en menschenrecht" en zich gelijktijdig met den despoti- schen drager van de bloedjge we reldrevolutie vereenjgd hebben. Na gewezen te hebben, dat als re sultaat /$an de döur Eden te Moskou gevoerde besprekingen de vernieti ging van de souvereiniteit van de kleine Europeesche landen \is toe- gïgeven, schrijft de Diplo: Met het ritsch-bolsjewistische bondgenoot schap is de erkenning van zelfbe schikkingsrecht en 'zelfstandigheid der volken nooit in overeenstem ming te brengen, Tegenover een dergelijke dictatuur staat in Euro pa "het afweerfront van de in de meest verschillende 'levensvormen samengebundelde volken, die des ondanks gemeenschappelijk voor 't voortbestaan van hun eigen notóo- B'ile bestaan strijden. waarvan op 3 Februari m een be richt uit Batavia melding is ge maakt meldt thans het Japan sche keizerlijke hoofdkwartier vol gens een bericht van Domei, dat de Japansche luchtmacht, die opereert" oven het zuidwestelijke gebied van den Stillen Oceaan, op 3 Februari een massalen aanval heeft gedaan op de vlootbases van Soerabaja en de luchtbasis van Malang op Java. In totaal werden 85 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten of op den beganen grojid vernield. Omtrent zes Vijandelijke toestellen is de ver nietiging nog niet. bevestigd. Naat verluidt heeft de Japansche luchtr actie tot de feitelijke vernietiging van de geheele vijandelijke lucht macht geleid. Drie Japansche vlieg tuigen worden vermist, terwijl een machine binnen de vijandelijke stellingen is neergestort. Het com muniqué voegt hieraan toe, dat de Japansche luchtmacht gedurende drie dagen van patrouille eren in het westelijk deel van de Javazee, dus op 1, 2 en 3_Februari, met bom men een vijandelijk schip van 6000, een van 3000 en een van 2000 ton tót zinken heeft gebracht. Bolsjewistische wreedheden Duitsche soldaten afschu welijk gemarteld. BERLIJN, 5 Febr. (DNB.) In d^ nabijheid van het plaatsje Je- zewo, dat in de omgeving van Scha chows gelegen is, hebben Duitsche soldaten een dezer dagen, naar van^ betrouwbare zijde wordt gemeld, bij het doorzoeken van een bosch vijf Duitsche soldaten gevonden, die aap handen en voeten gebcynjfen en aan hoornen vastgebonden waren. Bij de heerschende koude van 35 graden waren zij volkomen bevro ren. Uit een verder onderzoek van de verstijfde lijken bleek dat den soldaten, voordat zij geboeid wer den, alle warme kleedingstukken, als jasfeen, wollen vesten, sjaals en sokken «wayen uitgetrokken. Een bewoner van het plaatsje zeide met eigen oogen te hebben gezien, dat bolsjewistische soldatep de Duit sche gevangenen met kolfslagen naar deze plek hadden gedreven. Nadat de; winterkleeding was uit getrokken, hadden de bolsjewisten de geboeide soldaten verscheidene emmers water ever. het lijf gego ten, zoodat zij binnen korten tijd tot1 ijë verstijfden. Schrikwekkend bombardement der artillerie ALLE NEDERLANDERS EVACUEEREN. JOHORE (Bahroe), 5 Febr. (Do- mei). De Japanners hebben het algemeene offensief op Singapore 'ingezet met een schrikwekkend bombardement van de zware Ja pansche artillerie, die haar grana ten afschiet over de 1 kilometer breede Straat van Johore. Het algemeene offensief op Sin gapore begon, naar Domei uit Jo hore méldt, tijdens een stroomen den regen. De Japansche zware artillerie opende over de 'duizend meter.. breede Straa.t van Johore heen een oorverdoovend bombarde ment, waarvan het gedreun tot ver in den omtrek werd gehoord. Tot dusver is nog niet bekend ge worden, of de Japanners gelijktijdig landingoperaties hebben 'onderno men ofd at zij voornemens zijn leri vijand eerst door een lang aanhou dende beschieting murw te maken.- Het, artillerieduel van Singapore wordt sedert het aanbreken van den dag voortdurend hgviger. De batterijstellingen van Kranji, ten Zuidwesten van den verbindings- dam, werden nog voordat de tegen stander het vuur kon openen, ver nield. Het Japansche artillerievuur schiint hoofdzakelijk gericht te zijn op hét Noordelijke deel van het eiland tegenover Johore Baroe, al dus de frontberichten. Hier valt Het bezoek van Goering aan Italië Hartelijk afscheid na'de be sprekingen. ROME, 5 Febr. (DNB.) Rijks maarschalk Goering, diei in het ka der van zijn bezoek aan Italië, zoo als reeds gemeld, cp het oogenblik te Rome vertoeft voor1 het voeren van besprekingen, heeft op 4 Febr. des ochtends den staatssecretaris van de Koninklijke Italiaansche luchtmacht, Fougier, ontvan'gen en met hem een onderhoud gehad over kwesties met betrekking tot de luchtmachten van beide landen. Om 23.30 verliet de Rijksmaar schalk van het Grcot-Duitsche Rijk met zijn specialen trein Rome om naar Duitschland terug te keeren. Bij zijn vertrek werd hij uitgeleide gedaan door den Düce, van wien hij op kameraadschappelijke wijze af scheid nam, waarbij op hartelijke wijze de oprechte verbondenheid tusschen béide landen tot uiting kwam. Australië aan zijn lot overgelaten 1 ROME, 5 Febr. (A.N.P.) De „Messaggero" bericht op grond van ■een mededeel in g uit Macao, dat het Britsche opperbevel in het Verre Oosten besloten heeft, Australië aan zijn lot over te laten. In een der laatste bijeenkomsten van den generalen staf zou generaal Wa- vell, als opperbevelhebber der En- gelsohe strijdkrachten in Oost-Azfë daartoe'besloten hebben. Tijdens deze bijeenkomst moet hij ver klaard hebben, dat geen man en geen vliegtuig uit Britsoh-Indië, Burma of Singapore zouden worden wegg©li*ald om de Australische kusten te verdedigen, vooral in het gebied, dat toegang geeft tot de brug naar Johore, de zeer hevige uitwerking van het vuur waar te nemen. Olietanks en rubberplantages staan in vlammen. De Engelsche artillerie böschiet sind gisterochtend de stad Johore Baroe en haar naaste omgeving. Verondersteld kan worden.dat de En gelschen het begin van het offen sief der Japansche artillerie be schouwen als een voorbereiding tot landingen, juist op dit smalste punt van de Straat van Johore en door hun vuur deze" veronderstelde bedoeling de/- Japanners trachten te verijdëleri. Naar uit Batavia wordt gemeld, zullen alle Nederlanders uit Singa pore vertrekken. Duitschland strijdt voor Europa Duikbooten opereereo voor Amerikaaosche kust ZES KOOPVAARDIJSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel1 der weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front zijn talrijke bolsjewistische aanval len met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Eigeel te genaanvallen leidden tot plaatselijke successen. In den centra- Ien frontsector werd een vijandelijke strijdmacht ingesloten en vernietigd. Formaties der luchtmacht deden met succes aanval len op troepenconcentraties, marcheerende colonnes en vliegtuig- steunpuptori van den vijand. Aan de Oostkust van Noord-Amerika hebben Duitsche duik booten 6 vijandelijke koopvaardijschepen van 4-7.000 brt. in totaal, waaronder een ertsboot van 15.000 brt., tot zinken gebracht. In Noord-A frik-a werd^e achtervolging van den 'vijand voor bij Derna in Oostelijke richting voortgezet. Gevechtsvliegtuigen dreven Britsche colonnes ten Westen van Tobroek uiteen en bombardeerden de terugtochtswegen van den vijand. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zij-n bij de gevechtëp in Cyrenaica in den loop van Januari door DuitschItaliaansche troepen 3.500 gevangenen binnengebracht, alsmede 370 pantserwagens en ltfö kanonnen buitgemaakt of/Vernietigd. Duitsche duikbooten hebben voor Solloem een door torpedo jagers beschermd Britsch convooi aangevallen. -Zij plaatsten op verscheidene eenheden torpedotreffers. De ondergang van een Britschen torpedojager is waarschijnlijk. Op het eiland Malta hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen 'onder bescherming van jagers de haven La, Val-etta met bom men van zwaar en extra zwaar kaliber bestookt. In luchtgevech ten ten Oosten van het eiland werden zond-er eigen verliezen drie Britsche jachtvliegtuigen neergeschoten. Nieuw-Zeeland roept alle reserves op SJANGHAI, 5 Feilt. (D.N.B.) Volgens een bericht uit Welling ton heeft de Nieuw-Zeelandsche minister van Defensie bekend ge maakt, dat alle reserves, die groo- tendcels bestaan uit veteranen van dén vorigen wereldoorlog, worden gemobiliseerd. Uit Canberra wordt gemel-d, dat de Australische regeering de mobi lisatie van alle mannen tusschen de 18 en 45 jaar heeft gelast in het achtste defensiedistrict, het voor malige DuitschNieiAv-Günea. Uit de omstandigheid, dat hieronder voornamelijk papoca's vallen, blijkt opnieuw Australië's tekort aan menschenmateriaal. Vrouwelijke Arbeidsdienst als redder in den nood Onder groote belangstellirfg wer den in deze dagen na den Britschen vliegeraanval op het vredige Rot terdam wederom de tientallen slachtoffers onder de burgerbevol king op de onderscheidene begraaf plaatsen te ruste gelegd. Op de be- begraaf plaats Oud-Charlois zijn Maandag twee en Dinsdag één slachtoffer ter aarde besteld. Er bestond aan den linker Maasoever Voor deze droeve gebeurtenis, zeer veel belangstelling van stadgènoo- ten. De chef van het politiebureau te Charlois was als vertegenwoor diger, van de stedelijke overheid aanwezig. Op de R.K. "begraafplaats en op de algemeene begraafplaats Crooswijk worden sedert Maandag telkens weer rouwstoeten ontvangen, die hun droeven last naar de laatste rustplaats brengen. Ook hier is de belangstelling overweldigend. Om de geopende groeven scharen zich familieleden en bekenden en ook hier is de overheid telkens verte genwoordigd, om van haar deelne ming in de tragische gebeurtenis, die zoovele Rotterdammers smarte lijk heeft getroffen, te getuigen. Na mens het college van Secr.-Generaal van de Departementen, Was de heer H. Céelen aanwezig Tal van bloem stukken, dikwijls gezenden door de autoriteiten, dekten de graven en er hebben zich op de doodenakkers ontroerende tooneelen afgespeeld. En nog komt aan de langë, droevige rij geen einde. Ook heden en mor gen worden weer slachtoffers ter aarde besteld. Gezin van zes personen verbleef in deze felle konde in een tochtige f schuur. Wanneer men U zou mededeelen, dat er bij deze felle koude een ge zin van man, vrouw en vier kinderen gehuisvest is in een ijzigkoude, tochtige vroegere timmermanswerkplaats, waar de boer zijn vee in geen geval zou willen onderbrengen, waar de-sneeuw door het dalc naar binnen dwarrelt en de wind U langs de beenen blaast, dan zoudt U dat niet willen gelooven. Door ziekte en werkloosheid was het gezin van H. Zieverink aiit Laren (Geld.) in deze erbarmelijke schuur terecht gekomen, en woonde daar reeds van September af. Voor kort is aan dezen onhoudbaren toestand een einde gekomen, doordat de leidster van het kamp van den Ne d. Arbeidsdienst voor Meisjes te Lochèm zich over het gezin heeft ontfermd, eri een paar kamers op het huis „De Cloese" heeft ingericht voor het gezin. Boven: De oude tochtige timmermanswerkplaats, welke als woning en slaapvertrek diende. Onder: Het gezin opgenomen tenridden der meisjes van den N.A.D. {Ffito's Zeylemaker) Rotterdam begraaft dooden ZIJD JONGE BOEREN NAAR DUITSCHLAND Boven de 25 jaar worgt men bedrijfsleider. De Landstandpersdienst deelt me de. dat jónge boeren boven de 25 jaar, die naar Duitschland gaan door middel van de uitwisseling van landjeugd met Duitschland, Waarvoor men zich tot 10 Februari a.s. kan opgeven bij de af-d. „Volk en Bodeni" van den Nederland- schen Landstand, Zeestraat 69, Den Haag, worden op de Duitsche be drijven niet geplaatst als leerlin gen, maar als, bedrijfsleiders. Zij verdienen dus meer en vallen onder de desbetreffende bepalingen van de Duitsche arbeidswet. Ook deze bedrijfsleiders gaan een verbintenis aan voor den tijd van 1 jaar. Herdenking W.A.-wachtmeester Koot 's Gravenhage, 5 Febr. De pers dienst van de N-.S.B. meldt: Op 15 Februari aanstaande her denkt de nationaal-socialistische be weging den moord op den wacht meester der W.A., H. E. Koot, die op den veertienden Februari van het vorig jaar overleed aan de hem toe gebrachte verwondingen. Diendag marcheert de Amster- damsche W.A. Op de begraafplaats' Zorgvlied v^ndt bij zijn graf een plechtige .herdenking plaats, waar bij de waarnemend commandant der W.A., ópperheerbanleider H C. yan 't Hol spreekt. Maan op 8 Febr L.K. 15 Feb N.M. vanavond om onder 18.35 uur tot morgenochtend E.K.' 910 Mrt. .13 uur v.m. Mobilisatie voor den rattenoorlog GEORGANISEERDE BESTRIJ DING IN GEHEEL NEDERLAND.' 'S-GRAVENHAGE, 5 Febr. Oor log aan de ratten! Jarenlang wordt deze gepropageerd. Tot nu toe slaagden reeds^enkele gewestelijke en plaatselijke acties, maar de strijd werd niet aan een gesloten front gevoerd. Velen verkeerden in de stellige»meening, dat de rat een vij and was, welke nimmer te overwin nen, nog minder te vernietigen zou zijn. „Als je één rat van'gt, komen ar tien op z'n begrafenis", beweert een bekende zegswijze. Maar de „rattenoorlorstechniek" is langzamerhand Ver gevorderd en nu ia het zoo, dat vaststaat, dat heel de knagende horde vernietigd /"kan worden. Welk een groot volksbelang dit is, blijkt alleen al uit het feit, dat iedere r^t jaarlijks voor f2.50 con sumeert en voor hetzelfde bedrag vernietigt. In enkele streken van ons' land werd er met een systematische be strijding begonnen. Wij nóemen o.m. de actie in West'friesland, wel- ke dit jaar gevolgd wordt door een' georganiseerde bestrijding aan de Zaan. Plaatselijke en gewestelijke co- mité's met veel gemeenschapszin hebben hier prachtige resultaten bp"rikt. Nu zal do bestrijding in geheel Nederlahd worden georgani seerd door den Plantenziekten- kundigen Dienst te Wagenin- gen, welke een uitgebreide stu die zal maken van de verschil de soorten ratten,, hun levens wijze en voortplanting. Doode exemplaren worden in ont vangst genomen tegen betaling van 10 ct. per stuk. De landelijke leiding is opgedra gen aan dr. L. W. D. Caudril. Wat de bestrijding der ratten be treft, in ons land hebben we hoofd* zakelijk mét twee soorten te ma ken, n.1. de grijze of huisrat en de zwarte woelrat. De eerste, die bij de huizen en in het veld leeft en 's winters geheel naar de huizen trekt, is een al-les- eter, dierliike en plantaardige stof fen worden in ie deren vorm gecon sumeerd. De tweede, een groote muissoort, .leeft bij voorkeur van plantaardig voedsel en blijft gedu rende de vorst in den grond, waar zij leeft van haar hamstervoorraad. Hieruitvolgt, dat de huisrat ge makkelijker te bestrijden is, door haar mindere kieskeurigheid. De bestrijding moet, zooals opgemerkt, deskundig en op de juiste wijze ge schieden. Hiervoor bestaat een scil- la-preparaat, het z.g. pararat, dat met "is vermengd i-n pakjes moet worden uitgelegd. De ratten, die hiervan eten, moeten dit jnherroe- peh"k met den dood bekoopen. De doode ratten versteenen, zoo dat daarvan geen gevaar voor de volksgezondheid te duchten is. Kokmeeuwen tij del ij k niet-beschermd Bij beschikking van den Secr.-Gen. van het Dep. van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming is be paald, dat gedurende het tijd vak van 1 Jan. 1942 tot en met' 31 Maart 1942 niet zullen be- hooren tot de beschermde, vo gels in den zin der Vogelwet 1936: a. In het geheel rijk: de schollevaar, de blauwe reiger, de mantelmeeuw, de zilver meeuw, de ekster, de vlaatn- sche^gaai, de houtduif,.de sper wer en de bonte kraai. b. In de provincie Gronin gen, Friesland, Noordhol land, Zuidholland en Zee land: de kokmeeuw. Winterhulp helpt JVinterhulp Nederland heeft in dit seizoen in de provincie Gronin gen ter verdeeling onder hen, die het moeilijk hebben gedurende dezjp wintermaanden een totaal bedrag van "f430.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is uitgekeerd per 1 Decem ber jl. f120.000, per 1 Januari f 190.000 en per 1 Februari weder om f 120.000.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1