Zware slag voor Ned. Indië i— ïirJiiister Zeegaande vloot door Japansche luchtmacht aangevallen Kruisers „Java" „Sumatra" verloren, kruiser „De Ruyter" ernstig beschadigd Vliegveld van Sin- pore en Rangoon gebombardeerd TOKIO, 6 Febr. (Domei). Het keizerlijke hoofd kwartier maakt bekend: Vliegtuigen van de Japansche marine ontdekten 4 Febr. op 30 mijl ten Zuiden van het eiland Kangean in de Javazee een vijandelijke vlcotformatie. De vliegtuigen brachten een Nederlandschen krui ser van 't type Java tot zinken, beschadigden ernstig een anderen Nederlandschen kruiser van 6450 ton, vernietigden een Nederlandschen kruiser van het type Java, alsmede een Amerikaanschen kruiser van het type Marblehoad van 7050 ton, en brachten voorts een schip van 5000 ton tot zinken. In dezen zeeslag werd de Neder- landsche oorlogsvloot bijna in haar geheel vernietigd. Eén Japansch vliegtuig ging verloren. DE KRUISER „JAVA". (Cliché archief) W ERELDSCHOUW "M" AAST de belangrijke militaire feiten, vragen deze week enke le redevoeringen de aandacht, te weten die van Hitier, Chuchill en Ryti. Bij de woorden, die zij tot de wereld richtten, valt aanstonds een kenmerkend verschil op. Terwijl Churchill niet één militair succes aan het Engelsohe volk kon mel den, zelfs moest wijzen op den meer dan rampzaligen toestand waarin het Empire zich bevindt en dien tengevolge slechts onzekere toespe lingen op de naaste toekomst ver mocht te geven, was het Hitier mo gelijk zijn woorden kracht bij te zet ten door zijn hoorders den geslaag den afweedstrijd in het Oosten voor oogen te schilderen en daarbij op te merken, dat als het voorjaar over enkele weken aangebroken is, het offensief even krachtig hervat zal worden als het verleden jaar werd begonnen. Maar de Führer behoef de het hier niet bij te laten. Trotsch kon hij de verrichtingen memoree- ren van Duitschlands jongsten le geraanvoerder, gene ral-obers t Rom mel, die thans met zijn Afrika-corps waarschijnlijk nog slechts een 100 K.M. van Tobroek verwijderd zal zijn, om tenslotte de ongeëvenaarde prestaties van de Japanschen bond genoot aan te halen, die in Oost- Azië het Britsche Empire van alle belangrijke steunpunten verjaagt. Aldus kan er niet van holle phra- gen welke men voortdurend van Engelsche zijde voorgezet krijgt sprake zijn als Hitier zegt: „Waar de vijand ook opduikt, wij zullen hem in dit jaar weer verslaan, als tot dusverre. Het zal weer een jaar van groote overwinningen zijn." Diepe beteekenis hebben zijn woor den: „Doch het volgende gebed tegenover dat van den aartsbis schop, die wenscht dat Europa door het bolsjewisme gestraft wordt zal in vervulling gaan: God, geef ons de kracht, opdat wij voor ons volk, onze kinderen en kindskinde ren de vrijheid behouden en niet al leen voor ons Duitsche volk, doch ook voor de andere volken van Eu ropa. Want het is een oorlog voor geheel Europa en zoodoende werke lijk voor de geheele menschheid". Het diep menschelijk gevoel, dat uit deze woorden spreekt, kwam meermalen tot uiting in deze rede, waarin Hitier de geheele ontwikke lingsgang van het nationaal-socia- lisme in Duitschland en de reactie daarop in het buitenland schetste. Een oorlog voor de geheele menschheid. Deze woorden van Hitier werden onderschreven door den president der Finsche re publiek, Ryti, in een groote rede voering, waarmede hij de zitting van het Finsche parlement in 1942 opende. De woorden van den Fin- sehon staatsman verdienen belang stelling in de geheele wereld, die toch ééns zoo vol medegevoelen was met het door de Sovjet-Unie aangevallen Finland. Dit Noordsche volk veranderde niet van opvatting, toen het den oorlog, dien Rusland aanvankelijk met succes tegen hem voerde, voortzette en de bolsjewisten van zijn bodem wist te verdringen. Door de zich in alle bochten wrin gende Anglo-Amerikaansche pro paganda veranderde echter wel de houding van anderen tegenover Finland, hoe duidelijk Ryti een en andermaal en ook nu weer het on veranderde Finsche standpunt heeft uiteengezet. Zijn jongste rede hield een waarschuwing in voor de klei ne landen, die niet genoeg ter har te genomen kan worden. Belang rijk was zijn gevolgtrekking, dat Eden tegon Stalin's program ven overweldiging ten aanzien van kleine volkeren niets in te brengen (De kruisers van de Java-klasse de „Java" en de „Sumatra" zijn 6670 ton groot. De „Java" is in 1925 in dienst gesteld en de „Su matra" in 1926. De snelheid be draagt 31 mijl. De bewapening be staat uit tien kahonnen van 15 cm., henevens het noodige lichtere ge schut. Aan boord bevinden zich 2 vliegtuigen. De normale beman ning bestaat uit 525 koppen. Met den kruiser van 6450 ton is waar schijnlijk bedeeld de „De Ruyter", die in 1936 in dienst is gesteld. Dit schip, dat een snelheid heeft van 32 mijl, is bewapend met zeven ka nonnen van 15 cm. De normale be manning bestaat uit 435 koppen. De Amerikaansche kruisers van het type Marblehead zijn bewapend met tien stukken van 15 cm., be nevens luchtdoelartillerie en lich ter geschut en zes torpedolanceer- buizen. Zij voeren twee vliegtuigen mee). Tijdens hèt bezoek van den com missaris van het N.V.V. met zijn medewerkers aan Duitschland. De heer Woudenberg bezichtigt een kindertehuis van een der groote oorlogsindustrieën. (Polygoon-Fotodienst D.A.S.) had. Voorwaar wij schreven het reeds eerder de oorlog van thans is er een van geheel Europa en ook van Oost-Azië tegen de uitbuiting en onderdrukking der menschheid door het Joodsche ka pitalisme en bolsjewisme. Behalve de rede van Ryti wijzen wij nog op een andere belangrijke gebeurtenis in het Ncorden. In Noorwegen werd een nationale re geering gevormd onder leiding van Vidkum Quisling, de officier der Noorsche Weermacht en lateren minister van Oorlog, die hiermede zijn strijd voor een krachtig onver deeld vaderland tegen parlemen tarisme en tegen bolsjewisme van zijn land, bekroond ziet. Quisling kent Sovjet-Rusland uit een meer dan tienjarige persoonlijke aan schouwing en weet dus waarvoor hij strijdt. De door hem opgerichte Nasjonal Samling, heeft hij ingezet voor den strijd en de offervaardig heid ten behoeve van een nationale en sociale vrijheid, voor een Ger- maansche Gemeenschap. De weg daarheen voor het geheele Noor sche vclk is nu bereid. Hij voert aan de zijde van Duitschland, te gen Engeland, tegen het bolsjewis me en vóór een nieuw Europa. Japan thans meester ter see en in de lucht. In hoofdartikelen over de vernie tiging van de Nederlandsch-Indi- sche vloot door Japansche marine vliegtuigen schrijft de Japansche pers, dat de Japansche strijdkrach ten thans de volledige heerschappij ter zee en in de lucht in de omge ving van Nederlandsch-Indië heb ben. De Jomioeri betoogt, dat deze ver pletterende slag tegelijk met de ver nietiging van 85 Nederlandsch-Indi- sche vliegtuigen bij den eersten luchtaanval op Java van 3 dezer voor de Nederlanders en de geal lieerden een donderslag moet zijn geweest. Het blad meent, dat deze beide groote overwinningen der Ja pansche marine de Nederlaridsch- Indische pogingen tot een guerilla- oorlog in het gebied der Stille Zuid zee hebben verijdeld. Toestand lederen dag ernstiger. „Nederlandsch-lndië moet spoedig versterkingen aan troepen en mo derne vliegtuigen ontvangen, want zijn toestand wordt iederen dag ern stiger", schrijft de Daily Telegraph in verband met de groote verliezen die de Nederlandsch-Indische lucht macht door de Japanners heeft ge leden. Het blad verneemt uit Bata via, dat in Nederlandsch-Indië voor al ongerustheid heerscht over de onvolledige officieele berichtgeving aangaande den oorlog. Zoo werd de aanval op Soerabaja eerst dertig uur later medegedeeld. Daarbij werd in de eerste plaats beweerd, dat de Japanners waarschijnlijk een aantal vliegtuigen hadden ver- loren. Toegegeven werd. dat „de eigen verliezen aanzienlijk" waren. Later werd uit Japansche bron be kend, dat deze „aanzienlijke verlie zen" 58 vliegtuigen bedroegen. Een verkenner der luchtmacht van het Duitsche Afrika-corps is van een vlucht naar den vijand terug gekeerd en brengt aan generaal- oberst Rommel verslag uit. (Orbis-Holland-PK. Valtingojer) Burmaansche regeering ver plaatst? TOKIO, 5 Febr. (DNB.) Groote formaties vliegtuigen van het Ja pansche leger hebben opnieuw bo ven het vliegveld van Tengah op Singapore gevlogen en vier vijande lijke vliegtuigen in brand gestoken Van twintig op den grond staande vijandelijke vliegtuigen werden er nog vijf zwaar beschadigd, Alle Japansche vliegtuigen zijn onbe schadigd op hun steunpunt terug gekeerd, zonder een vijandelijk vliegtuig ontmoet te hebben. Sterke formaties Japansche le gervliegtuigen hebben Vrijdag bij het krieken van den dag een aan val gedaan op het vliegveld ten zuiden van Rangoon. Deze aanval, die werd ondernomen met zware bommen, duurde drie uur. Alle vliegtuigen keerden op hun steun punten terug. De aanval heeft den vijand, naar Domei meldt, klaarblij kelijk vólkernen verrast, daar de schijnwerpers eerst in actie kwa men toen de eerste groep Japan sche vliegtuigen reeds de bommen had neergeworpen. Andere formaties hebben op 4 Februari des middags in Burma talrijke vijandelijke soldaten ver nietigd, die op de vlucht waren. Alle Japansche vliegtuigen keerden onbeschadigd terug. Burmaansche regeering ver plaatst? Volgens betrouwbare berichten, overweegt de opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in het Zuidwestelijk deel van den Groo- ten Oceaan, Sir Archibald Wavell. den zetel der Burmaansche regee ring te verplaatsen van Rangoon naar Mandaleay en Tsjittagong in de baai van Bengalen in plaats van Rangoon te gebruiken als ba sis voor het vervoer van oorlogs tuig voor Tsjoengking. Duitschland strijdt voor Europa Succesvolle tegenaanvallen aan bet Oostelijk front ZWARE VERLIEZEN DER BOLSJEWISTEN. ENGELSCHE KUSTSTROOK BESTOOKT. HOODKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het Oostelijke front brachten troepen van het Duit- sohe leger, ondersteund door sterke formaties van de lucht macht, bij het afweren van vijandelijke aanvallen en in succes volle tegenaanvallen den vijand weer zware verliezen aan men- schen en materiaal toe. Bij een ondanks"* ijzigen sneeuwstorm ondernomen plaatselijken tegenaanval in het gebied ten Noord- Oosten van Koersk, verloor de vijand in een strijd, die verschei dene dagen duurde, 294 gevangenen, waaronder een divisiecom mandant, 1450 gesneuvelden, 6 pantserwagens, 25 stukken ge schut, talrijke zware en lichte infanteriewapens, alsmede ander oorlogstuig. In den strijd tegen de bolsjewistische luchtstrijdkrachten, waaraan formaties van de Italiaansche luchtmacht deelnamen, werden gisteren 38 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten of op den grond vernield. Gevechtsvliegtuigen wierpen in den nacht van 4 op 5 Febr. de gebouwen van de vliegtuigfabriek in Worones in brand en plaatsen bomvol treffers op de automobielfabrieken te Gorki. In het zeegebied rondom Engeland beschadigde de lucht macht door bommen 3 tamelijk groote koopvaardijschepen, waar van er een in brand geraakte eri slagzij vertoonde. Nachtelijke aanvallen met vernietigende uitwerking warei voorts gericht op spoorwegdoelen op de lijn NewcastleEdin burgh. In Noord-Afrika werd de achtervolging van den vijand ii het Oostelijke deel van de Cyrenaica voortgezet. Formaties var: de Duitsche luchtmacht bombardeerden Britsche tentenkamper concentraties van auto's en vliegvelden rondom Tobroek. Bij doel treffende aanvallen overdag van Duitsche gevechtsvliegers oi vijandelijke schepen en militaire installaties in de haven La Va letta op het eiland Malta, werden twee Britsche duikbooten bc schadigd. De jagers, diefde gevechtsvliegtuigen ter bescherming vergezelden, schoten zonder zelf verliezen te lijden, drie Britsche vliegtuigen neer. Nederlandsche boerenjengd naar Daitscblasd Dezer dagen berichtten wij over de uitwisseling van Nederlandsche met Duitsche boerenjeugd, waar voor een groote belangstelling blijkt te bestaan. Van de voorwaarden noemen wij o.a.: De deelnemers moeten, wat hun karakter, voorkomen en vakbe kwaamheid betreft, geschikt zijn om den Nederlandschen boeren stand in het Duitsche rifk op waar dige wijze te kunnen vertegenwoor digen. Het meisje moet 17 en de jongen 19 jaar oud zijn en goed gezond. De naar het Duitsche rijk gaande Nederlandsche jongeren moeten be denken, dat zij uitgezonden worden om te leeren en niet om hun gast- heeren een meening op te dringen. Aan de gezamenlijke bijeenkomst in Nederland zijn voor de deelne mers geen kosten verbonden. Er bestaat ruilmogelijkheid met boerendochters uit Oldenburg. We- ser-Emsgebied, Hannover, Westfa- len en Rijnland. De deelnemers worden in het ge zin van hun gastheer van weers kanten opgenomen De deelnemers doen actief mede aan het leven en werken der Duit sche landjeugd. Ze verplichten zich aan afd. l.D. van den Landstand mededeeling te doen over hun ver blijf in het Duitsche rijk. Egyptische parlement ontbonden Dictatuur niet In het voor nemen. Volgens een Reuterbericht uit Caïro heeft de nieuwe Egyptische minister-president Nahas Pasja ver klaard, dat het Egyptische parle ment ontbonden wordt. Het ligt niet in het voornemen dictatoriaal te regeeren, doch door middel van een nieuw te kiezen parlement. Naar de Britsche berichtendienst meldt, zal de plaatsvervangende leider der Wafdisten, Makram Ebeid Pasja in de nieuwe Egypti sche regeering de portefeuiulle van financiën nemen. Tot minister van oorlog is benoemd Hamdi Seif el Nasr. D« spil en het Arabische vraagstuk. In verband met de binnenlandsch- politieke gebeurtenissen in Egypte werd in de buitenlandsche pers conferentie te Berlijn gevraagd naar het standpunt van de asmo- gendheden ten aanzien van het Arabische vraagstuk. In de Wil- helmstrasse werd gewezen op het bekende Duitsche en Italiaansche standpunt, dat het streven der Ara bische volken naar onafhankelijk heid volkomen begrepen wordt en dat men er de grootste sympathie voor voelt. De in dit verband ge stelde vraag betreffende de activi teit van den Groot-Moefti van Je ruzalem en den vroegeren Iraak- schen minister-president Rasjid Ali el Kailani werd in dien zin beant woord, dat hun actie voor de vrij heid der Arabische volken voldoen de bekend is. Eire protesteert te STOCKHOLM, 6 Febr. (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft de re geering van Eire officieel geprotes teerd tegen de landing van Ameri kaansche strijdkrachten in Noord- lerland. Maan op 0.52 8 Febr L.K. 15 Feb n.m. Maan op 2.07 vanavond om onder i o o 11-54 18.37 uur 23 Feb tot morgenochtend E.K. «I 3 Mrt. 9.11 uur v.m. Zoodagavond om 18.39 uur MaaT1 onder tot Maandagochtend 12.24 9.09 uur Bezwarea trgen het scheuren van grasland PERCEELEN WELKE NIET DEU GEN, KUNNEN WORDEN UITGESCHAKELD. 'S-GRAVENHAGE, 6 Febr. In verband met de bezwaren van en kele zijden tegen de regeling van het scheuren van grasland inge bracht, zullen op verzoek van den directeur-generaal van den land bouw fouten, welke door de plaat selijke voorzitters van de commis sie Dr. Posthuma worden geconsta teerd, door den voorzitter der gen. commissie Dr. Posthuma met den productie-commissaris worden be handeld. Dit betreft in de allereer ste plaats fouten, welke eventueel bij het aanwijzen van verschillende te scheuren perceelen zouden zijn gemaakt. Dit betreft dus zoowel gevallen, waarin verzuimd werd ten aan zien van uitstekend voor scheu ren geschikte stukken gronds de verplichting op te leggen, als de gevallen, waarin perceelen aangewezen zijn, welke niet voor scheuren deugen. Natuurlijk kunnen alleen die ge vallen, waarin de onjuistheid be hoorlijk gedocumenteerd aange toond kan worden, voor ovorlog mat den productie-commissaris in aan merking komen. Den plaatselijken voorzitters wordt nu verzocht gevallen, als hier bedoeld, voorzien van een degelij ke toelichting ter kennis van den gewestelijken voorzitter te brengen. In verband met de urgentie van deze aangelegenheid is spoed ge- wenscht. De betrokkenen dienen inmiddels, met inachtneming van de dienaangaande gestelde regelin gen, in beroep te gaan bij den secr.- gen. van Landbouw en Visscherij. In deze werd de gelegenheid tot hooger beroep opengesteld, waarvan in deze gevallen uiteraard in de eerste plaats gebruik dient te wor den gemaakt. NOG TWEE WEKEN 'T VBRSCHE CADETJE. De Secr.-Gen. van het Dep. van Sociale Zaken heeft de door hem toegestane afwijking van de Ar beidswet, voor wat betreft het ver voer en den verkoop van brood, die aanvankelijk voor het tijdvak van 26 Jan. tot en met 7 Febr. gold, met twee weken verlengd. Het zal derhalve tot en met 21 Febr. geoorloofd zijn brood dat na 8 uur des namiddags van den vo- rigen dag gebakken of opgewarmd is, van 7 uur 's morgens af uit het gebouw met aanhoorigheden, waar in zich de broodbakkerij bevindit, te vervoeren. Dit brood mag van half acht af worden verkocht of afgeleverd. De heer Woudenberg, 'commissaris van het N.V.V., brengt met zijn medewerkers een bezoek aan verschillende bedrijven in Duitsch land, waarvan hierboven een foto. De practische opleiding der leer lingen geschiedt in een eigen instructief bedrijf, waarbij de modernste machines ten dienste staan. (Polygoon-Fotodienst D.A.S.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1