HOLLANDS De slag in de Tavazee Verduisttr DAGBLAD VOOR Verscheidene groepen der Koeriersbagage met doodelijken inhoud J Buyen kampioen van Nederland Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2Rjnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 Ujnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11720 SCHAGEK COURANT VAN 1855 MAANDAG 9 FEBRUARI 1942 Ook de «Tromp" zwaar beschadigd De Sumatra" niet gezonken DERDE AANVAL OP SOERABAJA. AMBON GROOTENDEELS BEZET. VOORBEREIDING TOT LANDING IN AUSTRALI& TOKIO, 7 Febr* (D.N.B.) Het Japansche blad Tokio Nitsji-Nitsji bevat nog eenige bijzonderheden omtrent den zware n aanval van Japansche vliegtuigen op de Ned.- Indische vloot in de Javazee. Het blad meldt hierover nog het tvolgende: Bij het nadere vande Ja pansche luchtmacht probeerde de vijandelijke vloot met een snelheid van 30 knoopen te ontkomen. Zij kon haar lot echter niet meer ontr gaan. Een der beide tot zinken ge brachte kruisers werd in nog geen minuut tijds naar den bodem van de zee gejaagd.: De beschadigde kruisers .Sumatra" en „Marblehead" zullen 'geruimen tijd noodig hebben om gerepareerd te worden. Daar Soerabaja, als eenige haven van Ned.-Indië die voor herstelwerk zaamheden voldoende is toegerust, door de Japansche luchtmacht be- ihèerscht wordt, zou alleen Port Darwin in Australië daarvoor in aanmerking komen. (Uit bovenstaand bericht zou men kunnen opmaken, dat de kruiser Sumatra dus niet tot zinken ge bracht, maar ernstig beschadigd is. Red.) Ook de „Tromp" ernstig be schadigd. Volgens in Tokio ontvangen in lichtingen heeft tijdens denzelfden zeeslag ook de Nederlandsch-Indi- sche lichte kruiser „Tromp" zware schade gekregen. (De „Tromp", een flottielje-leider Van 3350 ton, is in 1936 te Amster dam op stapel gezet Het schip, dat 32^ mijl loopt, is bewapend met zes kanonnen van 15 cm. en een aantal mitrailleurs, beneyens zes torpedo kanonnen. De bemanning bestaat uit 295 koppen). Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekpnd dat een Japansche duikboot tijdens operaties in de Ja vazee op 5 Februari een grooten vijandelij ken torpedojager tot zin ken heeft gebracht Het keizerlijk hoofdkwartier maakt voorts bekend dat de Japan sche vloot en luchtmacht sinds het uitbreken van den oorlog in Groot- Oost-Azië op 8 December 1941, 29 vijandelijke duikbopten en 52 koop vaardijschepen van een totalen in houd van 310.000 ton tot zinken heeft gebracht DERDE LUCHTAANVAL OP SOERABAJA. Het Nederlandsch-Indische hoofd kwartier te Batavia meldt dat de Japansche luchtmacht een derde aanval heeft gedaan op de basis Soerabaja, waar installaties der marine werden gebombardeerd. An dere aanvallen werden gedaan op Palembang, een eiland aan de Oostelijke kust van Sumatra waar branden onstonden en op plaatsen op Nieuw-Guinea, Ook zijn Japan sche verkenningsvliegtuigen waar genomen boven deOostelijke kust van Java. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat op 5 Fe bruari, toen de Japansche marine vliegtuigen hun tweeden aanval op Soerabaja en hun eersten aanval op het vliegveld Djimbaran Bali ondernamen, 34 vliegtuigen van den tegenstander werden neerge- schoten of op den grond vernield. Bij den aanval op Soerabaja ver nielden de Japanners in totaal 26 vliegtuigen van den tegenstander, n.1. 11 Araerikaansdhe en 15 Ne- derlandsch-Indische. Andere forma tiee Japansche marinevliegtuigen die het vliegveld Djimbaran op Bali aanvielen, schoten 8 vliegtui gen van hun tegenstander tijdens luchtgevechten neer of vernielden ze op den grond. Steeds strategische ponten aangevallen. Militaire deskundigen hebben, naar Domei meldt, inzake den tweeden luchtaanval op Java van 5 Februari, erop gewezen, dat de Japansche activiteit in de lucht gericht is geweest tegen eén van de beste steunpunten-^der vijande lijke gucrilla-activiteit en tevens óp de lijn van de gealieerde stel lingen, welke Australië Nederl.- Indië en Singapore verbindt. Men legt er den nadruk op, dat de Ja pansche militaire, vliegtuigen, die de Nedcrlnadsch-Indische steunpun ten aan de Straat van *Mlakassar. In de Miolukken Zee, in de Flore? Zee en In de Banda Z§e hebben vernield, thans hun activiteit bo ven de Java Zee ontplooien. Pjimb&ran op het eiland Bali is tegelijk met de belangrijkste vlieg velden op Java aangevallen en is wegens zijn ligging, halverwege1 Singapore, Port Darwin een bijzon der belangrijk steunpunt in de lijn der gealieerde frontstellingen tus- schen Australië, Nederlandsch-Indië en Singapore. Daarenboven kan de beteekenis als strategisch uitgangs punt voor operaties in den Indi- schen Oceaan ten Zuiden van de Java zee en ten Noorden en ten Oosten van de Flores-Zee niet over het hoofd worden gezien. Grootste deel van Ambon bezet.' In het te Batavia uitgegeven dat het grootste deel van het eiland weermachtsbericht wordt gezegd, Ambon door de Japansche troepen bezet is. Slechts een klein gedeelte der Nederlandsch-Indisch strijd krachten heeft kunnen vluchten. Radio-Batavïa heeft de algeheele bezetting van Fontianak erkend en gemeld, dat de Japansche lucht macht haar operaties voortzet. Onderdeelen van het Japansche leger hebben 31 Januari bij ver rassing Tanahgrogot ingenomen, gelegen op 100 Km. ten "Zuidwes ten van Balikpapan. Verder is 'n aanval ondernomen op het vlieg veld van Muntok, gelegen op de westelijke punt van het eiland Ban- ka. De hangars, stratbanen en ge bouwen van bet vliegveld werden zwaar getroffen. Alle Japansche vliegtuigen keerden behouden op hun basisterug. Voorts hebben bommenwerpers van het Japansche leger een aan val gedaan op het vliegveld van Palembang op Sumatra, eveneens op 6 Februari. Hierbij werden 28 vijandelijke machines ofwel neerge schoten ofwel op den beganen grond vernièld. Voorbereiding tol de lan ding in Australië. De versterkte Japansche luchtac tie in het gebied ten Zuiden van Timer wordt te Londen opgevat als het begin van een Japansche po ging tot verovering van Port Dar win, de oorlogshaven op het Au stralische continent. Uit Melhourne wordt gemeld, dat ook de veelvul dige Japansche luchtaanvallen op de haven Port Mcresby (Nieuw- Guinea) als voorbereiding voor een landing worden beschouwd, welke den Japanners de verovering van nieuwe steunpunten tegen Austra lië moet mogelijk maken. Op driekwart mijl van Singapore JAPANSCHE ARTILLERIE OP VOLLE KRACHT. SJANGHAI, 8 Febr. (D.N.B.) Volgens berichten uit Singapore heeft de Japansche artillerie het vuur op de doelen in het noorden van het eiland versterkt. De Japan ners zijn geland op het eiland Pa- lan Oebin in de Straat van Johore. In een door den Britschen be richtendienst verspreid frontberioht u|t Singapore wordt o.a. gezegd: De vijandelijke bedrijvigheid in de lucht en de activiteit der artillerie was Zondag waarschijnlijk het he vigste sinds het begin van den slag Het persoonsbewijs voor de baby. In de groote ziekenhuizen bor den de baby's allen van een naam kaartje voorzien, dat hen op de borst wordt gespeld. (Polygoon-Noske.) Dr. Todf verongelukt EEN DER GENIAALSTE ORGANI SATOREN VAN DEZEN TIJD. BERLIJN, 8 Febr. (DNB.) Rijksminister Dr. Todt is van daag bl] het vervullen van zijn soldatenplicht, tijdens een dienstreis als gevolg van ebn vliegongeluk doodelijk veron gelukt De Fiihrer heeft opdracht ge geven, dat voor rijksminister Dr. Todt een staatsbegrafenis zal worden gehouden. Het Groot-Duits'che rijk verliest in den doodelijk verongelukten dr. Todt een van zijn markantste per soonlijkheden. Zijn schitterende prestaties op ieder gebied, .waarvan hij de leiding had als gevolg van het vertrouwen, dat de Führer in hem stelde, bewijzen, dat hij een van de geniaalste organisators van dezen tijd was. De autowegen, de bouw van den Westwall, den bouw van de versterkingen aan den At- lantischen Oceaan, drie reusachti ge opgaven, die door hem werden opgelost, zullen zijn naam voor al tijd in "de geschiedenis boekstaven. Zijn verdiensten op het gebied van de concentratie der Duitsche bewa pening zullen pas in de toekomst ten volle worden beseft. om Singapore. De vijand bestookte het geheele Noordelijke deel 'van het Britsche verdedigingssysteem tegenover het vasteland met talrijke granaten en bommen. Het eiland Pa'lau Oebin, waarop vijandelijke patrouilles aan land zijn gegaan, ligt aan den Oostelij ken ingang van de Straat van Jo hore. Het dichtst bijgelegen punt ligt op ongeveer driekwart mijl afstand van het eiland Singapore. Duitschland strijdt voor Europa Sovjets strijdkrachten vernietigd OPNIEUW ZES KOOPVAARDERS ONDER AMERIKAANSCHE KUST TOT ZINKEN GEBRACHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Febr. Het op perbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front duren de zware afweergevechten voort Verscheidene groepen de vijandelijke strijdkrachten wer den door tegenaanvallen vernietigd. In den strijd tegen een vele malen sterkeren vijand heeft de 296ste divisie infanterie uit Noordwest-Duitschland zich bijzonder onderscheiden. In vier we ken heeft zij meer dan 120 vijandelijke aanvallen afgeslagen en in talrijke tegenaanvallen sterke vijandelijke strijdkrachten ver nietigd. Van 31 Jan. tot 6 Febr. ïjeeft de Sowjetluchtmacht 239 vliegtuigen verloren. Daarvan werden er 117 bij luchtgevechten en 18 door afweergeschut neergeschoten. De rest werd op den grond vernietigd. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 13 Duitsche vliegtuigen verloren. In Noord-Afrika verkenningsbedrijvigheid aan weerskanten. Boven de Duitsche Bocht hebben jagers gisteren vijf vlièg- tuigen van een afdeeling Engelsche bommenwerpers neergescho ten, zonder zelf verliezen te lijden. Hat weermachtbericht van Zaterdag maakte o.m. bekend, dat Duitsche dnikbooten aan de Oostkust van Noord-Amerika weder om zes vijandelijke koopvaardijschepen van 38.000 brt. In totaal tot zinken brachten. Daarbij heeft de duikboot van den lulte- nant ter zee eerste klasse Rasch zich bijzonder onderscheiden. Ontploffing te Tanger -14 dooden Flagrante schending der Spaansche neutraliteit door de Engelschen. Groote verontwaardiging in Spanje MADRID, 8 Febr. (DNB.) Het Vice-secretariaat van Volksopvoe ding heeft gisteren de pers de vol gende mededeeling verstrekt: „Onder de passagiers, die Vrijdag met de postboot uit Gibraltar te Tanger aankwam, bevend zich een Engelschman met diplomatieke koeriersbagagg. Op de kade stond een Spanjaard, Sixto Silva, te wach ten, die hulp verleende bij het over brengen van de koeriersbagage in een taxi. Bij het overbrengen ont plofte een stuk der bagage. Na de ontploffing was de omgeving van de auto bedekt met Engelsch pro pagandamateriaal. Elf menschen kwamen om het leven, 36 werden gewond. Tot de dooden behooren zes inheemschen. Van de vijf om gekomen Europeanen waren er 3 in dienst van het Britsche consu laat; ook Sixto Silva kwam om het leven. Het incident heeft onder de be volking groote ongerustheid ver oorzaakt. De Spaansche autoritei ten trachten zoo spoedig mogelijk opheldering te brengen." Naar uit Tanger wordt gemeld, is het aantal dooden, dat gevallen is tengevolge van de ontploffing van Britsche gesmokkelde munitie ge stegen 'tot 14. De Spaansche auto riteiten hebben, gezien de groote verontwaardiging, die het incident gewekt heeft onder de bevolking en ter vermijding van excessen den staat van oorlog afgekondigd in de betrokken stadswijk. Duizenden Arabieren en Span jaarden trokken met Marokkaan- sche en Spaansche vlaggen door de raten der stad en juichten voor generaal Franco en den kalif en riepen „weg met de Britsche da ders'). Er werden groote 'transpa ranten meegedragen, die opschrif ten droegen als „Tanger protesteert tegen den gemeenen aanslag der Britten". Ook voor Britsche zaken werd door sommigen gedemonstreerd, waarbij steenen naar de ruiten wer den geworpen en de politie moest optreden. Voor de gezinsleden der slachtoffers werd een collecte ge houden, die het gemeentebestuur opende met een bedrag van 5000 pe- setas. De Landstand Nog gelegenheid voor aan melding tot 25 Februari. De commissaris voor de niet- cpmmercieele vereenigingen en stichtingen maakt bekend, dat alle vereenigingen, lichamen, in stellingen en stichtingen in Neder land, onafhankelijk van hun rechts vorm en rechtspersoonlijkheid, voorzoover zij werkzaam zijn ter behartiging van de belangen van de landelijke bevolking (met inbe grip van de binnen- en kustvis- scherijbevolkipg) en ter bewaking van de eer van de standgenooten, en voor zoover zij geen openbaar lichaam zijn, geacht worden van 1 Januari 1942 te zijn aangesloten bij den Nederlartdschen Landstand Teneinde de tenuitvoerlegging van deze aansluiting te bewerk stelligen zijn deze vereenigingen, lichamen, instellingen en stichtin gen verplicht zich onverwijld uiter lijk 25 Februari 1942 schriftelijk te- richten: al tot den Nederiandschon Land stand, Zeestraat 69, Den Haag, in dien de vereenigingen enz. reeds ingeschreven waren bij het com missariaat voor de niet-commerci- eele vereenigingen en stichtingen, onder opgave van het betreffende registratienummer. b) tot den commissaris voor de hiet-commercieele vereenigingen en stichtingen, Waalsdorp erweg 72, Den Haag, indien de vereenigingen enz. nog niet zijn ingeschreven bij het commissariaat voor de niet- commercieele vereenigingen en stichtingen. Krachtiger Britsche steun gewenscht voor Sovjet-Unie LISSABON, 8 Febr. (A.N.P.) In zijn hedenavond gehouden rede heeft Sir Stafford Cripps, de voor malige Britsche ambassadeur te Moskou, naar de Britsche berichten dienst meldt, aangedrongen op verdere, krachtigere Engelsche hulp aan de Sowjet-Unie. De bols jewistische verliezen, zoo zeide hij zijn zwaar en het verbruik van-mu nitie, vliegtuigen en pantserwa gens is inderdaad 2eer aanzienlijk. Rechercheur werd schaapherder SCHAPEN IN DE BAKKERIJ! Toen een rechercheur, belast met de opsporing van econo mische misdrijven, een bezoek bracht aan de bakkerij van den heer van E., te Ede, deed hij daar een verrassende ont dekking.-De deur der bakkerij ging open en vier paar oogen keken hem trouwhartig doch .wat schaapachtig aan. Vreedzaam bijeen stonden daar... vier schapen. De bakker wist van niets. De schapen waren niet van hem. hij bewaarde ze slechts voor een anderdie ander ver klaarde het tegendeel, verze kerde, dat hij aan Van E. geen schapen in depot had gegeven, waarom de rechercheur met het oog op den onwaarschijn- lijken uitleg van den bakker dezen maar op het bureau in arrest stelde. Toen moesten de schaapjes nog mee. De recher cheur bond een exemplaar aan een touw en ging op pad. Wat hij gedacht had, geschied de: de drie overige tippelden, er doodleuk achteraan. De re- cheurcheur had met zijn kud de veel bekijks. De te Zutphen gehouden schaatswedstrijden om het kam pioenschap van Nederland voor amateurs heeft een fraaie over winning gebracht van den Am sterdammer H. Buyen, die daar mede opnienw den kampioens titel veroverde. Tweede werd Havekotte, éven eens uit Amsterdam, derde Keizer uit De Lier. Voor een uitvoerig verslag van de zeer geslaagde wedstrijden zie men pagina 2. Gaslooze uren VAN 3 TOT 5 'S MIDDAGS EN VAN 9 TOT 6 UUR 'S NACHTS. De transportmoeilijkheden, wel ke ér thans zijn, maken het noodzakelijk, dat bij het electri- citeits- en gasgebruik de grootst mogelijke zuinigheid in acht te nemen. Ten einde de gasvoorziening zoo veel mogelijk voortgang te doen vinden, is de invoering van z.g. gaslooze uren noodzakelijk gebleken. Derhalve is bepaald, dat van 15 tot 17 uur en van 21 tot 6 uur geen gas verstrekt zal worden. Deze maatregel is Zondagavond 8 Febr. 1942 ingegaan en geldt voor het geheele land. Helpt moeder en kind. Wordt lid van den NEDERLANDSCHEN VOLKSDIENST. Maan Maan op vanavond o m onder 3-*2 «o Ai 12.47 15 Feb 18.41 uur 3 Mrt N.M. tot morgenochtend V.M/, 23 Feb *1— 10 Mrt. ex 9.07 uur l.k. Boter en vetbon verlengd 0« EN 07 TOT 18 FEBR. GELDIG. De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat de geldigheidsduur van de bonnen „06" en „07" van de bo- terkaart en de vetkaart wordt ver lengd tot en met Donderdag 18 Feb. a.s. Tot en met genoemde datum kunnen houders van boterkaarten derhalve met genoemde bOn nog 125 gram boter koopen. De houders van vetkaarten. kunnen voorts nog tot en met 18 Febr. op bon „06" 125 gram boter met reductie en op bon „07" naar keuze 125 gram marga rine of 125 gram boter /zonder reductie betrekken. De distributie van peul vruchten. Van bevoegde zijde werdt er naar aanleiding van de mededeeling, dat gedurende het tijdvak van 15 tot en 28 Febr. a.s. een neder aan te wij- zen bon van de aard appel kaart recht zal geven op het koopen van 750 gram peulvruchten, de aan dacht er op gevestigd, dat hiermede uiteraard is bedoeld, dat per hoofd Van de bevolking ('bijzondere rant soenen daargelaten) 750 gram peul vruchten verkrijgbaar zal worden gesteld. Dat wil dus zeggen, dat elk van de beide bonnen, waarover de verbruiker in het algemeen be schikt, recht zal geven op 375 gram. Ook half rantsoen vleesch in restaurants 10 grajn is voldoende In het belang van de velen, die hun maaltijden in restaurants ge bruiken,. heeft de directeur van het Rijksbureau voor het hotel-, café-, restaurant- en pension bedrijf thans bepaald, dat met ingang van 8 Februari 1942 in de restaurants en inrichtingen, welke daarmede gelijkgesteld worden naast gerech ten, waarvóór door het publiek één rantsoenbon vleesch dient te worden gegeven, evenveel gerech ten met vleesch moeten worden aangeboden, welke verkrijgbaar zijn tegen afgifte van een hüif rantsoen vleeschbonnen, zooals stampotten ë.d. dit komt derhalve hierop neer, dat de stampotten worden aangeboden hetzij zonder, hetzü met '10 gram vleesch; Utrechtsche Jaarbeurs uitgesteld NU VAN 14 TOT 23 APRIL. Voor (Jen, tweeden keer in het be staan van de Utrechtsche Jaarbeurs is het thans, dat zij niet kan wor den gehouden op het daarvoor vast- gëstelde tijdstip (10—19 Maart). De Raad-van Beheer heeft, naar wij vernemen, besloten de 46ste Jaar beurs uit te stellen en te houden vain 14 tot 23 April. Zij wachten op hnn transport. Britsche soldaten, die gebruikt wer den voor het offensief tegen de krijgsmacht van de spil-mogend- heden ln Noord Afrika zijn gevangen genomen en in voorloopige kampen bijeengebracht (Atlantic-Holland. PK. Zwilling)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1