HOLLANDS Japanners landen op Singapore DAGBLAD VOOR 9 r- Verduister HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Gesteund door artillerie Straat vanf Johore overgestoken BRITSCHE TROEPEN TREEKEN SNEL TERUG. SINGAPORE ALS VLOOTBASIS AFGEDAAN, NOG SLECHTS BELEGERDE VESTING Stockholm, 9 Febr. (DNB). De Rritsche nieuwsdienst maakt melding van een officieel com muniqué uit Singapore, volgens hetwelk Japansche troepen ge land zijn op het westelijke deel van het eiland Singapore. Domei, meldt hieromtrent uit Jo- hcre-Bahroe, dat Japansche troe pen Maandagochtend op 'het eiland Singapore geland zijn, na de straat ,van Johore te zijn overgestoken. Het te Singapore uitgegeven le- gerhericht luidt: Japansche troeper^ zijn met een onbekend aantal man schappen aan de Noordwestelijke kust van het eiland tusschen Kran- ji en Pasir Laba op de smalste plaats van de straat van Joh ere op het eiland Singapore geland. De opmarsch der gelande Japansche troepen werd tijdens de duisternis door Japansche artillerie vanaf het vasteland gedekt. Bij het krieken van den dag werd de opmarsch door Japansche luchtaanvallen on dersteund. Onze troepen wérden op verscheidene plaatsen teruggewor pen. Het artillerievuur en' de lucht aanvallen van Japansche zijde op andere deelen van het eiland wer den Maandagochtend voortgezet. De Japansche troepen hebben het vliegveld Tengah bezet en de rivier de Tengaih, 15 k.m. ten Westen "van de stad Singa pore, bereikt. Men meldt, dat de inneming van Singapore nog slechts een kwestie van tijd is. Naar van hét front wordt ge meld, zijn keurafdeelingen'der Ja-' pansche strijdkrachten, die op het eiland Singapore aan land zijn ge gaan, snel opgerukt tot aan de Brit sche stellingen aari de rivier de ICranji. De Britsche nieuwsdienst heeft hekend gemaakt, dat de oorlogsha ven aan de Noordkust van het ei land Singapore ten deele ontruimd is. In een ander bericht meldt deze dienst/dat de Japanners kans heb ben gezien een brpggeboofd op het eiland te vormen. Volgens de ver klaring van een ouden Britsohen frontsoldaat is het spervuur, waar mee de landing der Japanners gepaard ging, het 'sterkste ge weest, dat hij ooit heeft beleefd. Lichte tanks in actie. De Japansche troepen, die bij Kranji aan land zijn gebracht, zijn, gesteund door kleine tanks, den opmarsch begonnen langs den weg, die naar Singapore leidt. De eerste tegenstand, bij Mandai, twee K.M. ten Z. van Kranji, werd ge broken. De Japanners verwachtten nieuwen, hevigen tegenstand bij Boekit Panjang, vijf KM. verder naar het Zuiden. Het Engelsche persbureau Ex change Telegraph meldt, vol gens een Stefanibericht uit Bern, dat Singapore als vloot- basis heeft afgedaan. De opslagplaatsen van petroleum en materiaal zijn verwoest. Het groote drijvende dok, dat pantser schepen van 35.000 ton kan opne men, is tot zinken gebracht en ligt thans op den bodem vaft de zee. Generaal Percival, de comman dant van de vesting, heeft dit offi cieel aan het garnizoen medege deeld met de volgende woorden: „Singapore, de basis van de Brit sche vloot in Oost-Azië, bestaat niet meer. Singapore is thans een belegerde vesting, die tot het'einde toe verdedigd moet worden." De landing der Japanners. Berichten van het eiland Singa pore melden, dat de Britsche troe- begonnen zijn te vluchten langs de hoofdwegen' naar Singapore op het Zuidelijke deel van het eiland. Het krachtige Japansche offen sief op de machtige basis van 'Groot Brittannië in Oost-Azië, aldus de laatste bijzonderheden, begon met donderend geweld, toen de Japan sche batterijen op de Noordelijke kust plotseling het dekkingsvuur openden, waarmede zij den' weg vrij maakten voor de landingsoperaties. De eerste aanduiding, dat de Ja pansche troepen contact hadden gekregen met den bodem van het eiland Singapore, kwam, toen om 16 uur een groene flits omhoog spi- raalde van het eiland als teeken, dat de Japansche troepen het ei land hadden bereikt. Vier minuten later kwam een roode flits als tee ken van voltooiing der landings operaties. Volgende berichten mel den-, dat de landingsgroep opruk te naar piet nader aangeduide hoog ten. Terwijl de Japansche kanon nen, zonder «door vijandelijke bat terijen te worden beantwoord, door- vuurden, kwam 's nachts om 0 uur 25 berioht, dat een tweede Japari- sche landingseenheip elders op het eiland was geland.' Volgens mededeeling van militai re zijde liggen de zwaarste verster kingen van het eiland ten N. van het plaatsje Boekit TimaJh (ten N.W. van Singapore) waar ook de staf van het opperbevel is geves tigd. De buitenste vestinggordel, waarom op het oegenhlik wordt ge streden, strekt zich op een afstand van ongeveer vijf K.M. van de kust langs het geheele Noordelijkè deel van het eiland uit en wordt in het W. beschermd door sterke artille riestellingen van' Pasir Pandjang en in 't O. door versterkingen na bij Sjangi. Daar de vooruitgeschoven verde digingsstellingen op het schierei; land Malakka, tegen de verwach tingen der Engelschen in, geen stand hebben kunnen houden tegen den Japanschen aanval, is het ook niet te verwachten, dat de ongeveer 20.000JEngelschen, die in een kleine ruimte samengeperst zijn, langen tijd weerstand zullen bieden. Oorlogsraad voor den Stillen Oceaan STOCKHOLM, 9 Febr. (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is te Londen een oorlogsraad voor den Stillen- Oceaan gevormd. Deze raad zal'Dinsdag bijeenkomen. Australië, Groot-Brittannië, Ned.-Ip- dië en Nieuw-Zeeland zullen hierin vertegenwoordigd Min, Eerste aanval op Batavia palembang'opnieuw bestookt. SAIGON, 9 Febr. (Domei). Naar uit Batavia wordt vernomen, wordt in het Ned.-Indische weer- maohtsbericht medegedeeld, dat Japansche vliegtuigen voor het eerst Batavia hebben aangevallen. Ook- Palembang op Sumatra is door Japansche bommenwerpers aangevallen. Dê Japansche troepen, die de bezetting van Balikpapa^ op Borneo hebbep voltooid, rukken thans naar het Zuiden op. De militaire deskundige van de Daily Express schrijft, volgens den Britschen nieuwsdienst, om trent de Japansche luchtactie tegen Ned.-Indië, dat de Ned.-Indische luchtmacht de vorige week zware verliezen geleden heeft. De verlie zen aan vliegtuigen in luchtgevech ten en op den beganen grond be dragen meer dan honderd. Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend, dat de bij de Ja- pa nsche luchtaanvallen van 7 en 8 Febr. op Palembang en andere vijandelijke steunpunten op Su matra, in totaal 67 vliegtuigen wei den neergeschoten of op den" bega nen grond vernield. Daarmee is aan de Britsche, resp.-*aan de Ned.- Indische luchtstrijdkrachten een zware slag toegebracht. Bovendien werden bij een luchtaanval op het Bipmaansche vliegveld Mingaladofi op 7 Febr. elf vijandelijke machi nes vernièld. De,strijd om Burma TOKIO. 9 Febr. (D.N.B.) De he vige bomaanvallen op de vijandelij ke steunpunten aan het front in Burma duren voort. Terwijl Ran- goon en omgeving den laatsten tijd het hoofddoel van dèrgelijke aan vallen waren, hebben vrij sterke afdeelingen gistel-middag de haven stad Martaban tegenover Moelmein aangevallen en daarbij twee vracht booten in den grond geboord. De haveninstallaties werden tevens zwaar beschadigd. Op de terugreis ontdekten de Ja pansche vliegers ten N. van Marta ban een troepentrein, die terstond aangevallen, met bommen bestookt en vernietigd werd. de strijd op de philippijnen Omtrent de gevechten op het schiereiland Bataan, waarvan den laatsten tijd niets was vernomen, meldt vandaag de oorlogscorrespon dent van de Nitsji Nifcsji, dat de Japansche luchtmacht Zater dag met.vrij groote eskaders bom menwerpers verscheiden luchtaan vallen heeft gedaan op vijandelijke stellingen. Bij dezen massalen lucht aanval werden talrijke tanks, vrachtauto's en munitieopslagplaat sen vernietigd en 15 vijandelijke batterijen buiten gevecht gesteld. In den Dierentuin ie 's-Gravenhage is Zondagmiddag ten bate van het Duitsche Winterhilfswerk een éénpansmaaltijd gehouden, waarbij Ook de Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart, aanzat Een overzicht tij dens den maaltijd. De Rijkscommissaris, in het midden, derde van links, tusschen zijn volksgenooten. (Stapf-Mol). Herdenking Hendrik Koot Op 15 Febr. a.s. De persdienst der N.S.B. meldt: In aansluiting cm het bericht der herdenking van aen sterfdag van Henlrik 'Koot op 15 Februari a.s. kan thans worden medegedeeld, dat de Amsterdamsche W.A. dien dag een marsch zal houden van het vendelkwartier van het Hendrik Koot af. Daarna begeven de forma ties zich naar de begraafplaats Zorgvlied. Bij het graf worden de vaandels der vendels Hendrik Koot en Peter Ton opgesteld. De wnd. commandant der W.Ayopperbanlei- der, van 't Hoff, houdt de herden kingsrede. Het vendel Hendrik Koot ilngt „Laatste groet". Opvolger van Dr. Todt benoemd Londen roemt kwaliteiten van den overledene. BERLIJN, 9 Febr. (D.N.B.) Of ficieel wordt medegedeeld. Door het doodelijk ongeval van rijksminister Dr. Ing. Todt heeft •het Groot-Duitsche Rijk een zwaar verlies geleden. Dr. Todt vereenig- de in zijn persoon de functies van rijksmmisteF voor wapening en munitie, «inspecteur-generaal voor het wegennei en inspecteur-gene raal voor water- en energie. Deze drie functies heeft de Führer thans opgedragen aan den inapecteurgeneraal voor de bouw nijverheid der rijkshoofdstad, dipl. ing. prof. Albêh*t Speer, die zijn te genwoordige functie behoudt. Oordeel van Londen. Londen heeft den volgenden com mentaar-bij den dood vaj| rijks minister dl'. Todt: Todt was een uitstekend organi sator en strateeg van Hitier. Zijn organisatie heeft het Duitsche le ger in staat geseld zoo ver in de Sowjet-Unie op te rukken. Hij was de man, op wien Hitier zich verljet voor zijn komende offensief in het voorjaar. Werk iu Dnilscbland 'S-GRAVENHAGE, 9 Febr. Er is onzekerheid/ gerezen over de vraag, waar arbeiders zich aanmel den moeten, die in Duitsche fabrie ken werken willen en zoo deel wil len, nemen aan den strijd van Eu ropa tegen het bolsjewisme. De arbeiders, die in Duitsch- land willen werken of over de arbeidsvoorwaarden aldaar in formaties bëgeeren/ moeten zich tot hun" arbeidsbeurs of haar filialen wenden. Er is vraag naar arbeidskrachten voor alle mogelijke be roepen. Inlichtingen worden uiteraard gratis en zon der eenige verplich- ting voor den vrager gege ven. VRAAGGESPREK MET ERNST VOORHOEVE. De persdienst der N.S.B. meldt:. "Hedenavond van 19.4520 uur zal over den zender Hilversum II een vraaggesprek worden gevoerd tüs- schen den radioreporter Wijbrands en het hoofd van de afd. Propa ganda der N.S.B., den heer Ernst Voorhoeve. Duitschland strijdt voor Europa Bolsjewistische verliezen aan Donetz-front LUCHTACTIE IN NOORD- AFRIKA. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Febr. Het opper bevel van dé weermacht maakt bekend In het Oosten zette de vijand zijn aanvallen voort, ondanks liet feit, dat hij zware verliezen leed. Bij de gevechten aan het öonetzfront verloor de vijand in het tijdvak van, 14 dagen alleen in den sector van een divisie infanterie meer dan duizend man aan gevangenen, verscheidene duizenden doo- den, 17 pantserwagens, 52 stuk ken geschut, alsmede 87 ma chinegeweren eh granaatwer pers. In Noord-Afrika werden vijandelijke verkenningsaan vallen afgeslagen. Gevechts vliegtuigen en duikbommen werpers vernietigden Britsche qolonnes voertuigen in hel Oostelijke deel van de Marma- riscthe woestijn. Bij luchtge vechten in dit gebied schoten jachtvliegtuigen zonder eigen verliezen tien - vijandelijk! jagers omlaag. Aan de kust van de bézeth gebieden in het Westen als mede aan de kust van Noor wegen verloor de Britsche luchtmacht gisteren vijf vlieg tuigen. f. 1000 voor een tramritje Een Amsterdamsche daime heeft bij de politie aangifte gedaan, dat tijdens een rit-van de Vijzelstraat naar den Dam in een tramwagen een porte- - monnaie uit haar tasch is ge stolen, welke niet minder dan f 1000.— inhield. Maan op 4.35 15 Feb N.M. 23 Feb E.K. - Maan vanavond om onder 10 yf o 14.36 18.42 uur 3 Mrt. tot morgenochtend V.M. 9t\ a Mrt. .05 uur l.k. Boter op bon „08" 'S-GRAVENHAGE, 9 Febr. De Secr.-Gen. van het Dep. van Land bouw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende" het tijdvak van Dinsdag 10 Febr. a.s. t.rn. Woens dag 18 Febr. a..s. de met „08" ge nummerde bon van de boterkaart recht geeft op het lcoopen van 125 gram boter. Gedurende genoemd tijdvak geeft de mét „08" genum merde bon van de vetkaart naar keuze recht op het koopen van 125 gram boter zonder reductie of 125 gram mai-garine. Landelijke ruiters versagen niet Het werkplan van 1942 der Néd. Federatie van Lande lijke Rijvereenigingen. De Persdienst van den Land stand deelt mede: - In verband met de financieele po sitie der Ned. Federatie, van Lande lijke Rijvereenigingen is het niet goed mogelijk een uitvoerig werk plan voor het komende seizoen op te stellen. Te meer wordt dit be moeilijkt door bijzondere omstan digheden, waardoor ondermeer het houden van wedstrijden, cursussen, bijeenkomsten e.d. wordt bemoei lijkt. De werkzaamhedèn zullerf niet in het laatst afhankelijk zijn van het volhouden van den, nog overgebleven kern van landelijke ruiters. Gezien het resultaat in het af geloop en werkjaar, zoowel wat betreft de activiteit der leden, als mede de financieele resultaten, is de Federatie niet pessimistisch. De landelijke ruitersport is ge komen aan ^en zoolang ver wachten mijlpaal, te weten dg officiéele erkenning als belang rijke organisatie voor den boe renstand en haar inschakeling op zeer breeden basis teil be hoeve van alle paardengebrui- kers. 0 Cursussen? Nagegaan zal worden in hoeverre •>het'weer mogelijk zal zijn evenals in het vorige jaar cursussen te ge ven. Hoewel het niét altijd mogelijk is het paardrijden te beoefenen, blijft toch voor het volgen van schriftelijke en mondelingen' cur- suusen voor vrijwel elkeen nog vol op gelegenheid aanwezig. Hoe 't wedstrijd wezen zich dit jaar zal ontwikkelen is moeilijk te zeg gen. Het is echteV vrij zeker, dat gopd opgezette wedstrijddagen, thans groote kans van Slagen héb ben, zoowel in sportief als in finan cieel opzicht Met het oprichten van nieuwe rijvereenigingen en het op nieuw in leven roepen van „slapen de" afdeelingen, zal energiek wor den voortgegaan. Ernstig ongeval in het Geestmerambacht bedrijfsleider moet hand missen. De heer C. Kliffen, bedrijfsleider in 'proefpolder Geestmerambacht zou gisteren, Maandagmiddag om streeks half een zijn watermolen motor laten draaien. Terwijl hij draaide, nyoest hij nog even onder bij de vijzel zijn, doch had het on geluk uit te glijden, waardoor zijn hand tusschen de vijzel geraakte en deze op ruime polshoogte werd af geknepen. Zijn werkman die in de onmid dellijke nabijheid was, bond dade lijk zijn arm af met een zakdoek. Dr. den Hartog van Koedijk was spoedig ter plaatse en oordeelde opname in het ziekenhuis noodza kelijk. Even later was ook de dok ter van Nocrdscharwoude aanwe zig. Ombouw van landbouwtrekkers Loondorschers worden ge holpen. Naar aanleiding van een gestelde vraag over rijkssteun voor den om bouw van landbouwtrekkers'wordt door den Landstandspersdienst be richt, dat locndorschers bij de aan schaffing van gasgeneratoren ge holpen worden. Landbouwers, die zelf in het hezit zijn van een trek ker, zijn ook in den regel beheer der of eigenaar van een groot be drijf. Uit dien hoofde zijn zij ook wel in die mate kapitaalkrachtig te achten, dat zij persoonlijk de uit den omBouw voortvloeiende kos ten dragen kunnen. Winterhulp-Uitkeering in Noord-HollantJ 1940—1941: f 485.000 1941—1942: f 621.000 Was Uw bijdrage óók hooger dan verleden jaar? Dëhkt aap dé Februari-Collecte Paarden woeker in Brabant beteugeld Landstand grijpt in. De voorloopige gcuwboerenleider van Noord-Brabant heeft, naar de Landstandspersdienst meldt, be richt ontvangen van de commissie- dr. Posthuma, dat de bedrijfsorga nisatie voor vee en vleèsch bereid) gevonden is een zoodanige regeling voor den paardenhandel in leven te roepen, dat de te kocp aangëbo- den paarden voor den getaxeerden prijs verkrijgbaar' zullen worden gesteld voor „toegelaten" koopers. De regeling zal binnenkort van kracht worden. Dit resultaat is te danken aan de bespreking van de klachten, welke door kring- en plaatselijke boerènleiders van den landstand naar voren waren ge bracht. Warmte uit het vaderland. Trotsch en vroolijk passen de Duitsche sol-, daten de .kostelijke pelsmantels en mutsen, die hun landgenooten voor jien ter beschikking stelden. (Orbis-Holland pk. Wiesebach), Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2Rjnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN 86ste JAARGANG No. 11721 DINSDAG 10 FEBRUARI 1942

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1