HOLLANDS DAGBLAD VOOR Overgave van Singapore geëischt SCHAGER COURANT VAN 1855 Stafford Cripps klapt uit de school Negen vijandelijke schepen vernietigd J Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 <2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. M«. Hollands Noorderkwartier HELDERSCHE COURANT VAN 1873 86ste JAARGANG No. 11722 WAARIN OPGENOMEN WOENSDAG 11 FEBRUARI 1942 Op alle punten nieuwe terreinwinst VERRASSENDE FACTOR WAS VAN BESLISSENDE BETEEKENIS Naar verluidt, heeft de Japan sche commandant aan het lront op Malakka, generaal Jamasjl- ta, de overgave van Singapore geëischt. Sedert gisteren hebben de Ja panners onafgebreken op- de meest verschillende plaatsen van de eilandvesting Singapore troepen-' landingen uitgevoerd en materiaal aan land gebracht, zoo melden de laatste berichten. Stoottroepen heb ben in bijna alle' gevechtssectoren nieuwe terreinwinst kunnen beha len. Van het vliegveld Tengah uit, dat gisteren bezet werd, trokken Ja- pansche strijdkrachten in Zuidoos telijke richting naar de stad Sin gapore op en waren, toen deze be richten werden uitgegeven, neg slechts ongeveer 14 k.m. van de stad verwijderd. De voornaamste gevechtslinie strekt zich thans uit van Tengah In Noordoostelijke richting tot de omgeving van de oorlogshaven Seleter. Vooral om deze haven spelen zich uiterst felle gevechten af. Vap beslissende beteekenis voor de eerste successen der Japanners is de verrassende factor geweet. De landingen konden bijna zonder ver liezen worden uitgevoerd. Hierop had men zelfs van Japansche zijde niet gerekend. Het feit evenwel, dat de Japanners op hetzelfde oogen- blik op de meest verschillende plaat sen van het eiland landden en met handig gebruikmaken van den toe stand van het terrein tot de vijan delijke stellingen doordrongen, heeft, groote verwarring onder de gelederen! van den vijand teweeg gebracht Deelen van Indische troepen, die kortgeleden nog onder Britsch bevel stonden, strijden thans, naar Domei uit Johore meldt, schouder aan schouder het Japansche troepen aan het fropt van Singapore. Engelsch communiqué. Op grond van een officieel com muniqué uit Singapore meldt de Locdensche nieuwsdienst het vol gende: De hevige Japansche aanval, die in aansluiting op de landing op het eiland geschiedde, werd door duik bommenwerpers, machinegeweer vuur en artillerie ondersteund. Dientengevolge, alsmede als gevolg van de vijandelijke infiltratie, werd na hardnekkige gevechten overge gaan tot een vérderen aftocht van de Britsche troepen. Singapore moet en zal verdedigd worden, schrijft de Londensche Ti mes Dinsdag in een hoofdartikel. De inneming van Singapore door de Japanners zou een rampspoedi- gen, hoewel niet direct doodelijken slag beteekenen voor de verdedi ging vam Ned.-In>dië, alsmede voor onze steunpunten ter versterking van onze strijdkrachten in Oost- Azië. Naar Radio New York mededeelt, -heeft de Amerikaansche consul in Singapore gisteren het consulaat gesloten. Het Zwitsersche consulaat behartigt de Amerikaansche belan gen, Op den 19den verjaardag der stich- tlng van de fascistische militie had Ie Rome een herdenking van de gevallen zwarthemden plaats. Mus- solinS decoreert een standaard met hot eerekruis. (Transatlantic-Recla.) Batavia en Soerabaja geëvacueerd INVASIE DER JAPANNERS ver- WACHT. - LANDING NABIJ MAKASSAR. STOCKHOLM, 10 Febr. (DJffJB.) Volgens een bericht van den Londenschen correspondent van Goeteborgs Handels Och Sjoe- fartstidning zon de burgerbe volking uit Batavia en Soeraba ja worden weggevoerd. De halve cirkel rondom de Ned.- Indisdhe eilanden ten Noorden van Java wordt steeds nauwer samen getrokken. Het eene vliegtuig na het andere gaat verloren. Er zijn geen Spitfires en geen Hurricanes meer, De aanwezige jagers zijn veel te gering, in aantal. Pontianak is thans in handen van de Japanners Overal stelt men de vraag: wanneer komt de invasie? Volgens een berichit van de „Gior- nale d'Italia" uit Macao zijn tijdèns de vier luchtaanvallen, die de Ja panners tot nu toe op Soerabaja hebben ondernomen, 140 Engelsche. Ned.-Indische en Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten of op den grond vernield. Het weermachtsibericht van Bata via deelt mede, dat Japansche troe pen aan land zijn gezet in Zuid-Ce lebes in de nabijheid van Makassar. BURMA Opmarsch naar Rangoon begonnen SJANGHAI, 10 Febr. (D.N.B.), De Japansche troepen zijn na he vig artillerievuur de riyier de Sal- win overgestoken en ondanks fei len Britschen tegenstand den op marsch naar IJangoon begonnen, naar Domei meldt uit Moelmein. Naar Domei meldt, hebben de Ja pansche expedi tietroe,pfen Dinsdag ochtend Martaban bezet. Martaban, een vrij groote havenplaats, ligt aan den westelijken oever van de baai waarin de rivier Salwin uitmondt. Van het reeds enkele dagen geleden ingenomen Moelmein leidt d'e spoor weg over Martaban naar Rangoon met een zijtak naar den weg door Burma. De strijd op de Phllippijnen. Officieel wordt uit Washington gemeld dat Japansche versterkin gen aan land zijn gezet in de golf van Lingajen. De laatste 24 uur is hevig gevochten op het schiereiland Bataan. In de met Duitsche en Nederland sche kleuren versierde zaal van 't „Hans der Deutschen Arbeit" te Maagdenburg sprak de commissa ris van het Ned. Verbond van Vakvereealgingen tot de Nederlandsche arbeiders die daar werken. Een overzicht van de zaal tijdens de rede van den heer Woudenberg. (Polygoon D.A.F.) Merkwaardige rede van vroegeren Brit schen ambassadeur te Moskou DUITSCHLAND ZIET ZIJN MEE NING BEVESTIGD: EDEN VER KOCHT EUROPA AAN STALIN. STOCKHOLM, 10 Febr. De voormalige Britsche (A.NjP.) ambassa deur te Moskou, sir Stafford Cripps heeft, volgens den Britschen berich- tendient, in een rede te Bristol on verklaard: „Er valt in het commu nisme veel te bewonderen", doch er zit ook veel in, wat men niet in eigen land zou willen hebben. Er bestaat geen twijfel over, dat, wan neer de geallieerden de overwin ning behalen, .de Sowjet-Unie dan de grootste Europeesehe mogend heid zou zijn, die den oorlog waar schijnlijk met zetel te Berlijn" zou beëindigen. Zouden de Britten dan niet op vriendschappelijke wijze met de Sowjets samenwerken, dan zou de Sowjet-Unie de toekomst van Europa bepalen en, zoo zedde Cripps, „bij alle bewonderingvoor haar politiek, zouden wij den we deropbouw toch beter kunnen be werkstelligen". De eenige gezonde oplossing voor den tijd na den oor log zou door een overeenkomst tus- schen Groot-Brittannië, de Ver- Duitschland strijdt voor Europa UITBRAAKPOGINGEN BIJ LENINGRAD AFGESLAGEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHREiR, 10 Febr. Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front heeft de tegenstander in den loop van de voortdurende gevechten wederom zware, bloedige ver liezen geleden. Eigen aanvalsacties leverden plaatselijke suc cessen op. Zestien vijandelijke tanks werden vernietigd. Het luchtwapen heeft den afweerstrijd ven het legen ge steund door doeltreffend optreden van gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers. Met succes heeft het scheepsdoelen in de wateren van de Oostelijke Krim bestreden. Voor Leningrad zijn nieuwe, door sterke strijdkrachten uit gevoerde uitbraakpogingen van den vijand vruchteloos gebleven. Artillerie van het leger heeft voor den oorlog belangrijke doelen bij Kroonstad met succes beschoten. Bij de succesvolle afweer van zeer zware massale aanvallen van den tegenstander hebben de 23-ste divisie gemotoriseerde infanterie en het Vlaamsche legioen zich bijzonder onderscheiden. Zooals reeds in een extrabericht bekend is gemaakt, hebben Duitsche dnikbooten in den Atlantisohen Oceaan acht vijandelijke koopvaardijschepen met een totalen in houd van 50,500 brt., alsmede een korvet tot zinken ge bracht. Een ander groot schip werd door torpedotreffers zwaar beschadigd. Van deze schepen werden er zes met een totalen inhoud van 34.500 brt. voor de Noord-Ameri- kaansche kust vernietigd. In Noord-Afrika wederzijdsche verkenningsactiviteit. Duit, sche formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers heb ben, zwaar door jagers beschermd, steunpunten, colonnes vracht auto's en materiaalopslagplaatsen van den vijand in de Mar- marische woestijn en in Noord-Egypte gebombardeerd. Tijdens luchtgevechten werden in dit gebied drie vijandelijke toestellen neergeschoten. Ten Westen van Mersa Matroeh heeft een Duitsche formatie vliegers in het Oosten van de Middellandsche Zee een zwaar be veiligd Britsch convooi met bijzonder succes aangevallen. Daar bij werden een lichte, kruiser, een torpedoboötjager en twee groote transportschepen dóór voltreffers met bommen zoo zwaar bescha digd, dat de vernietiging van een deel dezer schepen verwachi kan worden. Vliegvelden en andere militaire installaties van het eiland Malta zijn overdag en des nachts met bómmen bestookt. Bij den afweer van aanvalspogingen vanhet Britsche lucht wapen in de Duitsche Bocht heeft Oberfeldwebel Luetih binnen èèn uur 3 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten en daar mede het aantól van zijn luchtoverwinningen gebracht op 24. eenigde Staten en de Sowjet-Unie verkregen kunnen worden. Voorts verklaarde Cripps, dat hij geloofde, dat Stalin begin 1939 oprecht pogin gen in het werk heeft gesteld om tot een overeenkomst met Frankrijk en GrootiBrittannië te komen. Toen hem dit niet lukte, was hij zelf nóg niet bereid zich tot de Duitschers te- wenden. Hij' onderteekende de overeenkomst met Duitschland en „onmiddellijk werd de productie op oorlogsbasis ingeschakeld" om den strijd tegen Duitschland voor te be reiden. Commentaren. In een commentaar op de rede van Cripps, karakteristiek voor de stemming in die kringen, schrijft de „News Chronicle", dat het een overwinning der Sovjet-Unie te laat zal zijn om over vredesdoel einden te spreken en eischt het blad in overeenstemming met Cripps het onmiddellijk uitwerken daarvan in het kader van een nog nauwere samenwerking met de Sowjet-Unie- Het blad schrijft ver der, dat er nog zeer invloedrijke kringen zijn, die de toenadering tot de Sowjet-Unie stelselmatig dwarsboomen en saboteeren en streven naar een sterk Europa na den oorlog met een sterk Duitsch land als bolwerk tegen het bolsje wisme, Dit zou echter) aldus het blad, sleets tot een nieuwen nog erger oorlog leiden en daarmede tot een definitieve vernietiging van alle beschaving. Duitschland ziet zijn meening bevestigd! De steeds veelvuldiger' verklarin gen van Cripps, trekken bij de Duitsche openbare meening en in politieke kringen in het bijzonder de aandacht, omdat zij de door Duitschland en zijn bondgenooten sedert maanden naar voren ge brachte stelling bevestigen, dat Eden bij zijn onderhandelingen met Stalin Duitschland en Europa heeft uitgeleverd aan het bolsjewisme. Als bijzonder belangrijk wordt in Berlijn de verklaring beschouwd, dat Stalin terstond na het sluiten van^de overeen komst met Duitschland de Sowjet-Russische productie op oorlogsbasis aan den gang heeft\ gebracht, met het oog op het oogenblik waarop' de strijd tegen Duitschland opgevat zou moeten worden. Daarmede wordt, naar men van toonaangevende Duitsche zijde ver klaart, 't Sowjet-Russische voorne men en vaste besluit om Duitsch land aan te vallen, bevestigd. Dit feit moet, naar Duitsche opvatting ook den landen te denJken geven, die om een of andere reden voor den strijd der spilmogend'heden en haar bondgenooten tegen het bolsje wistische gevaar nog steeds niet het juiste begrip vermochten te krijgen. Controleur van Stalin. Het feit, dat Cripps, in strijd met zekére verwachtingen geen officiee- len post in het Britsche kabinet heeft gekregen, wijt de Deutsche Diplomatisch Politische Korrespon- denz in de eerste plaats hieraan, dat Cripps in het vervolg de rol te spelen krijgt om -vrijelijk actief te zijn als exponent en controleur van Stalin, vooral op binnenlandsch po litiek gebied, teneinde dè belangen der Sowj ets'in den zin van. een ra- dicaliseering-der massa's vooruit te helpen. Nieuwe burgemeesters iu Limburg VGRAVEN1HAGE, 10 Febr. - Het rijkscommissariaat maakt bekend: De commissaris-generaal voor Be stuurszaken en Justitie benoemde op grond van par. 3 der Verorde ning no. 108/1940 (4e verordening ever bijz. bestuursrechtelijke maat regelen) met-inachtneming van par. 4 alinea 1 der verordening nr. 3-*=- 1940 over de uitoefening der regee- ringsbevoegdheden in Nederland, tot burgemeesters: Den heer K. M. Brouwers, com mies te Vught. tot burgemeester van Schaesberg, den heer W. H. M. E. Simons, belastingambteenaar te Heerlen, tot burgemeester van Ubach over Worms, den heer W. J Beckers, gemeente-ambtenaar te Eijigelshoven, tot burgemeester van Nieuwenhagen, den heer J.. N. Klein beambte der marechaussee te Ca- dief en Keer tot burgemeester van Grubbenvqrst, den heer A. C. de Leis, staatsmijnambtenaar te Heer len, tot burgemeester van Poster- holt, den heer J. Scheurs, oud-on derwijzer. te Heel en Panheel, tot burgemeester van Heel en Panheel den heer H. J. van de Berg, staats- mijnambtenaar te Heerlen,-tot bur gemeester van Belfeld, en den heer H.. M. Gosens, gemeente-ambtenaar te Vierlingsbeek, tot burgemeester van Kessel. Tegelijkertijd heeft de commissa ris-generaal voor Bestuurszaken en Justitie de aan den burgemeester van Kerkrade mi*. A. M. P. Thomas sen verstrekte opdracht tot tijde lijke waarneming van het burge meesterschap van Schaesberg en Ubach- over Worms met dank voor de bewezen diensten ingetrokken. Ontslagen burgemeesters De Staatscourant bevat besluiten van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, waar bij ontslag wordt -verleend, 'aan H. A. van Voorst van Beest als bur gemeester van Oostvoorne en aan A. Warnaar als burgehieester van Hazerswoude. Maan Maan op vanavond om onder- 5.42 tOAA 14.36 I5Keb 18.44 uur 3 Mrt N.M. tot morgenochtend v.m 23 Feb E.K. 9 a m 10 Mrt, .04 uur l.k. Schooier in slecht gezelschap De Juffrouw zou 't trein kaartje even opzoeken Een inwoner van Sehoorl deed aangifte bij de politie te Alkmaar, dat ruim f 200.uit zijn. porte feuille was gestolen. Hij had met het echtpaar Wilems diverse ca- fé's in Amsterdam bezocht. Nadien waren de drie personen per trein naar Zaandam gerqisd, waar het verdere deel van den avond in het Stationskoffiehuis werd door gebracht. Hij werd tenslotte naar den tr.ein gebracht, waarbij mej. W. hem behulpzaam was met het opzoeken van zijn spoorkaartje. In den trein bemerkte hij de vermis sing van f 200.Na aankomst te Alkmaar werd- aangifte gedaan bij de politie. Rijks- en gemeentepolitie hebben daarna postgevat voor de woning van bedoeld echtpaar, dat ongeveer kwart over een arriveerde. Zij wer den meegenomen naar het politie bureau te Oostzaan en daar ver hoord en gefouilleerd. Op mej. Willems werd een bedrag van f 263 gevonden, dat naar werd voorgegeven aan haar zelf toebe hoorde. Van een persoon uit Sehoorl wist zij niets af. Den volgenden dag zijn beide echtelieden naar Zaandam ge bracht, alwaar zij werden gecon fronteerd met den heer uit Sehoorl. Mej. Willems heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Zij is in ver zekerde bewaring gesteld., Möote Carlo in Amsterdam Een uiterst luxueuze inrich ting aan den Parnassuswég te Amsterdam, waar twee inspec teurs en eenigé rechercheurs gisterenmiddag een invalde den, bleek een speelgelegen- heid te zijn, die niet voor Mon-' te-Carlo behoefde onder te doen. Zware tapijten, welke nog weer met dure Perzische klee- den belegd waren, bedekten de vloeren, de prachtige meube len wedijverden in glans met het fijne kristal, dat in de schitterende en wel voorziene bar te fonkelen stond en uit alles bleek, dat er inderdaad niet op geld werd gezien. Som mige fiches hadden een waar de van vijfhonderd gulden en de bedragen, waarom gespeeld werd, Jiepen -in de duizenden. De 25 personen, die met kaar ten en roulettes speelden, wer den alle naar het politiebureau gebracht, evenals de houders van het speelhol, een 34-jarige koopman en een 40-jarige pen; sionhouder. Deze laatsten zijn in arrest gehouden. Het is te hopen, dat de justi tie strenge maatregelen zal ne men, daar juist dit soort lie den hun medemenschen in ver leiding brengt tot het plegen van allerhande niet toelaatba re handelingen om aan geld te komen tot het botvieren van hun speellusten. Letland klaagt aan... 60.000 menschen onder het Roode Bewind verloren. RIGA, 10 Febr. (D.N.B.) In een radiorede heeft de inspecteur-gene raal van het Letlandsche zelfbe stuur, Dankers, verklaard: Voor het oor der geiheele wereld uiten wij de aanklacht, dat wij in een jaar van het „roode paradijs" 60.000 volksge- nooten, onder wie 20.000 vrouwen en 7300 kinderen, verloren hebben. Het Letlandsche volk staat, ver- eenigd door lots- en arbeidsgemeen schap, achter den leider van het nieuwe Europa. Wij zullen ons in ons opbouwwerk door niemand la ten storen. Wij, willen strijden, want, wij gelooven aan de eindover winning van Groot-Duitschland en zijn bondgenooten. Wij gelooven aan een nieuwe, betere toekomst". Vijf millioen schade op de Lafayette Het schip gekanteld. Frank rijk eischt schadevergoe ding. Volgens de laatste berichten over de Lafayette (de vroegere Noi-- mandië) wordt de schade geraamd op vijf millioen dollar. Drie dekken zijn vernield. Eén persoon is om 't leven gekomen, 128 personen wer den gewond. Volgens deskundigen zal het her stel van het schip verscheidene maanden duren. Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft Andrews, de bevelheb ber van het derde vlootdistrict, cm middernacht'het bevel gegeven, dat iedereen de Normandië moest ver laten. Hij noemde dit een „voor zorgsmaatregel" en zelde, dat dit niet beteekent, dat men alle hoop op behoud van het schip heeft op gegeven. Hij zei de de reactie van het vaartuig op den vloed te willen afwachten, die ongeveer 6 uur (11 uur Britsche zomertijd) zal opko men. De Britsche nieuwsdienst meldt verder, dat de Normandië Dinsdag om 6 uur 45 gekanteld is. Toen de wand van het groote schip 'v tegen het ijsdek van de haven sloeg, vernam men een donderend ge kraak. De Noi'mandië was eigendom van de compagnie Generale Transatlan- tique te Le Havre. Zij was in 1934 van stapel geloopen. Met 83.423 brt. was zij het op een na grootste schip ter wereld. Zij kon 1975 passagiers meevoeren., Haar maximum snel heid bedroeg 28.5 knoopen. De Fransche regeéring zal, naar men Dinsdagavond van bevoegde zijde vernam, van de Vereenigde Staten een schadeloosstelling voor de Normandië eischen. Waarschijn lijk zullen nog over het. bedrag van de schadeloosstelling noch over den vorm bijzonderheden worden me degedeeld. Vil F" A\INÜTE.M OlM&EDACHTZAAMh EID WIELEN LOS C.N QANDEN K.WIJT1 Mygoon-Sej»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1