SINGAPORE GEVALLEN ïerduistsr n HOLLANDS DAGBLAD VOOR SCHASER COURANT VAN 185S- In 52 uur de strijd beslist Statuut van den Landstand goedgekeurd Plechtige installatie van den Nederlandschen Kultuurraad Redactie en administratie SCHAGEN ,Telef. 444 (2 lijnen) Redactie eri administratie DEN HELDER Td!ef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11723 DONDERDAG 12 FEBRUARI 1942 Japansche troepen sinds gistermiddag in de stad OROOTE GEESTDRIFT IN JAPAN TOKIO 6éN VLAGGENZEE. TOKIO, U Febr. (DNB.) De Japansche troepen zijn vanmid dag om twee nnr het Westelijk deel der stad Singapore bin nengedrongen, naar zoo joist i verluidt. „In 52 uur hebben onze troepen Singapore veroverd", aldus meldt de vertegenwoordiger van Domei gisteravond uit de stad Singapore. Toen wij gisteren vanuit Tagah in Oostelijke richting op Boekit Ti- mah aanrukten, riepen onze solda ten elkander toe: „Morgen moeten wij in" Singapore zijn". Met groote geestdrift, aldus de vertegenwoor diger van Domei, doorbraken de Japansche soldaten stelling na stel ling en dreven de vluchtende En- gelschen voor zich uit. Wij mar cheerden in,twee afzonderlijke co lonnes, bijzondere stoottroepen met lichte aanvalswapens aan het hoofd die elkander in snelheid trachtten te overtreffen. Toen wij gisteroch tend om zeven uur de eerste hui zen van Singapore aan den West kant naderden, laaide de vijande lijke tegenstand nog eens op, doch werd direct gebroken. Kort na acht» uur werd een ko^te rust gehouden, daar wij buitengewoon uitgeput waren. Doch reeds na enkele mi nuten waren de troepen niet meer te houden.-- Onfier geestdriftig ge roep drongen zij groepsgewijs de straten van Singapore binnen en begonnen onmiddellijk met de op ruimingswerkzaamheden, geholpen door de bewoners .der stad. De En- gclsche, Indische en Australische troepen werden ontwapend en in groote groepen, weggevoerd. Overal weerklonk „Banzai" geroep voor keizer en volk. Intusschen stroomen steeds nieu we troepen Singapore binnen, die door de Maleiers en Indiërs met kleine Japansche vlaggen worden begroet. Boven ons onze vliegers, waara^ede wij geestdriftige groeten wisselen. Ons werk is geëindigd, zoo besluit de Domei-correspon- en wij denken met trots aan ons volk, aan ons tehuis, aan Japan. Britsohe correspondent moest overhaalt vluchten. „Terwijl ik mijn laatste, 'bericht schrijft in deze eens zoo mooie, vreedzame en welvarende stad, is de lucht, boven Singapore zwart van den rook van een'dozijn branden". Zoo schreef de correspondent van Associated Press uit Singapore kórt voordat de stad door de Japanners werd bestormd. „Het dreunen van het geschut vuur en het ontploffen der bom men, waardoor mijn schrijfmachi ne en mijn handen trilden zeiden mij", zoo schrijft de correspondent, „dat de oorlog in den Stillen Oce aan, die negen weken geleden be gon, thans de buitenwijken van dit op zijn grondvesten Shuddende bol werk van het Britsche imperium géhaderd is. Zoo juist ontving ik de mededeeling, dat ik nog slechts tien minuten heb om mijn koffers te pakken en reisvaardig te maken.' Ik moet thans weg, zelfs op gevaar af niet meer levend uit deze nauw omsingelde vesting te komen." Groote geestdrift in Japan. Het1 bericht van de bestorming van de stad Singapore heeft op het geheèle Japansche volk een buiten- Bezetting van Java verwacht Sombere stemming in Ned.- Indië. Nieuwe landingen op BATAVIA, 11 Febr. (A.N.P.) In Nederlandsch-Indië beseft men thans ten volle, dat een verder doordringen van den tegenstander, ook tot het eiland Java, voor de deur staat. Het is reeds bekend geworden, dat het verlies aan vliegtuigen aan merkelijk hooger is dan' de offici- eele communiqué's vermelden. Hier in worden slechts aangegeven de vliegtuigen, welke in de lucht ver loren zijn gegaan, doch niet die, welke op den grond vernield zijn. Dit aantal is, zooals nu algemeen bekend is, zeer groot. Vooral de aanval op Palemtoang heeft vele vliegtuigen op den grond onbruik baar gemaakt. Verder is de hoop, dat de vele vliegvelden in de rimiboe aange legd"voorloopig voor den tegen stander onbekend zouden blijven, ij del gebleken. Met groote nauwkeu righeid is de ligging van die Jungle vliegvelden door de Japansche luchtmacht vastgesteld, daarna 't onbruikbaar maken volgde. Het legerbericht van Batavia maakt melding van nieuwe landin gen van Japansche troepen in het zuidwesten van Celebes nabij Ba- langnipa, Djeneponto en Baram- pong in dé nabijheid van Makassar. gewoon diepen indruk gemaakt en groote geestdrift veroorzaakt. De plechtigheden, dié sedert den vroe gen ochtend plaats vonden naar aanleiding van de stichting van het rijk, werdén in hot geheele land tot reusachtige demonstraties van vreugde, en dank. De klokken van alle tempels in. het land meld den de historische overwinning. In de straten van Tokio kwam het steeds weer tot nieuwe spontane demonstraties dér bevolking. Hon derdduizenden trokken door de stad, die herschapen was in een vlaggen zee. BEKENDMAKING 's GRAVENHAGE, 11 Febr. - Het bureau van den weer machtsbevelhebber in Neder land deelt mede: „Een laffe overval door vier Nederlanders den tweeden Februari 1942 op een Duitschen soldaat gepleegd, waarbij de ze laaghartig werd doodgesto ken, vond reeds denzelfden dag door een Dudtsche militai re rechtbank zijn vergelding. Twee der daders werden ter dood veroordeeld, Se beide an deren tot langdurige tucht huisstraffen. De doodvonnis sen werden door den kogel voltrokken. Bovendien werd een commu nistische agitator gefusilleerd, die'eveneens doör een Duit-- sche rechtbank ter dood ver- oordeled was. Amerikaansch imperialisme Afrika op het programma? BERLIJN, 11 Febr. (ANP.) Uit Zürich zijn berichten ontvangen, dat van Amerikaansche zijde wordt gepoogd jeugdige Zwitsers aan te werven voor Amerikaanschen staatsdienst in Afrika. Volgens de ze berichten zijn de Amrikanen voornemens geheel centraal Afrika langs de lijn van Leopoldville naar Mombaza, te bezetten, dus ook het Congo-gebied. Daar bevinden zich thans reeefs 23000 Amerikaansche pioniers, Wier aantal snel vermeer derd zou worden. De werfpoging^p der Amerikanen hebben evenwel tot dusver weinig succes gehad. Het imperialisme der Ver-. "Staten zou zich volgens deze berichten dus reeds tot Afrika uitstrekken, een, gang van zaken, die voor zekere Eunopeesche landen met koloniaal bezit in Afrika niet van belang ont bloot kan zijn. v Helpt moeder en kind. Wordt lid van den NEDERLANDSCHEN VOLKSDIENST. Nederlanders. Ook Uw vaderland is in gevaar» Helpt mede, het bol sjewisme te vernietigen, door dienst te nemen bij de Waffen SS. Voor aanmelding en inlichtingen wende men zich tot de Waffen SS, Stadhon derslaan 32, Den Haag. (Foto Fellinga-Mattes). De eer$te foto van de Japansche twee-persoons duikboot, welk nieu we wapen in den oorlog ter zee veel bekendheid heeft gekregen door de resultaten der Jongste krijgsverrichtingen in het Verre Oosten. (Transatlantic-Recla.) Vandalisme in de Oekraine Bolsjewisten verbrandden honderdduizend kostbare boeken. KIEF, 11 Febr. /(D.N.B.) Na de heropening van de Oekrainische Academie van Wetenschappen is gebleken, dat de bolsjewieken bij het verlaten der stad zeer kostbare verzamelingen zeldzame Oekraini sche handschriften uit vroegere eeuwen, oude folkloristische werken, cartografisch materiaal en vele ge schriften vooral uit de 16e en 17e eeuw hebben weggesleept. Deze ver zamelingen waren reeds ip de ja ren tevoren door de bolsjewieken in een z.g. geheime afdeeling der bibliotheek van de académie- onder gebracht en weggesloten. De rest van de verzameling dezer geheime afdeeling, omvattende ongeveer 100.000 boekdeelen, werd door de bolsjewieken voor hun aftocht uit de stad verbrand. ENGELSCHE WANDAAD IN GRIEKENLAND. ATHENE, 11 Febr. (D.N.B.) - Britsche vliegers hebben een vluch telingenkamp bij Athene aangeval len, dat kilometers van ieder mi litair doel verwijderd ligt. Ook de woningen der aldaar gevestigde arme Grieksche bevolking werden met bommen bestookt. Volgens de tot nog toe ontvangen officieele Grieksche gegevens werden 15 per sonen gedood, 16 .zwaar gewond en talrijke licht. Door de verwoesting zijn meer dan zestig gezinnen dak loos geworden. DE UITVAARTPLECHTIGHEID VOOR ATTOLICO. ROME, 11 Febr. (D.N.B.) In de Jesuskerk te Rome is vandaag de uitvaartplechtigheid gehouden voor den overleden Italïaanschen am bassadeur bij hét Vaticaan, At.toli- co. Talrijke ministers en leidende persoonlijkheden van staat, partij weermacht en diplomatie woonden de plechtigheid-bij. De paus werd vertegenwoordigd door kardinaal- staatssecretaris Maglione. Duitschland strijdt voor Ëuropa SUCCESVOLLE GEVECHTEN AAN HET DONETZ-FRONT VIJANDELIJKE SCHEPEN DOOR DE LUCHTMACHT BESTOOKT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Febr. Het opper bevel der weermacht maakt bekend: De gevechten in het Oosten gaan bij afnemende vorst voort. Aan het Donetz-front heeft de vijand sinds gisteren alleen al in dén sector van één Duitscli legercorps verloren: 1639 ge vangenen, meer dan 7500 dooden, 8 tanks, 19 stukken geschut, 164 machinegeweren en granaatwerpers en omvangrijk ander oor logstuig. Aan onze eigen aanvalssuccessen in den Zuidelijken sector van het, Oostelijk front heeft een formatie Roemeensche skiërs groot aandeel gehad. Bij Leningrad zijn nieuwe uitvalspogingen van den vijand in het afweervuur van het Duitsohe omsingelingsfront bezweken. Aan de Zuidwestkust van Engeland hebben gevechtsvlieg tuigen in den afgelooperi nacht met bommen twee koopvaarders van 7000 ton in totaal tot zinken gebracht. Een derde groote vrachtboot werd waarschijnlijk vernietigd, nog een schip be schadigd. Andere gevechtsvliegtuigen, die voor een gewapende verkenning waren vertrokken, plaatsten in scheervlucht bomtref fers van zwaar kaliher op een groote fabriek aan de Oostkusi. van Schotland. In Noord-Afrika zijn vrij kraohtige verkenningsstrijdkrach ten van den vijand teruggeslagen. Stuka s en torpedovliegtuigen berokkenden den vijand aanzienlijke verliezen aan rollend ma- - terieel. Ten Noordoosten van Tobroek vertoonde een lichte Brit sche kruiser na een bomaanval van een Duitsch vliegtuig slagzij. Een vrij beperkte formatie Britsche bommenwerpers heeft in den .afgeloopen nacht woonwijken in het kustgebied van Noordwest-Duitschland aangevallen. In de afweergevechten der laatste dagen heeft Feldwebel Sohmidt, groepscommandant bij de eerste compagnie van het 119e regiment infanterie, zdch door persoonlijke dapperheid bij zonder onderscheiden. Organisatie thans geheel gereed Da secretaris-generaal van het Dep. van Landbouw en Visscherij heeft op grond van artikel 2 van het eerste uitvoeringsbesluit Neder- lnadschen Landstand .zijn goedkeu ring verleend aan het besluit van 6 Februari j.1. van den boerenlei- leider betreffende de inwendige or ganisatie van den Ned. Landstand. Dit z.g. „statuut van den Nedei-l. Landstand", zooals het in de staats courant van 11 dezer is bekend ge maakt, bevat in hoofdzaak de vol gende bepalingen: De boerenleider, of diens vervan ger, de voorman, wordt bij de lei ding van den Ned. Landstand bij gestaan- door een boerenraad. De boerenraad, welke wordt geraad; pleegd over alle onderwerpen, om trent welke de boerenleider het oordeel v. d. raad wenscht, wordt geleid door den boerenleider of-na- iqens dezen door den voorman, ter wijl de boerenleiders der provincies daarin ambtshalve zijn opgenomen. Bovendien kali de boerenleider bij zondere leden aan den boerenraad toevoegen en tot zijn advies en bij stand bijzondere commissies instel len. Algemeen bestuur en be heer van den Nederland- schen Landstand. Aan den boerenleider is toege voegd een hoofdstafleider, die be last is met de dagelijksqhe leiding van het bestuur en beheer van den Nederlandschen Landstand. De boe renleider bestuurt en beheert den Nederlandschen Landstand door middel van het algemeen bestuur dat vier hoofdafdeelingen omvat, t.w. hpofdafdeeling 1: „Volk en Bo dem". Deze heeft tot taak de belan gen van de landelijke bevolking te behartigen en te wakeh over de eer van de standgenooten. Hoofdafdeeling 2: „Voortbren ging". Haar taak is om in het ka der der door den staat te geven richtlijnen de bedrijfs-economische aangelegenheden der landelijke be volking te regelen en daarover te waken. Hoofdafdeelin'g 3: „Voedselvoor ziening". Deze heeft tot taak aan de voedseivoorzie.ning van het Neder- landsche volk mede te werken. Hoofdafdeeling 4: „Beheer, Voor lichting en Statistiek". Haar is tot taak gesteld de organisatorische aangelegenheden van den Neder landschen Landstand te regelen het financieele beheer van den Landstand te voeren^ het Neder- landsche volk en de leden over de doelstellingen en den arbeid van den Landstand voor te lichten en de voor de taak van den Land stand benoodigde statistische gege vens te verzamelen en te bewerken. Aan elk' van de hoofden van de bovengenoemde hoofdafdeelingen is een stafleider toegevoegd, die be last is met de dagelijksche leiding van de hoofdafdeeling. (Zie verder pag. 2). Met de uitreiking der inlegvellen voor de distributiestamkaarten is deze week een aanvang gemaakt. Reeds hebben vele duizenden dit waardevolle document afgehaald. (Pax-Holland-De Haan-m) op vanavond om onder 6-42 ,0 Agi 15.38 15 Feb 18.46 uur 5 Mrt. N.M. tot morgenochtend V.M. 23 Feb /\o .10 Mrt." ek 9.02 uur lk. Laffe overval op twee meisjes Te Gorkum is Maandagavond een laffe aanslag gepleegd op twee jeugdige meisjes, de veertienjarige Tina van Dijk en haar twaalfjarig zusje. De meisjes, die te omstreeks acht uur op weg waren naar Da lem, werden, op -den donkeren dijk ipgehaald'door een man, die hen onverhoeds aanviel 'en beiden met messteken verwondde. De jongste werd in den rug getroffén en Tina in de arm. De slachtoffers stort ten op den weg neer, waar de heer V. uit Gorkum hen vond en naar Dalem bracht. Zij werden daar bin-r nen gebracht bij het hoofd der school, waar een geneesheer de eerste hulp verleende, waarna zij naar het Ziekengasthuis te Gorkum werden overgebracht. Geconsta teerd werd, dat bij het jongste meisje, vermoedelijk een long wqfd geraakt. De steek, die haar zusje werd toegebracht, heeft haar arm geheel doorboord. De meisjes konden geen enkele mededeeling doen, die de politie aanwijzing geeft omtrent den dader. Ambtenaar „leverde" vet Een 36-jarige klerk bij het kan tongerecht te Amsterdam, die, om zijn inkomsten te verhoogen, zich in vérbinding had gesteld met een „zwarten handelaar" en zijn be middeling aanbood bij het clan destien leveren van. vet, is door de rechtbank te Amsterdam vrijge sproken van de hem ten laste ge legde oplichting. De man had gere geld waarborgsommen van f 10.— tot f 25 in ontvangst genomen en nooit vet geleverd. Het geld had hij gedeeltelijk gehouden, gedeeltelijk afgedragen aan den handelaar. De rechtbank achtte de oplichting niet bewezen. De off. van justitie had tien maanden gevangenisstraf geëischt. De. „zwarte handelaar", een 501- jarige instrumentmaker uit Am sterdam, werd conform den eisch tot een jaar gevangenisstraf ver oordeeld. EERSTE BOSPEEN AANGEVOERD Het Westland beeft weer een uit breiding ondergaan in zijn voor jaarsproducten. Aan de Veiling te Honselersdijk is de eerste bospeen aangevoerd, waarvoor 30 cent per bos werd betaald. Belangrijke gebenrtenis te 's Gravenhage. Gistermiddag had de plechtige installatie plaats van den Neder landschen Kultuurraad. Een uitge lezen gezelschap was in Pulchri Studio vereenigd. Een groot aantal Duitsche en Neder!andsche autori teiten was bij *de plechtigheid aan wezig, van Duitsche zijde onder anderen de comm.-gen. voor bij zondere aangelegenheden, Ober- dienstleiter F. Schmidt, de comm.- gen. voor Bestuur en Justitie, Staatssecretaris dr. F. Wimmer gezant Otto Bene, de gevolmach-' tigde van den Rijkscommissaris voor Zuid-Holland Rittmeister dr. Schwebel en de gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor Utrecht, Sommer: van Nederland- sche zijde onder anderen próf. dr. T Goedewaagen, secr.-gen. van het Dep. van Volksvoorlichting en Kun sten. prof. J. van Dam, secr.-gen. van het Dep. van Opvoeding, We tenschap en Kuituurbescherming, en luitenant-generaal H. -E. Scvf fardt. D<" bijeenkomst werd opgeluisterd door muziek van het Zenparoni kwartet, dat werken van Schaefei en Schubert ten gehoore bracht. De redevoeringen van den Rijks commisaris en van prof. Snijder werden met grooten bijval ontvan gen. Na afloop was er een ontvangst in de zalen van Pulchri Studio. De tekst der redevoeringen van den Rijkscommissaris en van prof. Snijder vindt men opgenbmen in ons nummer van morgen. Twee en een halve ton voor Winterhulp 's GRAVENHAGE, 11 Febr. - Dezer dagen konden wij op nieuw enkele groote bedragen melden, welke de Winterhulp Nederland ter beschikking wa ren gesteld. Ook de Unilever heeft een dergelijke vermeldenswaardige daad van gemeenschapszin verricht. Zij deed de .Winter hulp een bedrag van f250.000 toekomen. Ook door deze som zal dé W.H.N. weer in de gelegen heid zijn in vele gezinnen -een lichtstraaltje té brengen. Clandestiene slachterij ontdekt De Amersfoortsche politie heeft een inval gedaan in een perceel in de Muurbuizen en daarbij een com plete slachterij ontdekt. Een hoe veelheid rundvleesch en runder beenderen werd in beslag genomen Tevens vond de politie een com pleet stel slagerswerktuigen en een bascule. Alles wees er op, dat men, hier met een clandestiene slachterij te doen had. In verband met deze ontdekking werden twee personen, een uit Amersfoort en een uit Zeist, aangehouden. De persoon uit Zeist heeft een beken tenis afgelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1