De Landstand in HOLLANDS Verduister Noord=Holland DAGBLAD VOOR Boerenleider Jaa Saal zijn ambt bevestigd in De verantwoorde'ijkheid der boerenraaen. Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier rT~~7 "j pMELpE^SCHE COULANT VAN 1873SCHAGER COURANT VAN 185S j 86ste JAARGANG No. 11724 VRIJDAG 13 FEBRUARI 1942 Gistermorgen waren de voorloopige dorps- en streekboerenraden van den NedSrland- schen Landstand in de provincie Nfcord- Holland bijeengekomen om in tegenwoor digheid van een groot aantal Nederland sche, zoowel als Duitsche autoriteiten getui ge te zijn van de officieele installatie van het gewest Noord-Holland van den Neder- landschen Landstand. Vlucht In de coöpera ties gehekeld. Nationa le coöperatieve raad aangekondigd. De Installatie van den provin- oialen boerenleider, den hèor Jan Saai van Kolhorn, door den boerenleider den heer Roskam, slechts enkele nren nadat de statuten van den Nederland schen Landstand zijn goedge keurd, Is tot een ontroerend moment geworden. Dé woorden van den boerenleider maakten op de aanwezigen diepen in- \druk, en de handdruk waarme de de beschikking, waarbij Saai benoemd werd tot boerenleider in Noordholland, werd over handigd, zei nog meer dan die woorden. Saai antwoordde kort en krach tig met een: „U kunt op mi] rekenen". HET was reeds vroeg druk in de zaal van de Harmonie te Alk maar, welke door den eigen verga- deringsdienst van den Landstand buitengewoon smaakvol was- ver sierd. De Landstand-emblemen en -kleu ren hadden de overhand. Het too- neel werd geheel beslagen door het speciale decor, dat een prachtigen indruk maakte. Groen en bloemen en dundoek versierden het geheel. Na een kort begroetingswoord van den plaatsvervangend boeren leider der provincie Noord-Holland den heer G. Koeman uit Blokker, sprak de boerenleider, de heer Ros kam een rede uit. EéN STU^ GEZOND BOERENLEVEN. De Landstand, aldus de heer Roskam, is niet een van boven af opgelegde organisatie^ die met allerlei ongehoord krasse maatregelen zijn macht doet gel den. De Landstand is één stuk gezcnd boerenleven, hij is geen verlengstuk van het staatsappa- raat, ook niet een voortzetting/1 of een aanhangsel van het mi nisterie van landbouw of het apparaat van de voedselvoor ziening. De Landstand is liet tot zelfbewustzijn gekomen boe rendom, dat zijn eigen recht én zijn eigen eer handhaaft en dat in stoere zelfbewuste rechtlij nigheid zijn weg wil gaan in dezen tijd van crisis en nood. Het beginpunt ligt niet in den Haag, maar bij den beer op 'zijn erf. D.e dorpsboerenraad is het hart van den Nederlandschen Landstand want op het dorp zal het recht van den boer tot uiting komen. Alvorens de werkzaamheden voor de dorpsboerenraden verder te be spreken, ging boerenleider Roskam nader in cp de oude landbouworga nisaties, die alle zijn opgelost of aangesloten bij den Nederlandschen Landstand, hierbij de verkeérde geest, waaruit deze organisaties ademden, hekelend *en opmerkend, dat, al zijn deze organisaties nu ook aangesloten of opgelost, deze geestelijke gesteldheid nog lang' niet d'cod is. VLUCHT IN DE COÖPERATIES. De bóerenleider noemde o.m. het vluchten van de tegenstanders in de coöperaties, om daarvan een machtsapparaat te maken tegen den Landstand en vóór de kapita listische landbouwpolitiek. Spr. be toogde met klem, dat de Land stand alles, wat niet bij hem be hoort, en er alleen maar in is op genomen, omdat het in de vroegere organisaties was, zeer geleidelijk weer los zal wikkelen, doch dan op eon tijd, waarop het den Landétand past De heer Roskam kondigde de de zer dagen verschijnende ordening van den nationalen coöperatieven raad aan, waarvan de voorzitter wordt benoemd op voorslag van den Nederlandschen Landstand, hierbij de garantie gevende, dat hiervoor één van de beste, ver trouwdste en' meest zelfbewuste Boe ren is uitgezocht. Van de 20 be stuursleden van de nationale coöpe ratieve 'raad zullen er 11 van den Landstand komen en ook dit zul len mannen zijn met een boeren- hart. Als gelijke partner met den bur gemeester moet de boerenleider van een dorp de belangen van den boer en de voedselvoorziening op de derpen beschermen. Principieel sta'at nu reeds vast, dat ook het voedselapparaat niet door den staat, maar door den boer zelf moet worden geleid, met an dere woorden: door den Landstand In de bedrijfsgroepën van het voed selapparaat, dat op het oogenblik in. vclkomén reorganisatie is, komen dus mannen van den Landstand In de toekomst versmelt het geheel in afd. III van den Landstand, zoo wel in den kop als op de dorpen. Leveringsplichtx Iedere boer krijgt in' de toekomst leveringsplicht en leveringsmoge- lijkheid naar den aard van zijn be- drijf. De dorpsboerenraad zal moe ten opmaken hoeveel rogge, tarwe, melk, enz. elk bedrijf in staat is te leveren. Met don zwarten handel moet het uit zijn. De installatie. Zich daarna wendeend tot den heer Saai, zeide spr. o.m.: De taak. die ik u opleg, - is niei anders dan waken en zorgen, dat wat ik'gezegd heb, «werkelijkheid kan worden. Niet van bovenaf zult gij de boeren in Noord-Holland dwingen, maar als eengmoeder zult gij toezien, dat net boerenrecht dat ligt in deze boeren van Noord-Hol land. niet wordt geschonden. Na de installatie be' ad de beadf- tragte van den rijkscommissaris in de provincie Noord-Holland, Unger, het podium. Hij merkte op, dat deze bijeenkomst een 'der voor de provin ciè Noord-Holland meest belangrij ke gebeurtenissen was. Spreker zei- de, overtuigd te zijn dat de Land stand van doorslaggevende beteeke- nis voor het Nederlandsche boe/en- volk is. De Führer immers heeft reeds gezegd, dat de grondslag voor ieder Germaansch volk het hoeren dom is. Boerendood betéekent voor een-Noorsch volk volksdood. Dit is een historische zekerheid, evenals het een vaststaand feit is, dat de volken slechts kunnen leven als zij hun boerenvolk hoog houden. Nadat spr. een opsomming had gegeven van het enocme werk van den Reichsnahrstand in Duitsch- lond toonde hij aan dat liberalis me en hoerendom onvereenigbaar zijn, waarvan/een op 'Germaansch recht gegrondveste erfhoevenwet een sprekend bewijs leverde. In het vervolg van zijn betoog wees Beauftragte Unger er op, dat, nu het oorlog is niet alles direct geheel en al naar wënsch kan wor den doorgevoerd. De grondslag is er echter door de instelling van den Landstand en niemand, die ver trouwen heeft in de toekomst, zal beweren, dat het Nederlandsche hoerendom de kracht zal missen, deze grondslagen, hun aard ge trouw, uit te werken tot een goed eindresultaat Commissaris dor Provincie spreekt. Vervolgens voerde de Commissa ris der Provincie Noordholland, Mr. A. J. Baoker, het woord. Aller eerst zijn gelukwensch uitende aan de Noordhollandsche boeren, om dat er op dezen dag een begin ge maakt wordt met de bevrijding van den Nederlandschen boeren stand. Spreker kende dén provinci alen boerenleider als een zelfbe wust man, dien men, wanneer dit noodig is, zijn nood kan. opdrageto en zijn hulp kan inroepen. Commissaris Backer zegde toe, In den Landstand opgenomen Groninger en Utrechtsche maatschappijen. Volgens den persdienst van den Ned. Landstand zijn zoowel het Utrechtsch Landljpuwgenootsohap als de Groninger Mij. van Land bouw in den Landstand oggegaan. dat het provinciaal bestuur, dat ook in het verleden een open oog had voor dé in Noord-Holland wo nende boeren, ook in de toekomst met de belangen van deze bevol kingsgroep terdege rekening zal houden, omdat het erkent, dat een één geworden boerenvolk een kracht is, die rechtstreeks stapat uit de goddelijke natuur. Vervolgens wees spreker op de vele moeilijkheden, die voor zullen komen, doch als de gewestelijke boerenleider naar den commissaris moet gaan om te vertellen, dat er hier of daar iets niet in orde is, dan zal hij bij hem een open "oor vinden. Oberregierungsrat Wense, die ver volgens het woord voerde, stelde de vraag, waarom nu in dezen oor logstijd de organisatie van den Landstand zich moest voltrekken. Spreker onderwierp in het licht van de nationaal'-socialistische we reldbeschouwing de boerenorgani- saties van het verleden aan een beschouwing en stelde hiertegen over de organisatie, geschoeid op volkschen grondslag. Onder de aanwezigen zagen wij o.m. den Beauftragte van den rijkscommissaris, Unger, dr. G. Grünwald van den# Reichsnaehr- stand, Obèrregierungsrat'v. d. W-en-, se, Beauftragte bij den Nederland schen Landstand, mr. A. J. Backer. Commissaris van de provincie Noord-Holland, mr. W. M. Veld hoen Kraal, mr. W. H. M. Nien- huys Ru'ys, bestuursraden der pro vincie Noord-Holland, J. W. de Rui ter, -districtsleider der N.S.B. in Noord-Holland, Landwirtschaftsrat, Aufer, dr. M. D. Dijt, C. H. C. Spreng directeur van het geweste lijk arbeidsbureau en de voorloo pige boerenleiders der provincies Limburg, Utrecht, Zuid-Hólland en Noord-Brabant. Op 14 en 15 Februari wordt de „Dag van de Dnitsche Politie" gevierd. Dat de Dnitsche Politie ook een bijzondere taak in de gemeenschap heeft te vervullen, bewees zij het vorig jaar, toen zij allerwegen voor de jengd maaltijden organiseerde. Hierboven een overzicht tijdens den maaltijd, welke in het Koloniaal Instituut te Amsterdam was aan gericht. (Pax-Holland-De Haan-M) Commando der ABCD-vloot Voor productie en distributie. Boerenleider van Noord- Holland dringt op - nauwe samenwerking met de bur gemeesters aan. De plaats van den dórpsboeren- leider, aldus de heer J. Saai na zijn installatie als boerenleider der provincie Noordholland, is een ge heel andere dan een bestuurstaak in de vroegere landbouworganisa.- ties,' waarvan spreker evenwel de bestuurders zijn erkentelijkheid be- hloord-Holland heeft zijn boerenleider Levensloop van den Heer J. Saai De heer J. Saai werd in 1900 te Nieuwe Niedorp geboren e stamt uit een Westfriesch boe rengeslacht. Na de lagere en ULO-achool bezocht te hebben, kwam hij op 15-jarigen leéftijd bij zijn vader op' de boerderij Op 16- en 17-jarigen leeftijd be- zocht hij de Rijkslandbbuwwin- terschool te Schagen. Inmiddels j verhuisd naar de Wieringer- waard bleef J Saai tot 1924 bij f zijn vader op de boerderij, waar na hij trouwde en landarbeider werd op een akkerbouwbedrijf, hetgeen hij 4 jaar bleef, waarv op hij de leiding over deze* boerderij verkrqeg. Daarna stich te hij in verband met de slech te uitkomsten van het akkei bopwbedrijf, een bloembollend' drijf. Het 30 H.A. ^groote bedrij werd in 1935 uitgebreid tot on geveer 70 H.A., door pacht van een stuk land in de. Wieringer- meer, waardoor een prachtig be drijf verkregen werd, waar nu uitsluitend zaaizaad en pootgoed geteeld wordt. In den bond van „Landbouw en Maatschappij" was hij een feducht voorvechter van de hernieuwing van het platteland. Ip 934 werd hij provinciaal bestuurslid voor. dezen bond en was hij voorzitter van de afd. Wieringerwaard. Voorts geeft hij zijn capaciteiten als bestuurslid van de zaaizaadteelersvereeniging „Waard en Groet". Op politiek gebied trad hij sedert 1935 op den voorgrond .als lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, nadat hij in 1933 lid geworden was van de N.S.B. Vanaf het begin was hij Raadsman van de afd. agrarische zaken dier beweging, medeoprichter van het „boerenfrent" en later gouwleider van het Nederlandsch agrarisch front in Noord Holland. Tot, zijn benoe ming als lid van Ged Staten was hij nog hoofdingeland van den polder „Waard en Groet". De kwaliteiten van den heer Saai als boer eri organisator zijn in deze strelcep voldoende bekend, door zijn openhartigheid en eenvoud wordt hij door zijn vrienden g"e- é^d en door zijn eerlijke politieke tegenstanders geacht. (Foto archief). V tuigt over hetgeen ze in 't verleden onder de gegeven omstandigheden konden doen. Ze zijn nog in .de ge legenheid aan de nieuwe .boeren- orde mede te werken, maar moeten spoedig een keuze, doen, daar de tijd niet ver meer is, dat over de L.C.O.'s gesproken zal worden als over wijlen de L.C.O.'s! Nadrukkelijk stelt spr. het ver schil tusschen 'de oude landbouw organisaties en den Landstand vast en noemt de afdeelingen van den I.andstand en hun speciale zorgen, De taak van de dorpsboerenraden is werkelijken arbeid verrichten, om de overheid van adviezen en in lichtingen te dienen, opdat men ip Den Haag op de hoogte is van de^ nood en en wenschen van ons boe renvolk. Spx*. dringt dan aan op een hechte samenwerking met den productiecommissaris en den voed- selcömmissaris met de rijksconsu lenten, directeuren van land- en tuinbouwscholen in Noordholland. Samenwerken met de over heid. Straks zullen in ieder dorp de boerenraden verantwoordelijk zijn voor de richtige uitvoering van productie en distributie. Aan smokkelen en frauduleus slachten zal een einde gemaakt worden.. Als dorpsiboerenleider zal men veel met zijn burge meester moeten samenwerken. H^tl is sprekers uitdrukkelijke wensch, dat de autoriteit va« den burgemeester tegenover de dorpsbewoners wordt hoogge houden, ook al is de burgemees ter een andere me ening toege daan. De benoeming geeft geen gelegen heid tot rancune over vroeger ge leden ohrecht. Wordt dit toch gecon stateerd, dan zullen de, schuldigen ter verantwoording geroepen en zoo noodig verwijderd worden. Tenslotte wijst de heer Saai op de moeilijke taak, die den dprpsboe- renleider wachtende is, er niet aan twijfelende of de Landstand zal de medewerking van alle goede ele menten verkrijgen, want de boer. de landarbeider en cle middenstan der op het dorp willen allen het goede, wanneer zij eerst slechts zul len zieri. dat wat wij gezegd hebben wórdt verwezenlijkt. Het grootsche werk gaat nu pas beginnen. Nooit in de'geschiedenis heeft het. hoerenvolk de kans gehad zich uit de knellende banden van het kapitalisme te wringen. Wan neer wij on-ze taak begrijpen en den tijd verstaan, wordt hieraan thans VICE-ADMIRAAL HELFRICH BENOEMD. STOCKHOLM, 12 Febr. (A.N.P.) Reuter meldt, dat in Londen of ficieel bekend is gemaakt, dat de comandant der gecombineerde A.B. C. D ,-m a rin es trij d krach ten d. w. z. de vlootstrijdkrachtén van* Enge land, Amerika, Nederlandscr-Indië, Australië en Nieuw-Zeeland), de Amerikaarische admiraal Hart, om gezondheidsredenen van zijn com mando is ontheven. Tot zijn opvolger is benoemd de commandant van de zeemacht in Nederlandsch-Indië, vice-adnifraal C. E. L. Helfrich. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft de woordvoerder der Amerikaansche marine verklaard, datvice-admi-1 raai Helfrich op grolïd van de over eenkomsten, die ge,leid hebben tot zijn benoeming, waarschijnlijk de operaties van een plaats te land zal leiden, terwijl schout-bij-hacht Glassford, de commandant der Amerikaansche vlootstrijdkrachtén in het Zuidwesten van den Stillen Oceaan ,de operaties ter zee zal leiden. BrCen T peroren ruim 8.500 vliegtuigen BERLIJN, 13: Febr. (D.N.B.) - Naar van militaire zijde wordt me degedeeld, zijn door de Duitsche waoens sedert het begin van den oorlog tot den 3lsten December 1941' 8.593 Britsche vliegtuigen ver nietigd. In «hetzelfde tijdvak verloor de Duitsche luchtmacht in den strijd tegen Groot-Brijttannië slechte 1786 vliegtuigen. Maan op 7.33 15 Feb N.M. 23 Feb E.K. - Maan vanavond om onder 18.48 uur 3^. tot morgenochtend V.M. 9aa lOMrt. .00 uur l.k. Normale rantsoen van aardappelen herstèld De vorige week werd bepaald dat de thans geldige bon van de aardappelkaart niet één, doch twee weken geldig zou zijn. Het door de tijdelijke halveering van het rant soen veroorzaakte tekort zou wor den gecompenseerd door het be schikbaar stellen van 150 gram peulvruchten op een bon van de aardappelkaart. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd is thans echter in staat de ver heugende jnededeeling te doen, dat de aanvoeren weer zooda nig zijn, dat het normale rant soen aardappelen kan worden verstrekt. Er zal heden op de gebruikelijke wijze een bon van de aardappel kaart worden aangewezen, waar op het normale weekrantsoen ver krijgbaar zal zijn. Daar men op de thans geldige bon dus het normale rantsoen van 3*4 kg. per week kan verkrijgen en derhalve de tijdelijke halveering van het aardappelen- rantsoen' geen doorgang zal vin den, zal de aangekondigde extra bon voor 750 gram peulvruchten, dezè week-nog niet worden aange wezen. een einde" gemaakt. Dan zal niet alleen ons geslacht, doch zullen ook onze kinderen en kindskinderen ons dankbaar zijn voor wat er op Februari is geschied. De Landstand in Noordholland zal mareheeren en 'weest er van overtuigd, aldus ein digt de boerenleider van Noord- Holland, wat er ook moge gebeuren, ik zal met u mareheeren in 't voor ste gelid! Gasverstikking Bejaarde da_e omgekomen. Gistermorgen werd de Hilversum- sche politie Verwittigd, dat de 59-ja- rige mevrouw G. H.v. d. P., wo nende aan de Gouden Regenlaan, aldaar, het slachtoffer was gewor den van gasverstikking. Bij het op zetten van enkele ketels water op het gas* is zij' waarschijnlijk door uitstroomend gas bedwelmd, voor dat zij de gasstellen kon ontsteken. Een ijlings gewaarschuwd arts kon slechts den dood constateeren. Duitschland strijdt voor Europa Bolsjewieken verder teruggeworpen In den centralen sector van het front werd een siijds da- bevel van de weermacht maakt bekend: In het Oosten werden nieuwe, talrijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Aan het Donetzfront wierpen Duitsche, Roe meehsche en Kroatische troepen tijdens de voortzetting'van hun aanval den vijand in weerwil van den taaien tegenstand verder terug. In den centralen sector van het front werd een sinds da gen ingesloten vijandelijke groep na hevige gevechten nog nau wer ingesloten; In Noord-Afrika aan beide zijden levendige activiteit van verkenners. Duitsche formaties jachtvliegtuigen en gevechtsvlieg tuigen bestookten doeltreffend gemotoriseerde colonnes van den vijand. In het zeegebied rondom Malta werd een kruiser van de Dido-klasse door bommen van Duitsche gevechtsvliegtuigen ge troffen. Aanvallen van .de luchtmacht overdag en des nacht waren gericht op vliegvelden, havenwerken en ben zin eop slag plaatsen van het eiland. Aanvallen van Britsche bommenwerpers op het Zuidweste lijke Duitsche gehied veroorzaakten ip den afgeloopen nacht geringe verliezen onder de burgerbevolking. In de periode van 31 Jan. tot 10 Febr. verloor de Britsche luchtmacht 76 vlieg tuigen, waarvan 38 boven de Middellaiidsché Zee en in Noord- Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot- BrittanniëT3 eigen vliegtuigen verloren. Kapitein Baer, „Staffelkapitaen" van een jachteskader, be haalde zijn 89e en 90e 'overwinning in de luchL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1