HOLLANDS ZEESLAG OP DE NOORDZEE Eiland Singapore voor drievijfde bezet DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Met inzet van groote luchtmacht Koude douche over Engeland BEKENDMAKING Laatste hardnekkig verzet in de stad De Japansche lucht aanvallen op Batavia Nieuwe bonnen Kedactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier óorderkwartier WAAP.IM OPGENQMEH 86ste JAARGANG No. 11725 ZATERDAG 14 FEBRUARI 1942 W ERELDSCHOUW C LAG op slag krijgen ue gealli eerden te incasseeren zonder daar ook maar iets anders te genover te kunnen zetten dan een grooten mond. Nadat de Britten in Noord Afrika weer vrijwel tot hun uitgangspunt aan de Egyptische grens zijn teruggeslagen is thans ook op Malakka de Britsche weer stand vernietigd. De succesvolle operaties der Japanners vonden deze week bekroning-in de. verove ring van Singapore, de sleutel van het Empire-bezit in Oost-Azië. Er mogen in de stad dan nog enkele gevechten geleverd worden, op het eiland kunnen zich nog een aantal haarden van verzet bevinden, voor Engeland heeft Singapore haar waarde verloren, want niemand twijfelt er aan of ook deze laatste wanhopige tegenstand zal binnen luttele uren gebroken zijn. De be- teekenis van dé vesting Singapore wordt thans zooals gebruikelijk is aan de overzijde door de Brit ten verkleind, ofschoon ze tot voor eenige dagen den lof van Singapore verkondigden als hoeksteen van 't Imperium. Het staat dan ook voor ieder vast, dat de val van dit Azia tische bolwerk een enormen na sleep zal hebben. Om dit aan te toonen behoeven wij slechts te ci- teeren watEngelschen zelf zei den: Raffles, de ontdekker van Sin gapore beweerde reeds in 1820 dat het eiland de commandopost betee- kende over China, Japan, Siam, Cambodsja en Cochin-China. De Brftsche minister voor Indië, Ame- ry, verklaarde 17 December jl. nog voor radio-Da.ventry, dat wanneer het den Japanners zou gelukken, Singapore in te nemen, zij ongehin derd den Indischen Oceaan zouden kunnen binnenvaren en al het land dat aan zijn oevers ligt, zou hulpe loos aan de Japanners zijn overge leverd. „Zoolang wij Singapore hou den, kan geen vijandelijke aanval op de landen aan de kusten van den Indischen Oceaan tot volledige ontwikkeling komen". De Daily Telegraph van 28 Jan. [Van dit jaar gaf nog te kennen: „Het verlies van Singapore zou niet slechts den weg effenen naar Ne- derlandsch Indië en Australië, doch ook den vlooten der geallieerden de basis ontnemen om met alle kracht te worden gebruikt". Het zijn wel zwarte dagen die 'Churchill en Rooeevelt op het oogemblik beleven, hoezeer som mige bittertafel-strategen ook be weren, dat het goed gaat! Singa pore gevallen, het Noord-Afrikaan- eche offensief in diggelen, de Rus sen nog steeds aan het „zegevie ren" bij Moskou, Leningrad, enz., maar niet verder en tenslotte als klap op de vuurpijl: Duitsche zee- strijdkrachten, waaronder enkele, die volgens de Engelsche bewerin gen al ettelijke malen „vernietigd" waren, varen door het Nauw van Calais en de Noordzee, in weerwil van andere Britsche beweringen, dat het Empire de zeeën beheerscht Die beheersching mocht dan toch zeker wel zoo dicht bij huis tot uiting komen. Ook ten aanzen van dit onderdeel blijken de Engelsche beweringen op bluf te berusten. Indien ooit, dan zal het de we reld in deze dagen duidelijk zijn, dat Churchill met zijn catastrophen politiek de rol speelt van doodgra ver van het Imperium. r\ E val van Singapore zal ver- strekkende gevolgen hebben voor onze koloniën in O.-Azië, want ongetwijfeld zullen de militaire Operaties der Japanners zich nu geheel op Sumatra en Java rich ten. Nog eens dringt zich op dit moment de vraag naar voren of dit ajles noodig is. Wij meenen stellig van niet. Tenslotte hobben de emigrantenregeering te Londen en de Indische regeering te Batavia zélf aan Japan den oorlog ver klaard en daarmede het onheil over Insulinde gehaald. Dat zij dit deden in het besef, dat Indië's weerbaarheid volkomen ontoerei kend was, maakt de schuld dezer heeren nog zwaarder. Nederlandsch bleod wordt noodeloos vergoten voor een onwaardige, verloren Britsche zaak. Gindsch opgehitst door de Britten als onruststokers in den rug, hier door de Britten in den nacht beslopen, vinden tal van onze landgenooten den dood. Waar hier Nederlandsche aan gelegenheden aangeroerd worden, willen wij niet nalaten te wijzen pp een werk des vredes, dat in ons land tot stand gekomen is: de stichting van den Neder]andsc'hen Kultuurraad. Het zal wel eenig in de geschiedenis zijn, dat een der gelijke belangrijke daad in een bezet land, midden in oorlosgtijd onder de auspiciën der bezettende- macht, doorgevoerd kon worden Onmiddellijk hierbij dient genoemd te worden de installatie van den gouwboerenleider in Noord-Hol land, hetgeen heteekent dat de Nederlandsche Landstand zijn ar beid in dit gewest ais eerste aanvangt. Belde feiten beteekenen echter meer: een stilstand is over wonnen, Nederland bouwt aan zijn toekomst. Scharnhorst, Gneisenau en Prinz Eugen tn contact met Engelsche strijdkrachten ZWARE VERLIEZEN VOOR DE BRITTEN HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Febr. Het opper- bevel van de weermacht maakt bekend: „In het Oosten heeft de vijand zijn aanvallen op talrijke plaatsen van het front voortgezet en hierbij opnieuw zware, bloedige verliezen geleden. Aan het Donefz-front maakt onze aanval in weerwil van taaien, vijandelijken tegenstand, nieuwe vorderingen. In d& wateren ten Oosten van de Krim heeft de luchtmacht met bommen een groot transportschip beschadigd. Op 12 Februari ontstond in het kader van operaties van Duitsche zeestrijdkrachten in het Kanaal, alsmede in het Westelijke gedeelte van de Noordzee gevechtscontact met Engelsche strijdkrachten. Door de formatie onder hevel van vice-admlraal Ciliax, bestaande uit de slagschepen „Scharnhorst", „Gneisenau" en de kruiser „Prinz Eugen" werd volgens tot dusver ontvangen berichten een Engelsche torpedo jager tot zinken gebracht en een andere Britsche torpedojager in brand geschoten. De aanvallende sterke formaties van de Engelsche luchtmacht werden met zware verliezen afgeslagen. Slechts één Duit sche torpedoboot werd door bomtreffers licht beschadigd. Een pa trouillevaartuig is gezonken, nadat het het aanvallende vliegtuig had neergeschoten. De operaties van onze zeestrijdkrachten werden door sterke formaties van de luchtmacht, onder het opperbevel van gene- raal-veldmaarschaik Sperle ondersteund. De verliezen van de vijan delijke luchtmacht bedragen, volgens de tot dusver ontvangen berich ten, 43 vliegtuigen, waarvan het meerendeel door Duitsche Jagers en de overige door de luchfdoelartilierfe van de zeestrijdkrachten en de luchtmacht werden neergeschoten. Tijdens de hevige luchtgevechten gingen 7 eigen vliegtuigen verloren. Aan de Engelsche Zuidkust hebben gevechtsvliegtuigen in scheer- vlucht havenwerken en vliegvelden met bommen van zwaar kaliber bestookt. In Noord-Afrika wederzijdsche activiteit van verkenners. Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers wierpen bij aanvallen overdag en des nachts voor den oorlog belangrijke installaties van de haven Tobroek in brand en stelden door bomvoltreffersbatterijen luchtdoelgeschut buiten gevecht. Op Britsche vliegvelden in de Marmarica werden verscheidene vliegtuigen op den grond vernield of beschadigd. Tijdens luchtge vechten verloor de vijahd nog vijf vliegtuigen. Bij aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen op lucht- en vloot- steunpunten op Malta schoten de ter bescherming meevliegende Duit sche jagers twee vijandelijke vliegtuigen neer. (hans te Londen algemeen af vraagt, waar de Britsche slagsche pen gezeten hebben. United Press meldt uit Londen, dat men aldaar toegeeft, dat de En gelschen in het Kanaal 42 vliegtui gen hebben verloren en wel 20 bom menwerpers, 16 jagers en 6 Sword- fish-vliegbooten. Verbazing in Amerika. Volgens een bericht van United Press uit New York heeft de tij ding van het zeegevecht in het Ka naal en het Westen der Noordzee de grootste verbazing bij het Ameri- kaansche publiek teweeg gebracht. Aanvankelijk wilde m$n dit bericht amper gelooven, daar van Britsche zijde herhaaldelijk was gemeld, dat de Duitsche slagschepen Scharn horst en Gneisenau- niet meer ca pabel waren tot den strijd. De we derverschijning van deze Duitsche oorlogsschepen heeft nog bijgedra gen tot de neerslachtige stemming onder het Amerikaansche publiek. Geestdrift in Italië. Het bericht van de groote Duit sche overwinning in het Nauw van Calais heeft in Italië groote geest drift en vreugde gewekt. UiJ. het communiqué van de Britsche ad miraliteit blijkt duidelijk, aldus zégt men, dat de Engelsche poging, den Duitschers de doorvaart te be letten., geheel mislukt is en dat de Britsche luchtmacht en de vloot- strijdkrachten opmerkelijk zware verliezen hebben geleden, die door de Engelschen zijn toegegeven. Men merkt op, dat daarmede is bewezen, dat de Britsche vloot het Kanaal niet meer kan beheerschen. Aasfra'iscbe parlement in geheime zitting Stockholm, 13 Febr. (D.N.B.) In verband met de ernstige positie, waarin Australië zich bevindt, is, naar de Britsche berichtendienst uit Canberra meldt, het Australi sche parlement tegen 25 Febr. bij eengeroepen. Deze zitting, die twee dagen zal duren, zal waarschijnlijk om veiligheidsredenen geheim zijn. Naar Reuter meldt, is in Austra lië een decreet gepubliceerd, waar door de minister van oorlog de be voegdheid heeft den staat van be leg af te kondigen in alle belang rijke deelen des lands, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan alle bijzondere omstandigheden, voort vloeiende uit den oorlog. Voor Pa poeaJand (Britsch Nieuw-Guinea) is reeds de staat van beleg afge kondigd. Volgens een bericht van den Brit- schen berichtendienst hoeft de Au stralische minister van oorlog me degedeeld, dat tusschen acht uur des avonds en vijf uur des morgens in Queensland alle buitenlanders zich niet op straat mogen bevinden. Duitsche overwinning in het Kanaal maakt groote indruk. ONGEHOORD SCHERPE CRITIEK OP CHURCHILL IN DE BRITSCHE PERS. VIGO, 13 Febr. (D.N.B.) Vol gens radioberichten uit de Ver. Staten heeft het groote Duitsche succes bij den zeeslag in het Ka naal in Engeland een buitenge woon sterken indruk gemaakt. De zender Schenectady meldt: Het be richt over den uilslag van het ge vecht, dat gevolgd is op de cata- strophe van Singapore heeft de Engelsche bevolking tot woede ge bracht. De zender New-York zegt, dat het bericht een golf van op winding in de Britsche openbare meening heeft veroorzaakt. De Engelsche pers richt hevige aan vallen op Churchill en zijn oorlog voering. Uit Stockholm wordt gemeld, dat dé „Nya Dagligt Allehanda' een bericht van United Press be vat, volgens hetwelk de Engelsche bevolking de mededeëling over het gevecht in- het Kanaal als een „koude douche" op het lijf viel. De Londensche correspondent van „Af- tonbladet" meldt, dat men zich In den Haagschen Dierentuin wordt een tentoonstelling geopend ondei het motto: „Der Deutsche Polizist bastelt Spielzeug för die Kinder", naar aanleiding van den „Dag der Duitsche Politie." (Stapf-Mol.) 's-GRAVENHAGE, 13 Febr. Het Bureau van den Weer machtsbevelhebber in Neder land deelt mede: Een Duitsche krijgsraad heeft twee Nederlanders wegens spionnage en twee andere we gens begunstiging van den vijand en verboden wapenbezit ter dood veroordeeld. De vonnissen zijn met den ko gel voltrokken. Nauwe betrekkingen tusschen Spanje en Portugal Ontmoeting tusschen Fran co en Salazar. De minister-president van Portu gal, Salazar heeft een ontmoeting gehad met het hoofd van den Spaan schen staat Franco. Men besloot in de toekomst een zoo nauw mogelijk contact te onderhouden, ter bescher ming van de gemeenschappelijke belangen en wel in den geest van de gesloten overeenkomsten. De Portugeesche pers schrijft c-.a. dat de samenkomst de logische voortzetting, beteekent van de po litiek van toeriadering en vriend schap, welke Spanje en Portugal verbindt.- De plechtige bekrachti ging dezer politiek is van Euro- peesche he teekenis. De onbedreigde vrede op het Pyreneesche schier eiland is voor de geheele wereld een krachtige hoep op beter dagen. Engelsche vlootbewegingen Sterke formatie in de Mid- dellandsche Zee. ALIjECIRAS, 13 Febr. (DNB.) Sterke Britsche vlootformaties zijn te Gibraltar aangekomen en stoom den, nadat zij brandstof en levens middelen hadden ingenomen, on middellijk op in de Midüellandsche Zee. Een vliegkampschip en twee gepantserde kruisers maakten deel van deze formatie uit. In de „Harmonie" te Alkmaar is Noord-Holland, de heer J. Saai, den heer Roskam, geïnstalleerd. dlgt den heer Saai de oorkonde. de boerenleider voor de provincie door den algemeenen boerenleider, De heer Roskam (links) overhan- Polygoon-Bilsén S'echts vischrecht op pachtovereenkomst SLECHTS OVEREENKOMSTEN MET BEROEPSVISSCHERS GELDIG. Bij verwaarloozing oi inge brekestelling ontbinding van het contract Het Pachtbesluit Vischrecht 1941, dat 22 December 1941 werd afge kondigd, schreef in artikel 1 voor, dat op 9 Mei 1940 verpacht visch recht ook verder moest blijven ver, pacht. In de Nederlandsche Staatscou rant van 12 dezer is thans hiervan het eerste uitvoeringsbesluit ver schenen. Dit bepaalt o.m., dat uitgifte van vischrecht slechts mag geschieden door het aangaan van een pacht overeenkomst en dat deze pacht overeenkomst slechts met beroeps- visschers mag worden gesloten. Be- roepsvisschers moeten daadwerke lijk de visscherij uitoefenen als uit sluitend dan wel als hoofdbedrijf. VERGEEFSCHE POGINGEN JA- PANSCHE OPMARSCH TE KEE- REN. „GROOTER SCHOK DAN DUINKERKEN". TOKIO, 13 Febr. (D.N.B.) De correspondent van de Nitsji Nitsji meldt van het front op Singapore: Het eiland Singapore bevindt zich thans voor drie vijfdè in han den der Japansche strijdkrachten. In de stad biedt de tegenstander een laatste hardnekkig verzet, daarbij gesteund door zware batte rijen op de eilanden ten Zuiden van de stad Singapore en door de kustbatterijen van fort Tsjangi op de Oostkust. Bovendien hebben Britsche oorlogsschepen zich in den strijd gemengd. Van de stellingen op de hoogten bij den Boekit Timah hebben de Japanners met vlalcbaan- en krom baangeschut zwaar vuur geopend, dat vooral gericht is op de vijan delijke eilandbatterijen en oorlogs schepen. Het vijandelijke vuur heeft in de stad groote schade aangericht. Ve le gebouwen in de havenwijk en ook olietanks branden. Buiten de stad duren de verbitterde gevechten bij Boekit-Timah en 10 K.M. naar het Westen bij Simapar voort. Sedert Vrijdagochtend zijn, naar Domei meldt, in de Noordèlijke voorsteden van Singapore groote offensieve en defensieve operaties tusschen Japansche en Britsche troepen gaande. Japansche pant serwagens dringen het vijandelijke kamp op ongeveer drie kilometer ten Noordwesten van den rand der stad, ten Noorden van de renbaan, binnen. De Britten concentreeren hun artillerievuur uit het Zuiden der stad op Japansche stellingen om den Japanschen opmarsch tot staan te brengen. Nog grooter schok dan Duinkerken. De correspondenten hebben het gevoel, dat de val van Singapore de Engelsche openbare meehing meer heeft: geschokt dan Duinker ken, dat door officieel e manoeuvres in een glorierijke Engelsche over winning was veranderd. Ditmaal heeft men niet getracht de gebeurtenissen in het Verre Oosten te verdoezelen. Integendeel, de regeeringsleider en de dagbla den hebben de openibare meening er op opmerkzaam gemaakt, dat misschien nog meer nederlagen verwacht kunnen worden. De -New-Yorksche correspondent der Daily Mail meldde gisteren zijn blad, dat de reactie in Ameri ka op den aanstaanden val .van Singapore een mengsel van droef geestigheid en angst is. De bezwij- ldng van dit steunpunt is waarlijk een schok voor de Amerikanen. Zoo schrijft de Herald Tribune, dat de val van Singapore beteekent, dat de oorlog verloren kan worden —of reeds verloren is, De militaire corespondent der New York Post is van meening, dat de oorlog in de Stille Zuidzee verloren is, als de stad zich in handen der Japanners bevindt. De Canadeesche Montreal Star acht het verlies van Singapore en van zooveel soldaten een ontzet- lenden prijs, dién men thans moet betalen voor onderschatting van den tegenstander. Ned. vliegtuigen namen niet aan den strijd deeL TOKIO, 13 Febr. (D.N.B.) Om trent de luchtaanvallen op Batavia wordt van Japansche zijde het vol gende gemeld: Toen het vliegveld bij Batavia ge bombardeerd werd, viel er geen Ne derlandsch vliegtuig te bekennen. Bij den aanval op een ander vlieg veld verscheen er plotseling een eskader. Buffalo- en Blenheim-ma- chines en jagers die probeerden de Japanners tegen te houden. In een hevig luchtgevecht schoten de Ja panners in tien minuten tijds 7 Buffalo's, een jager en 3 Blenheiin hammen werpers neer. Een ander Japansch luchteskader viel de ha ven van Batavia aan en bombar deerde een kruiser en een koop vaarder. Maar öT 8.15 15 Feb n.m. •23 Feb E.K. Maan op 8.51 janavond om onder 18.50 uur 31™ tot morgenochtend V.M. 8p o 10 Mrt. .58 uur l.k. Zondagavond om 18 52 uur "7 onder tot Maandagochtend 19.02 8.56 uur Ook voor aardappelen een bon aangewezen. Voor de volgende week zijn ter verkrijging van de gebruikelijke rantsoenen ^rood en vleesc.h aangewezen ae bons 09 van de daartoe bestemde kaarten. Ook voor 'aardappelen is bon 09 aangewezen, doch deze bon zal geldig zijn tot 28 Febr. De secretaris-generaal van het Dep. van Landbouw en Visscherij is ech ter bevoegd van het hiervoor ver melde uitzonderingen toe te staan. In. een gelijktijdig gepubliceerde beschikking geschiedt dit ook. voor de wateren, die tot dusver niet wer den verpacht, doch slechts tot we deropzegging en uiterlijk tot 1 Maart 1943. De pachters moeten hun water doelmatig bevisschen de voor schriften van visscherij wet en -re glementen in acht nemen en alles vermijden, wat anderen in de uit oefening van hun bedrijf stoort of belemmert. Daarom moeten de pachtovereenkomsten een bepaling inhouden, dat zij van rechtswege zijn ontbonden, zoodra de secr.-gen. yèrklaart, dat de pachters in dit op zicht in gebreke zijn. Bijzondere maatregelen. In bijzondere gevallen kan de se cretaris-generaal ook voorschrijven met wien of onder welke voorwaar den een pachtovereenkomst moet worden 'aangegaan. Als vischrecht is uitgegeven tusschen 28 Mei 1941 en 12 Fe bruari 1942 en daarbij niet is gehandeld zooals boven om schreven, dan moet de eigenaar daarvoor binnen 14 dagen goed keuring vragen aan den secre taris-generaal. Pachtovereenkomsten, die overi gens aan de gestelde eischen vol doen', worden telkens verlengd met den termijn, waarvoor zij oorspron kelijk zijn aangegaan, als de secre taris-generaal op verzoek van den verpachter of den pachter althans niet anders beslist. Dit heeft dus uitsluitend betrekking op pacht overeenkomsten met beroepsvis- schers. Elke pachtovereenkomst, die na 12 Februari 1942 wordt .gesloten wordt eerst van kracht, na.dat zij door den secretaris-generaal is goed gekeurd. Ook voor aanvullingen of wijzi gingen van bestaande pachtovereen komsten is de bovenbedoelde goed keuring vereischt NED. KUST NIET BEREIKT. Engelsch vliegtuig neerge schoten. Berlijn, 13 Febr. (DNB.) Duit sche jagers hebben vanochtend, toen enkele afzonderlijke Britsche vliegtuigen trachtten het Neder landsche kustgebied te naderen, een Hudson neergeschoten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1