HOLLANDS DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Singapore geeft zich onvoorwaardelijk over Vijandelijkheden gisteravond om tien uur gestaakt Japansche valschermtroepen op Sumatra i— lltrduistir Weerman Koot herdacht „Dag der Dirtsche politie'' Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11726 MAANDAG 16 FEBRUARI 1942 1425 7097 3472 3186 2391; 1124 Ï6G9 '808i •135' TOKIO, 15 Febr. (D.N.B.) Het hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat Singapore onvoorwaardelijk heeft gecapituleerd - Ook Reuter heeft gisteravond in een extra bericht de overgave gemeld. Lt.-gen. Jamasj^ta, de opperbevelhebber der Japan- 'v sche strijdkrachten op Malakka, èn lt.-gen. Perciyal, opperbevelhebber der Britsche strijdkrachten aldaar, hebben, volgens een bericht van Domei uit Singapore, gisteravond om zeven uur de documenten ondertee kend, waardoor het stadium Malakka van den oorlog in de Stille Zuidzee wordt, beëindigd. De vijandelijkhe den- zijn langs het geheele front om tien uur gestaakt. De onderteekening geschiedde voor een fabriek van Ford-motoren aan den voet van den heuvel Boekit Timah. De laatste uren was de stad een laaiende hel Om half drie gistermiddag was een groep van vier Britsche officie ren onder aanvoering van majoor Wilde van den Britschen genera- len staf met een witte vlag het hoofdkwartier van het Japansche leger genaderd en verwittigden de Japansche autoriteiten van de be-' reidheid der Britten om zich over te geven. De Japanners overhandigden na mens hun opperbevelhebber óp Malakka, lt.-gen. Jamasjita, deze voorwaarden. De delegatie verliet het Japansche hoofdkwartier om kwart -over vier; nadat men de be sprekingen van. de aanvoerders der béide legers omtrent de' voorwaar den van overgave had bepaald op half zes. Men verneemt, dat onder meer bepaalcj is, dat ten hoogste 1000 gewapende Britsche soldaten in de stad zullen- blijven om de ordo te handhaven, tot de Japansche troe pen de bezetting der stad voltooid hebben. De laatste aren een hel. Volgens de verklaringen van ge wonde Britsche soldaten, die ineen niet-genoernde Nederlandsch-Indi- sche haven zijn aangekomen, leek Singapore in. zijn laatste uren op een laaiende hel. Terwijl de stad in rook gehuld was, zag men dak- looze burgers op straat en in. de pariten slapen liaast uitgeputte soldaten en officieren. Door een vlucht, die aan Duinkerken deed denken, trachtten de Engelschen aan deze hel te ontkomen, doch Japansche duiltbooten en bommen werpers versperden hun den weg. Slechts enkelen wisten te ontsnap pen. Een klein Australisch oorlogs schip. dat uit Sydney kwam, nam 7 mijl van Singapore van een in brand staand transportschip van 20.000 ton 1334 soldaten op en haalde er.200 andere uit het water Een klein gedeelte der Australi sche troepen is op Java aangeko men. Een ander kléin transport schip, dat gewoonlijk slechts 50 personen vervoert, bereikte Java met 500 vluchtelingen. Al deze men schen deden opgewonden verhalen over de vreeselijke laatste uren in Singapore. Churchill's commentaar. Volgens den Britschen berichten dienst heeft Churchill gisteravond een radiorede gehouden, waarin hij mededeelde, dat Singapore was ge vallen. Terwijl hij zich richtte tot „de geheele Britsche wereld, tot onze trouwenvrienden in Britsch- Nèderlanders. Ook Uw vaderland Is In gevaar Helpt mede, het bolsjewisme te vernietigen, door dienst te nemen bij de Waffen S$. Voor aanmelding en Inlichtingen wende men zich tot de Waflen SS, Stadhouderi>iaan 32, Den Haag Foto Feilinga-Peters Indië en Burma, tot onze bondge nooten in Rusland en tot onze stam verwanten in de Veréehigde Sta ten", zeide hij: ,Ik spreeik tot u allen in de schaduw van een zware militaire nederlaag van groote be- 'teekenis. Het is een nederlaag voor Engeland en voor het Britsche rijk. Singapore is gevallen. Het geheele Maleische schiereiland is onder den voet geloopen. Andere gevaren om ringen ons". Neder'andsche officieren bij Roosevelt Militaire en vlootaahgele- genheden besproken. WASHINGTON, 15 Febr. (A.N.P.) President Roosevelt heeft Vrij dag in het Witte Huis geconfe reerd met de chefs der Néderland- sche militaire en marinedelegatie, die hier onlangs uit Londen zijn aangekomen,, waarschijnlijk om nauw contact te onderhouden met den vereenig-den BritschAmeri- kaanschen staf en de Australi sche en Nieuw-Zeelandsqhe officie ren. Generaal Dijxhoorn en schout bij-nacht Termijtelen werden aan Roosevelt voorgesteld door den Ne- derlandschen gezant te Londen. Bij het verlaten van het Witte Huis verklaarden de officieren, dat zij militaire en vlootaangelegenhe- den hadden besproken, maar zij weigerden iets naders mede te deelen X Vliegveld van Palembang bezet AMBON WELDRA GEHEEL INGENOMEN? NEDERLAND MOET DE ROMMEL DER AMERIKANEN OPRUIMEN- TOKIO, 15 Febr. (D.N.B.) Sterke Japansche val scherm troepen zijn gisteren geland bij Palembang op Sumatra en hebben het vliegveld aldaar bezet. Palembang is het cen trum van het grootste olieveld op Sumatra. Bij een massalen aanval op het vliegveld van Palembang hebben Japansohe legervliegtuigen Vrijdag negen vliegtuigen neergeschoteri of op den grond vernield. Tijdens la tere luchtgevechten werden acht vijandelijke vliegtuigen vernield. Bij een verrassen den aanval op de luchtbasis Pakan Ba-roe op mid den Sumatra door de luchtmacht van het Japansche leger zijn, naar Domei meldt, met bommen en ma chinegeweer vuur talrijlcevijandelij- ke machines, o.m. 4 Blenheim bom menwerpers op den grond vernield. Aan de kust van de Straat van Makassar hebben Japansche vlie gers ten Westen van Balilc Papan op Oost-Borneo in de rimboe een zorgvuldig verborgen luchtbasis ontdekt. Met machinegeweervuur vernielden de Japansche vliegers drie juist gelande toestellen. Van. drie jagers, die in dén strijd tracht ten in te grijpen, werd één neer geschoten, een tweede gedwongen eefi noodlanding te maken. Voorts wordt gemeld, dat giste ren nog twee vliegtuigbases van den tegenstander zwaar beschadigd zijn. De oorlogscorrespondent van de Yomioeri Sjimboen meldt, dat een sucesvolle landing van Japansche eenheden op Am-bon is uitgeveord. De correspondent verwacht, dat het ïiland spoedig geheel bezet zal ójn.^. Dagelijks wordt het aantal gevangenen en ovqrloopers grooter. De verliezen van den tegenstander ot 14 Februari bedroegen 300 doo- den en 2600 gevangenen. Voorts werden o.m. 7 kanonnen, 9 stuk ken afweergeschut, 2 tanks, 8 vliegbooten, 2 motórtoroedoboöten en veel munitie buitgemaakt. Tien bommenwerpers van het type Lockhead zijn volgens Domei door Japansche marinevliegtuigen boven het eiland Ban ka neerge schoten. De Japanners leden geen verliezen. Waarom moet Nederland de rommel opruimen? De Jat>an Times and Advertiser schrijft, dat de Nederlanders -wei nig ingenomen zijn met de ver traagde benoeming van vice-admi- raal Helfrich tot opperbevelhebber van de geallieerde ylootstrïjdkrach- ten in het Zuidwestelijk deel van 1 den Stillen Oceaan en zegt, dat 't niet te verwonderen is, dat. de Ne derlanders niet graag met een ver antwoordelijkeh post worden be last, nadat hun strijdkrachten door" fouten der Amerikanen geleden hebben. Het blad wijst er op, dat toen admiraal Hart naar Java kwam en het commandc "over het hoofd van den meer geschikten Ne- derlandschen bevelhebber heen aan vaardde, de catastrofale slag nabij de kust van Java. waarbij een groot deel der geallieerde vloot in de Oost-Indische wateren werd vernie tigd, er het gevolg van was. Nu de geallieerde vloot is uitgeschakeld, wordt een Nederlandsche bevelheb ber met een gezaghebbende positie gekleed. Waarom moeten de Neder landers er toe gedwengen worden den rommel op te ruimen, die de 'Amerikanen hebben achtergelaten'' De Amerikanen hebben den strijd gehaald naar het gebied, dat de Ne derlanders wenschten te sparen. De Amerikanen hebben den beslissen- den strijd in dat gebied verloren en nu zij de verantwoordelijkheid héb ben afgewenteld op de Nederlan ders, komen er nog meer Amerika nen om er op toe te zien, dat de strijd dat gebied zal blijven teis teren. Geen wonder dat: de Neder landers zich onbehaaglijk gevc-elen. Generaal-oberstRommel helpt mede. De auto van den opperbevel hebber van het Duitsche Afrikacorps ls ln het woestijnzand blijven steken. De legerche^ helpt zelf mede om den wagen weer vlot te krijgen. Transatlantic-Recla, PK. Valtingen Engeische bommen op Duifscbe kinderkliniek Roode Kruisteeken niet ont zien. BERLIJN, 14 Febr. (D.N.B.) Bij de vannacht uitgevoerde aan vallen van Britsche bommenwer pers op West-Duitsche plaatsen, werden acht brisantbommen ge worpen op de kinderkliniek van het gemeenteziekenhuis te Essen, De kinderkliniek werd'- zwaar be schadigd. Zes dooden, onder ,wie vijf. kinderen, en elf gewonden, on der wie drie kinderen, zijn de slachtoffers van deze nieuwe be wuste actie der Engeische lucht macht,- aan wie de ligging van het ziekenhuis té Essen" bekend is, temeer daar allee huizen in de omgeving van het ziekenhuis- voor zien zijn van groote roödlekrüis- tèekens. Dat deze aanvallen op ziekèm huizen met voorbedachten' rade zijn uitgevoerd bewijzen ook de plaatsen, waar de óverige bommen te Essen zijn neergekomen. De Britten hebben bovendien nog vijf bommen in de nabijheid .der ste delijke ziekenhuizen laten vallen en de oorenkliniek door een brisant bom verwoest. Naar voorts verluidt, hebben Britsche vliegers in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een kerk te München-Gladbach aangevallen en' met. bommen zwaar beschadigd. Duitschland strijdt voor Buropa Succesvolle aanvallen aan het Oostfront VERSCHILLENDE SCHEPEN IN DE AFRIKAANSCHE WATE REN ZWAAR ^BESCHADIGD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Fébr. (D.N.B. Het opperbevel, van de weermacht maakt bekend: In het Óósten zijn ook gisteren de aanvallen van den vijand mislukt, die op enkele plaatsen aan het front steeds weer wer den herhaald. Eigen aanvalsondernemingen verliepen succesvol. Formaties gevechtsvliegtuigen en stuka's van de luchtmacht de- dien ondanks ongunstige weersomstandigheden doeltreffende aanvallen op vijandelijke troepenbewegingen-, vernietigden ver scheiden marcheerende kolonnes van den vijand volledig en ver nietigden een groote hoeveelheid ravitailleeringsmateriaal. In het hooge noorden werden installaties van den spoorweg Moer-, mansk verwoest. In Noord-Afrika hebben stuka's van de Duitsche luchtmacht gemotoriseerde afdeelingen van den vijand in de- omgeving van Ain el Gazala gebombardeerd. In de wateren ten Noorden van Benghazi beschadigden Duitsche gevechtsvliegtuigen van twee geëscorteerde Britsche konvooien nog twee vrachtibooten van lo.OOO ton in totaal zoo zwaar, dat ook deze schepen vernietigd geacht kunnen worden. Bovendien werden twee liohte kruisers, twee torpedojagers en een groote koopvaarder door bommen getroffen. Ten Oosten van Malta is een patrouillevaartuig door een luchtaanval vernietigd. Eer duikboot bracht aan de Afrikaanschc- kust ter hoogte van Mersa Matroe van een konvooi/twee schepen tot zinken. .Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nach' op enkele plaatsen in Zuidwest-Duitschland storingsaanvaller gedaan, die militair zonder succes bleven. De verliezen der Britsche luchtmacht, bij den strijd ter ze» en in de lucht, die 12 dezer in het. Kanaal werd geleverd, zijn tot 49 vliegtuigen gestegen. Verwacht mag. worden, dat in deze luchtgevechten nog 13 andere vijandelijke toestellen zijn neerge schoten., Bij deze gevechten onderscheidden zich de formaties on der het, opperbevel van generaal -vel d maarsoh alk Sperrler, aan gevoerd door genera^l-vlieger Coeler en kolonel Galland. - De Sowjetluchhmacht heeft in de periode van 7 tot 14 Febr 153 vliegtuigen verloren. Daarvan werden er 88 in lucbtgevech ten en 38 door luchtdoel artillerie neergeschoten, de rest. op der: grond vernield. In hetzelfde tijdsverloop gingen aan het Oostelij' front 25 eigen toestellen verloren. Bij de gevechten in den Noordelijken sector van 't Oostelijk 'ront heeft wachtmeester Kirchner.-stukleider bij een stormba» terij, zich bijzonder onderscheiden door in den loop van drie de gen 11 aanvallende vijandelijke tanks stuks te schieten, waar mder verscheidene bijzonder zware. V Churchill somber gestemd „ALSOF WATERMASSA'S ON WEERSTAANBAAR DOOR DE BEDDING RAZEN". In zijn .gisteravond gehouden ra diorede heeft Churchill een over zicht van den strijd -gegeven en betoogde dat ondanks alle groote verlijzen de toestand van Engeland in Augustus 1941 beter was dan in 1940. Churchill sprak vervolgens over den tegenwoordigen toestand, waar bij hij wéés op de Amerikaansche deelneming aan den oorlog en trachte de gebeurtenissen in de 'Sowjet-Unie als een voor' Engeland gunstiger factor voor te stellen. Daartegenover echtej, zoo zeide hij, staat het feit, dat Japan aa.n den oorlog ging deelnemen.' Engeiand zou nooit in staat geweest zijn alleen de Zuidzee en het Verre Oos ten te verdedigen, terwijl het in de Middellandsche Zee en op den At- lantischen Oceaan moest vechten. „Japan triumfeert". Churchill zeide, eigenlijk niet te hebben geloofd dat Japan in den oorlog zou gaan. „Thans echter triomfeert Japan en wij zijn zeer in het nauw gebracht. De si'agvloot in den Stillen Oceaan „dit schild der zeemacht", zooals Churchill "t uitdrukte, is „tijdelijk ter aarde geworpen." „Wij staan thans bloot aan den aanval van een krijgshaf tig ras; dat uitstekend' gewapend is. Terwijl wij in Europa onze vloot verkleinden, geschiedde m Japan het tegendeel. Het is of een* rivierdam bezweken is en 'de wa termassa's onweerstaanbaar door de bedding razen. In geen geval mogen wij de Japansche oorlogs machinerie onderschatten. Na lofuitingen voor - Tsjoengking en Tsjang-Kai-Sjek vervolgde Churchill: „Ik heb nooit beloofd, dat wij een gemakkelijken tijd te gemoet gingen. Thans moet ik zeg gen, dat eenzeer ongunstige en moeilijke tijd voor ons ligt. Dat zal vele maanden zoo voortduren." Niettemin stelde Cchurchill zich op het standpunt, dat. de eigen schappen. die Engeland in den zo mer van 1940 gered hadden, het ook door deze beproevingen heen zouden brengen. Er is maar één misdaad, aldus zeide hij', dat 'den Vere,enigdén landen en voojral En geland „van dé overwinning zou kunnen berooven", en dat is de misdaad van de, zwakheid en de. on eenigheid. Maan op vana vond om onder 9.21 «Q titii* 20-26 23 Feb UUr lOMrt. E.K. tot morgenochtend L.K. 3 Mrt. q ca - 17Mrt. v.m. g.54 uur n.m. Onder veel belangstelling heeft de N.S.B. en in bijzonder de W.A. gis teren het feit herdacht, dat de weer man Hendrik Koot een jaar geleden ten gevolge van een aanslag over leed. Om het middaguur verzamelden zich de W.A.-formaties op het ven delkwartier „Hendrik Koot", aan den Singel, waar later ook de af- marsc/h begon. Op het Waterlooplein bij het J. D. Meijerplein, d: plaats, waar Hen drik Koot was gevallen, stonden twee W.A.-leden opgesteld met een krans. Hier werd halt gehouden en een minuut stilte in acht geno men. Vervolgens trok de stoet verder naar de begraafplaats „Zorgvlied". Tot de genoodigden behoorden o m.'He gevolmachtigde voor Am sterdam van den Rijkscommissaris senator dr. Böhmcker. De waarne mend commandant der W.A., opper- heerbahleider W. O. van 't Hof. voerde het woord. Dragen van uniform en insigne Belemmerende bepalingen opgeheven. Van bevoegde zijde deelt mén 't volgende mede: Nu de N.S.B. de eenige politieke partij is, die in het bezette Neder landsche gebied bestaat, kan het verbod tot het, in dienst of bij ge kleed gaan in uniform, dragen van insignes van de N.S.B., van haar neven-organisaties en van de door den Rijkscommissaris erkende li chamen, niet gehandhaafd worden. Ook in dienst dragen tan de uni formen van de N.S.B., van haar ne ven-Organisaties en van de door den Rijkscommissaris erkende lichamen dient, te worden toegestaan, tenzij voor het verrichten van den dienst (b.v. bij P.T.T. of Spoorwegen),, be paalde uniformkleeding voorge schreven is. In verband hiermede hebben de secr.-gen. van 't dep. yan Binnen- landsche Zaken en van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming in opdracht van den comm.-geu. voor. Bestuur en Justitie, beschik- 1 kingen uitgevaardigd, waarbij in het vervolg insignes en uniformen van de. N.S.B., van haar neven-or- ganisaites en van de door den rijkscommissaris erkende lichapaen door ambtenaren, hoogleeraren, on derwijzers enz. in dienst mogen worden gedragen. Voorts is- dcor den secr.-gen..van het dep, v. Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming bevorderd, dat.het aan studenten van univer siteiten en hoogescholen, zoomede aan leerlingen van onderwijsinrich tingen in den uitgebreidsten zin des woorcte is toegestaan de even- bedoelde insignes en 'uniformen te dragen in dé géboiiwèh én cp de terreinen der universiteitxen en höogescholen en inrichtingen van onderwijs. Hou op met dat gepraat. Toon meegevoel metterdaad. Giro 5953 WINTERHULP NEDERLAND. Parool: „Wij offeren om te helpen" In verscheidene plaatsen in ons land is gisteren voor de minder be deelden de aangekondigde „Dag dér Duitsche politie" georganiseerd fin Amsterdam waren duizenden kin deren in Krasnapolsky te gast en genoten van een overyloedigen maaltijd, voorgezet door de Duit sche. politiemannen. Héél den dag duurde dit feest en in den namid dag kwamen ook zij aan de beurt, die niet over een bewijs van toe gang beschikten.'Zelfs de thuisge bleven broertjes en zusjes kwamen aan de beurt. Aan dezen maaltijd zaten ver schillende Duitsche autoriteiten aan, evenals de stedelijke direc teur van „Winterhulp". Des Zater dags was de „Dag der Duitsche politie" reeds ingeluid met een marsch door drie politie-cotnpag- nieën door dg binnenstad. In Den Haag werd de dag even eens opgewekt gevierd. Het begon des morgens met ceh vlaggenpa'ra- de en marschen van muziekcorpsen Het hoogtepunt was hier een erw tensoepmaaltijd aan circa 4000 kin deren in den Dierentuin. Ook hier waren tai van Duitsche autoritei ten aanwezig, om de blijde gedich ten der l^inderen gade te slaan. Des avonds vond nog in den Die rentuin een „bonte avod" plaats, die werd bijgewoond 'd'oor 2500 personen. Vermeld dient nog tè worden de in Den Haag georganiseerde ten toonstelling van kinderspeelgoed, vervaardigd door uit oud materi aal door de mannen in hun vrijen tijd. Voer deze tentoonstelling be stond veel belangstelling en ver wacht mag worden dat deze be langstelling nog wel eenigen tijd zal aanhouden. In Rotterdam yiel een één-pans- maaltijd niet minder in den smaak 1200 arme kinderen vulden hier hun buikjes en lieten zich den maaltijd opperbest smaken. Vermelden wij tenslotte nog dat ook in Arnhem, in de Coehorrfka- zerne een gretig gebruik gemaakt is van datgene wat „De dag der Duit sche politie" bood. En zoc werd 'deze „dag" in talrij ke plaatsen des ïanfls een succes en zal menig kindreeds nu weer uitzien naar de herhaling daarvan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1