HOLLANDS r DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1855 Tokio een zee van vlaggen Ned. Volksdienst en Groene Kruis gaan seinen r*" Kedactié en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11727 DIf SDAG 17 FEBRUARI 1942 Morgen viert Japan feest Batavia door vluchtelingen ^overstroomd. Opperbevel der geallieerden naar Au stralië? TOKIO, 16 Febr. (DNB.) Sinds de vroege ochtenduren zijn Tokio en alle andere Japansche steden veranderd in een zee van vlaggen, nadat de radio gisteravond het be richt over de onvoorwaardelijke Britsche capitulatie van Singapore had verspreid. Voor het keizerlijke paleis en op vele pleinen der stad verzamelden zich sinds de vroege ochtenduren tienduizenden geestdriftige Japan ners, die zullen deelnemen aan de georganiseerde optochten. Officieele feesten zullen in heel Japan morgen plaats, hebben. In een onafgebroken stroom hebben gezanten en militaire attaché's der verbonden staten bezoeken gebracht aan de Japansche hoofdkwartieren van leger en .vloot, om hun geluk- wenschen aan te bieden bij den val van Singapore. De ambassadeurs^ van Duitschland, Italië, Mandsjoe- kwo en Nanking en de gezanten der mogendheden van het. pact van drie maakten, hun opwachting bij den chef van den staf van het leger. Verklaring van Tojo. De premier, Tojo, heeft in een Uitvoerige verklaring van den rijks dag zijn standpunt bepaald omtrent de situatie-in Oost-Azië, na de ca pitulatie van Singapore. De val van Singapore, zoo ver klaarde hij, 'beteekent de bezetting van alle belangrijke Britsche en Amerikaanse he steunpunten in Oost-Azië door de Japansche troe pen. De Japanners zullen voortdu rend de operaties in Burma voort zetten om de Britsche militaire steunpunten te veroveren en om dezen Anglo-Amerikaan schen ravi- tailleeringsweg voor Tsjoengking te blakke© ren. Tojo verzekerde voorts, dat Ja pan ook do wenschen en de tra ditie der «bevolking van Ned.- Indië zal respecteeren, indien deze de bedoelingen van Japan begrijpt en bereid is aan deri opbouw van een groot er Oost- Azië mee te werken. Omtrent het China van Tsjoeng king merkte Tojo op. dat dit met het oog óp den voortdurenden op- marsch der Japansche troepen in Burma veroordeeld is binnenkort afgesneden te worden. Het bewind van, Tsjang Kai-sjek is' geïsoleerd en hulpeloos en Japan is voorne mens dit bewind met alle vastbe radenheid den doodsteek toe te dienen. De staatsman gaf evenwel de ver zekering, dat Japan's standpunt je gens de bevolking van China dus danig is, dat het streeft naar. broe derlijke aaneensluiting met haar. Want Japan is voornemens den nieuwen opbouw., van Oost-Azië in samenwerking met de bevolking van Ghina tot stand te brengen. Batavia door vluchtelingen overstroomd. In een speciaal bericht uit Ba tavia meldt de Daily Mail, dat Ba tavia op het öógenblik door Vluch telingen uit Singapore en van het Maleische schiereiland wordt over stroomd. Ten slotte, meldt de Daily Mail, dat de militairen in Batavia reeds er van spreken, dat het opperbevel van de geallieerden in Oost-Azië spoedig naar Australië zal worden overgeplaatst. Naar Domei meldt, zouden de vijandelijke strijdkrachten, die op de eilandvesting Singapore tot de overgave genoodzaakt,werden, on geveer 60.000 frian sterk zijn, van wie ongeveer 15.000 Engelsehen en ^15.000 Australiërs,'de overige 30.000 Indiërs. Voorts wordt bekend, dat Kinderspelen zijn op de rijbaan .verboden! Art 37. Wegenverkeers- regeling. (Polygoon-Seym), Japansche marine in opleiding. Een marinesoldaat oefent met den schaarverrekijker, om de positie van een vijandelijk machinegeweer nest vast te stellen. (Orbis-Holland). zich in de stad Singapore op het oogenblik van de bezetting nog ongeveer een millioen menschen be vond, onder wie 120 Engelsche vrouwen en kinderen. Onmiddellijk na de capitulatie van Singapore hebben Japansche vlootstrijdkrachten, naar Domei meldt, de vestingen op en om het eiland Singapore in bezit genomen en tegelijkertijd een aanvang ge maakt met het opruimen der mij nen in de wateren in de omgeving. Tntusschen hebben schepen der Ja pansche vloot hun aanvallen op schepen voortgezet, die uit Singa pore waren gevlucht. s Singapore binnengerukt. Gisteravond om 8 uur (Japansche tijd) zijn de eerste gesloten Japan sche colonnes, de tankformatie Ki- tajama aan des pits, de stad Sin gapore binnengërukt. Op het vröe- gere paleis van den Britschen gou verneur en op talrijke andere be langrijke gebouwen wappeH reeds de japansche vlag. Het Japansche opperbevel te Sin gapore is door de Éngelschen in gelicht over de mijnvergperringen voor de haven. Voorts is een over eenkomst tot stand gekpmen over het gebruik van in de haven lig gende Britsche oorlogsschepen. Rangoon een ledige stad Toestand ernstig. in Birma zeer BANGKOK, 16 Febr. (DNB.) Radio Rangoon heeft hedenmiddag den toestand in Birmq uiterst ern stig genoemd. Door het vertrek der burgerbevolking is Rangoon reeds een ledige stad geworden. De Ja pansche troepen hebben de omge ving van Thaton bereikt, dat 60 km. ten noorden van Martaban ligt en-Jnen veywacht in Rangoon een spoedigen aanval der Japanners op de stad. De afstatid van Thgton naar den weg en de spoorlijn, die van Rangoon naar Mandglay leidt en het eerste deel vormt vgn de beroemde Birmaroute bedraagt slechts 130 km. Pa'embang bezet Admiraal Hart gesneuveld. STOCKHOLM, 16 Febr. (ANP.) De Londensche nieuwsdienst beves tigt, dat de Japanners Palembang hebben bezet. Admiraal Thomas Hart, die deri 7enPFebr naar men zcide wegens ziekte het opperbevel over de ge allieerde vloot in den Stillen Oce aan aan den Nederlandscli-Indi- schen vice-admiraal Helfrich moest overgeven, is volgens bericht uit Soerabaja aan boord van den Ame- rikaanschen kruiser „HoustoiV' ge sneuveld. De kruiser „Houston" werd den 4eri Febr. in deri zeeslag bij Java met twee Nederlandsch-In dische kruisers tot zinken gebracht. Convooi voor Malta aangevallen Verschillende Britsche sche pen onbruikbaar gemaakt. BERLTJN, 16 Febr. (D.N.B.) In aanvulling op' het weermaohtbe- richt wordt aan het D.N.B. gemeld: In samenwerking met formaties Italiaansche torpedovliegtuigen is de Duitsehe luchtmacht er in ge slaagd de verliezen der Britsche marine en koopvaarejij vloot te ver- grooten. Sedert den Hen Febr.-zijn in het Oostelijk deel der Middel landse he Zee een lichte Britsche kruiser, een patrouillevaartuig en twee koopvaardijschepen van teza men 19.0JK) brt. tot zinken gebracht. Verder werden twee lichte Brit sche kruisers, twee torpedojagers en twee groote koopvaardijschepen van tezamen 15.000 brt. zoo zwaar getroffen, dat zij waarschijnlijk verloren zullen zijn. Door Duitsehe verkenningen is zonder twijfel ko men vast te staan, dat deze sche pen behoord hebben tot een voor Malta bestemd convooi. Door dezen succesvóllen aanval werd het con vooi verhinderd Malta aan te doen en zijn de overige scheden tot om- keeren gedwongen. In het kader van den „Dag der Duitsehe Politie", onthaalde de Ordnungspolizei te Dén Haag 3000 kinderen op een eenpansmaaltijd. Oberstürmführer Rauter (rechts), en Gen. Schumann brachten de en thousiaste kinderschaar tijdens deü maaltijd een bezoek. (Stapf-Mol). Duitschland strijdt voor Europa Plaatselijke actie aan het front in Noord-Afrika TALRIJKE GEVANGENEN AAN HET OOSTELIJK FRONT. HOOFDKWARTIER* VAN DEN FüHRER, 16 Fobr. Het opper-' bevel der weermacht maakt bekend: In den centralen sector van het Oostelijk front werd een detf ingesloten vijandelijke formaties .vernietigd. Achthonderd gevan genen en 42 kanonnen vielen ons in handen. Ook in de andere fronlsectoren .leed de vijand nieuwe zware verliezen. In den strijd tegen de bolsjewistische luchtstrijdkrachten werden gisteren, bij twee eigen verliezen 4-6 vijandelijke vliegtuigen vernield. In het Kanaalgebied piaatste een blokkadëbreker in een .kort gevecht met vijandelijke motortorpédobooten verscheidene treffers. De ondergang van een Britsche motortorpedoboot is waarschijn lijk. In Noord-Afrika hadden plaatselijke aanvallen van Duitsch- Italiaansche strijdkrachten een geslaagd verloop. Op Malta werden door bomtreffers van Duitsehe formaties gevechtsvliegtuigen aanzienlijke vernielingen onder de militaire installaties en kade-inrichtingen van de haven van La Valetta aangericht. Bij luchtaanvallen op vliegvelden van het eiland wer den drie op den grond staande Britsche bommenwerpers vernield en benzine-dopots in brand geworpen. In luchtgevechten boven Malta en in het Oostelijk deel van Cyrenaica schoten Duitsehe jagers zónder eigen verliezen 15 Britsche vliegtuigen neer. In het slagen van den doorbraak onzer zeestrijdkracfoten door het Kanaal hebben de onder-beveLvan kapitein-ter-zee en commo dore Ruge staande mijnvegers alsmede escorte-vaartuigen een groot aandeel gehad. t -Een warm maal voor tien cent Dank zij het initiatief van den Ne- derlandschen Volksdienst is te Pnrmerend een centrale keuken in het leven geroepejrt, waar een heerlijk warm maal voor deh luttelen prijs van een dubbeltje kan worden afgehaald. (Pax-Holland-De Haan-m) Critiek op C&urchil! neemt toe Scherpe aanvallen in het Lagerhuis verwacht. Zijn laatste rede hoogst onbe vredigend. STOCKHOLM, 16 Febr. (D.N.B De Londensche correspondent der „Goeteborgs Handels och Sjoefarts Tidningen" maakt meldipg van toenemende politieke spanning in Engeland, die van rechts en links tegen Churchill merkbaar wordt. De binnenlandsche politieke crisis in Engeland ontwikkelt zich snel en zou nog erger kunnen worden, dan indertijd de Noorsche crisis. Ook in linksche kringen, zoo con stateert de correspondent verder, fleemt de critiek toe. Bij de eerstvolgende parlemcnts- debatt-Mi zal Churchill hard aange-, pakt worden. Zoo meldt de Londen sche correspondent van Nya Dag- ligt Allehanda. Churchill moet cin delijk, zoo wordt' 'verder 'gezegd-; zijn geheele kracht wijden aan het minister-presidentschap en strate gische problemen overlaten aan een man, die van zijn kant al zijn tijd aan deze taak kan .wijde,n. United Press noemt de stemming in Engeland een politieke crisis. Mien .meent te Londen,, dat de ern stige kwestie, die zich heeft voor gedaan, niet kan worden geregeld door handige redevoeringen of door het prestige van Churchill. Sommi gen gelóoven zelfs, dat Chürchiïïs- positie als premier in gevaar ver keert. De diplomatieke correspondent varL, het D.N.B. schrijft: de radio rede van Churchill is meer dan een bewust pastoraal gehouden overzicht van den toestand. Dit overzicht is een mea culpa en een bekentenis van de va banque spe ler, die, gewaarschuwd als hij is voor den chaos, die na jiem komt, zich nog een laatste kans verschaft en door het dreigen met drastische in Bijbelsche woorden vervatte maatregelen de oppositie in eigen huis den mond wil snoeren. Ook boven deze laatste rede van Churenill staat het motto: „De doodgraver van het Imperium", Italiaansch Weermachtbericht Negen vijandelijke schepen ^vernietigd ROME, 16 Febr. Het Italiadn- sche weermachtbericht luidt als 4olgt: Lucht- en zeestrijdkrachten der as hebben in succesvolle,, welbe rekende samenwerking een schitte rend succes behaald door op te tre den vanuit de verschillende steun punten in de Middellandsche Zee. Het groóte vijandelijke convooi, dat gesjghaleerd werd door onze verkeniTihg bij zijn poging om, ver deeld in verscheidene groepen en onder sterk escorte van Alexandrië uit Malta te bereiken, werd weer herhaaldelijk aangevallen. Een deel van het convooi werd vernietigd,, een ander deel gedwongen rechts omkeert te maken. Tijdens de gevechtshandelingen van 13 tot 15 dezen zijn in totaal, naar is geconstateerd, zeven koop vaarders, een torpedojager en een klein- escorteschip in den"grond ge boord. Acht-koopvaarders, vijf krui sers en twee torpedojager» werden beschadigd, twee vliegtuigen ver nietigd. Ook in Cyrenaica heeft de Duit sehe en Italiaansche luchtmacht bijzonder levendige bedrijvigheid ontplooid. Zij bestookte in scheer- VISSCfiERIJREGLEMENTEN GEWIJZIGD IJsselmeervisschers moeten de vangst op zëé sorteeren, 'S-GRAVENHAGE, 16 Febr. Jn de Nederlandsche Staatscourant van 16 Febr. is een besluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van Land^ bouw en Vis^cherij verschenen, wftarbij eönige visscherijreglemen ten worden gewijzigd. De bedoeling van de eerste .wijzi ging is het verminken van visch- soorten, waarvoor een minimum- maat is vastgc-seldom zoodoende het bepalen van- de juiste rriaat onmogelijk, te maken, te bestrijden. Daarom wordt opzettelijk vermink te visch als ondermaatsche be schouwd.' De bedoeling v.an een ander arti kel is, om- overtreders van een voorwaarde, welke- door het districtshoofd in eene verleende schriftelijke vergunning is opgeno men, strafbaar te stellen. Verder is het niet langer toege laten, wanneer' in het I.lsselmeer met een wdarskuil, een kwakkuil, of een garnalenkor wordt gevisc' t, de vangst ongesorteerd naar de ha ven te vervoeren en eerst daarna de ondermaatsche exemplaren vrij te laten. Thans moet dadelijk worden ge sorteerd en alleen gedurende den hacht is eene uitzondering toegela ten. Een zeer belangrijke wijziging is nog, dat voortaan voor het visschen met alle yischtuigen in het IJssel- meer een schriftelijke vergunning van het districtshoofd is vereischt. Slechts het visschen met één hen gel is uitgezonderd. Straatnamen in Amsterdam gewij zigd. Op grond van het besluit van den commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie van 3 Januari j.)., heeft de burgemeester bepaald, dat de namen Wilhelminastraat, Julianapark, Julianaplein, Prins Bern hard park, Prins Bcrnhard- 'plein en Beatrixpark worden gewij zigd in resp.: Wester-Gasthuis- straat, Pauwenpark, Amstelstati- onsplein, Frankendaeljmrlc, Gooi- plein en Diepenbrockpark. Verder heeft, de burgemeester bepaald, dat de naam Wibautstraat. zal worden vervangen door Wees- perpoortstraat. vlucht op stoutmoedige wijze au to's, artilleriestellingen en troepen concentraties van den tegenstander met mitrailleurvuur en bracht hem zeer zware, verliezen toe. Escadrilles van onze jagers heb ben in den strijd met een groot aantal Curtiss-toestellen vier tegen standers neergeschoten en vele an dere getroffen. Een onzer toestellen is niet teruggekeerd. Duitsehe en Italiaansche forma ties hebben herbaalde malen de doelen op Malta met zichtbaar suc ces met bommen bestookt. Omvang rijke branden werden nog op groo- ten afstand van het eil.and tijdens den terugtocht door de vliegers waargenomen. Een onzer duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. De vijand heeft zonder succes aanvallen gedaan op Tripolis en Bengazi. Talrijke bommen, die in de eerste ochtenduren van'gisteren werden uitgeworpen boven Au-, gusta, Cyracuse en Florida, beseha- digden enkele gebouwen zwaar. Deze aanvallen eischten enkele doo- den en gekwetsten onder de bur gerbevolking. Maan Maan op vanavond om onder 9.47 to er 21.33 isw, 18.55 uur 10 Mrt. E.K. tot morgenochtend L.K. 3 Mrt; q et O) 17 Mrt. V.M. 0.^6 UUr N.M. Naar 't Nat Dagblad verneemt is in de naaste toekomst een sa mengasn te verwachten van den Nederlandschen Volksdienst en de Nederlandsche Vereen. „Hef Groene Kruis." Werktijden en gaslooze uren Bij verschuiving van den werktijd 5y2 uur onafgebro ken arbeid toegestaan. 's-GRAVENHAGE. 16 Febr. De Secr.-gen. van het-Dep. van Sociale Zaken heeft bepaeld, dat in fabrie ken of werkplaatsen, wa^vc gebruik wordt gemaakt van/de door hem, in verband met de gaslooze uren, geopende mogelijkheid tot werk tijdverschuiving,'de arbeidstijd niet na uur arbeid behoeft te worden afgewisseld door een half uur rust Echter zal' dan na 5*4 uur arbeid een onafgebrokorj, rusttijd van ten minste een half uur moeten plaats vinden. Mocht tengevolge van be paalde verordeningen niet tot 9 u. des nam. kunnen worden gewerkt, dan is het geoorloofd met een on afgebroken rusttijd van een kwar tier te volstaan. Benoemingen bij het Persgilde 's-GRAVENHAGE, 16 Febr. Naar het Dep. van Volksvoorlichting en Kunstenbekend maakt bijn bij 't Persgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer benoemd: Met ingang van 28.Jan. 1942 tot gildeleider Max Blokzijl te Wasse naar; met ingang van 5 Febr. 1942 tot plv. gildeleider mr. J. Huyts te Rotterdam; tot leider van den vak groep de Nederl. Dagbladpers C. E. W. Krediet te 's-GravonhagTS; tot leider van den vakgroep de Pro vinciale en Periodieke Pers H. J. Kerkmeester te Bussum, tot bestuur der van den vakgroep de Nederl. Dagbladpers A. J. van Dijk te Am sterdam en tot bestuurder van den vakgroep de Provinviale en Perio dieke Pers J. van Nes te ytrecht. Als leider, resp. bestuurder van den vakgroep het Verbond van Ne derlandsche Journalisten treden op P. J. van Megchelen, algemeen voor zitter en J. Learbuch, zakelijk lei der van dat verbond, beiden te 's-Gravenliage. tel Bij het slachten de kwijtgeraakf Frauduleuze slachters tot een jaar veroordeeld. H. Kroes en J. Rigterink, arbei ders uit Noord- en Zuid-Schermer, •waren aangeklaagd wegens het slachten 'van 1 of 2 schapen. De dagvaarding was blijkbaar voor zichtig gesteld,1 want gevraagd naar het aantal dieren, dat door hen v&ts geslacht, gaven ze voor den cconomischen rechter te Alkmaar toe, dat het er „een stuk of vijf" waren geweest. liet, juiste aantal konden ze niet precies opgeven en toen de officier vroeg of ze de tel misschien waren kwijt, geraakt, knikten ze gretig van ja. Ze maak ten niet den indruk, dat ze zelf op een zoo snugger antwoord hadden - -kunnen komen. Tntusschen bleek Rigterink de aanstichter van de onderneming. Hij had zich daarbij de diensten weten te verzekeren van den stunteligen en geestelijk onvolwaardigen Kroes. Het zwakke zenuwgestel van den laatste werd in aanmerking genomen en Kroes zag*zich veroordeeld tot den mini mumstraf van 6 maanden. Ri.gt.e- rink echter kreeg, met het oog op het aantal geslachte dieren, een jaar, overeenkomstig den eisch. Kind aan brandwonden overleden. E^n vierjarig dochtertje van don beer p. van der Wal te Langeralc kreeg Zaterdag in de ouderlijke ^woning den inhoud van een ketel heet water, die van de kachel viel, over het lichaam. Met ernstige brandwonden overdekt is het kind naar een ziekenhuis te Utrecht overgebracht. Daar is het aan de gevolgen overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1