HOLLANDS Mijlpaal in het leven van een zeeridder i— Verduister DAGBLAD VOOR- HELDERSCHE COURANT VAN 1873 SCHAGER COURANT VAN 1355 Opzienbarend document onthuld Japansche aanval op Timor Sterke deelen van den vijand ingesloten Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (aflijnen) Redactie-en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) UitgaVe: N.V. Üitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11730 VRIJDAG 20 FEBRUARI 1942 COEN BOT ZESTIG JAAR I/Iet 487 reddingen in42 jaar Dorus Rijkers - geëvenaard. (Eigen berichtgeving.) 1 stormen de kust van Neder land ranselen, als het wit-woe- dcride -water hoog. opgeperst wordt door de orkanen die uur na uur met brüut geweld strand en duinen kapot pogen te rammeien, als liet vóór die kust één grijze kolking is van zie dend s'cihuiitt' en razend water, één afzienbare baaierd, dan ziet -dé enkeling in Den Helder 't beruchte stormnest die zich op straat bevindt, soms een licht gebogen gestalte via Bin nenhaven en Ankerpark, haas tig naar de haven, hollen. Een forsche, breede kerèl, 't oliegoed over den arm, die verdwijnt in een der mooiste scheepjes wel ke de haven van Nieuwediep bezit: de „Dorus Rijkers". Die tnan is C o e n Bot, schip per, van de reddingboot met den echoonsten naam van hem, die als groot, en machtig symbool staat bo ven het Nederlandsche reddingwe- zen: Dorus R i] k e r sv Coen Bot... hij passeert a.s. Maandag z'n zesde kruisje en het is naar aanleiding hiervan; dat wij •dezen, in het bijzonder de laatste jaren, zoo prominent geworden zee ridder, eens naar, voren halen, ten- .einde het volle licht over zijn mar kante figuur te doen schijnen. Een zee-reus. Inderdaad Bot, behoort tot de prominenten. Met een Toxopéus en een Slis vormt -hij een trio van zee reuzen, .waarvan men den gelijke iniet spoedig vindt. Bot, voortgekomen uit een zee- rid-ders'-raé van achttien karaat. Bot wiens naam klein, doch wiens •daden groot waren. Bot, een zee man, zooals men er één op de tien duizend aantreft, en die thuis is in den heksenketel van banken, gron den, ondiepten en felle stroomingen om en hij Nieuwediep alé géén an der, er den weg weet als in zijn ^eigen woonark'1 „Betty", die in het rustige water hij Van Ewijcksluis ligt. Coen. Bot is, efi zooiets stemt tot verheugenis, een der symbooldra- gers geworden van het reddingwe zen. in dit land, dat, terecht, zulk ©en internationaal vermaarde repu tatie bezit. Wie Bot zegt, zegt: men- sohenliefde, opofferingsgezindheid, moed, volharding, dapperheid, in zicht. en zeemanschap. Al deze ei genschappen tezamen- vormen teza men de figuur Bot, de Veddingboot- schipper de man, die een enorm aantal menschenlevens aan de moordende golven van Haaks, Ra zende Bol en andere oorden des doods op 'de* zee bij Nieuwediep wist te onttrekken. „EEN ZEER INTELLIGENT ZPEiMAN". WIJ wisten, bij het'naderen van Bot's 60-sten geboor.tedag, nipt beter te doen dan diens - direoten chef op te zoeken en hèrn een oor deel te vragen ever- den schipper, van de „Dorus Rijkers". Eu zoo kwamen wij bij den Meer I-I. Th, de Booy, den bekenden secretaris van ,de Noord- en Zuidhftllandsche Red dingmaatschappij te Amsterdam,' die gaarne bereid bleek zijn oordeel over schipper Bot weer te geven. En hier is het: Als ik de figuur van Bot naga, dan zie ik een harden werker, die letterlijk van z'n 18e tot z'n 60ste jaar op de bres gestaan heeft voor de belangen van het reddingwezen. Eerst, ©enigen tijd als. „particulier" zeeridder, daarna al spoedig als ofj ficieel lid van de garde der N.Z. Holl. Réd ding mij. 1 Bot is in al die jaren vergroeid met. de „Dorus Rijkers". Dat is geen \vj|pdcr. Den geheèlen aanbouw en de' noodzakelijke veranderingen- maakte hij mee en is het een won der dat deze boot in Bot's oogen de beste der geheêle vloot van de maatschappij is? Bot is nu 60 jaar en dat is., de leeftijd dat de schippers aan hun pensioen toe zijn. Zij kun nen echter aanblijven en waar Bot de wensch te kennen gaf nog gedurende den oorlog te blijven, daar kan onze maat- £OEiN BOT, de zeeheld, schipper van de Helder- sc-he reddingboot, wordt a.s. Maandag 60 jaar. Bot is een der dapperste, zoox niet de dapperste, reddingboot- schipper van Nederland en men mag het als syMbolisch beschouwen, dat zoovele red dingen door hem verricht wer den rAet het sohip, dat den roemruchfen naam draagt van Dorus Rijkers.: Bot is geboren en getogen Nieuwedieper, doch heel Ne derland kent hem. Zijn ver maardheid is gestegen van redding tot redding en zoo kan het wel niet anders of van vele zijden zullen dezen dapperen zeeridder, den man, die 487 menschenlevens uit de golven redde, op zijn zestigsten ver jaardag blijken van medeleven en hulde gezonden worden. Wie en wat Coen Bot Es, hoe Nederland over dezen eenvou- diigen, maar waarlijk grooten landgenoot denkt, wordt in ne- vengaand artikel geschetst.. schappij slechts verheugd zijn over een dergelijk besluit. Wij stellen zeer hoogen prijs op zijn werk en zouden hem, juist nu, wel zeer noode zien vertrekken. Zware jaren. Daarbij voelt Bot zich fit genoeg voor het werk dat hem ongetwij feld nog wacht, zoodat er alle reden is voor beide partijen om tevreden te zijn. Speciaal de beide laatste 'jaren, aldus de De Booy, waren zwaar voor Bot en z'n mannen. Er moest nu e.enmaal een zeer zwaar risico genomen worden ih een zee zonder bakens, zonder lichten en veelal bezaaid met duivelsche oor logsmonsters, die het op mensch en schip voorzien hebben.' Bot nam het risico en hij is bereid het. iede- ren dag en nacht opnieuw te ne men. Koen en intelligent. U vraagt mij, aldus de heer de Booy, of Bot een groot zee man is; inderdaad, dat is hij, en zeker mag men hem reke nen tot de prominenten. Een uiterst kundig schipper, zeer in telligent en met een verbazend goeien kijk op allerlei omstan digheden, die zich plotseling voor plegen te doen. Zijn gede- eng oordeel werd ook -bij de marine gewaardeerd. Dat bleek de laatste maal nog bij gelegen heid van het zinken van de O 12 in de haven. Het was Bot, aan wien men vroeg op welke wijze het versieepen het beste kon geschieden, omdat men niemand wist die beter met den stand van zaken aldaar bekend was. Bot adviseerde en als gé- woonlijk adviseerde hij goedl COEN BOT. (Fyto archief.) Bot is iemand die z'n verstand gébruikt. Hij weet in de ure- van het gevaar precies wat hij doen moet en aarzelt nooit. Zóó ontstaan schippers van reddingbootpn. Nog een voorbeeld: in den zomer mag Bot graag wat zeilen op de Loos- drechtsche plassen. Zoodra het „glas" echter begin te zakken, be trekt ook het gezicht van Bot- on... vertrekt hij naar Nieuwediep. 't Is hem onmogelijk ver van z'n boot te zijn als ér een kans is op uitva- varen. Intelligentie en zeemanschap ziedaar de eigenschappen van Coen Bot. Dat daarbij zijn journa len vart de gemaakte tochten uit munten door soberheid en nauw keurigheid is eveneens een speciale verdienste, aldus dé heer de Booy, die dit aantoont aan de hand van enkele verslagen, die inderdaad zeer nuchter aandoen. Géén pa thos... géén overdrijving... géén fan tasie. Bij dit Onderhoud met den heer' de Booy bleek nog iets: het bleek namelijk dat het magische record van 487 reddingen hetwelk op naam staat van Neêrlands groot sten redder, Dorus Rijkers, slechts luttele weken geleden door Coen' Bot geëvenaard is. Een indrukwek kend getal, dat wel het beste de grootheid van .de figuur Bot de mon streeft. Over zijn reddingswerk en over het wonderlijke begin, van de loop- bakn van dezep redder van groot 'formaat, geven wij in een volgend numimer bijzonderheden. Van Kleffens medeplichtig aan aanslag op den Führer BRiTSCHER |AN DE ENGEL- SCHEN, AMERIKAANSCHER DAN DE YANKEES. BRUSSEL, 18 Febr. 1942. (V.P.B.) Van officieele Duitsche zijde werd een sen sationeel document wereldkun dig gemaakt, waarin een aan- v slag, door de Intelligenc© Ser vice op den Führer en_rijksmi- nister Von Ribbentrop beraamd onthuld wordt. He>t gaat hier om een document, gedateerd op 12 October 1939, gevonden tus- schen de papieren van Dala- dier en afkomstig van den voormaligen Franschen gezant in Nederland, De Vitrolles. Hierin wordt de voormalige Ne derlandsche minister van Bui- tenlandsche Zaken, Van Klef fens als de voornaamste aan stichter van dezen moordaan slag gebrandmerkt. ïn dit verband krijgt het be kende incident te Venlo, dat zich in November van het jaar 1939 afspeelde en waarin, naast enkele leden van de Intelligen- ce Service, ook een Neder- landsch officier een rol speelde, eén nieuwen en beteekenisvol- len achtergrond. De Voelki-sche J3cobachter noemt in een hoofdartikel de politiek, dié de Nederlandsche minister van bui- tenlandsohe zaken van Kleffens in liet najaar van 1939 ten opzichte van de Duitsche regeering heeft ge voerd, een verraad jegens Neder land. Zelfs, de Fransche gezant in Den Haag, baron de. Vitrolles, heeft in zijn rapport van 1"2 October uit drukking gegeven aan zijn. verwon dering er over, dat van Kleffens was ingegaan op een zoo gevaarlijk spel. Dit alles echter is Nederland duur jte staan gekomen. De Van Kleffens en genoten aldus de Voel- kische Beobachter over de Neder landsche emigranten regeering in Londen, zijn Britscher geweest dan de Engelschcn en Amerikaaiisoher dan de Yankees. Zij gaven gevolg aan de influiste ringen van Churchill en Roose- velt door-den goederenruil met Ja pan. op chicaneuze wijze te laten verkommeren en ten slolte zelfs een olie-embargo tegen' Japan af te kondigen. Thans echtêr waait boven Borneo, Celebes en kleinere eilanden van Nederland de Jap an - sche vlag en Java ziet ongerust den aanval van den sterkeren te genstander tegemoet. In het teeken van de Sowjet-tactiek der „ver schroeide aarde", Zoo zet de Völki scher Beobachter verder uiteen, worden op hevel van Engeland ge weldige waarden vernietigd en daarmede wordt' toegegeven, - dat zoowel Van Kleff.ens als Wavell 't duurzame verlies van deze schat kamer verwachten. Het door den avonturier Van Kleffén's en zijn medeplichtigen uitgestrooide zaad komt op. Het blad besluit met te verklaren, dat Indonesië zijn einde heeft ingeleid met de in 1939 licht zinnig door de vroegere Nederland sche regeering opgegeven neutrali teit. Er resteert nog slechts een groep emigranten in Londen', zon der land en macht. Dat is èen tref fend bewijs er voor hoe hardnekkig vastgehouden, overleefde denkbeel den het lot van een volk kunnen bepalen. Soerabaja opnieuw* bestookt Luchtaanvallen op de Klei ne Soendaeilanden. SJANGHAI, 19 Febr. (DNB.) - De Japansche luchtmacht heeft haar aanvallen thans ook op Timor gericht. Naar het Nederlandsch-In- dische légerbericht uit Batavia meldt hebben Japansche bommen werpers Koepang, op het Neder landsche deel van Timor, in twee golven aangevallen. Het legerbe- ri^ht zegt dat dit- resp. op Dins dagmiddag en Woensdagochtend is geschied en dat in de havenwijk „materieele schade" is veroorzaakt Ook Soerabaja is opnieuw aange vallen. Lot van Palembang reeds op jS Febr. bezegeld. Eenige personen, dié de bezet ting vanhet vliegveld te Palem bang geheel hadden meegemaakt, deelden mede, dat het lot van Pa- Duitschland strijdt voor Europa BOLSJEWISTEN VERLIEZEN 44 VLIEGTUIGEN. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEIN FÜHRER, 19 Febr. (D.N.B.) Het. opperbevel van de weermacht maakt be kend: Aan het Oostelijke frofit wer den tal van aanvallen van cjen vijand afgeslagen. In den cen- tralen front:sector zijn nog .andere sterke deelen van den vijand ingesloten. Zij werden ondanks wanhopige uitbraak- pogingen in egn zoo nauw mo gelijk gebied samengedrongen en gaan hun ondergang tege moet.. De bolsjewieken verlo ren gisteren 44 vliegtuigen, ter wijl slechts één ,eigen vlieg tuig vermist worot. In Noord-Afrika van weers kanten activiteit van vei*ken- ners. In de wateren om.Engeland beschadigden gevechtsvlieg tuigen overdag - een groot koopvaardijschip door bom men en brachten een Britsch patrouillevaartuig tot zinken Duitsche marinevaartuigen brachten voor de kust van Noorwegen een vijandelijke duikboot tot zinken. Britsche vliegtuigen, die den afgeloopcn nacht de Duitsche bocht binnenvlogen, werden door het vuur van de lucht doel airti 11 érie genoodzaakt te rug te kecren. Luchtdoelge schut haalde een vijandelijken bommenwerper omlaag. lembang reeds op 8 Febr. was be zegeld, daar toen een groot aantal geallieerde Vliegtuigen door Japan sche bommenwerpers op den grond was vernield. Ook het vliegveld Was toen zoodanig beschadigd, dat de overgebleven machines niet meer naar behooren konden op stijgen. Die ervaring leert, zoo zei- de deze bevoegde beoordeelaars, dat de vliegvelden ook met behulp van Engelsche en Amerikaansche machines niet te behouden zijn. Luchtaanvallen op Soenda-eilanden. Klein© Te Batavia is. medegedeeld, dat Japansche gevechtsvliegtuigen tal rijke Kleine Soenda-eilanden tus- schen Java en Australië hebben aangevallen. In Nederlandsch-Inhi- sche militaire kringen is men er niet zeker van, of ook het tweede vliegveld van Palembang reeds door dé Japanners bezet, is. Het feit échter, dat geen radio-contact meer met dit vliegveld mogelijk is, doet vreezen, - dat. het of door de Japanners bezet is, of onbruikbaar is gemaakt. Verder is men te Ba- .tavia van meening, dat. Japansche voorhoed etroepen van Palembang naar het. Westen oprukken -langs de spoorlijnnaar' de Bocht van Loom poer. Volgens berichten uit Singapore zijn reeds Japansche marine:een-' heden in de haven van Palembang op Sumatra aangekomen. Omtrent de sterkte van deze marine-eenhe den zijn- nog geen berichten ont vangen. „Java zal zoo lang mogelijk verdedigd worden". Vplgens een bericht van U-liited Press uit Sydney hééft, de luite nant-gouverneur-generaal van Neu. India, van Mook, die zich naar Australië heeft begeven om t,e ronféreeren mei de defensie-autori teiten in Australië,, ónder meer verklaard, dat Java zoo lang mo gelijk verdedigd zaüworden en een bepaalden tijd ook zonder hulp van buiten zal volhouden, Indien men échter alleen zou moeten, vechten, zou dat meer dan een nederlaag alleen voor Nederlandsch Tndië beteekenen. Nieuw Britsch oorlogskabinet WINSTON CHURCHILL MINISTER VAN VERDEDIGING. Lord Beaverbrook bedankt om „gezondheidsredenen". Te Londen is Donderdag1 de vol gende officieele verklaring ver strekt over de wijziging in hetjea- binet. „De koning heeft den aangeno men plicht de volgende benGemii* gen goed te keuren: minister-pre sident, eerste lord van de schat kist en minister van verdediging: Wönston Churchill, Minister voor de dominions: Clement Attlee. Lord-zegel bewaard er eii voorzitter van het Lagerhuis: Sir Stafford Cripps, Voorzitter van den staats raad: Sir John Andersom Minister van buitenlandsche zaken: Antho- ny Eden. Minister van staat': Öli- ver Lvttleton. Mipister van Arbeid en nationale dienst Ernest Bevin. Attlee zal ook fungeeren als ver tegenwoordiger van den minister president. Bovengenoemde minis ters vormen tezamen het oorlogs kabinet". Volgens een bericht van den Britschen berichtendienst is Lord Beaverbrook verzocht, deel uit te maken van het nieuwe oorlogska- binet. Beaverbrook heeft dit ver zoek om„gezondheidsredenen" niet ingewilligd. Hij zal binnenkort naar de Vereenigde Staten ver trekken waar hij het reeds door hom begonnen werk, namelijk bet in één pool bijeenbrengen van de hulpbronnen van de Vereenigde Staten, wil voortzetten. Bovendien zal hij zich met andere bijzondere taken belasten, die hem van tijd tot tijd zullen worden opgedragen. HOORN 'T NEDERLANDSCHE HAVANNA? In een vergadering van dé Ver. „De Proeftuin",- welke haar werkzaamheden uitstrekt over het tuinbouvvdistrict de Ban- gert, heeft bjj een bespreking over den tabaks ver bouw een der aangesloten tuinders,, de heer J. de Boer, van Hoorn, me degedeeld met deze'teelt reeds goede resultaten te hebben be reikt. Om deze mededeeling te onderstreepen werd door hem aan alle aanwezigen een pijp tabak en eigen gemaakte sigaren en sigaretten aangebo den. Allen moesten erkennen, den laatsten tijd wel slechtere tabak te hebben gerookt. De hr. de Boer ontpopte zich hierbij als de eerste tabaksplanter in dit. rayon, die met succes deze teelt ter hand heeft genomen. iPit voorbeeld wekte blijkbaar l$po animeerend, dat het voor stel om gezamenlijk tabak te gaan verbouwen en deze geza menlijk te laten bewerken met enthousiasme werd aanvaard. EDE'S STADHUIS VERBRAND. Gisterochtend is brand uitgebro ken in het gemeentehuis van Ede. Bovenverdieping en kap stondfen na korten tijd in vollen vlam. De brandweer was slechts in staat met een straal op de waterleiding water te geven. Maan Maan op vanavond om onder 11.00 fx g\ j 0.59 23 Feb 19.01 UUr 10Mrt E K, tot morgenochtend L.K. 3 Mrt. 0 -17 Mrt. v.m. o.4o uur n.m. Honderd processen-verbaal tegen smokkelaars ZETEL TE IJMUIDEN, WERKTER REIN TE WIERINGERMEER. Ook de daders van den dief stal van 80 zakken tarwe? Naar wij vernemen, houdt de po litie in Ndordholland zich bezig met een enorme smokkelafiaire, welke zijn oorsprong vindt te IJ- muiden en waarvan het werkter rein zich uitstrekte tot in" de Wie- ringermeer. Alleen in IJmuiden is reeds van ongev. honderd personen bewezen, dat zij van het groote com plot deel hebben uitgemaakt. Te gen allen is proces-verbaal opge- •maakt. De'hoofddaders zijn., zooals wij eenigen tijd geleden reeds mede- deelden, dank zij de activiteit van de gemeentepolitie van Wieringer- mcer in samenwerking met dc cen trale recherche gearresteerd, nadat een auto met verschillende goede ren in den nacht onbeheerd werd aangetroffen en bleek dat deze goe deren ontvreemd waren, om in den zwarten handel gebraclit. te wor den. Toen kon nog niet worden ver moed dat men met zoon groote zaak te maken had, ais thans is gebleken. Het onderzoek duurt nog voorts, want de activiteit v. d. ben de schijnt nog-voort te duren. Men heeft sterke vermoedens dat men de daders' van den djéïstal van de S0 zak tarwe uit de schuur van Kremers te Wicringermcor, ook in deze richting moét zoeken. Vlug is nog vlug! 79-jarige als lange afstand rijder. De '79-jarige heer Eldert Vlug, maakte dezer dagen nog een tocht op schaatsen vau Zuid-V «chanvoude naar Graft, 'n af-" stand van een aantal kilome ters, dat zelfs 'vpor jongere* geen bagatel is. sDie tocht werd óp één dag ge maakt. 's Morgens de schaat sen thuis aan en eerst 's avonds de schaatsen weer thuis af. Een prestatie, zouden we meenen! 4 Maart Ruiterdag Te Utrecht vindt Woensdag 4 Maart in hotel Noordbraba'nt de 15e Nationale 'Ruiterdag van de Nederl. Fed. van Lande!. Rijver, plaats. De agejfrda vermeldt o.a. verkie zing van -drie nieuwe bestuursle den en van een lid van het bestuur voor het gewest Drenthe, daar de heer Jb. MaarSingh zijn mandaat ter beschikking heeft gesteld. De Ruiterdag zal om 1 uur beginnen. Vice-admiraal Ciliax, onder wiêns opperbevel de succesvolle opera ties der Duitsche zeestrijdkracfeten in het Kanaal en het Westelijk deel van de Noordzee stonden. (Atlantic-Holland).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1