HOLLANDS Groeiend leger van amateur-planters Luchtaanval op Buitenzorg DAGBLAD VOOR HELDERSCHE COURANT VAN 1873 Past op voor misleiding» Ook Bandoeng aangevallen. Buifenlandsche troepen op Java De Britsche kabinetswijziging Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnenJ Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier WAARIN OPGENOMEN SCHAGER COURANT VAN 1855 j ZATERDAG 21 FEBRUARI 1942 86ste AARGANG No. 11731 ALLE TABAK GEEN ROOKTABAK. Elke tuin levert bruikbare tabak, mits de juiste kweek- wijze gevolgd wordt. (Eigen berichtgeving). Geen tabaksnood meer. Door eigen teelt voorzien in eigen behoefte. Indien gij zelf Uw tabak plant, behoeft gij U op dit gebied niets te ontzeg gen. Ze zijn bekend, al deze aanprijzin gen. Rijen zaad van de meest be kende tabakssoorten: Virginia, Ca mel, Havanna, enz. en tenslotte nog een bandleiding- er bij, opdat ieder tegen mislukking gevrijwaard Hier dient echter een ernstige waarschuwing geplaatst te worden Dat sommige lieden, die tabaks zaad met tal van mooie leuzen aan prijzen, niet altijd op de hoogte zijn met de tabaksteelt kan niet kwa lijk genomen worden. Bedenkelij- WERELDSCHOUW DE oorlog in Oost-Azië is thans in een phase gekomen, die wel zeer duidelijk èn ernstig spreekt tot alle Nederlanders: Ja pansche legers bevinden zich op Sumatra, Java ligt onder de voort durende bombardementen der Ja- pansche luchtmacht. Toen de oorlog Borneo en de andere eilanden be roerde, maakte dit wel indruk, doch bet al jaren in hope levende deel van Nederland blééf hopen, zelfs toen Singapore viel de ves ting, waarmede de situatie in den Indischen Archipel beheerscht kon worden naar het heette koes terde het nog illusie®. De onmid dellijk daarop volgende penetratie in Sumatra heeft nu toch alle ver wachtingen den bodem ingeslagen. Men wéét thans, dat de Geallieer de strijdkrachten óók overal in Oost-Azië vernietigd of verdreven zullen worden. Angst maakt zich nu van de reeds zoo lang verblinde landge- nooten meester èn woede. Is de angst begrijpelijk, waar deze menschen hun laatste stroo- halmen verliezen zelfs de mari ne-medewerker van Radio-Oranje kon hen geen hoop meer bijbren gen de woede is volkomen ver keerd gericht. Niet de nieuwe orde^ is oorzaak van den huidigen gang' van zaken, want zij is een natuur lijke reactie op de wanorde, die de democratie in de wereld heeft te weeggebracht. Omdat zij de wan orde nog wil handhaven, heeft de democratie den oorlog verklaard aan de nieuwe orde! Dat heeft het huidige wereldconflict opgeleverd en als gevolg van het feit dat Ne derland door onverantwoordelijke regeerders aan de zijde der ver molmde democratische landen werd geplaatst in stede van werke lijk neutraal te blijven óf zich op den nieuwen tijd te bezinnen werd ons land in den maalstroom meegesleurd. Om dezelfde reden Ned.-Indië verklaarde zelfs als één der eersten den oorlog aan Japan woedt thans de strijd óók in on ze overzeesche gewesten. Daarover mag neen, moet woede heer- schen, maar dan jegens de ware schuldigen: de Nederlandsche emi- grantenregeering in Londen en de Indische regeering in Batavia, die beiden aan den leiband van de Anglo-Amerikanen zijn gaan loopen en nu de vruchten daarvan pluk ken. Nederland en zijn koloniën hadden in dezen oorlog een gun stiger positie kunnen innemen. Wij roerden het begrip „neutraal" aan. Hoe neutraal Nederland ge weest Is voor Mei '40 is thans wel zonneklaar gebleken uit de docu menten die dezer dagen openhaar gemaakt zijn en waarover elders in dit blad uitvoeriger wordt ge sproken. DE val van Singapore, de ne derlaag in Libye en de de bacle in het Nauw van Ca- lais hebben Churohill aanleiding gegeven door middel van redevoe ringen het Engelsche volk nog wat moed in te blazen. Deze doodgraver van het Britsche Imperium stelde daarbij de zaken nog voor dat En geland niets dan voordeelen uit de ze serie nederlagen zou trekken. Maar hij heeft, toch een veer moeten laten, want dit, nam het Engelsche yolk toch niet. En zoo zijn weer ker echter is het als zij tevens handleidingen aanbieden, waarvan de inhoud kant noch wal raakt, terwijl bovendien het geleverde tabakszaad niet van de juiste om nog niet te spreken van de b.es- te soort blijkt te zijn. Géén Dell en Braziel... Er dient vooropgesteld te worden dat in ons land géén Dali, Braziel of Havanna geteeld kan worden. In het gunstigste geval als het zaad beslist zuiver en de teelt, deskundig is, groeien er wel planten, die zich u i t e r 1 ij k eender, ontwikkelen als in de tropen, doch de plant, ge bonden aan onze bodemgesteldheid en ons klimaat, mist de factoren, die van invloed zijn op reuk en smaak van het blad. Het is zelfs mogelijk dat planten die het elders prachtig „doen", hier in 't geheel niet gedijen. Om tabaksplanten te krijgen behoeft men veelal niet meer te doen dan te zaaien bij gun stig weer, en de plant maar lukraak te laten groeien. Dit gaat evengoed als met vele sierplanten, maar men krijgt dan ook louter een sier plant (dat is de tabaksplant óók) en in geen geval een plant, waar van het blad geoogst kan wor den en verwerkt tot een geurig blad, zooals de rooker zich dat wenscht. Hoe het wél moet. U ELAAS wordt maar al te dik- wijls zoo gehandeld. Maar zoo moet. het niet. Om iets goeds te telen, dient men allereerst deskundige voorlichting te zoeken over de geschikte soorten tabakszaad, dan moet het beste zaaizaad aangeschaft en. daarna de be.ste teeltwij- z e toegepast worden. Het is ni&t onze bedoeling zaad- handelaren in discrediet te bren gen, Integendeel. Er is echter veel kaf onder het koren en daarom is het wenschelijk, dat adspirant-ta- baksplanters, alvorens zaad aan te schaffen, zich eerst eens wenden tot den man, die sinds een paar jaar in samenwerking met den rijkstuinbouwconsu- lent, ir. A. S 1 it s, alles in het werk gesteld heeft om de teelt van tabak in Nederland op een ruimer en hooger plan te brengen: den heer P. J. M. Albers te Druten, secre taris van de Maas en Waalsche Tabaksplantersvereeniging. Rijksminister Rust begroet zijn Ita- liaanschen collega Gniseppe Bot- tai bij diens aankomst te Berlijn. In het midden de Italiaansche ge zant Dino Alfieri. (Atlantic-Holland, PK. Boesig) eens een paar veranderingen in het Britsche kabinet aangebracht. Of het helpen zal? Stellig niet, want Albion's lot is reeds bezegeld. De Engelsche invloed in Europa is uit geschakeld door Duitschland, in Oost-Azië heeft Japan dit gedaan en steeds verder wordt Engeland op zijn eigen plekje grond terugge dreven. De tijd is voorbij dat de belangen der menschheid in deze wereld ondergeschikt gemaakt wor den aan de belangen der geldmach ten. Het geld regeert niet meer, maar de kracht van de jonge vol ken, die de wereld zullen ordenen op die eene gezonde basis: vrijheid, geluk en welvaart voor de heele menschheid. Duitschland strijdt voor Europa 79 pantserwagens vernietigd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 Febr. t-D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt be kend: In het Oosten heeft de vijand bij aanvallen die geen succes opleverden weer zware bloedi ge verliezen geleden: In den centralen frontsector mislukten hernieuwde uitvalspogingen van de ingesloten vijandelijke strijdkrachten. In de gevechten van 18 en 19 Febr. werden 79 vijandelijke pantserwagens ver- .nietigd of buitgemaakt. De Sow jet-luchtmacht verloor gisteren 39 vliegtuigen. Vier eigen toe stellen worden vermist. In N.-Afrika geen gevechts handelingen van beteekenis. Duitsche gevechtsvliegers vie len ondanks de moeilijke we.ers gesteldheid gemotoriseerde Britsche afdeelingen in het O. deel van Cyrenaica aan. Afzonderlijke Britsche bom menwerpers zijn in den afge- loopen nacht West-Duitscb- land binnengevlogen, doch niet ver daarin doorgedrongen. Hij heeft niet slechts den beroeps planter, zooals er nog veel in dit deel der Betuwe zijn, aan zich ver plicht, maar ook de thans in getal zoo sterk toegenomen amateur- planters. die blij zijn voor een beetje „eigen" tabak te kunnen zorgen. Fermenteeren niet werk. ieders Hij gaf en geeft nog geheel belangeloos alle mogelijke inlich tingen en boekte daarmede reeds veel succes. Vooral na het oogsten van het blad komt bij de tabak een moeilijke behandeling: het fermen teeren, dat door iederen planter afzonderlijk nimmer tot het beste resultaat gebracht kan worden, om dat dit slechts in groote hoeveel heden goed kan geschieden. De heer Albers bood uitkomst door dit werkje, eveneens belangeloos slechts de vrachtkosten en luttele administratiekosten dienen (uiter aard) betaald te worden voor Ie amateurs te verrichten. Verleden jaar hebben rond 500 amateurs in ons land daar van geprofiteerd. Het is den heer Albers toen tevens geble ken, dat deze amateurteelt goed kón zijn, mits er een be hoorlijke voorlichting is en het juiste zaad gebruikt wordt. Een handleiding van ir. Slits. Waar een en ander verleden jaar ontbrak is de kwaliteit van de geteelde tabak meestal nog niet zooals het behoort (wij spreken hier van amateurs en niet van de beroepsplanters, die allen reeds met succes de veredelde tabakssoorten telen). Daarom is thans een hand leiding voor de amateurs in bewer king van de hand van i r. Slits, welke spoedig van de Landsdruk kerij zal komen en door den heer Albers verspreid zal worden. Goede, bruikbare tabak. I NDIBN men zich aan de hier bedoelde handleiding houdt niet schroomt in Druten voorlich ting. te vragen zal het een ieder mogelijk zijn goede bruik bare tabak te telen. Menigeen zal zeggen: „Zeker weer van die tabak, zooals de be kende inlandsohe tabak die in den handel is". Ongetwijfeld had tot dusver de inlandsche tabak geen al te besten naam. Maar er is de laat ste jaren bij de beroepsplanters veel ten goede veranderd. Het oude „In landsche" was stellig zeer slecht, zoowel van smaak als van geur, maar het nieuwe, veredelde ,In- landsch", dat verleden jaar voor het eerst, op grootere schaal ge teeld werd, is zeer goed. Roo- kers kunnen hierover nog geen oor deel hebben ofschoon zij zich al uitspraken! omdat de bedoelde nieuwe tabak van de Maas- en Waalsche „plantage" nog niet in den handel- is. Ze moet nog verwerkt, verpakt, en gedistribu eerd worden! Er kan nu door ieder die over een tuintje beschikt, voor eigen ge bruik iets goeds geteeld worden, mits de teeltvoorschriften gevolgd worden en daarom: Nederlanders, teelt in uw tuin tabak, het is een prachtige plant, die mooie bloemen draagt èn u bovendien nog rook tabak verschaft Het voorjaar staat voor de deur. De teelt kan dra beginnen móór, pleegt overleg met Druten, vraagt daar inlichtingen en ga dan aan den slag. Hooren wij nog iets over de re sultaten?. Landing op Nederlandsch en Portucieesch Timor LONDEN PRAALT MET „GEWEL DIGE VERNIELINGEN" OP JAVA. TOKIO, 20 Febr. (Domei.) Het keizerlijke hoofdkwartier heeft me degedeeld, dat Japansche leger vliegtuigen, die boven Sumatra en Java opereeren, gisteren het vlieg veld van Buitenzorg hebben aange vallen. Zeven en twintig Arneri- kaansche en Nederlandsche vlieg tuigen werden neergeschoten of op den grond vernield. De Japansche vliegtuigen leden geen enkel ver lies. Donderdag is ook een aanval on dernomen op het Westelijke vlieg veld van Bandoeng, waarbij 19 Ned. Indische en Amerikaansche vlieg tuigen werden neergehaald. De Ameiïkaansche berichten dienst publiceert een bericht, volgens hetwelk buitenland- sche troepen op Java zijn aan gekomen. In dit bericht wordt gezegd, dat onder deze troepen zich ook „een klein aantal Noord-Amerikaansche solda ten" bevindt. LANDING OP TIMOR. Ook Portugeesch gedeelte zal worden bezet. Het keizerlijk hoofdkwartier heeft voorts medegedeeld, dat strijdkrach ten van leger en vloot in nauwe sa menwerking bij het aanbreken van den dag landingen .hebben uitge voerd op niet nader aangeduide punten in de nabijheid van Dilli en Koepang, de hoofdsteden van resp. Portugeesch en Nederlandsch Ti- mor. Het bureau voor de inlichtingen heeft gisterenmiddag bekend ge maakt, dat de Japansche regeering, gedreven door overwegingen van zelfverdediging, besloten heeft maatregelen te nemen om de Brit sche en Nederlandsche troepen, die op 17 Dec. 1941 de controle in han den hebben genomen over Portu- geesch-Timor zonder de toestem ming van de Portugeesch® autori teiten,. te verdrijven. Hieraan wordt echter toege voegd, dat de regeering het voornemen heeft de territoriale integriteit van de Portugeesche bezitting in Oost-Azië te waar borgen en de Japansche strijd krachten terug te trekken, zoo dra hun doel is bereikt en zoo lang Portugal een politiek van neutraliteit aanhangt. Palembang. Volgens een Domeibericht hehben de Japansche valschermtroepen, die in de omgeving van Palembang zijn neergekomen, de ten W. van Palembang gelegen olieraffinade rij geheel bezet. Naar de Britsche berichten dienst uit Batavia meldt, wordt officieel bekend gemaakt, dat de Japanners een landing trachten uit te voeren op Bali. „Londen capituleert voor Moskou." BERLIJN, 20 Febr. (DNB.) Onder het opschrift: „Londen ca pituleert voor Moskou" levert de B. Z. am Mittag commentaar op de wijziging van het Engelsche kabi net. Churchill heeft thans, schrijft het blad, na dagenlange schijnmanoeu vres, die het Britsche volk nog ver der onderwerpen en chloroformee- ren moesten, onder het mom van een „kabinetswijziging" de agen ten van Stalin het kabinet binnen gehaald De Berliner Nachtausgabe schrijft dat de kabinetswijziging in Enge land een demorfstratieve knieval voor het bolsjewisme is. Churchill, die dezen oorlog wilde en ontke tende, heeft zich in den storm dei openbare critiek achter zijn creatu ren verscholen, hen tot zondebok gemaakt en de woestijn ingezonden Dat is, aldus het blad, de oude de mocratische draai: De laffe en on mannelijke manoeuvre van een verantwoordelijk persoon .die graag zoo iets als „Führer" zou willen spelen, maar niets meer is dan een misleidende Charlatan, be- geerig naar macht. Churchill hedït voor Stalin moeten buigen. In verband met de operaties in de wateren van Bali, meldt de Britsche berichtendienst verder, dat deze belangrijke installaties op Ba li zijn vernield in afwachting van deze landing. Van Mook In Ned.-Indië terug. Luitenant-gouverneur-generaal van Mook is na een vrij langdurig bezoek aan de Vereenigde Staten en daarna een kort oponthoud in Australië, in Nederlandsch-Indic teruggekeerd. Berichten van de Times uit Ba tavia, die weergegeven worden door Svcnska Dagbladet, spreken over de, naar gezegd wordt „gewel dige" vernielingen, die de autori teiten in Ned.-Indië hebben aange richt. De Timos noemt het vernielings werk iets „bewonderenswaardigs'. Alleen in de olie-industrie van Ned.-Indië zijn waarden tot een bedrag van ruim 1142 mill. pond vernield. De beide eenige oliedis tricten, die nog niet door de Japan ners bezet zijn, Java en Madoera, produceerden vroeger, naar de Ti mes schrijft, slechts 10 pet. der Ned.-Indische olie. Port Darwin gevoelig getroffen Grootste Australische lucht en vlootbasis. Japanners vorderen aan alle fronten. TOKIO, 20 Febr. (DNB.) Bij een grooten Japanschen luchtaan val op de grootste Australische lucht- en vlootbasis Port Darwin werden 26 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten of op den beganen grond vernield. Voorts werden een kruiser' van 6000 ton, twee torpedojagers, een tankboot, een duikbootjager, als mede negen transportschepen tot zinken gebracht. Een andere torpe dojager werd zwaar beschadigd. Behalve dat zeer zware verwoestin gen werden aangericht in de ha venwerken, werden ook hangars, kazernes en andere militaire in richtingen ernstig getroffen. De vernietigde 26 vijandelijke machines vormden de geheele al daar gestationneerde luchtmacht.. BIRMA. BANGKOK, 20 Febr. (D.N.B.). Na de bezetting van de stad Bilin, waarvan de val door de Engelschen wordt toegegeven, zijn de Japan ners dreigend dicht gekomen bij het Westelijk voorloopend hoofd- spoorwegtraject van Rangoon naar Mandalay. Zij zijn nog slechts 40 km. af van de rivier Sottoeng, de laatste natuurlijke barrière vooi Rangoon. PHILIPPIJNEN. Door de nauwste samenwerking tusschen Japansche land- en vloot- .strijdkrachten zijn den vijand op het schiereiland Balanga (Philip- pijnen) alle mogelijkheden voor den aftocht of voor aanvoer van versterkingen ontnomen. Japan sche vlooteenheden hehben een aanval gedaan op Lamao op de Oostkust van het schiereiland Ba langa en hierbij de militaire in richtingen van deze vesting ver nield. Maan Maan op vanavond om onder 11.24 ry 0,59 23 Feb 19*03 uur jOMrt E.K. tot morgenochtend L.K. 3Mrt' 8.44 uur l7Mrt V.M. N.M. Zondagavond om Maan 19.05 uur Maan op l j lx j onóer 1153 lot Maandagochtend 2.01 8.42 uur In de metershooge sneeuw, welke de wouden In het Oosten bijna on doordringbaar maakt, komen de ski's den Duitschen soldaat uitste kend van pas. (Orbis-Holland PK. Siezak.) Beroep op bevolking van Ned.-Indië BATAVIA, 20 Febr. (A.N.P.): In een hoofdartikel dringt „Het Nieuws van den Dag van Ned.-In dië" aan op meer eenheid en zin tot opoffering onder de bewoners van Ned.-Indië, nu een aanval op Java voor de deur staat. In een radio-causerie, gisteravond in Ned.-Indië uitgesproken, wees de spreker er op, dat. de weerstand van Ned.-Indië grooter had kunnen zijn, indien Amerika en Engeland voldoende activiteit hadden be toond. Zooals de zaken thans staan,, zoo zeide spreker, moeten wij strij den met de wapens, die wij hebben, desnoods met de hloote vuist. 0r. Prederiks ontslag verleend 'S-GRAVENHAGE, 20 Febr. Het rijkscommissariaat deelt mede: De rijkscommissaris van de be zette Nederlandsche gebieden heeft op grond van paragraaf 1 van zijn Verordening nr. 108/40 (vierde ver ordening betreffende bijzondere be stuursrechtelijke maatregelen) den secretaris van het Dep. van Binnen- landsohe Zaken Dr. K. J, Frederiks van de gegeven opdracht tot waar nemen van de loop en de zaken van den secr.-gen. in het Dep. van Alg. Zaken, onder dankzegging voor de bewezen diensten ontheven. Op zijn plaats heeft de Rijkscom missaris voor de bezette Neder landsche gebieden, op grond van dezelfde verordening van den secr.- gen. in het Dep. van Justitie, dr* .T. J. Schriecke, belast met het tij delijk waarnemen van d zaken van den secr.-gen. in het Dep. voor Al- gemeene Zaken. Tewerkstelling overschot arbeidskrachten HIER OVERSCHOT.... ELDERS HANDEN TEKORT. De gezamenlijke directeuren der gewestelijke arbeidsbureaux zijn voor een tweedaagsche vergade ring in Den Haag bijeen geweest. President Dr. Boening, leider der Hauptabtleilung Soziale Verwal- tung van het Rijkscommissariaat, hield een inleiding, waarin hij ge waagde van het eerherstel, dat de arbeid heeft gevonden, nu deze niet langer geldt als een doode koop waar, doch bewaardeerd wordt als een maatschappelijke factor, die, naast haar materieele beteekenis, tevens een hooge zedelijke waarde vertegenwoordigt. De maatschappelijke waarde van den arbeid stelt den eisch, dat steeds naar een zoo doelmatig mo gelijke aanwending der arbeids krachten dient te worden gestreefd Dit geldt voor de te werkstelling in binnen- en buitenland. Wat dit laatste betreft, het zal in de toe komst niet langer moeten voorko men, dat ln een bepaald gedeelte van de Groot-Europeesche ruimte een overschot aan arbeidskrachten bestaat, terwijl men elders handen tekort komt. Er is een naar elkaar toegroeien der Europeesche sta ten gaande en, bij het voortschrij den van dit proces, zal ook de mo gelijkheid gegeven zijn om, waar noodig, binnen de omraming van het groote Europeesche geheel, tot een uitwisseling van arbeidskrach ten te geraken. Voor het oogenblik bestaat de meest actueele taak even wel hierin, dat zorg moet worden gedragen voor een tewerkstelling in Duitschland van het in Neder land aanwezige overschot aan ar beidskrachten. Na deze met veel aandacht be luisterde uiteenzetting hield Ober- regierungsrat Dr. Muentinga, even eens verbonden aan de Hauptabt- teilung S, V. een zeer instructieve uiteenzetting over den opbouw van het arbeidsbureau in Duitschland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1