Verduister i Verbinding Java-Sumatra verbroken NEDERLANDSCHE S.S. EN HAAR TAAK In een gistermorgen gehouden bijeenkomst, welke o.a. werd hij- gewoond door den Beauftragte van den Rijkscommissaris, Gau-inspec- teur Unger en den Commissaris der Srovincie Noord Holland, mr. A. J. acker, heeft de voorman der Ne- derlandsche S.S., Feldmeyer, een rede gehouden over het wezen en de taak der Nederlandsche S.S. Hij verklaarde o.a., dat sinds de oprieh ting der S.S. in September 1940 de politieke ontwikkeling zoozeer voortgang heeft gema,aktr dat men een beter begrip heeft voor de grondgedachte der S.S. Wanneer men het wezen der S.S. wil begrij pen, dient men eerst wezen en in houd van dezen tijd te verstaan. Het gaat er thans niet uitsluitend om dat oude stelsels vervangen worden door een nationaal-socialis- tische orde, want dat is niet ae kern der zaak. Wanneer wij verne men, wat millioenen jonge kerels aan het front moeten doorstaan, dan-vragen wij ons af, waardoor worden zij bezield dat zij dit alles uithouden? En het antwoord luidt: omdat zij gelooven in een ideaal,-in een leven, dat waard is geleefd te worden en omdat zij dat leven wil len verdienen. In ons volk was dat geloof aan het leven niet meer aanwezig. De nationaal socialisten hebben echter het geloof in het leven teruggekre gen en onder gelooven verstaan zij niet afwachten en hopen, maar het afleggen van een positieve gelofte. De Nederlandsche S.S. is klein in aantal, maar alle leden worden ge- - dragen door het geloof en zijn zich duidelijk bewust van de consequen ties van dit''geloof. In dezen tijd wordt de groot Germaansche le vensgemeenschap geboren, want men is gedwongen zich te bezinnen op het gemeenschappelijk bezit van cultuur en aardsche goederen. De 'Germaansche levensgemeenschap wordt echter niet gemaakt of ge construeerd, het is een wordings proces, dat zich'als een natuurlijk gebeuren .voltrekt.. Er zijn nog lie den, die zich bezig houden met de vraag, o,f zij nu voor of tegen dat nieuwe moeten zijn. Aan het front w8rdt die vraag niet gesteld, daar weet men, dat het gaat om het zijn of het niet zijn. Ook de debaters aan bitter- of salontafel dienen dat. in te zien, zij moeten beseffen, dat een discussie over voor of tegen volkomen onvruchtbaar is, want evenmin als men zich tegen de na tuur kan verzetten, evenmin kan men den nieuwen tijd, die komen gaat* tegenhouden. Een nieuwé tijd, waarvan de S.S. de voorhoede en de stoottroep vormt. Na deze rede werd de film „Frie- sennot" vertoond, een indrukwek kend beeld van het leed, dat de Sovjets over een vreedzaam dorp der Wolga Duitschers brachten. Aanplakbiljetten van S.S. of Jeugdstorm in de school De Secr.-Gen. van het Dep. Van Opvoeding, Wetenschap en Kuituur bescherming heeft aan de directeu ren en hoofden van openbare èn bijzondere onderwijsinrichtingen de volgende circulaire doen toekomen: „In den laatsten tijd stelden rec toren, directeuren en hoofden van 'onderwijs-inrichtingen mij her haaldelijk de vraag of gevolg moest worden gegeven aan tot hen van de zijde der S.S. of den Na tional en Jeugdstorm gerichte ver zoeken om toe te staan, dat aan of in de schoolgebouwen aanplak biljetten van een dier organisaties werdenaangebracht. Na dienaangaande met de Duit sche autoriteiten in overleg te zijn getreden kan ik die vraag thans bevestigend beantwoorden. Derhalvedienen verzoeken van vorenbedoelden aard voortaan te worden ingewilligd." Uitzonderingstoestand in Port Darwin Volledige mobilisatie in Australië in wording. STOCKHOLM, 21 Febr. (D.N.B.) Naar de Britsche nieuwsdienst uit Canberra meldt, heeft de Australi sche minister, van binnenlandsehe zaken, Collins, heilen bekend ge maakt, dat in Port Darvrin de uit zonderingstoestand is afgekondigd. Alle personen, die voor evacuatie in aanmerking komen, moeten de stad verlaten. Van de vróuwen blij ven alleen de verpleegsters achter. De paily Express verneemt van zijn correspondent te Melbourne, dat de Australische minister-presi dent, Curtin, thans de eerste maat regelen getroffen heeft voor een volledige mobilisatie van' het Au stralische materiaal aan menschel? en bewapening. Levensonderhoud voor een normaal gezin gednrende eenlge jaren von den de ambtenaren als han^tervoorraad bij een hoofdbeambte van de mijn „Laura en Vereeniging" te Eygelshoven. De foto spreekt voor zich zelf. (Het Zuiden-Fonteyn) Duitschland strijdt voor Europa Extra bericht van het Duitsche opperbevel Zeventien schepen tot zinken gebracht Duitsche duikbootsuccessen op den Atlantischen Oceaan HOOFDKWARTIER VAN FUEHRER, 21 Febr. (D. N.B.) Het opperbevel der (.weermacht maakt i be kend: Duitsche duikbooten heben op den., Atlantischen Oceaan weder 17 schepen van 102.000 brt. in totaal tot zinken gebracht. Daardoor wordt het resutlaat, dat onze duikboo ten tot dusver voor de Amerikaansche kust heb ben behaald, vergroot tot 80 schepen van 532.900 brt. in totaal. Ter voortzetting van de. operaties in de Carbaï- sche Zee is een onzer duikbooten de Golf van Paria ten Westen van Trinidad binnengedrongen en heeft op de reede van de Britsche haven Port of Spain, 2 schepen, waaronder een tankschip, tot zin ken gebracht. Duitsch WBermachlbericht AANVALLEN DER BOLSJEWIS TEN LOOPEN StfEEDS TE PLETTER HOOFDKWARTIER VAN D$N FüHRER, 22 Febr. (D.N.B. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front zijn tal rijke vijandelijke aanvallen af geslagen. In den cèntralen sector heeft de luchtmacht alleen gisteren meer dan 200 vijandelijke voertui gen vernield. Andere zware lucht aanvallen waren gericht op spoor wegen, transporttrein èn, vliegvel den en garnizoenen der bolsjewis ten. N Aan de Oostkust van Engeland hebben gevechtsvliegtuigen over dag zware bom treffers op een fa brieksgebouw geplaatst. In Noord-Afrika wederzij dsche bedrijvigheid van verkenningsaf deel ingen, Stukas' hebben schepen en laad-en losinstallaties in de ha- van van Tobroek gebombardeerd. Jagers deden aanvallen op Britsche gemotoriseerde colonnes in de streek van Ain el Gazala. Ten Oosten van Solloem plaatste een Duitsche duikboot twee tref fers op een stoomschip en een tor pedoboot jager. Een schip van 4.000 ton getorpedeerd bij Ras Azzaz, kapseisde. Op vliegvelden op Malta hebben afdeel ingen ge vechts vliegers zes Britsche vliegtuigen èn verschillen de militaire installaties vernield. De vijand heeft in den afgeloopeh nacht zonder systeem storingsaan- vallen gedaan op West- en Zuid- Weet-Düitschiand. Twee Britsche bommenwerpers werden neerge schoten. EXTRA BERICHT DE BOLSJEWISTISCHE VERLIE ZEN AAN HET OOSTELIJKE FRONT. Overzicht van het opperbe vel der weermacht. Het opperbevelder weermacht deelt mede: Sedert het invallen van den win ter en de daarmede verband hou dende stopzetting van de Duitsche aanvalsoperaties hebben de Bolsje wieken zonder rekening te houden met verliezen aan menschen en materiaal getracht ons front in het Oosten door voortdurende massa- aanvallen te doen instorten. Ondanks ontzaglijke, bloedige of fers is het voornemen mislukt Op, de onbuigbare hardheid der Duit sche troepen en de superieure sa menwerking van de formaties van het leger en het luchtwapen zijn talrijke aanvallen van den vijand vóftr onze systematisch betrokken winterstellingen gestrand. Waar echter de tegenstander tengevolge van de ltffïggerekte frontsectoren plaatselijk kon binnendringen, is de Duitsche leiding er steeds weer in geslaagd door vastberaden tegen aanvallen de wet der actie aan zich te trekken en den vijand vernieti gende slagen toe.te brengen. In den tijd van 1 Januari tot 20 Februari 1942 werden aan het Oostelijke front- 56.806 gevangenen binnengebracht. De bloedige verlie zen van den vijand bedragen een veelvoud van dit aantal gevange nen. In denzelfden tijd werden 960 tanks en 1.789 kanonnen buitge maakt of vernietigd. Talrijke ande re tanks en kanonnen werden door lu oh taan vallen achter het vijande lijke front vernield. Het luchtwa pen vernietigde in den tijd van 1 Januari tot 20 Februari 1942 8.170 voertuigen van allerlei aard, 59 lo comotieven en 43 spoortreinen. Tal rijke spoorwegtrajecten der Sowjets werden door systematische bom aanvallen verbroken. Het Sowjet- luchtwapen verloor in denzelfden tijd: 699 vliegtuigen tijdens luchtge vechten, 159 vliegtuigen door ah weergeschut en 331 vliegtuigen door vernieling op den grond. Tegenover dit verlies' van 1.189 vijandelijke vliegtuigen staat een verlies van 127 Duitsche vliegtuigen. POLITIEK INCIDENT OP CUBA. Uit Havanna wordt gemeld, heeft de" politie dr. Joaquin Martinez Su- arez gearresteerd, den voorzitter der Cubaansche oppositiepartij. Hem wordt ten laste gelegd, dat hij de tweedracht der volksstam men op Cuba stijft om den aan koop yan suiker en saffraan door de V. S. te belemmeren. Regeeringscrisis in Uruguay Congres ontbonden. Presi dent vormt Staatsraad. Be knotting der nationale var tijen? BUENOS AIRES, 21 Febr. (D.N. B.) Na stormachtige debatten in den senaat, beeft, de president van Uruguay Vrijdagavond de bei de huizen van het congres ontbon den. De minister van oorlog, Ro- 'letfi, is afgetreden. Naar de bladen melden, heeft Zaterdag een aantal senatoren en afgevaardigden van de partij van Herrera getracht in het gesloten congresgebouw tè Montevideo bin nen te dringen. De .politie verhin derde dat. Zij zou van de vuur wapen gebruik gemaakt hebben en een afgevaardigde gewond heb ben. Naar verluidt, zou het Uru- guaansche kabinet zijn collectief ontslag hebben aangeboden om de oplossing der crisis te vergemak kelijken. De president zou het ont- slage geweigerd hebben. Volgens een bericht uit Mon tevideo heeft na het door den pre sident aanvaarde ontslag van -den Uruguaanschen minister van oor log Rolfttti ook de chef van den gene ral en staf, generaal. Pedro Si- có, zijn ontslag verzocht, zonder verklaringen te geven omtrent zijn motieven. Het besluit van den pre sident is nog niet genomen. De Uruguadnsche president! Baldomir, heeft thans last- ge geven tot vorming van een -staatsraad, die in plaats, van het congres de regeering tér zijde zal staan als adviseeren- de instanties. Ten aanzien van de gebeurtenis sen te Montevideo verneemt men, dat de regeering van Uruguay se dert geruimen tijd streefde naar een nieuwe kieswet, welke den in vloed der nationalistische partij onder Herrera vrijwel moe%t uit schakelen. Er ontstonden conflic ten, vooral over de samenstelling van het gerechtshof voor de alge- meene verkiezingen, doordat de re- geeringspartijen daarver de con- tole wilden hebben. Het. conflict be/eikte zijn hoogtepunt in de se- naatsvergadering in den nacht, van Vrijdag op Zaterdag. DE BRITSCHE HULP AAN DE. SOVJET-UNIE. In Londen is, naar het Sow- j et-nieuwsagentschap meldt, een tentoonstelling van foto's van het Sowjetfront en van. carricatu- ren geopend. Lord Béaverbrook eischte in zijn openingstoespraak van de Engelsche bewapenings industrie, dat zij de Sowj et-Unie meer vliegtuigen zou leveren, ten einde de Sowjets in hun strijd te gen de Duitschers te ondersteunen. Arme kinderen Bij een gerechtelijke verkoöping, welke een dezer dagen in de Ca- botstraat in Amsterdam West w^rd gehouden, trof de politie een zeer ernstjg geval aan van kindorver- vvaarloozing en vervuiling. 'Het ge zin, waarvan de man is gedeti neerd, bestaat verder uit vrouw en zes kinderen. Toen de politie met den deurwaarder aankwam, waren slechts drie van de kinderen, waar van de oudste zes jhar is, thuis. De kinderen ware,n slechts half ge kleed, en verkeerden verder in een geheel verwaarloosden en vervuil den toestand: Het spreQkt wel vanzelf, dat de kinderpolitie dadelijk ingreep. De kinderen zoowel als de vrouw wer den opgenomen in het nachtasyl voor hulp van onbehuisden, in af wachting van de maatregelen, wel ke de voogdijraad met spoed zal treffen. Kermis in den Bosch De burgemeester van dén Bosch heeft bepaald, dat dit. jaar de ker mis, die sedert; een drietal jaren niet is gehouden, wederom als van van ouds doorgang zal vinden en wel gedurendede tweede volle week van September, dus van 13 tot en met 20 Sept. In verband met het dansverbod zal aan danstenten geen plaats worden verleend. De kermis te Orthen zal niet plaats vinden. Zware bétonnen vestingen zijn ge bouwd voor de Duitsche marine. Zij dienen als bomvrije schuilplaat sen voor'de onderzeeërs en werden ijoor de „Organisation Todt" ge construeerd. .(Atlantic-Holland-PK. Clemens) Slag om Batavia begonnen TEGENAANVAL DEH GEALLI- EERDEN VERIJDELD. NIEUWE MASSALE AANVAL OP SOERABAJA TOKIO, 22 Febr. (D.N.B.) Naar Domei meldt, is een vol komen verbrèking van de ver binding tusschen Java en Su- matra door de Japansche strijdkrachten bereikt. Japan- sche formaties, die op 21 Febr. van Palembang naar bet Zui den zijn opgerukt, hebben n.1. bet belangrijke spoorwegknoop punt Tandjoeng Karang in de nabijheid van Telok Betong be zet. Het Japansche hoofdkwartier be vestigde gisteren, dat Palembang 17 Februari algeheel is bezet. Japansche strijdkrachten hebben, gesteund door oorlogsschepen, op 15 Februari bij het aanbreken van den dag een geslaagde landing on dernomen in de nabijheid van Muritok op het eiland Banka. Op den avond van denzelfden dag had den zij Pangkalpin aan de Oost kust geheel bezet. Het eiland wordt thans van vijandelijke strijdkrach ten gezuiverd. Japansche troepen zijn Vrijdag geland op fyet eiland Bintan, een Nederlandsche beziting pp 45 ki lometer ten Zuidoosten van Singa pore. Het eiland is bezet. Naar gemeld wordt, werden op .twee plaatsen van het eiland troe pen aan land gezevt, zonder dat verzet werd geboden. Op he't eiland Bintan worden groote hoe veelheden bauxiet en tin gevon den. Aanval op Java verwacht. De slag om Batavia is begonnen zoo meldt Exchange Telegrap'a. De zeeëngte, die de sterke Japansche contingenten bij Bali van Java scheidt., is slechts 2J4 km. breed. De invasie van Java, zoo vervolgt het Engelsche persbureau, \yordt van uur tot uur verwacht. Wavell moet er rekening mee houden, dat zij uit. vier, richtingen kan komen, namelijk van Bali, alsmede van Su matra', Bomeo en Gelehes. De Ja panners hebben hun landingsvaar tuigen, die zij indertijd on Me lak- ka hebben gebruikt., stelselmatig op Sumatra en Celebes geconcen treerd. Het Keizerlijk hoofdkwartier maakt bekend: Vliegtuigen 'van de Japansche marine, hebben op 18 Februari 'n massalen aanval gedaan op Soera- ba ja, waarbij 13 Amerikaansche vliegtuigen werden neergeschoten en vijf torpedojgers in de ha vei) zeer zware schade opliepen. Een- Maan Maun op vanavond om onder 12.25 i iC 3.03 23 Feb W.06 UUr io Mrt. 1 E.K. tof morgenochtend L.K. 3 Mrt. o Af\ '17 Mrt. V M. oA0 uur N.M. Van Sittard geeft zich opnieuw bloot HET ANTWOORD HIEROP VAN DUITSCHE ZIJDE. BERLIJN, 21 Febr. (A.N.P.) Lord Robert van Sittard, de vroege re onderstaatssecretaris van het Foreign Office, thans diplomatiek adviseur van het Britsche kabinet, sinds tien taliën jaren de man, die de voornaamste hand heeft gehad in de Britsche buitenlandsche poli tiek, heeft-onlangs een redevoering gehouden, waarin hij zijn denkbecl den verkondigd heeft, wat Groot- Brittannië, „wanneer het eenmaal de'overwinning zal hebben be haald" met Duitschland denkt te zullen doen. Naar zijn meening moet Duitsch land voor den duur van min stens een generatie volkomen ontwapend worden. De opvoer ding van de Duitsche jeugd zal door Groot-Brittannië en zijn bondgenooten, d.w.z. de bolsje wieken en de Amerikaben, ge leid moeten worden, het grond gebied van het Duitsche rijk zal voor geruimen tijd moeten worden bezet en de Duitsohe industrie zal met den grond moet warden gelijk gemaakt. De Deutsche Diplomatisch-P\>lili- sche Korrespondenz antwoordt hier op het volgende: Uit den mond van Van Sittard zijn dergelijke uitlatingen niets nieuws. Zij vormen de opvatting van een wijdvertakte kliek in En geland, die van den vorigen oorlog en van de ontwikkeling van dezen oorlog niets geleerd heeft, en die Britsche nederlagen als die van Singapore blijkbaar een geschikte aanleiding acht, ombeer eens vén haar. onverdraagzam? arrogantie te üemonstreeren. (Vervolg op pag. 2), heden van de marm%luchtmac.ht vernielden op 17 Febr. bij een aan- va;l, op Koepang*" (Timor) t\yintig militaire gebouwen. Een koopvaar dijschip van 3.000 (pn werd tot zinken gebracht. Japansche vloot- eenheden brachten bij operaties in de wateren om Sumatra een vij andelijk marinevaartuig tot'zinken en maakten een Engelschen duik- bootjager 'n- mijnenveger, alsmede een Eigelsch en een Nederlandsche koopvaardijschip buit. v Geallieerd tegenoffensief ver ijdeld. Naar-Domei meldt, hebben Japan sche vliegtuigen een beoogd groot tegenoffensief der gecombineerde Engelsch—Amerikaansch—Nederi.- Indische vloot tegen de Japansche vloot op 19 dezer verijdeld. De Ja pansche'vliegtuigen opereerden ten Zuiden van de Marshall-eilanden. Het bovenstaande blijkt uit de verklaringen van een Ned.-Indi- schen zeeofficier, die in straat Lom bok door een Japansch oorlogs schip aan -boord genomen werd als gevangene. Zijn schip was^bij een gevecht met een Japanschen torpe dojager in den nacht van Vrijdag op Zaterdag in de Javazee tot zin ken gebracht. Deze zeeofficier verklaarde,dat de geallieerde vloot in actie was gekomen voor een aanval op de Japansche vloot en koers zette naar de Marshall-eilanden. De Ameri kaansche marinestrategie beoogde een verrassenden aanval, die nog moest worden gedaan, alvorens Roosevelt den 23sten zijn voorgeno men „praatje bij den haard" zou houden. Den 19den werd de gealli eerde vloot volgens den officier evenwel ontdekt en door hevige bomaanvallen tot den terugtocht gedwongen. Terstond na ontvangst van het bericht over dezen Japan schen aanval werd de Ameri- kaansch-Ned. Indische vloot in de Javazee den 20sten door een Japan-, schan nachtelijken aanval eveneens vernietigd, alcïus de gevangen ge nomen zeeofficier. Een ander bericht uit Tokio zegt, dat Vrijdagnacht twee Ned.-Indi- sche torpedojagers tot zinken ge bracht zijn en een andere zwaar beschadigd is bij een gevecht tüs- schen twee Japansche torpedoja gers en een Ned.-Indische vloot- macht. bestaande uit 2 kruisers en 3 torpedojagers in straat Lombok tusschen de eilanden Bali en Lom bok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1