HOLLANDS DAGBLAD VOOR Het eerste bedrijfsappèl in Noord-Holland Verontwaardiging in Ned.=Indië Roosevelt over den oorlog Amerikaansche hulp blijft uit Bedrijfsorganisaties Redactie en administratie SCHAGEN Telef. 444 (2 lijnen) Redactie en administratie DEN HELDER Telef. 2345 (2 lijnen) Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier 86ste JAARGANG No. 11733 SCHAGER COURANT VAN 18S DINSDAG 24 FEBRUARI 1942 Niet door den knoet kan een systeem slagen doch door d2 ziel te winnen. BEDRIJFSLEIDING DIENT NIET ALLEEN VERANTWOORDING SCHULDIG TE ZIJN AAN DEN GELDZAK VAN DEN AANDEELHOUDER. (Van onzen eigen verslaggever.) 1"* USSCHEN groote brokken ijzer, ééns moderne machi nes thans achteloos op het ter rein neergezet, staat een groote zonnewijzer. „Ik verkond den nieuwen tijd leest men er op en trotsoh verklaart de directeur van het groote bedrijf, die zijn gasten rondleidt, vóór het, appèl wordt gehouden, dat hem deze zonnewijzer door het personeel is geschonken. Is het dan zoo veel bijzonders, dat het perso neel den patroon met een ge schenk verrast? In dit geval wel! Het betreft hier namelijk een fabriek, die na eenige jaren te hebben stil gelegen, onder Duitsche leiding weer in bedrijf is gesteld, en het was een ca deau van het Nederlandsche personeel aan den Duitschen directeur, toen deze het bedrijf een jaar had geleid. Een directeur, die zich zelf overi gens "allerminst als „patroon" be schouwt, doch slechts leider wil zijn in een bedrijf, dat de gemeen schap dus ook allen die er werken toebehoort. Het eerste appèl In Noord- Holland. Een bedrijfsappèl, het eerste in Noord-Holland, een der eerste in Nederland een samenkomst van de ,vele honderden werkers in de be- drijfscantine, waar zij worden toe gesproken en opgewekt allen een eteen bij te dragen aan het groot- eche gebouw van den nieuwen tijd, dat bezig is te verrijzen. Ze staan daar aangetreden, oude ren en jongeren, hand- en hoofdar beiders, de ingenieur naast de sjou werman, de hoofdboekhouder naast !den jongsten bediende. Wie onze artikelen over den ar beid in Duitschland heeft gevolgd, weet dat de schakel tusschen ar beiders en bedrijfsleiding is de be- drijfsraad, die den bedrijfsvoorman, bijstaat. Deze bedrijfsvoorman is geen ambtenaar, doch moet iemand zijn, die uit de rijen der arbeiders zelf is voortgekomen en getoond heeft zijn vak te verstaan. Ook de arbeiders uit dit bedrijf hebben hun voorman, een jonge flinke ke rel, die het appèl ^ceremonieel laat aanvangen, met liet doen aantre den van de vlaggewacht, drie arbei ders, die de vlag van het bedrijf door de rijen hunner kameraden voeren naar het spreekgestoelte en hier halt en front maken. Het blijkt dat de arbeiders, onder wien de ouderen toch zeker nooit hebben kunnen droomen, dat zij zooiets zouden meemaken, de ceremonie al zeer gewend en gewoon vinden. Een woord van Duitsche zijde. De heèr Luttgen, Referent van ■ociale aangelegenheden bij den gevolmachtigde van den rijkscom missaris houdt dan een rede in het ETS nieuws voor Neder- land, iets zeer gewoons in Duitschland: het bedrijfs appèl. Door het ceremonieel wat vreemd voor Nederland?, sche oogen, die niet anders gewend zijn, een bedrijf te zien als een gemeenschap van twee groepen: die der werk gevers en werknemers, welke vaak als doodsvijanden tegen over elkaar staan. De dag bladpers in Noord-Holland heeft gezien, hoe het Anders kan, ter gelegenheid van het eerste bedrijfsappèl in Noord- Holland, dat weldra door meer dere zal worden gevolgd. De *.eurnieesiers aan den arbeid op de paardenmarkt, welke Maandag op het terrein van de veemarkt te Amsterdam werd gehouden. Een dor exemplaren wordt gemeten. (Pax-Holland-De Haan-m) Duitsch, en begint er op te wijzen, dat, hij wil spreken tot de harten der arbeiders, zoodat de taalmoei lijkheden wegvallen. Ik kan mij voorstellen, aldus spr., dat men een appèl als vandaag wordt gehouden vroeger "alleen mogelijk achtte bij verkiezingen en dan iedere partij in zijn eigen kring. Waarom spreekt heden een Duitsche arbeidskame- raad? Omdat hem de oogen zijn opengegaan en hij de ervaringen in Duitschland opgedaan, wil over dragen aan zijn Nederlandsche ka meraden. Spr. wijst er vervolgens op, dat vroeger üet in Nederland oogenschijnlijk goed en rijk was te leven, schijn bedroog, *vant de ar beider leefde bij de gratie van den geldzak, en kreeg slechts de krui mels van den disch der rijken. Vele Nederlanders hadden zich daarbij neergelegd, maar de breede massa der werkenden was ontevreden, en. organiseerde zich tot verzet. Helaas werkte deze organisatie door de ge spletenheid averechts, dit is juist de groote tragiek geweest in de geschiedenis der vakbeweging. (Vervolg op pag. 2). Het Pauselijk jaarboek 1942 VATICAANSTAD, 23 Febr. (Ste- fani). Aan het Pauselijk jaar- hoek, dat heden aan den Paus werd aangeboden, wordt het vol gende ontleend omtrent den staat van de R.K. kerk. Het aantal der kardinalen be draagt op het oogenblik 52, dat der aartsbisschoppen 1223, terwijl er meer dan 53.000 missionarissen zijn 37 Staten hebben een diplomatieke vertegenwoordiging bij den Pause- lijken Stoel, die op zijn beurt on geveer 60 vertegenwoordigers heeft in het buitenland. Eenige Zuid Amerikaansche staten hadden hun belangen bij den Heiligen Stoel op gedragen aan Italiaansche burgers, maar tengevolge van den oorlog tusschen Italië en die staten zijn deze van hun functie ontheven. Het jaarboek stelt een bloei vast van de R.K. kerk en geeft blijk van haar uitstralende kracht in de wereld. Duitsche infanterie grijpt in. De ring om Sebastopol wordt nauwer Vijandelijk artillerievuur dwingt de manschappen terzijde van den weg dekking te zoeken. (Transatlantic-Recla, PK. Weber) Radiorede volgens het bekende recept STOCKHOLM, 23 Febr. (D.N.B.) - President Roosevelt heeft Maan dagavond in een radiorede, naar de Britsdhe nieuwsdienst uit Washing ton meldt, o.m. gezegd: „Voordat ons de voortdurende stroom van ons wapenmateriaal een duidelijke superioriteit heeft gegeven, moeten wij er aan vast houden, onze vijanden ten allen tijde en overal te verslaan, waar wij ze aantreffen, ook al moeten wij wel licht een zekeren tijd terrein opge ven". Op het oogenblik, aldus Roosevelt eischen wij een zware schatting van onze vijanden. De president zeide vervolgens: „Wij en niet onze vijand zullen het offensief in dezen oorlog uitvoeren. Wij zul len de laatste slagen winnen en de finitief vrede maken". Geen wijziging in de huidi ge strategie. Voortgaande zeide de president o.m.: „Wanneer wij, onze oorlogs schepen, onze vliegtuigen en onze koopvaarders naar rle vaderlandsche wateren zouden brengen en ons uitsluitend zuden conoentreeren op de laatste verdedigingsloopgra ven, zouden onze groote kracht bronnen van elkander worden afge sneden. De Ver. Staten zouden dan geenerlei hulp meer kunnen zenden naar China, Engeland, Rusland, naar de Middellandsche Zee en de Perzische Golf. Wanneer de V. S'. zouden ophou den de Noord-Atlantische ravitail- leeringslijnen naar Engeland en Rusland te beschermen, dan zouden zij er toe bijdragen, „het schitteren de Russische tegenoffensief' tegen Duitschland strijdt voor Europa Sovjettroepen met zware verliezen teruggeslagen EEN CONVOOI IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE VERNIETIGD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Febr. Het op perbevel der weermacht maaikt beleend: In het Oosten herhaalde de vijand in verscheidene sectoren van het front zijn vergeefsche aanvallen, waarbij zijn strijd krachten meedoogenloos in den strijd werden geworpen en zware verliezen leden. Bij luchtaanvallen in het Donetzgebied en in het Noordelijk deel van het Oostelijk front werden 26 treinen der bolsjewisten zwaar getroffen. De vijand verloor gisteren aan het Oostelijke front 44 vliegtuigen. In het tijdvak van 1 Jan. tot 20 Febr. werden aan het Ooste lijke front 56.806 gevangenen binnengebracht. De bloedige verlie zen van den vijand bedragen een veelvoud van dit aantal ge vangenen. In denzelfden tijd werden 960 pantserwagens, 1789 ka nonnen en meer dan 8.000 voertuigen van allerlei aard buitge maakt of vernield. Verder werden nog talrijke pantserwagens, kanonnen, treinen enz. door luchtaanvallen achter het vijande lijke front vernield. De bolsjewistische luchtmacht verloor in denzelfden tijd 699 vliegtuigen in luchtgevechten, 159 door lucht afweergeschut en 331 door vernietiging op den grond. Tegen over dit verlies van 1.189 vijandelijke vliegtuigen staat een ver lies van 127 Duitsche vliegtuigen. In Noord-Afrika activiteit van verkenningsafdeelingen in het gebied van- El Mekili. Italiaansche jagers vielen met groot succes een vijandelijk vliegveld in het Oostelijk deel van Cyrenaica aan en vernielden daarbij 15 Britsche vliegtuigen. In het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee vernietigden Duitsche gevechtsvliegtuigen - overdag bij herhaalde stoutmoe dige aanvallen ondanks krachtigen afweer van jagers en lucht doelgeschut een door torpedojagers beschermd Britsoh convooi in het zeegebied ten Noorden van Sidi Barrani: Zij brachten 2 vracht schepen van 16.000 brt. in totaal tot zinken en beschadigden ook het derde schip van het convooi door bom-vol treffers zoo zwaar, dat het met slagzij bleef liggen. Op het eiland Malta werden vliegvelden alsmede werfinstal- laties en scheepsdoelen in de haven La Valetta door Duitsche ge vechts vliegers met succes gebombardeerd. De Britsche luchtmacht drong in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten het Noord-Duitsche kustgebied binnen. Twee Britsche bommenwerpers werden neergeschoten. BEKENDMAKING 's-GRAVEiNHAGE, 23 Febr. - Door het SIS- en Politiegeredht in Nederland zijn drie Neder landsche staatsburgers, waar- qnder een halfjood, wegens het vervaardigen en verspreiden van verboden drukwerken waarin wordt aangespoord tot sabotagehandelingen tegen Duitsche belangen, ter dood veroordeeld. Het vonnis is door middel van den kogel voltrokken. de Duitschers kreupel te doen wor den. Zij zouden Engeland berooven van een belangrijk deel van zijn aanvoer van levensmiddelen en oorlogstuig. Ondanks den grooten afstand en de moeilijke transport omstandigheden staan reeds, aldus de president, een groot aantal bom menwerpers en andere vliegtuigen der V. S. met Amerikaansche be manningen thans in dagelijksch gevechtseohtact met den vijand in het Z.W. van den Stillen Oceaan De oorlog tegen Japan moet ge wonnen worden door een slijtage proces. Pearl Harbour. Roosevelt beweerde vervolgens, dat de consequenties van den aan val op Pearl Harbour, al waren ze „ernstig genoeg", sterk overdreven zijn. Het aantal der in Pearl Har bour op 7 Dec. gedoode officieren en manschappen bedroeg 2340 en het aantal gewonden 946. Van alle in Pearl Harbour gestationneerde schepen zijn, volgens de gegevens van Roosevelt, slechts drie buiten dienst gesteld. Tenslotte verklaarde Roosevelt: „Nooit tevoren hebben wij zoo wei nig tijd gehad, waarin zooveel te doen is." Evacuatie van Aruba STOCKHOLM, 23 Febr. (D.N.B.) Naar de Britsche nieuws dienst meldt, moeten op last van de Amerikaansche instan ties op de Nederlandsche bezit tingen in de Caraïbische Zee de burgers het eiland Aruba ont ruimen. Reeds zijn 150 personen per vlietguig naar Maracaibo in Venezuela gebracht. Boodschap vau Churchil! aan Stalin STOCKHOLM, 23 Febr. (ANP). De Britsche premier, Churchill, heeft, naar de Britsche nieuws dienst uit Londen meldt, ter gele genheid van den 24sten verjaardag der oprichting van het bolsjewisti sche leger een boodschap aan Sta lin gezonden. Daarin zendt hij Sta lin, als voorzitter van de verdedi gingscommissie der Sowjetunie voor de bolsjewistische strijdkrach ten zijn uitdrukking van „bewonde ring en dankbaarheid", waarmede de „volken van het Britsche rijk'' de daden der bolsjewieken hebben waargenomen. „Engeland", zoo wordt ten slotte in Churchill's boodschap gezegd, vertrouwt op 't zegevierende einde van den strijd, dien wij gemeenschappelijk tegen onzen genyenschappelijken vijand voeren." Japansche vorderingen in alle sectoren TOKIO, 23 Febr. (D.N.B.) Vol- gens een radiobericht uit Bata via, dat te Saigon is opgevan gen, hebben de militaire auto riteiten in Ned.-Indië uiting gegeven aan hun verontwaardi ging over de vertraagde Ame- rikaansche hulp, vooral wat vliegtuigen betreft Daar in het Zuidwestelijke deel van den Stillen Oceaan een gebrek aan luchtstrijdkrachten bestaat, zijn de Japanners in staat onge stoord aanvallen te doen op de ge allieerde steunpunten in deze ge bieden. De Ned.-Indische autoritei ten hebben in deze radio-uitzending toegegeven, dat de laatste Japan sche luchtaanvallen op Port Dar- win niet alleen een hevige slag voor dit steunpunt der geallieer den beteekenen, doch bovendien een bedreiging vormen voor de ge allieerde verbindingswegen en de ravitailleering. Vorderingen op Bali en Timor. Sumatra, Het Japansche hoofdkwartier heeft gemeld dat zee- en landstrijd krachten in nauwe samenwerking Donderdag Denpasar, een strate gisch punt in het Zuiden van Bali, geheel hebben bezet. Tijdens hun snellen opmarsch op Sumatra hebben de Japansche strijdkrachten, die van Palembang in Zuidelijke richting oprukten, Zondagavond Lahat, een strate gisch belangrijk spoorwegknoop punt in het binnenland van Suma tra bezet. Lahat ligt op ongeveer 180 km. afstand van Palembang. De Japansche strijdkrachten, die Vrijdag bij Dilli, de hoofdstad van Portugeesch Timor, zijn geland, hebben dienzelfden dag het vlieg veld aldaar volledig bezet, na de Australische en Ned.-Indische strijd krachten terug geslagen te hebben. Intusschen verluidt, dat de Ja panners, die Vrijdag geland zijn in de nabijheid van Koepang, de hoofd stad van Nederlandsoh Timor, de ze stad insluiten. Luchtaanvallen o; dische vliegveld©] Ned.-In- Het Japansche hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat leger vliegtuigen tijdens uitvoerige ope raties hoven Java en Buima Zater dag en Zondag in totaal 39 vijan delijke toestellen hebben neerge schoten of op den grond vernield. Een Japansch vliegtuig werd zwaar beschadigd, terwijl een ander nog vermist wordt. Volgens het communiqué strek ten deze operaties zich uit tot de vliegvelden van Buitenzorg, Kalid jati en Bandoeng op Java en die van Toengoon en Bassein in Bur- ma. Vleesch in zijn... broek SMAKELIJK ETEN. Door een ambtenaar van den C.C.C.D. werd op het station een werklooze uit Nijkerker- veen aangehouden, die op weg was naar Amsterdam. Hij ver voerde 34 kilo vleeschin zijn broek. Bovendien was hij in 't bezit van 5 kilo vet en een bedrag van f 150.^ om daarme de zwarten handel te drijven. Op het politiebureau klaagde de man over maagpijn. Bij on derzoek bleek, dat hij lijdende was aan een maagkwaal, ter wijl hij ook last had van buik loop. En deze man vervoerde vleesch, dat voor menschelijk gebruik bestemd was, in zijn broek Doodelijk ongeval te N oordscharwoude Door autobus overreden en gedood. Gistermiddag om 3 uur is hier bij den provincialen weg een ernstig ongeluk gebeurd met doodelijken afloop. De ongeveer 60-jarige ar- menvader, C. O., uit Heerhugo- waard, is bij het oversteken van den weg door een autobus van de HABO gegrepen en op slag gedood. Crifiek op de oorlogvoe ring der geallieerden Verklaring van Van Mook. SJANGHAI, 23 Febr. (ANP). Tijdens zijn oponthoud in de Au stralische stad Sydney heeft de Ned.-Indische luit.-gouv.-generaal Van Mook een energieke offensieve tactiek in Oost-Azië geëischt. Deze eisch van Van Mook wordt be schouwd als een symptoom van de steeds grooter wordende wrijvingen tusschen Ned. Indische en Engel- sche kringen in Oost-Azië. In Batavia wordt scherpe critiek geoefend op het falen van de stra tegie van het Empire.. Men wijt dit falen aan gebrekkige voorbereiding door en gemis ahn initiatief bij de verantwoordelijke personen. Thans, nu Batavia onmiddellijk bedreigd wordt, eischt Ned. Indiö nog krachtiger dan voorheen een stem in het kapittel bij alle belang rijke militaire beslissingen. Van Mook oefende scherpe cri tiek op het instellen van verschil lende oppercommando's en oorlogs raden in Oost-Azië en in het ge bied van den Stillen Oceaan. Ook sterken kunnen moeilijkheden ondervinden. Dan steunt de N. V. D. met raad en daad. Beperken van werk aan vergunning gebonden 'S-GRAVENHAGE 23 Febr. In het heden verschenen Verordenin genblad is opgenomen het derde uitvoeringsbesluit van den Secr.- Gen. van het Dop. van Sociale Za ken betreffende het beperken van werk. Hierin wordt o.m. het vol gende bepaald. De leiders van landbouw-, in dustrie- en handelsbedrijven, als mede degenen, die een vrij beroep uitoefenen, behoeven toestemming om den wekelijkschen werktijd op minder dan 48 uren vast te stellen of werknemers te ontslaan, tenzij art. 1639p van het B.W. toepasse lijk is. Toestemming behoeft eveneena een op het tijdstip van het in wer king treden van dit besluit bestaan de werktijdregeling van minder dan 48 uren per week. Bevoegd tot het verleenen van de toestemmingen zijn de Directeur- Generaal van den Arbeid of de hiertoe door hem gemachtigde in stanties. Overtreding van deze bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden en met geldboete van ten hoogste tien dui zend gulden of met een dezer straf fen. Verbod om over het ver mogen te beschikken. 's-GRAVENHAGE, 23 Febr. In de Ned. Staatscourant is opgeno men een beschikking van de orga nisatiecommissie, houdende verbod om over het vermogen van be drijfsorganisaties te beschikken. Door deze beschikking wordt het verboden: a> Op eenigerlei wijze geheel of gedeeltelijk over het vermogen van een bedrijfsorganisatie te beschik ken. b. Rechtshandelingen te verrich ten, waardoor op eenigerlei wijzê een verplichting tot het geheel of gedeeltelijk beschikken over het vermogen van een bedrijfsorgani satie ontstaat. Behalve voor zoover zulks voor de voortzetting van de loopende werkzaamheden dier organisatie noodig is. De organisatie-commissie is be voegd van de gegeven verboden, ai dan niet voorwaardelijk, geheele of gedeeltelijke ontheffing te ver leenen. MaaD op 13.03 3 Mrt V.M 9 Mrt. L.K vanavond om onder 19 08 uur 17^Mrt tof morgenochtend NM 8rytm 25 Mrt .37 uur e.k.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Hollands Noorderkwartier | 1942 | | pagina 1